eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Postomino › Organizacja i prowadzenie kąpieliskaJarosławiec Wschód, miejsc wykorzystywanych do kąpieli w Rusinowie oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaż strzeżonych w Jarosławcu i Rusinowie w okresie sezonu kąpieliskowego w 2016 r.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2016-04-14

Postomino: Organizacja i prowadzenie kąpieliska: Jarosławiec Wschód, miejsc wykorzystywanych do kąpieli w Rusinowie oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaż strzeżonych w Jarosławcu i Rusinowie w okresie sezonu kąpieliskowego w 2016 r.
Numer ogłoszenia: 88606 - 2016; data zamieszczenia: 14.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Sportu w Postominie , Postomino 97, 76-113 Postomino, woj. zachodniopomorskie, tel. 59 810 93 73, faks 59 810 93 73.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckis.postomino.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i prowadzenie kąpieliska: Jarosławiec Wschód, miejsc wykorzystywanych do kąpieli w Rusinowie oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaż strzeżonych w Jarosławcu i Rusinowie w okresie sezonu kąpieliskowego w 2016 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest organizacja i prowadzenie kąpieliska: Jarosławiec Wschód, miejsc wykorzystywanych do kąpieli w Rusinowie oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaż strzeżonych na obszarze morskim w Jarosławcu i Rusinowie, w okresie sezonu kąpieliskowego od 27 czerwca 2016 r. do 27 sierpnia 2016 r. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2016 r., przy czym okres sezonu kąpieliskowego trwa od 27 czerwca 2016 r. do 27 sierpnia 2016 r. 2.W ramach usług ratowniczych Wykonawca zobowiązany będzie: 1)zapewnić bezpieczeństwo na obszarze kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli w myśl obowiązujących przepisów; z zastrzeżeniem, że miejsca wykorzystywane do kąpieli muszą by zorganizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa dla kąpielisk, 2)utworzyć stanowiska do obserwacji wyznaczonego obszaru wodnego; 3)zatrudnić wykwalifikowaną kadrę ratowniczą, zgodnie z właściwymi przepisami odnoszącymi się do kąpielisk (dotyczy również miejsc wykorzystywanych do kąpieli), w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23.01.2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. 2012 poz. 108); 4)zapewnić jednolite stroje dla osób świadczących usługi, 5)zapewnić stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego poprzez zapewnienie min. trzyosobowych zespołów ratowników na każde 100 m linii brzegowej kąpieliska, w tym co najmniej jednego ratownika wodnego od strony lustra wody; 6)zorganizować punkt medyczny na terenie kąpieliska oraz zatrudnić personel do obsługi punktu medycznego z kwalifikacjami ratownika medycznego; 7)zabezpieczyć i wyposażyć stanowiska ratownicze oraz punkt medyczny w niezbędny sprzęt ratunkowy i medyczny (leki i artykuły sanitarne, a także w parasole, parawany i leżaki), natomiast kąpieliska w urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze; 8)utrzymywać sprzęt ratunkowy i medyczny w należytym stanie umożliwiającym jego stałe użytkowanie i zapewnienie bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w przypadku jego awarii lub zużycia - uzupełniać braki; 9) wyraźnie oznaczyć granice miejsc wykorzystywanych do kąpieli, w ramach których oznaczyć strefy dla umiejących i nieumiejących pływać oraz brodzik dla dzieci zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 286); 10)Wydzielić 2 sektory kolonijno-obozowe do kąpieli grup zorganizowanych, zgodnie z właściwymi przepisami odnoszącymi się do kąpielisk (dotyczy również miejsc wykorzystywanych do kąpieli) oraz zabezpieczyć odpowiednią liczbę ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonych sektorów kolonijno-obozowych. I sektor kolonijno-obozowy o dł. 50m -Kąpielisko: Jarosławiec Wschód nr 1 II sektor kolonijno-obozowy o dł. 50m -Miejsce wykorzystywane do kąpieli Rusinowo 1 11) zapewnić bieżącą informację dotyczącą temperatury wody i powietrza oraz wysokości fali i siły wiatru oraz codziennie przekazywać informacje do Serwisu kąpieliskowego, 12) ustawić maszty wyposażone w komplet flag informacyjnych; 13) zapewnić informację o dopuszczalności lub zakazie kąpieli w miejscach, w których kąpiel jest niebezpieczna; 14) oczyszczać powierzchnie dna obszaru przeznaczonego do pływania lub kąpieli z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny wypadek; 15) upowszechniać zasady korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego; 16) zapewniać przekazywanie informacji o dopuszczalności lub zakazie korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego; 17) zabezpieczyć odpowiednie środki łączności umożliwiające utrzymanie bezpośredniej stałej łączności ze służbami ratowniczymi oraz pokrywać koszty ich utrzymania; 18) zabezpieczyć w ciągłej gotowości łodzie ratunkowe, zgodnie z odpowiednimi przepisami; 19) do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji umowy, 20) zorganizować zespół szybkiego reagowania obejmujący swym zasięgiem plaże wschodnią i zachodnią, który w momencie zgłoszenia o wypadku natychmiast wypływa łodzią motorową w celu udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym; 21) ubezpieczyć zatrudnionych ratowników od następstw nieszczęśliwych wypadków; 22) prowadzić dziennik wizualnej oceny jakości wody, udzielonej pomocy medycznej, dzienniki pracy sprzętu motorowodnego, dziennik pracy poszczególnych stanowisk ratowniczych, których kserokopię po zakończeniu sezonu kąpieliskowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu, 23) Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania odpowiednim sprzętem ratowniczym z uwzględnieniem wyposażenia oferowanego przez Zamawiającego do oddania nieodpłatnie w użyczenie, według wykazu sprzętu ratowniczego stanowiącego załącznik nr 1 do umowy: a) ratownicza łódź motorowa - jedna na każde 400 m linii brzegowej; b) ratownicza łódź wiosłowa - jedna na każde 100 m linii brzegowej; c) koło ratunkowe z nietonącą linką o długości 25 m lub pasy ratownicze - jedna sztuka na każde 50 m linii brzegowej, umieszczone w pobliżu lustra wody; d) żerdzie ratunkowe na kąpieliskach posiadających pomosty stałe lub pływające - dwie sztuki; e) liny asekuracyjne o długości minimum 80 m na kołowrotku lub w zasobniku linowym jedna na każde 100 m linii brzegowej; f) tubę głosową elektroakustyczną na każdym stanowisku ratowniczym; g) tablicę do zamieszczania informacji o temperaturze wody i powietrza, szybkości wiatru oraz wysokości fali; h) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena - po jednej sztuce na każdym stanowisku ratowniczym; i) środki łączności między stanowiskami ratowniczymi; j) rzutki ratunkowe - po jednej sztuce dla każdego ratownika wodnego; k) lornetki - jedna sztuka na każdym stanowisku ratowniczym; l) zestaw do nurkowania (płetwy, maska, fajka) - po jednym komplecie dla każdego ratownika wodnego; m) podwyższone stanowiska ratownicze dla ratowników wodnych - jedno na każde 100 m linii brzegowej; n) maszt wraz z kompletem flag przy każdym stanowisku ratowniczym; o) leki i artykuły sanitarne. 24) po sezonie kąpieliskowym, tj. po 27 sierpnia 2016 r. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać trzyosobowy zespół ratowniczy z gotowością do udzielenia pomocy na obszarach wodnych; zespół ratowniczy ma dotrzeć na miejsce zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 120 minut. Po sezonie kąpieliskowym Wykonawca złoży informację o składzie zespołu ratowniczego, sposobie kontaktowania się z poszczególnymi osobami wraz ze wskazaniem osoby do kontaktu. 4. W ramach usług zapewniających bezpieczeństwo Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) przestrzegania przepisów, zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011r., Nr 208 poz. 1240) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (t.j. Dz. U z 2012r. nr 145), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997r., nr 57, poz. 358) oraz przepisami wykonawczymi. 2) Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: a) współpracy z policją do analizy zagrożeń i identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wody do pływania, kąpania się, uprawiania sportu i rekreacji, b) przeprowadzenia działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych, polegających w szczególności na: - oznakowaniu miejsc niebezpiecznych, - objęciu nadzorem, we współpracy z policją miejsc niebezpiecznych, w tym miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli, - uświadamianiu o zagrożeniach związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych, poprzez przeprowadzenie akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej, c) informowania i ostrzegania o warunkach pogodowych oraz innych czynnikach mogących powodować utrudnienia lub zagrożenia dla zdrowia lub życia, d) zapewnienia warunków do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. 5. Wykonawca, przed rozpoczęciem sezonu kąpieliskowego zobowiązany jest do przedłożenia wykazu osób wchodzących w skład kadry ratowniczej wraz z informacją o posiadanych uprawnieniach. Do wykazu należy dołączyć kserokopie uprawnień. 6. Wykonawca, przed rozpoczęciem sezonu kąpieliskowego zobowiązany jest do dokonania przeglądu sprzętu, o którym mowa w pkt 3 §3 Rozdział II. Projekt umowy. 7. Usługi o których mowa w pkt 3 i pkt 4 muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: 1)postanowienia Kodeksu Cywilnego, 2) ustawa z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (t.j. Dz. U z 2012r. nr 145 ze zm.), 3) ustawa z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011r., Nr 208 poz. 1240 ze zm.), 4) ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r., nr 81, poz. 889 ze zm.) 5) ze ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2010r. nr 127, poz. 857 ze zm.), 6) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997r., nr 57, poz. 358 ze zm.), 7) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. 2012r. poz. 108), 8) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012r. (Dz. U. z 2012r., nr 261 ze zm.) w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, 9) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012r. poz.286 ze zm.), 10) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2002r. (Dz. U. z 2002r., nr 193, poz. 1624 ze zm.) w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym w związku z udziałem w akcji ratowniczej. 8. Miejsce realizacji zamówienia: 1) Kąpielisko: Jarosławiec Wschód nr 1 - odcinek 300 mb, od 3 zejścia na plażę w Jarosławcu, w kierunku wschodnim, 2) Miejsce wykorzystywane do kąpieli Rusinowo 1 - odcinek 200 mb., od 9 zejścia na plażę w kierunku zachodnim 100m, w kierunku wschodnim 100m, 3) Miejsce wykorzystywane do kąpieli Rusinowo 2 - odcinek 100 mb., od 12 zejścia na plażę w kierunku wschodnim..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75.25.20.00 - Służby ratownicze .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 2500,00 zł, słownie: dwa tysiące pięćset złotych. 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 15-9315-0004-0022-3861-2000-0010. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu. 5. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu - w osobnej koszulce należy wnieść wraz z ofertą - nie łączyć go trwale z ofertą. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania ratownictwa wodnego, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011r., Nr 208 poz. 1240).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, lub wykonuje, co najmniej 2 usługi w zakresie organizacji i prowadzenia kąpielisk strzeżonych na obszarze morskim i zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się na długości brzegu co najmniej 600 mb i wartości minimum 130000,00 zł brutto oraz załączy dowody potwierdzające, że ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, dysponowanie potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania niniejszego zamówienia, tj.: samochodem terenowym lub quadem zapewniającym transport między kąpieliskiem Jarosławiec Wschód i miejscami wykorzystywanymi do kąpieli w Rusinowie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Przez usługi, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie, Zamawiający rozumie co najmniej 2 usługi w zakresie organizacji i prowadzenia kąpielisk strzeżonych na obszarze morskim i zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się na długości brzegu co najmniej 600 mb i wartości minimum 130 000,00 zł brutto;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - jakość - 20

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie: 1) wynagrodzenia Wykonawcy, na skutek zmiany przepisów prawnych, w tym zmiany stawki od podatku od towarów i usług mającej zastosowanie do przedmiotu umowy, 2)zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych, 3)zmiany terminu realizacji zamówienia w innych uzasadnionych przypadkach.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.postomino.pl/ckis/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Kultury i Sportu w Postominie, Postomino 97, 76-113 Postomino, sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2016 godzina 12:00, miejsce: Centrum Kultury i Sportu w Postominie, Postomino 97, 76-113 Postomino, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.