eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Subkowy › Świadczenie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzuśce"Ogłoszenie z dnia 2024-07-10

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzuśce”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SUBKOWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675356

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Józefa Wybickiego 19 A

1.5.2.) Miejscowość: Subkowy

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-120

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@subkowy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ugsubkowy.nv.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzuśce”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-13db9238-9c4e-4c2d-a0ef-83574d7c1ac9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00406366

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00022395/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Świadczenie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzuśce”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-13db9238-9c4e-4c2d-a0ef-83574d7c1ac9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://ezamowienia.gov.pl/soz/faqs

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO, Administrator informuje, że:
1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Subkowy, z siedzibą przy ul. Józefa Wybickiego 19a, 83-120 Subkowy.
2. Inspektor Ochrony Danych
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych – p. Adrianą Głuchowską za pomocą adresu e-mail: iod@subkowy.pl oraz numeru telefonu: 696 011 969.
3. Podstawa prawna przetwarzania
Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO.
4. Cel przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, podpisaniem umowy oraz rozliczeniem dofinansowania.
5. Odbiorcy danych
Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i art. 74 ustawy Pzp.
6. Okres przechowywania
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
7. Prawa osób, których dane są przetwarzane
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do treści swoich danych;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych.
8. Dobrowolność podania danych osobowych
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
9. Profilowanie danych
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RK.271.8.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Brzuśce”.
2. Szczegółowy zakres inwestycji, nad którym Inspektor Nadzoru będzie sprawował nadzór, opisany został w projekcie budowlanym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71530000-2 - Doradcze usługi budowlane

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
1) cena – przypisując jej wagę procentową 60%;
2) doświadczenie inspektora nadzoru robót sanitarnych – przypisując mu wagę procentową 30%;
3) doświadczenie inspektora nadzoru robót elektrycznych – przypisując mu wagę procentową 10%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie inspektora nadzoru robót sanitarnych

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie inspektora nadzoru robót elektrycznych

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, tj. 200 000 zł;
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) w zakresie zdolności technicznej: w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru przy budowie kanalizacji sanitarnej o wartości robót budowlanych minimum 3 000 000,00 zł brutto.
Dla powyższego należy załączyć dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
b) w zakresie zdolności zawodowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia i skieruje do jego realizacji następujące osoby:
- inspektora nadzoru robót sanitarnych - minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych bez ograniczeń, doświadczenie: minimum 3-letnia praktyka zawodowa w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych na budowie,
- inspektora nadzoru robót elektrycznych – minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, doświadczenie: co najmniej 3-letnia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) praktyka zawodowa w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych na budowie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 594), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
Uwaga: Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia oświadczenia, w przypadku gdy ofertę w postępowaniu złoży tylko jeden Wykonawca;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych, o których mowa w rozdziale 6 ust. 2 pkt 4 lit. a, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ;
2) wykaz osób, o których mowa w rozdziale 6 ust. 2 pkt 4 lit. b, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ;
3) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, o którym mowa w rozdziale 6 ust. 2 pkt 3.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępując do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych i zero groszy).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do 19 lipca 2024 roku do godziny 10:00.
3. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 419).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 41 8345 0006 0012 8717 2000 0014 Urzędu Gminy w Subkowach, ul. Józefa Wybickiego 19a, przed terminem składania ofert, z oznaczeniem: Świadczenie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzuśce””.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na przyjmowanie do kasy wadium w postaci pieniężnej.
7. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia powinno być wystawione na Gminę Subkowy adres: ul. Józefa Wybickiego 19a, 83-120 Subkowy.
8. Wadium za poprawnie wniesione uznaje się w momencie:
1) w formie pieniężnej – uznania na koncie Zamawiającego najpóźniej w terminie upływu składania ofert;
2) w formie gwarancji lub poręczeń – przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
10. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp;
2) z jego treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem
że pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Gmina Subkowy;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp) Zamawiający wymaga, aby obejmowało swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
11. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
12. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
3. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ;
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: wstępne oświadczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
b) dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierająca co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu umowy;
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy;
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.
5. Spółka cywilna traktowana będzie jako wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt.
7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-07-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-19 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp tj.:
1) pieniądzu na rachunek bankowy 03 8345 0006 0012 8717 2000 0019 (tytuł przelewu: Sprawa RK.271.8.2024 – ZNWU);
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.
4. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp.
5. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:
1) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku, SKOK, instytucji ubezpieczeniowej lub innego podmiotu udzielających odpowiednio gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, w szczególności nazwę postępowania i nr referencyjny nadane przez Zamawiającego;
3) kwotę gwarancji lub poręczenia;
4) termin ważności gwarancji lub poręczenia;
5) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do „Zapłacenia na rzecz Zamawiającego kwoty gwarancji lub poręczenia po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania wypłaty zawierającego oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy”;
6) treść wystawionej gwarancji lub poręczenia nie może uzależniać jej realizacji od stwierdzenia bezsporności roszczenia przez Zamawiającego (lub braku z jego strony zastrzeżeń), czy też potwierdzenia istnienia co do zasady, jak i wysokości dochodzonego przez Beneficjenta gwarancji lub poręczenia roszczenia w drodze orzeczenia sądu powszechnego lub arbitrażowego, opinii biegłego lub uznania przez Zobowiązanego. Realizacja gwarancji lub poręczenia nie może być uzależniona od oceny przez Wystawcę gwarancji lub poręczenia istnienia ewentualnego przyczynienia się Zamawiającego do powstania bądź zwiększenia rozmiarów szkody.
6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
7. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
8. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone w formie oryginału, przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy – do chwili jej podpisania.
9. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp.
10. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.