eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach w ramach Programu Pomoc państwa w zakresie dożywianiaOgłoszenie z dnia 2014-01-09

Kalisz: Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach w ramach Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania
Numer ogłoszenia: 9988 - 2014; data zamieszczenia: 09.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Obywatelska 4, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 062 7574510, faks 062 7576366.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach w ramach Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i wydawanie obiadów dla dzieci i młodzieży uprawnionych do korzystania z tej formy pomocy w Gimnazjum Nr 2 w roku szkolnym szacunkowo dla około 120 dzieci dziennie i w okresie wakacji szacunkowo ok.105 dziennie. Wykonawca zapewni jednakowe obiady pod względem ilościowym i jakościowym, z wyjątkiem posiłków w ramach diety oraz spożywanie ich w takich samych warunkach jak wszystkim dzieciom spożywającym posiłki w danej szkole. Obiady muszą być dwudaniowe i przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego i zdrowego żywienia. Posiłki muszą być zróżnicowane, zawierające białka, tłuszcze, węglowodany, sole mineralne, błonnik, witaminy, sporządzane z pełnowartościowych produktów z uwzględnieniem sezonowości ich występowania.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Paweł Michalski właściciel firmy Usługi Gastronomiczne PABLO, ul.Ciasna 16, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 91644,42 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 91644,42

 • Oferta z najniższą ceną: 91644,42 / Oferta z najwyższą ceną: 91644,42

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1a, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Wybrano tryb zamówienie z wolnej ręki na podstawie art.66 w zw.z art.5 ust.1a oraz art.67 ust.1 pkt.1a ustawy Pzp. Przedmiotem zamówienia jest usługa dożywiania dzieci i młodzieży w ramach programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania. Jest to usługa niepriorytetowa określona w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i nieprirytetowym z dnia 28 stycznia 2010r (Dz.U. Nr 12,poz.68). Zgodnie z pkt.V ppkt. V.1. Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, którym przyznano pomoc w formie posiłku, spożywają posiłek w szkole , jeżeli szkoła posiada warunki pozwalające na przygotowywanie lub wydawanie posiłków. Dzieciom spożywającym posiłki w szkole zapewnia się jednakowe posiłki pod względem ilościowym i jakościowym. W Gimnazjum Nr 2. Dyrektor szkoły zapewnił przygotowywanie i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży zawierając umowę z podmiotem zewnętrznym (ajentem) który posiada wyłączność na żywienie w tej placówce. Zatem nie ma możliwości dostarczania posiłków przez inny podmiot wyłoniony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu. W związku w powyższym zawarto umowę w trybie zamówienia z wolnej ręki z ajentem, który już świadczy te usługi w stołówce szkolnej. Żywienie w szkole dotyczy w szczególności dzieci, za których posiłki płacą w całości ich opiekunowie (rodzice) oraz dzieci za które odpłatność ponosi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu. Ponadto za względów społecznych, które należy uznać za uzasadniony przypadek ważnym jest aby wszystkie dzieci w danej szkole spożywały posiłek w takich samych warunkach, by nie dochodziło do występowania zjawiska stygmatyzacji społecznej. Problem ten został podniesiony w dokumencie NIK pn. Informacja o wynikach kontroli skuteczności i prawidłowości realizacji przez gminy województwa małopolskiego programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania w latach 2006-2009.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.