eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Damaszka › Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych 2024



Ogłoszenie z dnia 2024-07-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W DAMASZCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190557399

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1

1.5.2.) Miejscowość: Damaszka

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-209

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 58 5 36 76 87

1.5.8.) Numer faksu: 58 5 36 76 87

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: malgorzata.kubista@dpsdamaszka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsdamaszka.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

platformazakupowa.pl/pn/dpsdamaszka.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


opieka społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2341545e-0d30-11ef-9b7e-467806a93518

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00406374

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00252737/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa artykułów spożywczych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00318521

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP 2/D/2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 273500 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych .
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do siedziby Zamawiającego
2 razy w tygodniu (wtorek i piątek) w godz. 8.00 - 12.00 własnymi środkami transportu posiadającymi aktualne zaświadczenie z inspekcji sanitarnej o spełnianiu warunków koniecznych do przewozu żywności .
2. Osoby przewożące winny posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie : sanitarno-epidemiologiczne , zezwalające na pracę w kontakcie z żywnością .
3 Zamówienia będą składane telefonicznie, e-mailem lub faksem na numer wskazany przez Wykonawcę .
4 Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowość i jakość realizowanych dostaw. Wszystkie oferowane produkty musza spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 O bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz.U. z 2006 Nr 171 poz. 1225 z późniejszymi zmianami.
5 Zamawiający wymaga , aby dostarczone produkty pakowane były w oryginalnych opakowaniach, posiadały etykietę zawierającą co najmniej :
- nazwę produktu ,
- wykaz składników ,
- datę produkcji ,
- nazwę i adres producenta,
- masę netto,
- datę przydatności do spożycia , datę minimalnej przydatności trwałości do spożycia ,
- zawartość netto wyrażonej w jednostkach miary ,
- informację o alergenach
- oznaczenie partii produkcyjnej umożliwiającej identyfikacje artykułu.
Nie dopuszcza się dostarczenia w opakowaniach zastępczych , uszkodzonych. Towary powinny być pakowane w opakowaniach podanych w zestawieniu Nr 2 . Gramatura opakowania może wahać się w granicach + /- 20 %.
6. Pojemniki oraz opakowania muszą posiadać atest PZH odnośnie dopuszczenia do kontaktu z żywnością.
Powinny być gładkie, czyste, łatwe do mycia i dezynfekcji .
Przedmiot zamówienia powinien być dobry jakościowo i posiadać co najmniej :
a) 7 -dniowy termin do spożycia w przypadku mleka pasteryzowanego ,twarogów,
b) 14 dniowy termin do spożycia w przypadku śmietany pasteryzowanej .jogurtów ,
c) 30-dniowy termin do spożycia w przypadku serów żółtych , topionych, mleka UHT , śmietany UHT , majonezów, musztardy, tłuszczów roślinnych i zwierzęcych ,
d) 60 - dniowy termin do spożycia w przypadku produktów sypkich .
Proces dostawy będącej przedmiotem zamówienia powinien być zgodny z obowiązującymi przez Wykonawcę systemem HACCP w przetwórstwie spożywczym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15320000-7 - Soki owocowe i warzywne

15331400-1 - Warzywa konserwowane i/lub puszkowane

15332200-6 - Dżemy i marmolady, galaretki owocowe, przeciery z owoców i orzechów oraz pasty do smarowania

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15860000-4 - Kawa, herbata i podobne produkty

15871000-4 - Ocet; sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy; gotowa musztarda

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 231830,72 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 315593,67 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 231830,72 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SAD Hurtownia Owocowo-Warzywna Barbara Kreft

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 190070852

7.3.3) Ulica: Wybudowanie b/n

7.3.4) Miejscowość: Tczew

7.3.5) Kod pocztowy: 83-110

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-07-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 231830,72 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2024-07-04 do 2025-07-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.