eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przemyśl › Dostawa olejów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów słuzbowych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży GranicznejOgłoszenie z dnia 2013-03-13

Przemyśl: Dostawa olejów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów słuzbowych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej
Numer ogłoszenia: 99992 - 2013; data zamieszczenia: 13.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej , ul. Adama Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 016 6732153, 6732087, faks 016 6763271.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa olejów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów słuzbowych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.21.20.00 - 09.21.20.00 24.96.10.00 - Płyny chłodnicze 39.83.15.00 - Samochodowe środki czyszczące .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie spełniania przez wykonawcę warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie spełniania przez wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie spełniania przez wykonawcę warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie spełniania przez wykonawcę warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie spełniania przez wykonawcę warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie ustanawia szczegółowych warunków w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 2 pkt. 5 zgodnie z art. 26 ust. 2 d ustawy - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej 2. pełnomocnictwo w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę/osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy. Z treści pełnomocnictwa musi wynikać zakres czynności, do których została umocowana osoba działająca w imieniu i na rzecz Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej notarialnie.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany umowy o zamówienie publiczne w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamawianych olejów i płynów eksploatacyjnych w zależności od potrzeb, tj. Zamawiający nie ma obowiązku zakupienia wszystkich olejów i płynów eksploatacyjnych stanowiących przedmiot zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bieszczadzki.strazgraniczna.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej ul. Mickiewicza 34 37 - 700 Przemyśl Sekcja Zamówień Publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.03.2013 godzina 09:30, miejsce: Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej ul. Mickiewicza 34 37 - 700 Przemyśl Kancelaria Jawna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.