eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Dwór Gdański › wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich - remontu dachu i konserwacji ściany wschodniej gotyckiego kościoła św. Jadwigi Królowej w Kmiecinie, gm. Nowy Dwór Gdański

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-03-17

Nowy Dwór Gdański: wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich - remontu dachu i konserwacji ściany wschodniej gotyckiego kościoła św. Jadwigi Królowej w Kmiecinie, gm. Nowy Dwór Gdański
Numer ogłoszenia: 83640 - 2012; data zamieszczenia: 17.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Diecezja Elbląska Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Jadwigi Królowej , Kmiecin, 82-100 Nowy Dwór Gdański, woj. pomorskie, tel. 55 247 10 16, faks 55 247 10 16, 58 620 82 31.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Kościelna osoba prawna - parafia.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich - remontu dachu i konserwacji ściany wschodniej gotyckiego kościoła św. Jadwigi Królowej w Kmiecinie, gm. Nowy Dwór Gdański.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich - remont dachu z wymianą, uzupełnieniem i wzmocnieniem konstrukcji dachowej, przełożenie dachówki z jej uzupełnieniem, konserwacja murów ściany wschodniej, gotyckiego kościoła parafialnego św. Jadwigi Królowej w Kmiecinie, gm. Nowy Dwór Gdański, woj. pomorskie 2. Kościół wpisany został do rejestru zabytków, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 02.12.1959, pod nr 27 (nowy nr 128). 3. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) roboty budowlane: a) Wymiana ołacenia dachu b) wymiana odeskowania dachu c) Wzmocnienie krokwi d) Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi e) Mocowanie folii dachowej na deskowaniu f) Montaż kontrłat na dachu g) Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej holenderki (~20% dachówki nowej) h) Przełożenie gąsiorów ceramicznych (~20% gąsiorów nowych) i) Uszczelnienie j) Obróbki blacharskie i rynny k) Wymiana desek czołowych l) Impregnacje grzybobójcze konstrukcji drewnianej dachu 2) prace konserwatorskie mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie zabytkowej substancji kościoła oraz zahamowanie procesów jego destrukcji, na podstawie programu prac konserwatorskich: a) Przepona pozioma metoda iniekcji grawitacyjnej w murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa; b) Wykucie z muru stalowych krat okiennych c) Odbicie pozostałości tynków ze ścian d) Czyszczenie ścian para wodna pod ciśnieniem e) Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej f) Spoinowanie murów z cegły zabytkowej g) Uzupełnienie tynków zewnętrznych h) Naprawa murów zabytkowych i) Uzupełnianie ubytków cegieł j) Wzmocnienie strukturalne starych cegieł k) Wzmocnienie strukturalne fragmentów tynkowanych l) Impregnacja hydrofobowa murów m) Oczyszczenie kwiatonów na sterczynach n) Rekonstrukcja brakujących kwiatonów ceramicznych o) Montaż kwiatonów na sterczynach attyki p) Scalenie kolorystyczne muru r) Dwukrotne malowanie farba antykorozyjna kotew metalowych s) sporządzenie dokumentacji prowadzonych prac konserwatorskich, zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. nr 165, poz. 987),.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.14 - Roboty budowlane w zakresie pomników historycznych lub miejsc pamięci 45.21.23.61 - Roboty budowlane w zakresie kościołów 45.21.23.50 - Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej 45.26.19.00 - Naprawa i konserwacja dachów 45.20.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 92.52.22.00 - Usługi ochrony budynków historycznych .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek wiedzy i doświadczenia będzie potwierdzony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: a) minimum jedno zamówienie polegające na wymianie pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną, na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, b) minimum jedno zamówienie na prace konserwatorskie lub restauratorskie w zakresie detalu architektonicznego i powierzchni ceglanych, w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie potwierdzony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje: a) osobą prowadzącą prace konserwatorskie, posiadającą kwalifikacje do prowadzenia prac konserwatorskich przy zabytkach nieruchomych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych, t.j.: - tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu wyższych studiów na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub w specjalności w zakresie konserwacji zabytków, w zakresie obejmującym konserwację i restaurację kamienia i detalu architektonicznego, - przebytą po ukończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji lub badania zabytków, wpisanych do rejestru zabytków lub odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych. b) osobą kierującą robotami budowlanymi przy zabytku nieruchomym, posiadającą kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych, t.j.: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, - przebytą co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków lub odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych. Uwaga. Zamawiający uznaje uprawnienia budowlane w w/w zakresie uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zgodnie z art. 104 tejże ustawy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych podmiotów

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu, w zakresie ustalonym w załączonym do SIWZ wzorze umowy. Zmiany umowy mogą dotyczyć: 1) wynagrodzenia wykonawcy, 2) warunków płatności, 3) terminu realizacji zamówienia, 4) zakresu prac w stopniu nie wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, 5) technologii, sposobu wykonywania prac, 6) zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia po stronie Wykonawcy i osób nadzorujących wykonanie zamówienia po stronie Zamawiającego, 7) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Zmiany, o których mowa powyżej mogą być dokonane w przypadku: 1) wystąpienia konieczności wykonania prac zamiennych, wynikającej z: a) niezbędnej zmiany technologii wykonania prac stwierdzonej przez inspektora nadzoru lub nadzór konserwatorski, albo autorski, b) zmiany dokumentacji projektowej w przypadku konieczności zwiększenia bezpieczeństwa wykonania prac lub ich usprawnienia, 2) wystąpienia konieczności wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia, ale nie przewidzianych w przedmiarze prac będącym podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, jeżeli prace te będą niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia 3) wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które uzasadniają wprowadzenie zmian do umowy, 4) zlecenia wykonania prac dodatkowych lub zamiennych, które wymagają dodatkowego czasu na wykonanie zamówienia, 5) zmiany w programie prac konserwatorskich lub dokumentacji projektowej, wymagającej czasu do dostosowania się wykonawcy do takiej zmiany, 6) opóźnienia zamawiającego w przekazaniu terenu prac, lub w zakresie dokonywania odbiorów, 7) zawieszenia prac przez zamawiającego, 8) przedłużających się uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 9) rezygnacji z części prac, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy (zmniejszenie wynagrodzenia o wartość niewykonanych prac), 10) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), 11) gdy wprowadzenie zmian dotyczących zakresu, technologii prac lub innych zaleci lub nakaże Wojewódzki Konserwator Zabytków, 12) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających terminową realizację prac, 13) w przypadkach określonych we wzorze umowy. Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bozp.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: j.w. lub biuro@bozp.com.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Zamówień Publicznych, ul. Polska 1, 81-339 Gdynia, Budynek Dworca Morskiego, I. Piętro, pok. 124.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.