eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Końskie › Wdrożenie systemu OPTIMED/ERPOgłoszenie z dnia 2024-06-25

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wdrożenie systemu OPTIMED/ERP

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

1.3.) Oddział zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 260076450

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gimnazjalna 41B

1.5.2.) Miejscowość: Końskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-200

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bkalinowska@zoz.konskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zoz-konskie.bip.org.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wdrożenie systemu OPTIMED/ERP

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8791ff82-29bb-11ef-86d2-4e696a6d8c25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00382667

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Wybór wykonawcy na zasadzie zamówienia z wolnej ręki jest uzasadniony ochroną praw wyłącznych oraz specyfiką techniczną systemu OPTIMED/ERP, która wymaga udziału jedynego producenta i właściciela praw autorskich. Takie rozwiązanie zapewnia najwyższą jakość wdrożenia, minimalizuje ryzyko operacyjne oraz gwarantuje zgodność systemu z wymaganiami jednostki.
W powyższej sytuacji zastosowanie art. 305 ust. 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych jest obiektywne i zasadne, a udzielenie zamówienia zgodne z przepisami.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP 252 BK/23/2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Wdrożenie systemu OPTIMED/ERP”, zakres prac związany z wdrożeniem obejmuje:
1) Migrację danych przy współudziale zamawiającego z raportów oraz danych obecnego systemu HEX w zakresie wymaganym do poprawnego działania OPTIMED/ERP,
2) Wdrożenie oprogramowania OPTIMED/ERP w zakresie kadr obejmujące:
a. prowadzenie standardowych danych kadrowych,
b. prowadzenie danych kadrowych na potrzeby raportowania GUS, AOTMIT,
c. prowadzenie ewidencji szkoleń BHP i odzieży roboczej,
d. prowadzenie grafików czasu pracy w zakresie planu i wykonania w układzie dostępnym w OPTIMED/ERP/GRAFIKI
3) Wdrożenie oprogramowania OPTIMED/ERP w zakresie płac obejmujące:
a. Obliczanie wynagrodzeń wg ogólnie obowiązujących przepisów oraz przekazanych przez zamawiającego i omówionych z zamawiającym regulaminów wynagradzania,
b. Ewidencja wynagrodzeń dla umów cywilnoprawnych w tym kontraktów,
c. Prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
d. Połączenie z programem Płatnik
e. Raportowanie w zakresie wymaganym dla celów GUS i AOTMIT,
f. Generowanie i ewidencja zeznań podatkowych
4) Wdrożenie oprogramowania Portal pracownika obejmujące:
a. Informację kadrową dostępną dla pracownika,
b. Wysyłanie zeznań podatkowych oraz pasków płacowych dla pracowników,
c. Możliwość kontroli stanu urlopów oraz zgłaszania urlopu przez pracowników,
d. Możliwość zatwierdzania urlopów przez przełożonych.
5) Prace wdrożeniowe (ustalenia, szkolenia liderów itp.) oraz szkolenia i asysty pracowników w powyższym zakresie w siedzibie zamawiającego w ilości do 30 roboczo dni (1 roboczodzień = 6 godz.)
6) Szkolenie i asysty w trakcie wdrożenia pracowników w powyższym zakresie poprzez zdalne łącze w ilości do 200 roboczogodzin

4.5.3.) Główny kod CPV: 72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "JUNISOFTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6310200311

7.3.3) Ulica: ul. Józefa Sowińskiego 5

7.3.4) Miejscowość: Gliwice

7.3.5) Kod pocztowy: 44-121

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-06-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 164820,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.