eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zorganizowanie i przeprowadzenia warsztatów motywujących dla 17 osób pochodzenia romskiego biorących udział w projekcie Integracja i Edukacja Romów z Dzielnicy Ursus m.st. WarszawyOgłoszenie z dnia 2011-04-29

Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenia warsztatów motywujących dla 17 osób pochodzenia romskiego biorących udział w projekcie Integracja i Edukacja Romów z Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Numer ogłoszenia: 97634 - 2011; data zamieszczenia: 29.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy , Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4784111, faks 022 4784101.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops-ursus.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenia warsztatów motywujących dla 17 osób pochodzenia romskiego biorących udział w projekcie Integracja i Edukacja Romów z Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenia warsztatów motywujących dla 17 osób pochodzenia romskiego ( kobiety i mężczyźni) biorących udział w projekcie Integracja i Edukacja Romów z Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, z podziałem na grupy warsztatowe. Łączny wymiar realizacji usługi to 72 godziny dydaktyczne w okresie od maja 2011r do czerwca 2011r. Zajęcia będą odbywały się 3 razy w tygodniu w dni powszednie. Możliwość realizacji wartsztatów w sobotę każdorazowo musi być uzgodniona z koordynatorem projektu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania zamówienia uzupełniającego w wymiarze 30h w trakcie realizacji projektu.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował trenerem posiadającym następujące wykształcenie: a) wyższe o specjalności psychologia lub pedagogika oraz uprawnienia do wykonywania zawodu trenera (ukończona szkoła trenerów lub inne równoważne uprawnienia ) b) min. 3 lata doświadczenia w prowadzeniu warsztatów z zakresu umiejętności społecznych - Wykonawca wykaże min. 6 przeprowadzonych warsztatów o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia w/w warunków Wykonawca przedstawi CV trenera przeznaczonego do wykonania przedmiotu zamówienia oraz następujące dokumenty: a) kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dyplomu studiów wyższych wyżej opisanych oraz dokument potwierdzający posiadanie uprawnień trenera b) wypełniony załączniki nr 3 Doświadczenie zawodowe trenera - dokument potwierdzający min. 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu umiejętności społecznych - Wykonawca wykaże min. 6 przeprowadzonych warsztatów o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia wraz z podaniem : daty realizacji usługi, zleceniodawcy, liczby wypracowanych godzin, grupy odbiorców zajęć.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Opis sposobu realizacji zamówienia - 30

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ops-ursus.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Plac Czerwca 1976r Nr 1 02-495 Warszawa pokój nr 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.05.2011 godzina 10:00, miejsce: Plac Czerwca 1976r Nr 1 02-495 Warszawa pokój nr 14.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Integracja i Edukacja Romów z Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy jest współfinansowany z PO KL poddziałanie 1.3.1.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.