eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zduńska Wola › "Adaptacja wraz z przebudową oraz rozbudową budynku Szkoły Podstawowej na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zduńskiej Woli - zakres na 2024 rok."Ogłoszenie z dnia 2024-06-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Adaptacja wraz z przebudową oraz rozbudową budynku Szkoły Podstawowej na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zduńskiej Woli – zakres na 2024 rok.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000277434

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Tadeusza Kościuszki 3

1.5.2.) Miejscowość: Zduńska Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-220

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 438233477

1.5.8.) Numer faksu: 438232515

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@psmzw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.psmzw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-59394966-179f-11ef-bfd3-e6cc5d6d04e5

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Adaptacja wraz z przebudową oraz rozbudową budynku Szkoły Podstawowej na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zduńskiej Woli – zakres na 2024 rok.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-59394966-179f-11ef-bfd3-e6cc5d6d04e5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00382646

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00284220/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Adaptacja wraz z przebudową oraz rozbudową budynku Szkoły Podstawowej na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zduńskiej Woli – zakres na 2024 rok.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00333671

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 2/2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 4523416,65 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja następujących zadań inwestycyjnych: Adaptacja i przebudowa budynku na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zduńskiej Woli oraz zadania pn. Rozbudowa i adaptacja budynku po szkole podstawowej z przeznaczeniem na nową siedzibę Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zduńskiej Woli.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach 8,9,10 do SWZ.
3. Zatrudnianie na podstawie stosunku pracy, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp.
1) Zamawiający w oparciu o art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, aby przez cały okres realizacji robót Wykonawca zatrudniał na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.). Wymagania w tym zakresie dotyczą zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy w szczególności pracowników fizycznych (robotników budowlanych), wykonujących roboty bezpośrednio związane z wykonywaniem robót pod kierownictwem oraz operatorów sprzętu mechanicznego przy pomocy którego realizowany będzie przedmiot zamówienia (wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących budową czy dostawców materiałów budowlanych oraz sytuacji, gdy prace te wykonuje osobiście osoba fizyczna prowadząca samodzielnie działalność gospodarczą na podstawie umowy o podwykonawstwo). Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę to wykonywanie robót budowlanych szczegółowo określonych w dokumentach zamówienia.
2) Ilości pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa Wykonawca uwzględniając termin wykonania oraz złożoność dokumentacji projektowej. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracowników lub wymiany tych już zgłoszonych.
3) Do pracowników podwykonawców zapisy o pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio.
4) Sposób kontroli i weryfikacji zatrudnienia uregulowano w projekcie umowy.
4. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i w załącznikach do SWZ normy krajowe lub normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie rozwiązania równoważne. Oznacza to, że parametry techniczne tak wskazanych produktów, określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Ponadto, w każdym przypadku stwierdzenie, że opis czy też cecha opisanego produktu, która może wskazywać na źródło pochodzenia lub producenta to Wykonawca również jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SWZ i/lub w załącznikach do SWZ. Dopuszcza się również wykazanie tej równoważności normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w dokumentach zamówienia. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. Przy doborze materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić również osiągnięcie wskaźników określonych w dokumentach zamówienia.
5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części:
1) Kompleksowa realizacja zamówienia wynika z charakteru zamówienia. Podział zamówienia na części mógłby w sposób istotny zagrozić terminowemu oraz właściwemu jakościowo wykonaniu zamówienia z uwagi na brak możliwości dokładnego i zgodnego w czasie skoordynowania współpracy kilku wykonawców. Zamówienie nie zostało podzielone na części z następujących względów:
a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót funkcjonalnie ze sobą związanych. Rozdzielenie robót groziłoby niedającymi się wyeliminować problemami organizacyjnymi związanymi z odpowiedzialnością za poszczególne elementy robót wykonywanych przez różnych Wykonawców.
b) Przedmiot zamówienia powinien być realizowany etapowo i wg kolejności etapów. Ponadto przy tego typu robotach wykonywanych przez różnych Wykonawców opóźnienie jednego z Wykonawców wpłynęło by negatywnie na terminowość wykonania innych elementów lub etapów inwestycji — zależnych od terminowego wykonania prac przez innego Wykonawcę.
c) Przy tego typu pracach wykonywanych przez różnych Wykonawców niemożliwe byłoby jednoznaczne określenie zasad odpowiedzialności OC (np. w razie jednoczesnego wykonywania robót przez wielu Wykonawców utrudnione byłoby ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkody objęte polisą OC).
d) Wykonawcy powielaliby koszty prac, co wpływałoby na koszty inwestycji. W każdej z ofert częściowych Wykonawca musiałby założyć odrębną wycenę użycia tego samego rodzaju sprzętu, w sytuacji, w której składając jedną ofertę, użycie sprzętu wyceniłby jednokrotnie. W dokumentacji projektowej wskazane są rozwiązania wymagające użycia wielorodzajowego sprzętu budowlanego.
e) Każdy z Wykonawców w cenę wliczałby odrębne koszty ubezpieczenia, co zwiększyłoby poziom wydatków Zamawiającego. Reasumując Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na to, że podział taki groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.
f) Niedokonanie podziału zamówienia na części podyktowane było zatem względami technicznymi, organizacyjnymi oraz charakterem przedmiotu zamówienia
2) Podkreślić należy, że zastosowany ewentualnie podział zamówienia na części nie zwiększyłby konkurencyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw ze względu na to, iż zakres zamówienia jest zakresem typowym, umożliwiającym złożenie oferty z grupy małych lub średnich przedsiębiorstw. Zamawiający nie określił wygórowanych wymagań progowych dotyczących doświadczenia dla potencjalnych wykonawców zainteresowanych zamówieniem. Warunki udziału w postępowaniu zostały dostosowane w taki sposób aby mali i średni wykonawcy mogli złożyć oferty. Potencjalni Wykonawcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw jeżeli nie są zainteresowani wykonaniem całości zamówienia mogą złożyć ofertę wspólną, tworząc np. konsorcja. W takiej sytuacji należy złożyć oświadczenie określając w nim jaki zakres świadczenia wykona każdy z nich.
3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy. Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Okres rękojmi ustala się na okres tożsamy okresowi gwarancji.
6. W przypadku stwierdzenia rozbieżności w wymaganych warunkach podmiotowych i przedmiotowych oraz wymaganych środkach dowodowych podmiotowych i przedmiotowych w OPZ i SWZ wiążące są postanowienia SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45262700-8 - Przebudowa budynków

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442100-8 - Roboty malarskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5512522,70 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7223935,72 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5512522,70 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CONRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365064997

7.3.3) Ulica: ul. Warcka 6

7.3.4) Miejscowość: Sieradz

7.3.5) Kod pocztowy: 98-200

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-06-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5512522,70 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-12-27

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.