eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oława › Usługi wyceny nieruchomości

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-01-16

Oława: Usługi wyceny nieruchomości
Numer ogłoszenia: 9993 - 2014; data zamieszczenia: 16.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski Oława , Plac Zamkowy 15, 55-200 Oława, woj. dolnośląskie, tel. 71 303 55 01, faks 71 303 55 00.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.olawa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi wyceny nieruchomości.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest - wykonanie wycen nieruchomości podzielonych na 3 części w tym: a) Część 1 Wycena nieruchomości lokalowych ( lokale mieszkalne, lokale mieszkalne powstałe w wyniku adaptacji strychu łącznie z nakładami oraz lokale użytkowe) - przewidywana ilość wycen - 60 b) Część 2 Wycena nieruchomości gruntowych do ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wykonania urządzeń infrastruktury technicznej - przewidywana ilość wycen - 200 c) Część 3 Wycena nieruchomości: - celem aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego - do ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - celem wykupu prawa użytkowania wieczystego - celem sprzedaży i wykupu - do ustalenia opłat z tytuły wzrostu wartości nieruchomości w wyniku ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( renta planistyczna) - do wypłaty odszkodowania za przejęcie działek wydzielonych pod drogi Przewidywana ilość wycen - 150 UWAGA. Zamawiający informuje, że dokładna ilość wycen do wykonania zależna będzie od faktycznego zapotrzebowania i wielkości posiadanych środków finansowych na ten cel..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00 - Usługi w zakresie nieruchomości .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej a) 50 wycen nieruchomości - dla części 1 i 2 zamówienia b) 30 wycen nieruchomości - dla części 3 zamówienia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami lub spełniającym warunki , o których mowa w ustawie z dnia 18.03.2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakres i warunki zmiany istotnych postanowień umowy: strony mogą zmienić istotne postanowienia umowy: 1) Zmiana Umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia siły wyższej w zakresie objętym skutkami działania siły wyższej. Strony nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, które utrudniają lub uniemożliwiają pełne lub częściowe wykonanie Umowy. Za okoliczności siły wyższej mogą być uznane tylko te, które zaistniały niezależnie od woli Stron i nie występują z winy Strony powołującej się na siłę wyższą. Strona zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą stronę o wystąpieniu siły wyższej, uniemożliwiającej realizację obowiązków wynikających z Umowy; 2) Zmiana wynagrodzenie Wykonawcy na skutek zmiany ustawowej stawki podatku VAT 3) Przewidywana w umowie ilość wycen może ulec zmianie spowodowanej rzeczywistymi potrzebami i możliwościami finansowymi zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.olawa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Oławie, 55-200 Oława, pl. Zamkowy 15, pok.5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.01.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Oławie, 55-200 Oława, pl. Zamkowy 15, pok.14 ( sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.