eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Police › Termomodernizacja Gimnazjum Nr 3 w Policach przy ul. Traugutta 4- część II - remont elewacji, docieplenie wraz z kolorystyką budynku Sali Gimnastycznej, wraz z robotami towarzyszącymi

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-03-05

Police: Termomodernizacja Gimnazjum Nr 3 w Policach przy ul. Traugutta 4: - część II - remont elewacji, docieplenie wraz z kolorystyką budynku Sali Gimnastycznej, wraz z robotami towarzyszącymi
Numer ogłoszenia: 89844 - 2013; data zamieszczenia: 05.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gimnazjum Nr 3 w Policach , ul. Traugutta 4, 72-010 Police, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4316444, faks 91 3176540.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja Gimnazjum Nr 3 w Policach przy ul. Traugutta 4: - część II - remont elewacji, docieplenie wraz z kolorystyką budynku Sali Gimnastycznej, wraz z robotami towarzyszącymi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Termomodernizacja Gimnazjum Nr 3 w Policach przy ul. Traugutta 4: - część II - remont elewacji, docieplenie wraz z kolorystyką budynku Sali Gimnastycznej, wraz z robotami towarzyszącymi. Zakres prac (część II - budynek Sali Gimnastycznej) zgodnie z Projektem budowlanym stanowiącym załącznik nr 11, opracowanym w kwietniu 2012 przez firmę Usługi Projektowe mgr inż. arch. Urszula Trepaszko, ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (w części dot. budynku Sali Gimnastycznej) stanowiącą załącznik nr 2, przedmiarem robót, w którym zestawiono prace do wykonania w części II (budynek Sali Gimnastycznej), kolorystyka zgodnie z projektem budowlanym (zał. nr 11 do niniejszej SIWZ) . Zakres prac wg CPV : 45.26.10.00 - izolacja wodoszczelna dachu, izolacja wodoszczelna, 45.26.20.00 - wznoszenie i demontaż rusztowań, 45.32.00.00 - instalowanie w budynkach izolacji cieplnych, 45.41.00.00 - zastosowanie w budynkach zewnętrznych tynków szlachetnych, w tym także materiałów podtynkowych, 45.42.00.00 - zakładanie niewytworzonych we własnym zakresie drzwi, okien wykonanych z drewna lub innych materiałów, 45.43.00.00 - układanie, wyklejanie w budynkach ceramicznych, betonowych lub kamiennych okładzin ściennych lub posadzek, 45.44.00.00 - malowanie fasad budynków, 45.45.00.00 - inne prace wykończeniowe gdzie indziej niesklasyfikowane..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.10.00 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45.26.21.00 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań 45.32.00.00 - Roboty izolacyjne 45.41.00.00 - Tynkowanie 45.42.00.00 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45.43.10.00 - Kładzenie płytek 45.44.21.10 - Malowanie budynków 45.45.00.00 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wysokość wymaganego wadium: 2.800 zł (dwa tysiące osiemset zł). Wadium może być wnoszone: - w pieniądzu (wpłacone jedynie przelewem na rachunek bankowy Gimnazjum Nr 3), - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto nr 64 1020 4795 0000 9902 0275 3705. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca winien przedstawić dowód, iż przelew został dokonany w w/w terminie

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku na podstawie dokumentów wymaganych wg zał. nr 1 do SIWZ p. 3 i 4 : 3. Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat kalendarzowych (lub w okresie krótszym, jeżeli okres działalności był krótszy) polegających na kompleksowej termomodernizacji budynków, tj. dociepleniu ścian zewnętrznych budynków płytami styropianowymi wraz z wykonaniem kolorystyki elewacji i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, z uwzględnieniem towarzyszących robót budowlanych. Zamawiający wymaga, aby wykonawca udowodnił należyte wykonanie kompleksowej termomodernizacji co najmniej 2 budynków o powierzchni ocieplanej min. 1000 m2- wg zał. nr 7 ; 4. Dokumenty od poprzednich zamawiających (minimum od 2 różnych zamawiających) - dowody określające, że termomodernizacje budynków opisane w wykazie wg zał. nr 7 zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku na podstawie dokumentów wymaganych wg zał. nr 1 do SIWZ p. 6 : 6. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wg zał. nr 8, ewentualnie zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia Wykonawcy wymaganego sprzętu, który uzyska od innego podmiotu. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował rusztowaniami o pow. co najmniej 500 m2 i minimum 1 środkiem transportu towarowego do przewozu materiałów.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku na podstawie dokumentów wymaganych wg zał. nr 1 do SIWZ p. 5 : 5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg zał. nr 8, z załączeniem oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia. Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wpisaną do właściwej izby inżynierów budownictwa i posiadającą aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Do oferty należy dołączyć stosowne oświadczenie osoby podejmującej się kierowania robotami.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku na podstawie dokumentów wymaganych wg zał. nr 1 do SIWZ p. 8 i 9 : 8. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (wymagana suma ubezpieczenia min. 200.000 zł) ; 9. Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w wymaganej wysokości nie mniejszej niż 50% wartości złożonej oferty wykonawcy brutto.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Dowód wniesienia wadium ; 2. Formularz oferty - zgodnie z otrzymanym wzorem - zał. nr 5 wraz z załączonym kosztorysem ofertowym ; 7. Określenie części zamówienia które wykonawca zamierza powierzyć (lub nie zamierza) podwykonawcom - wg zał. nr 9 ; 15. Oferowane warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego - wg zał. nr 10 ; 16. Prezentacja oferowanej technologii (aprobaty, foldery producentów, opis oferowanych do wbudowania materiałów i wyrobów).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania, gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z SIWZ, a w szczególności: a) zmiana terminu realizacji przedmiotowego zamówienia w przypadku działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie. b) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, prac lub badań konserwatorskich lub innych niezbędnych, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową . Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obydwie strony - pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.police.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ w wersji elektronicznej można uzyskać na stronie internetowej, w wersji drukowanej można otrzymać w sekretariacie Gimnazjum Nr 3 w Policach, ul. Traugutta 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Gimnazjum Nr 3 przy ul. Traugutta 4 w Policach.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.