eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świnoujście, Warszawa › Dostawa komputerów przenośnych - Notebook Lenovo T480 z akcesoriami.OGŁOSZENIE Z DNIA 2018-10-05


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Polskie LNG S.A.
Adres: ul. Ku Morzu 1, 72-602 Świnoujście
Województwo:

Telefon: +48225898432
Fax: 022 589 84 01
e-mail: zobacz email
www:

Osoba upoważniona do kontaktów:
Artur Proć
Telefon: +48225898432
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa komputerów przenośnych - Notebook Lenovo T480 z akcesoriami.

Miasto: Świnoujście, Warszawa

Województwo: zachodniopomorskie

CPV:
30.20.00.00 - Urządzenia komputerowe

Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: dostawy

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-10-19


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu

  1.     Nazwa i adres Zamawiającego

 

Polskie LNG S.A.,

ul. Ku Morzu 1,

72-602 Świnoujście

 

Biuro w Warszawie

Al. Jerozolimskie 146 bud. B

02-305 Warszawa

Adres strony internetowej: www.polskielng.pl

 

2.     Określenie trybu postępowania

 

 1. Postępowanie prowadzone w trybie Przetargu Nieograniczonego.
 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U.2017.1579 j.t. ze zm.).
 3. Postępowanie prowadzone jest na podstawie warunków i informacji zawartych w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (,,SIWZ", ,,Specyfikacja").
 1. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy.

 

3.     Nazwa zamówienia wraz z numerem referencyjnym

 

,,Dostawa komputerów przenośnych - Notebook Lenovo T480 z akcesoriami".

Numer referencyjny: RZ/73/ZN/2018/PLNG

 

4.     Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa:

 

 

 1. w zakresie obligatoryjnego zamówienia podstawowego

Lp.

Nazwa

Ilość [szt.]

1

Notebook Lenovo T480

120

2.

Zestaw klawiatura + mysz

180

3.

Stacja dokująca

130

4.

Monitor 1 (przekątna nie mniej niż 23,8")

126

5.

Monitor 2 (przekątna nie mniej niż 27")

24

6.

Torba do notebooka

120

7.

Zasilacz dodatkowy

20

 

 2. w zakresie fakultatywnych zamówień dodatkowych, w okresie 18 miesięcy od daty podpisania umowy, dostawa notebooków i/lub akcesoriów przy czym suma wartości zamówień dodatkowych nie będzie mogła przekroczyć:

a) 30% wartość wynagrodzenia podstawowego

b) wartości różnicy kwoty którą PLNG zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia a wartością oferty

Wspólny Słownik Zamówień - CPV: 30200000-1

5.     Oferty częściowe i wariantowe

 1. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. Oferta złożona przez Wykonawcę musi obejmować cały zakres zamówienia.
 2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, tj. ofert zgodnie z którymi Wykonawca proponuje wykonanie przedmiotu zamówienia w kilku alternatywnych wariantach.

 

6.     Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób potwierdzenia ich spełnienia

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 A. Spełniają warunki postępowania dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

  (Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie)

   

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia:

  (Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie)

   

 3. dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia:

  (Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie)

 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia:

  (Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie)

   B. Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania.

 

7.     Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu

 

 1. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunków udziału  w postępowaniu,  na Formularzu ,,Oferta" (zgodnym co do treści z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ).

 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

   

 3. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie.

   

 4. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty.

 5. Koszty przygotowania, złożenia oferty ponosi Wykonawca bez prawa żądania od Zamawiającego ich zwrotu niezależnie od czy oferta Wykonawcy została odrzucona, wybrana, nie wybrana.

   

   

   

8.     Zmiany treści SIWZ

 

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca.

 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ.

 4. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ lub zamieści na stronie internetowej Zamawiającego, na której została udostępniona SIWZ.

   

9.     Informacja o możliwości zakończenia postępowania bez wyboru oferty

 

 1. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia Postępowania bez wyboru oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.

 2. O zakończeniu Postępowania bez wyboru oferty, Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców biorących udział w Postępowaniu.

 3. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w pkt 1. powyżej.

 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 5. Osoby dokonujące czynności w imieniu Wykonawcy w postępowaniu powinny być do tego uprawnione. W przypadku wątpliwości zamawiający może zażądać dokumentu potwierdzającego uprawnienie do działania w imieniu Wykonawcy.

   

10.  Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów ze wskazaniem osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

  1. W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną na adres e-mail artur.proc@polskielng.pl

Temat (nagłówek) wiadomości przekazywanej drogą elektroniczną musi rozpoczynać się numerem przedmiotowego postępowania nadanym przez Zamawiającego, tj. RZ/73/ZN/2018/PLNG.

2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami i do udzielania wyjaśnień w dniach roboczych w godzinach od 9.00 do 15.00, jest:

 

Pan Artur Proć

tel. +48 22 58 98 432

E mail: artur.proc@polskielng.pl

 

3. Wykonawca otrzyma SIWZ wraz z załącznikami w odpowiedzi na prośbę przesłaną do  Zamawiającego, wykorzystując podaną powyżej drogę elektroniczną.

 

11.  Miejsce i termin składania ofert

 

  1. Oferty oznaczone: ,,Dostawa komputerów przenośnych - Notebook Lenovo T480 z akcesoriami" proszę przesłać na adres artur.proc@polskielng.pl

  2. Termin składania ofert upływa dnia 19.10.2018 r. o godz. 16:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

  3. Ofertę złożoną w formie elektronicznej uznaje się za złożoną prawidłowo jedynie w przypadku, gdy Wykonawca uzyska potwierdzenie, że dotarła do adresata i nie zawiera wad skutkujących brakiem możliwości zapoznania się z jej treścią przez Zamawiającego.

  4. Otwarcie ofert nie jest jawne. O wynikach oceny oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

    

12.  Termin wykonania zamówienia

Dostawa do 45 dni roboczych od daty podpisania umowy.

13.  Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

14.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

15.  Termin związania ofertą

 

 1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.

 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

 4. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem Terminu związania ofertą, może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie Terminu związania ofertą o 30 dni.

 

16.  Kryteria oceny oferty i ich znaczenie

 

Kryterium oceny ofert jest cena - waga 100% .

 

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.