eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kamionka Wielka › Wykonanie dokumentacji projektowej Centrum sportowo - kulturalnego w Kamionce Wielkiej

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-03-05

Kamionka Wielka: Wykonanie dokumentacji projektowej Centrum sportowo - kulturalnego w Kamionce Wielkiej
Numer ogłoszenia: 89848 - 2013; data zamieszczenia: 05.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 409382 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, Kamionka Wielka 5, 33-334 Kamionka Wielka, woj. małopolskie, tel. 018 4456017, faks 018 4456017 w. 44.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej Centrum sportowo - kulturalnego w Kamionce Wielkiej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia dotyczy: Wykonanie dokumentacji projektowej Centrum sportowo - kulturalnego w Kamionce Wielkiej Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 71220000-6 - usługi projektowania architektonicznego Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z wizualizacjami - 3 egz.; b) pozyskanie dla i w imieniu inwestora wszelkich , wymaganych przepisami prawa decyzji i uzgodnień, niezbędnych dla realizacji projektowanej inwestycji; c) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej; d) wykonanie projektu budowlanego - 5 egz.; e) wykonanie projektów wykonawczych- 5 egz. dla każdej branży; f) opracowanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym - 2 egz.; g) opracowanie przedmiarów robót - 3 egz.; h) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 egz. Powyższe dokumenty należy złożyć również w formie elektronicznej, osobno dla każdego etapu i fazy projektu. Istotne elementy koncepcji należy przedłożyć w formie opracowania elektronicznego dla potrzeb promocji zadania.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Teresa Okowińska, ul. Gucwy 9, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 481300,81 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 75645,00

  • Oferta z najniższą ceną: 75645,00 / Oferta z najwyższą ceną: 244770,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.