eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kozienice › ,,Świadczenie usług z zakresu programowania i realizacji projekcji filmowych w kinie Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka oraz organizowania wydarzeń kulturalnych w ramach działalności kina w Centrum Kulturalno - Artystycznym"OGŁOSZENIE Z DNIA 2017-02-15


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka
Adres: ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice
Województwo: mazowieckie

Telefon: 48 611 07 50
e-mail: zobacz email
www:

Osoba upoważniona do kontaktów:
Paweł Cieślik
Telefon: 22 832 39 51
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
,,Świadczenie usług z zakresu programowania i realizacji projekcji filmowych w kinie Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka oraz organizowania wydarzeń kulturalnych w ramach działalności kina w Centrum Kulturalno - Artystycznym"

Miasto: Kozienice

Województwo: mazowieckie

CPV:
92.12.10.00 - Usługi dystrybucji filmów kinowych
92.13.00.00 - Usługi projekcji filmów

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: inne

Termin składania ofert: 2017-03-16


TREŚĆ PRZETARGU

 

 

KOZIENICKI DOM KULTURY IM. BOGUSŁAWA KLIMCZUKA

ul. Warszawska 29

26 - 900 Kozienice

NIP 812 190 70 45

REGON 142 724 848

 

 

Ogłoszenie

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego na podstawie art. 138o  ustawy Prawo zamówień publicznych

na zadanie pn.:

,,Świadczenie usług z zakresu programowania i realizacji projekcji filmowych w kinie Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka oraz organizowania wydarzeń kulturalnych w ramach działalności kina w Centrum Kulturalno - Artystycznym"

 

Znak sprawy: KDK.II.26.3.2017

 

CZĘŚĆ I: INFORMACJE OGÓLNE

I. Nazwa i adres Zamawiającego oraz Podmiotu prowadzącego postępowanie

Zamawiający:
Kozienicki Dom Kultury im. B. Klimczuka

ul. Warszawska 29, 26 - 900 Kozienice

Podmiot prowadzący postępowanie - któremu Zamawiający zlecił przygotowanie i przeprowadzenie postępowania: 

Kancelaria Radców Prawnych Centrum Zamówień Publicznych Niedziela, Łyjak i Wspólnicy s.c.

z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14 lok. 401D, 00-050 Warszawa,

NIP: 525-26-28-309, Regon: 362391046

e-mail: sekretariat@kczp.pl

tel.: 22 832 39 51

II. Nazwa zadania

,,Świadczenie usług z zakresu programowania i realizacji projekcji filmowych w kinie Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka oraz organizowania wydarzeń kulturalnych w ramach działalności kina w Centrum Kulturalno -Artystycznym"

III. Podstawa udzielenia zamówienia

Zamówienie udzielane jest na podstawie art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015,  poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą.

 

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 750 000 euro.

IV. Opis przedmiotu zamówienia

1. Wspólny Słownik Zamówień: (CPV):

92130000-1                Usługi projekcji filmów

92121000-5                Usługi dystrybucji filmów kinowych

2. Przedmiot zamówienia

1)     Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu programowania i realizacji projekcji filmowych w kinie Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka znajdującym się w budynku Centrum Kulturalno - Artystycznego przy ul. Warszawskiej 29 w Kozienicach, zwanym dalej kinem oraz organizowania wydarzeń kulturalnych w ramach działalności kina w Centrum Kulturalno - Artystycznym, obejmujących:

a)     programowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym repertuaru kina i realizację projekcji filmowych zgodnie z uzgodnionym repertuarem, przy założeniu średnio 3 seansów dziennie w dni powszednie (pierwszy seans najwcześniej o godz. 15:15, ostatni seans najpóźniej o godz. 20:30) i 4-5 seansów dziennie w sobotę, niedzielę i święta (pierwszy seans najwcześniej o godz. 11:00, ostatni seans najpóźniej o godz. 20:30), z uwzględnieniem faktu, że w czwartki kino jest nieczynne oraz przestrzegając raz w roku
3-tygodniowej przerwy wakacyjnej w realizacji projekcji filmowych na przełomie lipca i sierpnia,

b)    zapewnienie kopii filmowych i materiałów audiowizualnych koniecznych do prowadzenia projekcji filmowych,

c)     uwzględnienie w repertuarze kina seansów filmów europejskich (w tym polskich), przy czym udział procentowy seansów filmów europejskich w repertuarze kina nie może być niższy niż 18% (w tym 10% filmów polskich) w stosunku do seansów pozostałych filmów, a wielkość powyższego udziału podlega weryfikacji za okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca, a następnie za okres od 1 lipca do 31 grudnia,

d)    zapewnienie w repertuarze kina co najmniej 2 premier filmowych miesięcznie, przy czym przez premierę filmową należy rozumieć film, od którego premiery w Polsce (wejścia do kin polskich) nie upłynęły dwa tygodnie; minimum 1 film miesięcznie powinien być wyświetlany od pierwszego dnia premiery w Polsce,

e)     zorganizowanie co najmniej 3 projekcji przedpremierowych w ciągu roku (przed datą premiery filmu w Polsce),

f)      prowadzenie edukacji filmowej dzieci i młodzieży, ze szczególnym nastawieniem na popularyzację klasyki kina, kina europejskiego i polskiego o wysokich walorach artystycznych, w tym organizowanie projekcji bajek i filmów dla dzieci z przedszkoli, dla uczniów wszystkich typów szkół w ramach seansów szkolnych odbywających się w godzinach przedpołudniowych wyłącznie w poniedziałki, wtorki i piątki (przy czym pierwszy seans szkolny powinien rozpoczynać się najwcześniej o godz. 9:15) oraz zapewnienie realizacji co najmniej jednego programu edukacyjnego w roku szkolnym,

g)    organizowanie cykli filmowych: Poranek kinowy dla dzieci (raz w miesiącu  - w niedzielę lub w sobotę i niedzielę na seansie południowym), Kino dla seniora (raz w miesiącu - we wtorek na seansie popołudniowym), Kino dla ciekawych (2 razy w miesiącu - w środy na seansie wieczornym, z uwzględnieniem krótkiej prelekcji przed seansem na temat wyświetlanego filmu),

h)    organizowanie innych wydarzeń kulturalnych, w tym w szczególności przeglądów filmowych, bloków tematycznych, jednorazowych bądź cyklicznych imprez filmowych o określonym charakterze, dostosowanym do wybranych grup widzów, imprez filmowych z okazji świąt (w tym co najmniej: Dnia Babci, Dnia Dziadka, Walentynek, Dnia Kobiet, Pierwszego Dnia Wiosny, Dnia Matki, Dnia Dziecka, Dnia Ojca, Halloween, Mikołajek, Sylwestra, Andrzejek, Urodzin CKA i kina KDK, Narodowego Święta Niepodległości, Święta kina) w ramach ferii (filmowe poranki - 2 razy w tygodniu) i wakacji (filmowe poranki - raz w tygodniu), z tym, że na imprezy organizowane z okazji świąt oraz w ramach ferii i wakacji obowiązują preferencyjne ceny biletów, a przed seansami świątecznymi są organizowane konkursy z nagrodami dla widzów (np. konkurs ,,Szczęśliwy fotel"), nagrody do konkursów są pozyskiwane przez Wykonawcę od dystrybutorów filmów, a przez Zamawiającego od brokera reklamowego,

i)      organizowanie pokazów filmowych z udziałem twórców  - co najmniej 2 pokazy w ciągu roku,

j)      opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym koncepcji promocyjnych działań kina i ich prowadzenie, w tym dostarczenie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących bieżącego repertuaru w ilości: plakaty co najmniej 100 sztuk, ulotki 1000 sztuk w okresie miesięcznym.

2)     W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

a)     zapewnienia personelu niezbędnego do obsługi seansów filmowych (w tym co najmniej dwóch operatorów kinowego sprzętu audio-video, co najmniej dwóch kontrolerów biletów oraz kierownika kina),

b)    partycypowania w kosztach prowadzenia obsługi kasowej kina poprzez uiszczanie na rzecz Zamawiającego ryczałtu miesięcznego w wysokości 2.392,80 zł netto plus podatek VAT w wysokości 23% tj. w wysokości kosztów ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia 1 pracownika z wynagrodzeniem w wysokości minimalnego wynagrodzenia brutto wraz ze składnikami ZUS obciążającymi pracodawcę, które według stanu na dzień 01 stycznia 2017 r. będzie wynosiło 2.392,80 zł, 

d)   rozpowszechniania materiałów informacyjnych i promocyjnych,

e)  partycypowania w kosztach utrzymania czystości w sali koncertowo kinowej, foyer, toaletach (I piętro przy windzie), klatce schodowej kina, projektorni, korytarzu komunikacyjnym z foyer do toalet na I piętrze, części garażu poprzez uiszczanie na rzecz Zamawiającego ryczałtu miesięcznego w wysokości 5.264,16 netto plus podatek VAT w wysokości 23%. Ryczałt miesięczny obliczono w wysokości  miesięcznych kosztów ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia 2 pracowników z wynagrodzeniem na poziomie minimalnego wynagrodzenia brutto wraz ze składkami ZUS obciążającymi koszty pracodawcy, które według stanu na dzień 01 stycznia 2017 r. będzie wynosiło 2.392,80 zł,  plus 10% tych kosztów tj. 239,28 zł netto tytułem zakupu środków czystości.

 

3)     Zamawiający w celu realizacji przedmiotu zamówienia zapewnia Wykonawcy:

a)     udostępnienie sali koncertowo-kinowej (356 miejsc) i pomieszczeń niezbędnych do obsługi kina wraz
z wyposażeniem określonym w tabeli nr 1, w terminach wynikających z uzgodnionego repertuaru oraz zaplanowanych wydarzeń kulturalnych, w czasie niezbędnym do prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia projekcji i zaplanowanych wydarzeń, dodatkowo w budynku Centrum Kulturalno - Artystycznego znajduje się sala kameralna (130 miejsc), która może zostać udostępniona przez Zamawiającego uzupełniająco przy organizowaniu seansów filmowych i innych wydarzeń kulturalnych w ramach działalności kina,

b)    prowadzenie obsługi kasowej kina w oparciu o oprogramowanie ,,System sprzedaży biletów i kontroli dostępu EuroBilet",

c)     przedstawianie informacji o ilości sprzedanych biletów na poszczególne seanse filmowe i wydarzenia kulturalne oraz wysokości wpływów z tego tytułu, w terminie uzgodnionym z Wykonawcą oraz po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego obowiązywania umowy,

4)     Opłaty za bilety do kina, w tym bilety normalne i bilety ulgowe, obowiązywać będą w wysokości określonej przez Zamawiającego. Średnia cena biletów zostaje określona na kwotę 15,00 zł brutto. Na dzień zawarcia umowy obowiązują stawki opłat określone w tabeli nr 2 do niniejszej umowy. Zmiana powyższych stawekmoże zostać wprowadzona przez Zamawiającego z własnej inicjatywy lub na wniosek Wykonawcy, uzasadniony wysokością opłat na rzecz dystrybutorów, ZAIKS i PISF, których wysokość jest niezależna od Wykonawcy. Zmiana wysokości opłat za bilety nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy, przy czym o zmianie tej Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Bilety ulgowe przysługują: uczniom, studentom do 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji, dzieciom do lat 12, osobom powyżej 60 roku życia.

50% zniżki na wszystkie bilety przysługuje posiadaczom Kozienickiej Karty Rodziny za okazaniem ważnej karty. Należności z tytułu opłat za bilety do kina stanowią dochód budżetu Zamawiającego.

 

5)     Zamawiający zastrzega sobie wyłączne prawo do prowadzenia działalności reklamowej w kinie oraz do korzystania z usług jakichkolwiek podmiotów w tym zakresie i czerpania z tego tytułu korzyści finansowych, przy czym:

a)             działalność reklamowa może przyjąć w szczególności formę projekcji reklam ekranowych (filmów reklamowych) oraz świadczenia usług reklamy poza ekranowej,

b)            reklama ekranowa emitowana przez Zamawiającego lub podmiot, z którego usług Zamawiający w tym zakresie korzysta, może obejmować bloki, których czas trwania w przypadku każdego z filmów przed którymi są wyświetlane, nie może być dłuższy niż 180 sekund,

c)             wszelkie koszty związane z emisją reklam ekranowych (filmów reklamowych) oraz świadczeniem usług reklamy pozaekranowej ponosi Zamawiający,

d)            wykonawca uprawniony jest do projekcji reklamy ekranowej promującej działalność kina w szczególności w formie zwiastunów filmowych i zapowiedzi wydarzeń, o których mowa w pkt 1h). Zamawiający ma prawo żądać zaprzestania prezentacji reklamy, która w jego ocenie nie spełnia kryteriów wymienionych w zdaniu poprzednim, lub w inny sposób narusza dobre obyczaje lub interesy określonych osób lub grup, uzasadniając swoje żądanie na piśmie w terminie 3 dni od momentu rozpoczęcia prezentacji danej reklamy,

e)             reklama ekranowa emitowana przez Wykonawcę lub podmiot, z którego usług Wykonawca w tym zakresie korzysta, może obejmować bloki, których czas trwania w przypadku każdego z filmów przed którymi są wyświetlane, nie może być dłuższy niż 480 sekund. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z emisją tych reklam.

 

Tabela nr 1 - w załączniku dane techniczne

Tabela nr 2 - w załączniku cennik kina

 

  V. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: od dnia 1 kwietnia 2017 do dnia 31 marca  2021.

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1.  Zamawiający wymaga, aby oferty  wraz z dokumentami wymaganymi w rozdziale IX pkt. 20 ogłoszenia były składane pod rygorem nieważności w formie pisemnej na adres:

Kancelaria Radców Prawnych

Centrum Zamówień Publicznych Niedziela, Łyjak i Wspólnicy s.c.

z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14 lok. 401D, 00-050 Warszawa.

2. Wszelką pozostałą korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres e-miał: sekretariat@kczp.pl

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest radca prawny Paweł Cieślik.

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonana zmiana zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i będzie wiążąca.

 

VII. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

VIII. Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Wykonawcy powinni zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w ogłoszeniu, w celu prawidłowego przygotowania ofert.
 2. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.
 3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu.
 4. Oferta powinna być czytelna i napisana drukiem niezmywalnym, na maszynie, wydrukowana na drukarce lub napisana odręcznie czytelnym pismem.
 5. Wykonawca nie ma obowiązku załączenia wzoru umowy do składanej oferty (złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 2 do ogłoszenia).
 6. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty przez kilku wykonawców.
 7. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w treści niniejszego ogłoszenia.
 8. Ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
 9. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
 10. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane i parafowane, wszystkie poprawki lub korekty parafowane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
 11. Za podpisanie uznaje się własnoręczny czytelny podpis lub podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.
 12. Wymaga się, by oferta była dostarczona do Zamawiającego w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.

Na kopercie /opakowaniu/ umieścić:

nazwę i adres adresata:

Kancelaria Radców Prawnych

Centrum Zamówień Publicznych Niedziela, Łyjak i Wspólnicy s.c.

z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14 lok. 401D, 00-050 Warszawa

nazwę i adres Wykonawcy - dopuszcza się odcisk pieczęci z nazwą Wykonawcy

napis:

 

,,Świadczenie usług z zakresu programowania i realizacji projekcji filmowych w kinie Kozienickiego Domu Kultury im. B. Klimczuka oraz organizowania wydarzeń kulturalnych w ramach działalności kina w Centrum Kulturalno - Artystycznym"

Znak sprawy:KDK.II.26.3.2017

,,Nie otwierać przed 16.03.2017 r. godz. 10:00"

 

13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji, w szczególności za złe skierowanie przesyłki i jej nieterminowe dostarczenie jak i przedterminowe otwarcie.

14. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu składania ofert.

15. Powiadomienie musi być złożone według tych samych zasad jak składana oferta z dopiskiem ,,ZMIANA"/"WYCOFANIE", zarówno zmiana jak i wycofanie wymaga formy pisemnej. Zmiany dotyczące oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta.

16. Zamawiający informuje, że zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca nie później niż w terminie ich przekazania zastrzegł , że nie mogą one być udostępniane, oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
            o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn.  zm.) rozumie się             nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,    organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których     przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, w szczególności  zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

      Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone   przez wykonawcę w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica   przedsiębiorstwa" lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych jawnych elementów oferty.

      Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać   również w załączniku nr 1 do ogłoszenia  - Formularz oferty.

      W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymagań mających na celu skutecznego zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający ujawni tę część        oferty.

17. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

18. Wszystkie pisma i dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a tłumaczenie potwierdzone za zgodność przez Wykonawcę. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie się opierał na tekście przetłumaczonym.

19. Zamawiający wyraża zgodę na wykonywania umowy przy pomocy podwykonawców

Zamawiający  żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Zamawiający zastrzega, że:

1) Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy,

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one jego działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami, jego lub jego przedstawicieli lub jego pracowników,

3) Wykonawca pozostaje w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części zamówienia.

 20. Na ofertę składają się:

1) formularz ofertowy zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia,

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3) pełnomocnictwo stwierdzające prawo osoby (osób) podpisującej ofertę do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o uzyskanie przedmiotowego zamówienia, ale tylko wtedy kiedy prawo do reprezentowania wykonawcy nie wynika z treści odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

X. Miejsce, termin składania ofert.

 

 1. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie na adres: 

Kancelaria Radców Prawnych Centrum Zamówień Publicznych Niedziela, Łyjak i Wspólnicy s.c. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14 lok. 401D, 00-050 Warszawa

2. Termin składania ofert upływa  w dniu 16.03.2017  roku o godzinie 10.00.

 1. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
 2. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania o zamówienie publiczne pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę w terminie określonym w pkt 2 na adres określonym pkt 1.
 3. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

 XI. Inne informacje dotyczące składanych ofert.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XII. Miejsce otwarcia ofert.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie  Kancelarii Radców Prawnych

Centrum Zamówień Publicznych Niedziela, Łyjak i Wspólnicy s.c.

w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14 lok. 401D.

 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej.

 1. Cenę brutto oferty oblicza się zgodnie ze wzorem zamieszczonym w formularzu oferty - załącznik nr 1 do formularza ofertowego. Cenę brutto oferty oblicza się poprzez iloczyn ,,Wskaźnika procentowego wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku do opłat uiszczanych na rzecz Zamawiającego z tytułu sprzedaży biletów" i ,,Przewidywanej wielkość wpływów z opłat z tytułu sprzedaży biletów od dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.03.2021 r. w zł brutto". Cena oferty brutto musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i uwzględniać wszystkie koszty opisane w ogłoszeniu.
 2. Szacowana wielkość zamówienia (Przewidywana wielkość wpływów z opłat z tytułu sprzedaży biletów od dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.03.2021 r. w zł brutto), została podana jedynie w celu porównania ofert. Nie gwarantuje się Wykonawcy, że podstawą do obliczenia jego wynagrodzenia będą wpływy wielkości podanych w formularzu ofertowym. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie zależało od faktycznych wielkości wpływów do Zamawiającego z opłat z tytułu sprzedaży biletów od dnia 01.04.2017 r. do dnia 31.03.2021 r. w zł brutto. Z tym jednak, że miesięczne wynagrodzenie nie może przekroczyć 1/48 ceny brutto. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenie w wielkości określonej w formularzu oferty.
 3. Cena winna obejmować wszystkie składniki, zobowiązania i koszty związane z wykonaniem zamówienia.
 4. Podana cena będzie stała w okresie obowiązywania umowy i nie będzie ulegała zmianie za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w umowie.

 

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

1. Kryteria oceny oferty dla każdej z części.

      Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium,            waga, sposób punktowania): tabela w załączniku kryteria oceny

 

2. Sposób punktacji ofert:

a) Kryterium cena oferty brutto

Oferty ocenione zostaną wg poniższego wzoru:

 

            cena brutto oferty najniższej

      Liczba punktów oferty =          ------------------------------------------- x 100 pkt x 70 %

             cena brutto oferty ocenianej

 

b) Kryterium udział w repertuarze kina seansów filmów polskich

Oferty ocenione zostaną wg poniższego wzoru:

 

                                                           udział procentowy oferty ocenianej

Liczba punktów oferty =          ------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 15 %

                                           najwyższy zaoferowany udział procentowy

 

c) Kryterium ilość premier filmowych

Oferty ocenione zostaną wg poniższego wzoru:

 

                                                           liczba premier w ofercie ocenianej

Liczba punktów oferty =          --------------------------------------------------------- x 100 pkt x15 %

                                           największa zaoferowana liczba premier

 

 

Ocenie podlegają wyłącznie oferty których treść odpowiada treści ogłoszenia. 

Zamawiający może wezwać wykonawców, którzy nie przedstawili wymaganych w ogłoszeniu dokumentów  do ich dostarczenia w terminie i miejscu określonym przez Zmawiającego.

Przed dokonaniem oceny ofert Zamawiający poprawi dostrzeżone w ofertach omyłki rachunkowe i inne oczywiste omyłki.   

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie
z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

Oferta, która w sumie otrzyma najwięcej  punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów (została uznana za najkorzystniejszą).

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania (nie zawarcia umowy), jeżeli cena brutto  najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę 3 131 000 zł.

 

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia, znajdują się w Załączniku nr 2  - Wzór umowy.

XVI. Formalności do spełnienia przed zawarciem umowy:

 1.    Umowa z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 2.  Przed  zawarciem umowy wykonawca zobowiązany jest do wniesieniu przez zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 25000 zł na rachunek Zamawiającego

nr85 1240 5862 1111 0010 3704  7006

w BANK PEKAO SA  

oddział w Kozienicach, ul. Batalionów Chłopskich 32/34, 26-900 Kozienic

Zabezpieczenie służy potrąceniu roszczeń zamawiającego związanych z nienależytym wykonaniem umowy oraz pokryciem szkód, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Kwota pozostała po zaspokojeniu wymagalnych roszczeń, Zamawiającego wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 14 dni od wykonania umowy

Niewniesienie zabezpieczenia lub niestawienie się przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznane zostanie za uchylanie się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

 

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może (ale nie musi) wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

 

 

Zatwierdzam w dniu 14.02.2017

 

 

 

mgr Elwira Kozłowska

Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława KlimczukaZAŁĄCZNIKI DO PRZETARGU:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.