eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warka › Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego na zadanieRozbudowa ul. Krótkiej oraz części ul. Fabrycznej w WarceOgłoszenie z dnia 2017-06-13

Ogłoszenie nr 96714 - 2017 z dnia 2017-06-13 r.

Warka: Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego na zadanie: Rozbudowa ul. Krótkiej oraz części ul. Fabrycznej w Warce
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nazwa projektu lub programu:

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Warka, krajowy numer identyfikacyjny 52662400000, ul. Plac St. Czarnieckiego 1, 05660 Warka, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 048 665 12 00, faks 048 665 12 25, e-mail uzp@warka.org.pl Adres strony internetowej (URL): www.warka.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego na zadanie: Rozbudowa ul. Krótkiej oraz części ul. Fabrycznej w Warce
Numer referencyjny IR.271.3.9.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 1 145 000,00 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Rozbudowa ul. Krótkiej oraz części ul. Fabrycznej w Warce" na okres od 1.08.2017 r. do 31.12.2027 r. Kredyt pobrany zostanie w terminie do 31.12.2017 r. Spłata dokonana zostanie do końca każdego kwartału zaczynając od roku 2018. Kredyt zaciągnięty zostanie w ramach łącznie dwóch zagranicznych linii kredytowych tj. Europejskiego Banku Inwestycyjnego EBI i Banku Rozwoju Rady Europy CEB. Oprocentowanie kredytu oparte na zmiennej w okresie kredytowania stawki oprocentowania dla trzymiesięcznych depozytów bankowych (WIBOR 3M) powiększone o stałą w całym okresie kredytowania marżę banku. Koszty kredytu mogą być zwiększone o jednorazową prowizję przygotowawczą z tytułu uruchomienia kredytu. Prowizja przygotowawcza przekazana zostanie przez Kredytobiorcę na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w drodze przelewu.


II.5) Główny kod CPV): 66113000-5,
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie prawne: Tryb został zastosowany zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) Uzasadnienie faktyczne: Bank Ochrony Środowiska S.A jest jedynym bankiem w Polsce oferującym kredyt finansowany łącznie z linii Banku Rozwoju Rady Europy oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Linia kredytowa dotyczy współfinansowania inwestycji infrastrukturalnych mających na celu wspieranie rozwoju mniej rozwiniętych regionów, podnoszenie poziomu życia czy promowanie rozwoju terenów zurbanizowanych. Oferta BOŚ jest jedyną, która umożliwia sfinansowanie do 100% kosztów inwestycji, w ramach jednej umowy kredytowej łącząc środki z obu źródeł. Tym samym, na podstawie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w trybie zgodnym z art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Bank Ochrony Środowiska S.A., Joanna.Iwanicka@bosbank.pl, ul. Żelazna 32, 00-832, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.