eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Usługa konserwacji instalacji oświetlenia miejsc publicznych na terenie Gminy Nowosolna.Ogłoszenie z dnia 2013-03-12

Łódź: Usługa konserwacji instalacji oświetlenia miejsc publicznych na terenie Gminy Nowosolna.
Numer ogłoszenia: 99736 - 2013; data zamieszczenia: 12.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 648-41-08, faks 042 648-41-19.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa konserwacji instalacji oświetlenia miejsc publicznych na terenie Gminy Nowosolna..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa konserwacji instalacji oświetlenia miejsc publicznych na terenie Gminy Nowosolna stanowiących własność PGE Dystrybucja S.A..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Polska Grupa Energetyczna Dystrybucja S.A., ul. Garbarska, 20-340 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 73080,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 89888,40

 • Oferta z najniższą ceną: 89888,40 / Oferta z najwyższą ceną: 89888,40

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Gmina Nowosolna udzieliła zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ust.1 pkt.1 lit.a, ponieważ to PGE Dystrybucja S.A jest właścicielem sieci oświetleniowej. Sieć energetyczna oświetlenia ulicznego, w skład której wchodzą rozdzielnice oświetlenia drogowego zamontowane we wspólnych szafach wraz z licznikami oraz zabezpieczeniami na terenie Gminy Nowosolna stanowi jednolitą infrastrukturę sterowaną przez urządzenia PGE Dystrybucja S.A i zasilana z wielu stacji oraz jest wybudowana na słupach sieci rodzielczej (sieć współna, nieizolowana, obsługiwana przez różne komórki zakładu). Dostęp do tych urzadzeń mają tylko pracownicy PGE Dystrybucja S.A. W związku z powyższym konserwacja oświetlenia ulic może być prowadzona tylko przez PGE Dystrybucja S.A. z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, co wypełnia przesłanki zawarte w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a uPzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.