eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi 安iekatowo › Budowa dr鏬 gminny w m. Zalesie Kr鏊ewskie Zagospodarowanie wschodniego brzegu Jeziora 安iekatowskiego - Tarasy 安iekatowaOg這szenie z dnia 2024-07-10

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Budowa dr鏬 gminny w m. Zalesie Kr鏊ewskie Zagospodarowanie wschodniego
brzegu Jeziora 安iekatowskiego - Tarasy 安iekatowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina 安iekatowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351073

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Dworcowa 3

1.5.2.) Miejscowo嗆: 安iekatowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-182

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - 安iecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@swiekatowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.swiekatowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Budowa dr鏬 gminny w m. Zalesie Kr鏊ewskie Zagospodarowanie wschodniego
brzegu Jeziora 安iekatowskiego - Tarasy 安iekatowa

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-612a1f89-22f0-4380-ab68-250e15995b17

2.5.) Numer og這szenia: 2024/BZP 00406360

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2024-07-10

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2024/BZP 00237674/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.4 Budowa dr鏬 gminnych w m. Zalesie Kr鏊ewskie. Zagospodarowanie wschodniego brzegu Jeziora 安iekatowskiego - Tarasy 安iekatowa

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-612a1f89-22f0-4380-ab68-250e15995b17

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej:  sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s;
 komputer klasy PC lub MAC, o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z system闚 operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
 zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa obs逝guj帷a TLS 1.2,
 w陰czona obs逝ga JavaScript;
 zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y pliki w formacie pdf;
 dopuszczalne formaty przesy豉nych danych tj. plik闚 o wielko軼i do 100 MB w formatach: pdf., excel., doc., zip.
 zainstalowana wtyczka flash - flash player - dotyczy kupca
 obs逝ga przez przegl康ark protoko逝 XMLHttpRequest - ajax
 zainstalowane 鈔odowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): zawarto w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zawarto w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2024.KK

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 2

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na wszystkie cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest budowa dw鏂h dr鏬 gminnych o nawierzchni jezdni wykonanych w technologii bitumicznej wraz z niezb璠n infrastruktur oraz z przebudow zjazd闚 i skrzy穎wa
Zadanie nr 1 : Przebudowa drogi gminnej Zalesie Kr鏊ewskie – Trutnowo
Przedmiotem niniejszego zadania jest budowa drogi gminnej o d逝go軼i oko這 1 523,57 m – Zalesie Kr鏊ewskie pod Trutnowo.
Pocz徠ek inwestycji znajduje si na skrzy穎waniu z drog powiatow nr 1041C, a koniec na granicy powiatu 鈍ieckiego, na dzia販e nr 152 obr瑿 0021 Zalesie Kr鏊ewskie.
Budowana droga stanowi b璠zie dojazd do zabudowy jednorodzinnej, dzia貫k mieszkaniowych, gospodarstw rolnych oraz p鏊 uprawnych w miejscowo軼i Zalesie Kr鏊ewskie, jak r闚nie poprzez drog powiatow nr 1041C stanowi b璠zie tranzyt do innych miejscowo軼i. D逝go嗆 drogi wynosi 1523,57 m (wg za這穎nej kilometracji).
Zadanie nr 2 : Przebudowa drogi gminnej Zalesie Kr鏊ewskie – Sucha.
Przedmiotem niniejszego zadania jest budowa drogi gminnej o d逝go軼i oko這 1 597,04 m – Zalesie Kr鏊ewskie pod Such.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojew鏚ztwie kujawsko-pomorskim, w
powiecie 鈍ieckim, na terenie gminy 安iekatowo, w miejscowo軼i Zalesie Kr鏊ewskie na dzia趾ach nr ewidencyjnych: jednostka ewidencyjna 安iekatowo, obr瑿 ewidencyjny 0021 Zalesie Kr鏊ewskie - 36, 217/4, 219/1.
Budowana droga gminna zosta豉 zaprojektowana w miejscu istniej帷ej.
Pocz徠ek inwestycji znajduje si na dowi您aniu do istniej帷ej nawierzchni (dzia趾a nr 219/1), a koniec za zjazdem na dzia趾 nr 235 obr瑿 Zalesie Kr鏊ewskie.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45233120-6 - Roboty wzakresie budowy dr鏬

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 13 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i zamontowane urz康zenia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest zagospodarowanie brzegu jeziora w centrum 安iekatowa. Zagospodarowanie polega b璠zie na budowie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego sk豉daj帷ego si m.in. z muszli koncertowej wraz z widowni , wiaty grillowej, altany drewnianej, placu zabaw wraz z ca陰 infrastruktur techniczn, o鈍ietleniem oraz chodnikami i 豉weczkami.
Budowany teren rekreacji nad jeziorem 安iekatowskim obejmuje plac zabaw, altan ogrodow oraz miejsce na palenisko z 豉wk betonow w kszta販ie 逝ku i nawierzchni z kamienia typu otoczak, 豉wki wraz ze sto豉mi, 豉wki z donicami, stojaki na rowery, kosze na odpady z segregacj, treja os豉niaj帷y budynek gara簑 oraz donice betonow na drzewo ozdobne, scen wraz z widowni w postaci 逝kowych 豉wek schodkowych, betonowych wyko鎍zone deskami kompozytowymi. Widownia pi皻rowa z siedziskami na 95 miejsc siedz帷ych o wymiarach 50x50 cm. Na obu ko鎍ach zaprojektowano schody obs逝guj帷e wy窺ze partie widowni.
Na placu zabaw przewiduje si nawierzchnie bezpieczne, wodoprzepuszczalne, elastyczne, wylewane, w kolorystyce naturalnej zieleni RAL 6025.
Nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej na podbudowie cementowo-wapiennej. Kostk brukow nale篡 uk豉da z obrze瞠m typu geobord. Wjazd na dzia趾 poprzez projektowany zjazd z dzia趾i drogowej 283.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45212172-2 - Roboty budowlane wzakresie o鈔odk闚 rekreacyjnych

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 13 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane i zamontowane urz康zenia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu, dotycz帷e:
1) sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. posiadaj 鈔odki finansowe lub zdolno嗆 kredytow w wysoko軼i co najmniej :
a) dla Cz窷ci nr 1 – 2.350.000,00 z ( s這wnie : dwa miliony trzysta pi耩dziesi徠 tysi璚y z這tych ),
b) dla Cz窷ci nr – 460.000,00 z ( s這wnie : czterysta sze嗆dziesi徠 tysi璚y z這tych ),
co potwierdz poprzez z這瞠nie o鈍iadczenia wg wzoru za陰cznika Nr 2 oraz poprzez z這瞠nie informacji z banku lub SKOK – na zasadzie spe軟ia/nie spe軟ia.
Wykonawca sk豉daj帷y ofert na dwie Cz窷ci zam闚ienia powinien posiada 鈔odki finansowe w kwocie 2.810.000 z.

2) zdolno軼i technicznej lub zawodowej tj.
a) posiadaj do鈍iadczenie umo磧iwiaj帷e realizacj zam闚ienia tzn. w okresie ostatnich siedmiu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wykonali nale篡cie co najmniej :
dla Cz窷ci nr 1 :
 dwie roboty budowlane obejmuj帷e swoim zakresem budow dr鏬 publicznych klasy technicznej min. D, kategorii technicznej min. KR1, o nawierzchni jezdni bitumicznej i o warto軼i ka盥ej drogi co najmniej 1.000.000 z brutto,
dla cz窷ci nr 2 :
 dwie roboty budowlane polegaj帷e na budowie teren闚 rekreacyjnych, gdzie wykonano m.in. plac zabaw z min. 5 urz康zeniami zabawowymi, wiaty drewniane, utwardzenia terenu, z elementami ma貫j architektury o 陰cznej warto軼i rob鏒 co najmniej 600.000 z brutto,
co potwierdz poprzez z這瞠nie o鈍iadczenia wg wzoru za陰cznika Nr 2 do SWZ oraz poprzez z這瞠nie wykazu wykonanych rob鏒 wraz z dokumentami potwierdzaj帷ymi ich nale篡te wykonanie – na zasadzie spe軟ia/nie spe軟ia.
Je瞠li wykonawca zamierza potwierdzi spe軟ianie warunku dokumentami wystawionymi dla konsorcjum, w kt鏎ym by partnerem, z tre軼i referencji lub innych dokument闚 musi wynika, jakie us逝gi lub roboty i o jakiej warto軼i by造 wykonane przez wykonawc sk豉daj帷ego ofert.

b) dysponuj osobami zdolnymi do wykonania zam闚ienia :
dla cz窷ci nr 1 :
 kierownikiem budowy - posiadaj帷ym uprawnienia budowlane do pe軟ienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalno軼i drogowej lub konstrukcyjno – budowlanej bez ogranicze lub inne uprawnienia umo磧iwiaj帷e wykonywanie tych samych czynno軼i, na wykonywanie kt鏎ych w aktualnym stanie prawnym pozwalaj uprawnienia budowlane w tej specjalno軼i oraz minimum 5 lat do鈍iadczenia w (licz帷 od daty uzyskania uprawnie), w tym w kierowaniu budow drogi z jezdni o nawierzchni asfaltowej o warto軼i min. 1.000.000 z brutto,
 kierownikiem rob鏒 - posiadaj帷ym uprawnienia budowlane do pe軟ienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalno軼i drogowej lub inne uprawnienia umo磧iwiaj帷e wykonywanie tych samych czynno軼i, na wykonywanie kt鏎ych w aktualnym stanie prawnym pozwalaj uprawnienia budowlane w tej specjalno軼i oraz do鈍iadczenie w kierowaniu budow lub przebudow drogi z jezdni o nawierzchni wykonanej z kostki betonowej,
dla Cz窷ci nr 2 :
 kierownikiem budowy - posiadaj帷ym uprawnienia budowlane do pe軟ienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalno軼i konstrukcyjno – budowlanej lub inne uprawnienia umo磧iwiaj帷e wykonywanie tych samych czynno軼i, na wykonywanie kt鏎ych w aktualnym stanie prawnym pozwalaj uprawnienia budowlane w tej specjalno軼i,
 kierownikiem rob鏒 elektrycznych – posiadaj帷ym uprawnienia budowlane do pe軟ienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalno軼i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz康ze elektrycznych lub inne uprawnienia umo磧iwiaj帷e wykonywanie tych samych czynno軼i, na wykonywanie kt鏎ych w aktualnym stanie prawnym pozwalaj uprawnienia budowlane w tych specjalno軼iach,
 specjalist monta簑 urz康ze zabawowych - posiadaj帷ym kwalifikacje i do鈍iadczenie w monta簑 r騜nych urz康ze zabawowych,
 specjalist monta簑 nawierzchni bezpiecznej dla placu zabaw dla dzieci -posiadaj帷ym kwalifikacje i do鈍iadczenie w monta簑 nawierzchni poliuretanowej i piaskowej.

Ocena spe軟iania warunku udzia逝 w post瘼owaniu zostanie dokonana na podstawie z這穎nego o鈍iadczenia wg za陰cznika Nr 2 oraz wykazu os鏏 zdolnych do wykonania zam闚ienia, na zasadzie spe軟ia/nie spe軟ia.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia przez wykonawc braku podstaw wykluczenia z post瘼owania, Zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia :
1) o鈍iadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z innym wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, niezale積ie od innego wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej ( wg za陰cznika Nr 5 ),
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji,
3) o鈍iadczenia w豉snego wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania wskazanych przez Zamawiaj帷ego, o kt鏎ych mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz帷ych orzeczenia zakazu ubiegania si o zam闚ienie publiczne tytu貫m 鈔odka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotycz帷ych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj帷ego na celu zak堯cenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
e) art. 109 ust. 1 pkt. 5, 7 – 10 ustawy,
f) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego ( Dz. U. z 2024 r. poz. 507 ).
Zamawiaj帷y 膨da od wykonawcy, kt鏎y polega na zdolno軼iach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby na zasadach okre郵onych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, o kt鏎ych mowa w ppkt. 2 – 3) dotycz帷ych tych podmiot闚, potwierdzaj帷ych, 瞠 nie zachodz wobec tych podmiot闚 podstawy wykluczenia z post瘼owania.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: W celu potwierdzenia spe軟iania przez wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych zdolno軼i technicznej lub zawodowej, sytuacji finansowej, Zamawiaj帷y 膨da nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych :
1) wykazu rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 7 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te roboty budowlane lub us逝gi zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane lub us逝gi zosta造 wykonane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty (wg za陰cznika Nr 7 ),
2) wykazu os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg za陰cznika Nr 8 ),
3) informacji banku lub sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej potwierdzaj帷ej wysoko嗆 posiadanych 鈔odk闚 finansowych lub zdolno嗆 kredytow wykonawcy, w okresie nie wcze郾iejszym ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem.

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Przedmiotowe 鈔odki dowodowe ( dla Cz窷ci nr 2 ) :
a) Karty techniczne dla oferowanych urz康ze zabawowych,
b) certyfikaty potwierdzenia wykonania urz康ze wg a) zgodnie z norm PN-EN 1176-1 do 7,
c) atest higieniczny nawierzchni poliuretanowej.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe 鈔odki dowodowe podlegaj帷e uzupe軟ieniu po z這瞠niu oferty:

a) Karty techniczne dla oferowanych urz康ze zabawowych,
b) certyfikaty potwierdzenia wykonania urz康ze wg a) zgodnie z norm PN-EN 1176-1 do 7,
c) atest higieniczny nawierzchni poliuretanowej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1) wsp鏊nie musz wykaza, 瞠 wsp鏊nie spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu,
2) w odniesieniu do warunk闚 dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia, wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia mog polega na zdolno軼iach tych z wykonawc闚, kt鏎zy wykonaj us逝gi, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane,
3) w stosunku do 瘸dnego z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia z post瘼owania na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7, 8, 9, 10 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego ( Dz. U. z 2024 r. poz. 507 ),
4) ponosz solidarn odpowiedzialno嗆 za niewykonanie lub nienale篡te wykonanie zobowi您ania,
5) musz ustanowi pe軟omocnika wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia. Pe軟omocnictwo musi mie form pisemn lub kopi potwierdzona przez notariusza,
6) przed zawarciem umowy o niniejsze zam闚ienie publiczne, je瞠li oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj帷y wezwie do przedstawienia umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych wykonawc闚,
7) wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia maj obowi您ek do陰czy do oferty o鈍iadczenie wg za陰cznika Nr 5, z kt鏎ego b璠zie wynika, kt鏎e roboty/us逝gi b璠 wykonywa poszczeg鏊ni wykonawcy,
8) przepisy dotycz帷e wykonawcy stosuje si odpowiednio do wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzania zawarto w za陰czniku Nr 6 do SWZ pn. Projekt umowy

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2024-07-30 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Ofert wraz z za陰cznikami nale篡 z這篡 do dnia 30.07.2024 r. do godziny 10:00 za po鈔ednictwem Platformy na adres : https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-30 10:15

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2024-08-28

8.5.) Zamawiaj帷y przewiduje wyb鏎 najkorzystniejszej oferty z mo磧iwo軼i negocjacji:

Cz窷 1 : Tak

Cz窷 2 : Tak

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.