eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzków-Osada › Budowa i modernizacja dróg publicznych na terenie Gminy GorzkówOgłoszenie z dnia 2024-06-25

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa i modernizacja dróg publicznych na terenie Gminy Gorzków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gorzków

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950371695

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główna 9

1.5.2.) Miejscowość: Gorzków-Osada

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-315

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 846838156

1.5.8.) Numer faksu: 846838111

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gorzkow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzkow.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i modernizacja dróg publicznych na terenie Gminy Gorzków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9fa0aa5e-32e9-11ef-acf6-4e696a6d8c25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00382645

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00071295/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa drogi gminnej nr 110072L w km od 0+998 do 2+398 w miejscowości Czysta Dębina Kolonia i Baranica

1.1.3 Budowa drogi gminnej nr 126048L na działce 964, obr. Wielkopole dł. 451,55 mb. Etap Nr II dł. 221,55 mb.

1.1.4 Rozbudowa drogi wewnętrznej na działce nr. ewidencyjny 620/4 w miejscowości Zamostek

1.1.5 Rozbudowa drogi wewnętrznej na działkach ewidencyjnych nr 86/1, 86/2, 574, 578 w miejscowości Bobrowe Gmina Gorzków na odcinku 0+000 do 0+354,29

1.1.8 Przebudowa drogi gminnej Nr 109722L w msc. Gorzków-Osada poprzez umocnienie pobocza i rowu odwodniającego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9fa0aa5e-32e9-11ef-acf6-4e696a6d8c25

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się
drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
4. Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: kkozak@gorzkow.eu (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
4. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
6. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
7. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Gorzków, email –gmina@gorzkow.eu;
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem można się kontaktować pod adresem email – inspektor@cbi24.pl
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
1) art 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
2) art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w szczególności w zakresie:
a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
b) art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
c) art. 5 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu:
a) niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy,
b) jej rozliczenia w tym przechowywania faktur i dokumentów księgowych,
c) dochodzenia roszczeń,
d) archiwalnym i nie będą udostępniane odbiorcom danych za wyjątkiem podmiotów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Podmiotom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych po okresie retencji danych, ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy i jej rozliczenia jest warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych skutkuje nie zawarciem umowy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zgodnie z art. 19 ust. 2: Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
2. Zgodnie z art. 19 ust. 3: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2024.KK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Budowa drogi gminnej nr 110072L w km od 0+998 do 2+398 w miejscowości Czysta Dębina Kolonia i Baranica”.
W ramach zadania należy wykonać nową nawierzchnię jezdni z płyt żelbetowych o wymiarach 300 x 100 (150) x 15 cm. Projektowana długość odcinka wynosi 1400 mb, projektowana szerokość jezdni wynosi 3,6 m przy przekroju o nachyleniu obustronnym z ciekiem betonowym w osi oraz 3,5 m przy przekroju o nachyleniu jednostronnym. Zaprojektowano dwie mijanki długości 27 m. Szerokość jezdni na mijance wynosi 5,0. Przewidziano wykonanie poboczy ziemnych ulepszonych mieszanką kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie o szer. 0,75 m (0,5 m na mijankach).
Powierzchnia nawierzchni jezdni z żelbetowych płyt wyniesie 4787 m2.
Powierzchnia cieku korytkowego – 194 m2.
Powierzchnia poboczy umocnionych kruszywem – 2073 m2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 8 do SWZ.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Niniejsze postępowanie wszczęte zostało na podstawie Wstępnej Promesy Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/6418/PolskiLad.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
2. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt.(100%=100pkt).
3. Zamawiający dokona oceny złożonych w terminie ofert, które spełnią wymagania formalne na podstawie następującego zestawu
kryteriów oceny:
KRYTERIA OCENY OFERT:
1. Cena 60 pkt
2. Okres gwarancji 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Budowa drogi gminnej nr 126048L na działce 964, Obr. Wielkopole dł. 451,55 mb. Etap Nr II dł. 221,55 mb”.
Zakłada się budowę nowej nawierzchni jezdni z płyt betonowych typu „IOMB” o szerokości 3,6 m. przy przekroju o nachyleniu obustronnym oraz 3,5 m przy przekroju o nachyleniu jednostronnym, dł. 230 m. Przewidziano wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie o szer. 0,75 m. Nawierzchnia istniejących zjazdów gruntowych i zjazdów z kruszywa zostanie wykonana z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3. Roboty ziemne - 384 m3; korytowanie – 1229,51 m2, umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi, ażurowymi - 536 m2, budowa nawierzchni z płyt ażurowych „IOMB” – 816,67 m2, ścieki z elementów betonowych – 111 m. Wycinka drzew - szt. 8 o średnicy 66 – 75 cm wraz z karczowaniem i oczyszczeniem terenu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 8 do SWZ.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Niniejsze postępowanie wszczęte zostało na podstawie Wstępnej Promesy Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/6418/PolskiLad.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
2. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt.(100%=100pkt).
3. Zamawiający dokona oceny złożonych w terminie ofert, które spełnią wymagania formalne na podstawie następującego zestawu
kryteriów oceny:
KRYTERIA OCENY OFERT:
1. Cena 60 pkt
2. Okres gwarancji 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. „Rozbudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewidencyjny 620/4 w miejscowości Zamostek”.
Zakłada się rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych i wykonanie w jej miejsce nowej nawierzchni asfaltowej na podbudowie z warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2. Szerokość jezdni 6,0 m od km 0+008,74 do km 0+064,03, dł. 55,29 mb oraz szerokość 3,0 m w km od 0+064,03 do km 0+115,76, dł. 51,73 mb. Przewidziano lewostronne pobocze z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie o szer. 0,50 m oraz opaskę z kostki brukowej szerokości 0,55 m w km 0+062,07 do km 0+108. Po prawej stronie jezdni przewidziano ustawienie krawężnika betonowego „typ lekki”. Powierzchnia nawierzchni z betonu asfaltowego – 509,69 m2, pobocza ulepszone kruszywem – 53,6 m2, opaska z betonowej kostki brukowej – 23,1 m2.

2. „Rozbudowa drogi wewnętrznej na działkach ewidencyjnych nr 86/1, 86/2, 574, 578 w miejscowości Bobrowe Gmina Gorzków na odcinku 0+000 do 0+354,29”.
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Bobrowe, gm. Gorzków. Rozbudowa od km 0+000 do km 0+354,29, szerokość jezdni 5,0 m. Powierzchnia nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego – 1813,59 m2, powierzchnia poboczy ulepszonych kruszywem – 522,83 m2, powierzchnia zjazdów z kruszywa – 87,5 m2. Zakres inwestycji obejmuje:
a) przygotowanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni na poszerzeniach,
b) wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15cm na poszerzeniach,
c) ułożenie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 gr. 10 cm,
d) ułożenie w-wy wyrównawczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 gr. śr. 10 cm,
e) ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm,
f) ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm,
g) umocnienie poboczy kruszywem C90/3 gr. 10 cm, szerokość poboczy 0,75 m,
h) wykonaniu nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,
i) ustawienie oznakowania pionowego,
j) wykonanie robót wykończeniowych.

3. „Przebudowa drogi gminnej Nr 109722L w msc. Gorzków Osada poprzez umocnienie pobocza i rowu odwadniającego”.
Zakłada się poszerzenie i wyrównanie nawierzchni jezdni do szerokości 3,5 m w km roboczym 0+000 do 0+053,92 oraz od km roboczego 0+078,92 do km 0+258,06, łączna długość 233,06 mb oraz do szerokości 5,0 m w km od 0+053,92 do 0+078,92 o długości 25,0 mb. Przewidziano obustronne wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 utrwalonej mechanicznie o szer. 0,75 m. W ramach zadania zakłada się umocnić skarpy płytami ażurowymi. Roboty ziemne - 334 m3, umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi, ażurowymi 40x60x8 cm rowu - 872 m2, powierzchnia nawierzchni z betonu asfaltowego – 944 m2, pobocza ulepszone kruszywem – 53,6 m2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 8 do SWZ.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Niniejsze postępowanie wszczęte zostało na podstawie Wstępnej Promesy Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/6418/PolskiLad.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
2. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt.(100%=100pkt).
3. Zamawiający dokona oceny złożonych w terminie ofert, które spełnią wymagania formalne na podstawie następującego zestawu
kryteriów oceny:
KRYTERIA OCENY OFERT:
1. Cena 60 pkt
2. Okres gwarancji 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
Określenie warunków:
1. Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że: w ostatnich 5 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
a) w zakresie części I przedmiotu zamówienia, wykonał roboty budowlane polegające budowie, przebudowie lub remoncie drogi z płyt drogowych o wartości min. 500 000, 00 zł w ramach jednego kontraktu.
b) w zakresie części II przedmiotu zamówienia - Zamawiający nie stawia warunków.
c) w zakresie części III przedmiotu zamówienia, wykonał roboty budowlane polegające budowie, przebudowie lub remoncie drogi z masy bitumicznej o wartości min. 500 000, 00 zł w ramach jednego kontraktu.
2. Wykonawca, spełni ten warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji: min. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej co najmniej w ograniczonym zakresie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych. Warunek jest identyczny dla każdej części zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 4 wymagane od wykonawcy obejmują:
1) w zakresie części I i III - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - Załącznik nr 5 do SWZ. (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym);
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SWZ (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ i ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy); w przypadku polegania na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu. Załącznik nr 4 do SWZ.
2) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa, (jeżeli dotyczy);
3) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, (jeżeli dotyczy); w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) formularz ofertowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach:
1) Zmiana w zakresie terminu przewidzianego na zakończenie robót budowlanych:
a) wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności;
b) wystąpienia błędów dokumentacji projektowej lub przyjętych rozwiązań technicznych, które uniemożliwiają realizację zadania w pierwotnie przyjętym terminie.
2) Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;
b) zmiana obowiązującej stawki VAT powodująca zmianę wielkości wynagrodzenia,
c) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.
d) zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy.
3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest możliwa w przypadku:
a) wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych, na zasadach określonych w warunkach umowy, jednak nie więcej niż 15 % wartości ceny określonej w ofercie,
b) wystąpienia błędów dokumentacji projektowej lub przyjętych rozwiązań technicznych które były niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy.
3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
4. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zamawiający przewidział katalog zmian umowy, na które mogą powoływać się strony niniejszej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-07-10 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl, zakładka: „Oferty/wnioski”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-10 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-08-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.