eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Dostawa materiałów reklamowych i nośników reklamowych z oznakowaniem unijnym.Ogłoszenie z dnia 2016-05-13

Nr: ZP/2016/05/0054/TAR

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów reklamowych i nośników reklamowych z oznakowaniem unijnym.

Typ: Publiczne

Tryb: Przetarg nieograniczony

Kategoria: Usługi

Miasto: Tarnów

Województwo: małopolskie

Data publikacji: 2016-05-13

Data wygaśnięcia: 2016-06-21

CPV: 79342200;

Osoba kontaktowa: Małgorzata Derus (TDH) malgorzata.derus@gaz-system.pl 146225210

Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Adres ul. Mszczonowska 4
Miejscowość Warszawa
Telefon +48 (022) 220 14 49
www.gaz-system.pl/przetargi

Szczegółowa Specyfikacja Zamówienia

Opis postępowania : Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów reklamowych i nośników reklamowych z oznakowaniem unijnym.
Informacje dotyczące wadium : Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Forma prawna wykonawcy : Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w Postępowaniu albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie Zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia. Zamawiający zaleca dołączenie listy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia.
Sytuacja podmiotowa wykonawców : O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy. (dotyczy wszystkich Części). 2. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1) - pkt 4) Ustawy. (dotyczy wszystkich Części). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia warunek opisany w ust. 1. musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie, natomiast warunki określone w ust. 2. powyżej może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. Uwaga: Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły ,,nie spełnia" - ,,spełnia" na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty złożonej w przedmiotowym Postępowaniu. Wymagane dokumenty: 1) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ). 2) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1) - pkt 4) Ustawy (zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SIWZ). 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2) Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4) - pkt 8) Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9) Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 8.1) pkt 3), 5), 6), 7) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 8.2) pkt 4) - składa zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4) - pkt 8) Ustawy. 8.3) dokumenty, o których mowa w ppkt 8.1) lit. a) i lit. b) oraz ppkt 8.2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt 8.1) lit. c), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 9) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8) ppkt 8.1) i ppkt 8.2), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis ppkt 8.3) powyżej stosuje się odpowiednio. 10) Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5) - pkt 8) Ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5) - pkt 8) Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, wymóg złożenia dokumentów, o których mowa powyżej w ust. 1 pkt 1) oraz pkt 3) - pkt 10) powyżej dotyczy każdego z Wykonawców. Pozostałe dokumenty składane są przez tych z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, którzy wykazują spełnianie warunków udziału w Postępowaniu, których potwierdzeniem są dane dokumenty.
Termin składania ofert lub wniosków : 2016-6-21 11:00
Termin otwarcia ofert : 2016-6-21 11:30
Pełna treść ogłoszenia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.