eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Swinoujscie › Zakup uzupełniający 8 licencji pojemnościowych Veritas Netbackup oraz 200 licencji Enterprise VAULT Suite wraz z asystą techniczną producenta Essential Support na okres 5 latOGŁOSZENIE Z DNIA 2019-11-07


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Polskie LNG S.A.
Adres: ul. Ku Morzu 1, 72-602 Warszawa
Województwo:

Telefon: 225898432
e-mail: zobacz email
www:

Osoba upoważniona do kontaktów:
Artur Proć
Telefon: 225898432
Email: zobacz email


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakup uzupełniający 8 licencji pojemnościowych Veritas Netbackup oraz 200 licencji Enterprise VAULT Suite wraz z asystą techniczną producenta Essential Support na okres 5 lat

Miasto: Swinoujscie

Województwo: zachodniopomorskie

CPV:
48.00.00.00 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72.00.00.00 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Adres strony internetowej, na której dostępne są szczegóły przetargu:


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: usługi

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 2019-11-19


TREŚĆ PRZETARGU

Ogłoszenie o zamówieniu

  1.     Nazwa i adres Zamawiającego

Polskie LNG S.A.,

ul. Ku Morzu 1,

72-602 Świnoujście

 

Biuro w Warszawie

Al. Jerozolimskie 146 bud. B

02-305 Warszawa

Adres strony internetowej: www.polskielng.pl

 

2.     Określenie trybu postępowania

 

1.            Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 2.            W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2017 r. poz. 1579) ze zm.). 3.            Postępowanie prowadzone jest na podstawie warunków i informacji zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (,,SIWZ", ,,Specyfikacja"). 4.            Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy.

 

3.     Nazwa zamówienia wraz z numerem referencyjnym

 

,,Zakup uzupełniający 8 licencji pojemnościowych Veritas Netbackup oraz 200 licencji Enterprise VAULT Suite wraz z asystą techniczną producenta Essential Support na okres 5 lat",

Numer referencyjny:  RZ/104/ZN/2019/PLNG

 

4.     Przedmiot zamówienia

 

 Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Zakup Oprogramowania i udzielnie na nie licencji przez jego producenta oraz świadczenie przez producenta Oprogramowania dla Zamawiającego 5 letniego wsparcia technicznego Essential Support zgodnie z tabelą poniżej:

 

#

Oprogramowanie/wsparcie

Ilość licencji

1.

NETBACKUP PLATFORM BASE COMPLETE ED WITH FLEXIBLE LICENSING XPLAT 1 FRONT END TB PLUS ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE CORPORATE (SKU 23369-M1)

8

2.

ESSENTIAL 60 MONTHS INITIAL FOR NETBACKUP PLATFORM BASE COMPLETE ED WITH FLEXIBLE LICENSING XPLAT 1 FRONT END TB PLUS ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE CORPORATE (SKU 23369-M1-28) dla oprogramowania, o którym mowa w pkt.1 powyżej

8

3.

ENTERPRISE VAULT SUITE WIN 1 USER ONPREMISE STANDARD LICENSE + ESSENTIAL MAINTENANCE BUNDLE INITIAL 36MO CORPORATE (SKU 21106-M0032)

200

4.

ESSENTIAL 24 MONTHS RENEWAL FOR ENTERPRISE VAULT SUITE WIN 1 USER ONPREMISE STANDARD PERPETUAL LICENSE CORPORATE (SKU 21102-M1-24) dla oprogramowania, o którym mowa w pkt.3 powyżej

200

 1. Dostarczenie Zamawiającemu:
  1. Oprogramowanie (np., licencje papierowe, klucze dostępu) w formie przewidzianej przez producenta Oprogramowania oraz dostęp do Usługi Asysty Technicznej Producenta poprzez stronę internetowa producenta Oprogramowania.
  2. Potwierdzenia producenta Oprogramowania zakupu przez Zamawiającego Oprogramowania, udzielenia Zamawiającemu przez producenta Oprogramowania, licencji na Oprogramowanie, oraz zakupu przez Zamawiającego Usługi Asysty Technicznej Producenta.

 

Kod CPV: 48000000-9 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

 

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób potwierdzenia ich spełnienia

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 

A. Spełniają warunki postępowania dotyczące:

 

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: (Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie),

 

 1. posiadania wiedzy i doświadczenia: Wykonawca musi być certyfikowanym partnerem firmy Veritas.

 

 1. dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia: (Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie),

 

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia: (Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie).

 

B. Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia Niepublicznego zgodnie z Rozdziałem XVI SIWZ.

 

 1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu
  1. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunków udziału  w postępowaniu, na Formularzu ,,Oferta" (zgodnym co do treści z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ).
  2. Wykonawca załączy do oferty dokumenty potwierdzające, że jest certyfikowanym partnerem firmy Veritas.

 

 1. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

 

 1. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów lub oświadczeń, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie.

 

 1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w tym treści dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty.

 

 1. Koszty przygotowania, złożenia oferty ponosi Wykonawca bez prawa żądania od Zamawiającego ich zwrotu niezależnie od czy oferta Wykonawcy została odrzucona, wybrana, nie wybrana.
 2. Zmiany treści SIWZ
 

 

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji Postępowania i jest wiążąca.

 

 1. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści niniejszej SIWZ.

 

 1. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ lub zamieści na stronie internetowej Zamawiającego, na której została udostępniona SIWZ.
 2. Informacja o możliwości zakończenia postępowania bez wyboru oferty
  1. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia Postępowania bez wyboru oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
  2. O zakończeniu Postępowania bez wyboru oferty, Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców biorących udział w Postępowaniu.
  3. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w pkt 1. powyżej.
  4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  5. Osoby dokonujące czynności w imieniu Wykonawcy w postępowaniu powinny być do tego uprawnione. W przypadku wątpliwości zamawiający może zażądać dokumentu potwierdzającego uprawnienie do działania w imieniu Wykonawcy.
 

 

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów ze wskazaniem osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
  1. W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej Polskiego LNG S.A. https://polskielng.eb2b.com.pl. Proszę przejść do postępowania nr RZ/104/ZN/2019/PLNG.

Temat (nagłówek) wiadomości przekazywanej drogą elektroniczną musi rozpoczynać się numerem przedmiotowego postępowania nadanym przez Zamawiającego, tj. RZ/104/ZN/2019/PLNG.

 1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami i do udzielania wyjaśnień w dniach roboczych w godzinach od 9.00 do 15.00, jest:

 

Pan Artur Proć

tel. +48 22 58 98 432 / kom. +48 885 270 542

artur.proc@polskielng.pl

 

 

10.  Miejsce i termin składania ofert

 

1. Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej Polskiego LNG S.A.: https://polskielng.eb2b.com.pl 

Oferta powinna być oznaczona: RZ/35/ZN/2019/PLNG OFERTA.

2. Termin składania ofert upływa dnia 19.11.2019 r. o godz. 12:00.

3. Otwarcie ofert nie jest jawne. O wynikach oceny oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

 

11.  Termin wykonania zamówienia  / wartość zamówienia

Do 2 tygodni od daty podpisania Umowy.

12.  Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

13.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

14.  Termin związania ofertą
 1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
 4. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem Terminu związania ofertą, może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie Terminu związania ofertą o 30 dni.

 

15.  Kryteria oceny oferty i ich znaczenie

Cena 100 %

 

16.  Podwykonawcy

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji Zamówienia.

 

17.   Waluta postępowania

Walutą postępowania jest polski złoty (PLN). Oferty należy składać w PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.