eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrawo zamówień publicznych › Rozdział 2 - Rada Zamówień Publicznych

Prawo zamówień publicznych

ujednolicony tekst ustawy z dnia 2004-01-29
aktualizacja: 2016-11-21

Rozdział 2

Rada Zamówień Publicznych

Art. 157.
1. Tworzy się Radę Zamówień Publicznych, zwaną dalej „Radą”, która jest organem doradczo-opiniodawczym Prezesa Urzędu.
2. Rada w szczególności:
1) wyraża opinie w szczególnie istotnych sprawach systemu zamówień, przedstawionych jej przez Prezesa Urzędu;
2) opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących zamówień;
3) opiniuje roczne sprawozdania Prezesa Urzędu o funkcjonowaniu systemu zamówień;
4) ustala zasady etyki zawodowej osób wykonujących określone w ustawie zadania w systemie zamówień.
5) (uchylony)
Art. 158.
1. W skład Rady wchodzi od 10 do 15 członków powoływanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
2. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są w szczególności kluby parlamentarne, ogólnokrajowe organizacje samorządu terytorialnego, ogólnokrajowe organizacje przedsiębiorców oraz Rada Dialogu Społecznego.
3. Minister właściwy do spraw gospodarki powołuje członków Rady spośród osób, które:
1) są obywatelami polskimi;
2) korzystają z pełni praw publicznych;
3) nie były karane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
4) posiadają wiedzę i autorytet dające rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady.
4. Minister właściwy do spraw gospodarki powołuje spośród osób, o których mowa w ust. 1, przewodniczącego Rady. Rada wybiera wiceprzewodniczącego Rady ze swojego grona.
5. Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Rady.
6. Tryb pracy Rady określa regulamin przyjęty przez Radę.
Art. 159.
1. Kadencja Rady upływa wraz z upływem kadencji Prezesa Urzędu.
2. Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku upływu kadencji Rady, śmierci członka Rady, jego odwołania albo rezygnacji.
3. Minister właściwy do spraw gospodarki odwołuje członka Rady, jeżeli przestał on odpowiadać jednemu z warunków określonych w art. 158 ust. 3, a na wniosek Prezesa Urzędu w razie:
1) niewykonywania obowiązków członka Rady;
2) utraty autorytetu dającego rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady;
3) choroby uniemożliwiającej sprawowanie funkcji członka Rady.
Art. 160.
1. Obsługę prac Rady zapewnia Urząd.
2. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady, mając na względzie pełnioną funkcję oraz zakres obowiązków przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady.


Spis treści


Najnowsze orzeczenia

Dodaj swoje pytanie

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: