eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Dostawa środków łączności radiowejOGŁOSZENIE Z DNIA 2023-02-02


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
Adres: Puchacza 6, 20-323 Lublin
Województwo: lubelskie

Telefon: 512022002
e-mail: zobacz email
www:

Osoba upoważniona do kontaktów:
Paweł Szema
Telefon: 512022002
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa środków łączności radiowej

Miasto: Lublin

Województwo: lubelskie

CPV:
32.20.00.00 - Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: dostawy

Tryb postępowania: tryb podstawowy lub przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2023-02-16


TREŚĆ PRZETARGU

 


Dostawa środków łączności radiowej dla Grupy Pomocy Humanitarnej PCK Lublin

 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 007023731-00510

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Puchacza 6

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-323

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja woj. lubelskie

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pawel.szema@pck.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lublin.pck.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie - Organizacja Pożytku Publicznego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: pomoc humanitarna

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa środków łączności radiowej

2.4.) Numer ogłoszenia: PRC_04_2023

2.5.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.6.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.2.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: NIE

3.3.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.4.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.5.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.3.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: NIE

4.1.4.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: NIE

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków łączności radiowej na potrzeby Grupy Pomocy Humanitarnej LOO PCK  opisanych w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ

4.2.2.) Główny kod CPV:  32200000-5 Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej

4.2.3.) Dodatkowy kod CPV:  BRAK

4.2.4.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.5.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.6.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie dokonana metodą wartości standardowej (punkty kredytowe podzielone przez cenę całkowitą; stosunek 50/50%)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo i Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:

Kryterium 1

4.3.3.1) Nazwa kryterium: Cena

4.3.3.2) Waga: 50%

Kryterium 2

4.3.3.3) Nazwa kryterium: Dostępność

4.3.3.4) Waga: Waga ustalana punktowo od 0 do 5 punktów gdzie:

0 - nieakceptowalna - 0%

1 - zła - 3,33%

2 - satysfakcjonująca - 6,66%

3 - dobra - 9,99%

4 - bardzo dobra - 13,33%

5 - doskonała - 16,66%

Kryterium 3

4.3.3.5) Nazwa kryterium: Czas dostawy

4.3.3.6) Waga: Waga ustalana punktowo od 0 do 5 punktów gdzie:

0 - nieakceptowalna - 0%

1 - zła - 3,33%

2 - satysfakcjonująca - 6,66%

3 - dobra - 9,99%

4 - bardzo dobra - 13,33%

5 - doskonała - 16,66%

Kryterium 4

4.3.3.7) Nazwa kryterium: Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w okolicy Lublina

4.3.3.8) Waga: Waga ustalana punktowo od 0 do 5 punktów gdzie:

0 - nieakceptowalna - 0%

1 - zła - 3,33%

2 - satysfakcjonująca - 6,66%

3 - dobra - 9,99%

4 - bardzo dobra - 13,33%

5 - doskonała - 16,66%

4.3.4.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.2.) Warunki udziału w postępowaniu: TAK

5.2.1.) Warunkiem udziału w postępowaniu jest dostarczenie wraz z ofertą podpisanej Deklaracji Zgodności, stanowiącej załącznik nr 2 do SZW

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty częściowe: NIE

6.2.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: NIE

6.3.) Zamawiający wymaga wadium: NIE

6.4.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: NIE

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: NIE

7.1.1) Umowa zostanie zawarta w oparciu o dokument zamówienia dostawy stanowiący załącznik nr 3 do SZW

7.2.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: NIE

7.3.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: NIE

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-16 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert:

Sekretariat

LOO Polskiego Czerwonego Krzyża

ul. Puchacza 6

20-323 Lublin

8.2.1) Oferty powinny być składane w zamkniętych kopertach. W przypadku przysłania oferty drogą pocztową, przesyłka powinna być zapakowana w podwójną kopertę, z wyraźnym zaznaczeniem aby nie otwierać drugiej koperty zawierającej dokumenty przetargowe. Na kopercie powinna być widoczna informacja że przesyłka dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup środków łączności radiowej nr PRC_04_2023. Oferta musi zawierać wypełnione załączniki nr 2 i 4 do SWZ.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-16 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

 

 

Delivery of radio communication equipment

 

SECTION I - CONTRACTING PARTY

1.1.) Role of the ordering party

The procedure is conducted independently by the ordering party

1.2.) Name of the contracting authority: Lublin District Branch of the Polish Red Cross

1.4) National Identification Number: REGON 007023731-00510

1.5) Address of the ordering party

1.5.1.) Street: Puchacza 6

1.5.2.) Place: Lublin

1.5.3.) Postcode: 20-323

1.5.4.) Voivodeship: Lubelskie

1.5.5.) Country: Poland

1.5.6.) Location of the province Lublin

1.5.9.) E-mail address: pawel.szema@pck.pl

1.5.10.) Website address of the ordering party: www.lublin.pck.pl

1.6.) Type of contracting authority: Association - Public Benefit Organization

1.7.) Object of the contracting authority's activity: humanitarian aid

SECTION II - BASIC INFORMATION

2.1.) The announcement concerns: Public procurement

2.2.) The advertisement concerns social services and other specific services: No

2.3.) Title of the contract or framework agreement:

Delivery of radio communication equipment

2.4.) Notice number: PRC_04_2023

2.5.) Date of announcement: 2023-02-01

2.6.) Does the contract or framework agreement relate to a project or program co-financed by European Union funds: No

SECTION III - SHARING OF ORDERING DOCUMENTS AND COMMUNICATION

3.1.) The Contracting Authority reserves access to the procurement documents: No

3.2.) Contractors are obliged to submit tenders, requests to participate in the procedure, statements and other documents only by means of electronic communication: NO

3.3.) The Contracting Authority requires the preparation and presentation of tenders using electronic building data modeling tools or other similar tools that are not generally available: No

3.4.) Offer - electronic catalog: Not applicable

3.5.) Languages in which documents submitted in the proceedings may be drawn up: Polish

SECTION IV - SUBJECT OF THE ORDER

4.1.) General information relating to the subject of the order.

4.1.1.) Prior to the initiation of the procedure, market consultations were carried out: No

4.1.2.) Type of contract: Supplies

4.1.3.) The contracting authority awards the contract in parts, each of which is the subject of separate proceedings: NO

4.1.4.) It is possible to submit partial bids: NO

4.2. Detailed information relating to the subject of the contract:

4.2.1.) Short description of the subject of the contract

The subject of the contract is the supply of radio communication means for the needs of the Humanitarian Aid Group LOO PCK described in the specification constituting Appendix 1 to the ToR

4.2.2.) Main CPV code: 32200000-5 Transmission apparatus for radiotelephony, radiotelegraphy, radio and television transmission

4.2.3.) Additional CPV code: NONE

4.2.4.) The order includes options: No

4.2.5.) Duration of the contract or framework agreement: 30 days

4.2.6.) The Contracting Authority provides for renewals: No

4.3.) Offer evaluation criteria

4.3.1.) Method of evaluation of tenders: Evaluation of tenders will be made using the standard value method (credit points divided by the total price; ratio 50/50%)

4.3.2.) Method of determining the weight of tender evaluation criteria: Percentage and Points

4.3.3.) Applicable bid evaluation criteria:

Criterion 1

4.3.3.1) Criterion name: Price

4.3.3.2) Weight: 50%

Criterion 2

4.3.3.3) Criterion name: Availability

4.3.3.4) Weighting: Weighting from 0 to 5 points where:

0 - unacceptable - 0%

1 - bad - 3.33%

2 - satisfactory - 6.66%

3 - good - 9.99%

4 - very good - 13.33%

5 - excellent - 16.66%

Criterion 3

4.3.3.5) Criterion name: Delivery time

4.3.3.6) Weighting: Weighting from 0 to 5 points where:

0 - unacceptable - 0%

1 - bad - 3.33%

2 - satisfactory - 6.66%

3 - good - 9.99%

4 - very good - 13.33%

5 - excellent - 16.66%

Criterion 4

4.3.3.7) Name of the criterion: Warranty and post-warranty service in the vicinity of Lublin

4.3.3.8) Weighting: Weighting from 0 to 5 points where:

0 - unacceptable - 0%

1 - bad - 3.33%

2 - satisfactory - 6.66%

3 - good - 9.99%

4 - very good - 13.33%

5 - excellent - 16.66%

4.3.4.) The contracting authority specifies social, environmental or innovative aspects, requests labels or applies life cycle costing in relation to the tender evaluation criterion: No

SECTION V - QUALIFICATION OF CONTRACTORS

5.1.) The Employer provides for optional grounds for exclusion: No

5.2.) Conditions for participation in the procedure: YES

5.2.1.) The condition for participation in the procedure is to deliver a signed Declaration of Conformity together with the offer, constituting Annex No. 2 to the SZW

SECTION VI - CONDITIONS OF THE ORDER

6.1.) The Employer requires or allows partial offers: NO

6.2.) The Ordering Party envisages an electronic auction: NO

6.3.) The Ordering Party requires a deposit: NO

6.4.) The Contracting Authority requires a performance bond: NO

SECTION VII - DRAFT PROVISIONS OF THE AGREEMENT

7.1.) The Ordering Party provides for advance payments: NO

7.1.1) The contract will be concluded on the basis of the delivery order document constituting Appendix 3 to the SZW

7.2.) The Contracting Authority envisages changes to the contract: NO

7.3.) The Employer took into account social, environmental and innovation aspects

or labels related to the execution of the order: NO

SECTION VIII - PROCEDURE

8.1.) Deadline for submitting offers: 2023-02-16 11:00

8.2.) Place of submission of tenders:

Secretariat

LOO of the Polish Red Cross

st. Puchacza 6

20-323 Lublin

8.2.1) Tenders should be submitted in sealed envelopes. If the tender is sent by post, the shipment should be packed in a double envelope, with a clear indication not to open the second envelope containing the tender documents. The envelope should bear the information that the consignment concerns an open tender for the purchase of radio communication equipment No. PRC_04_2023. The offer must include completed Annexes 2 and 4 to the SWZ.

8.3.) Date for opening tenders: 2023-02-16 11:30

8.4.) Offer validity period: 30 daysZAŁĄCZNIKI DO PRZETARGU:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.