eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łowicz › Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. "Wiedza plus sport - rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego"

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-12-31Ogłoszenie nr 777488-N-2020 z dnia 2020-12-31 r.

Powiat Łowicki:

Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. "Wiedza plus sport - rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Projekt pn. „Wiedza plus sport – rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego” w ramach którego realizowane jest niniejsze zamówienie, otrzymał wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.3 Edukacja ogólna.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %): 0%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie

Informacje dodatkowe: Nie dotyczy
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łowicki, krajowy numer identyfikacyjny 75014776800000, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, państwo Polska

telefon: 468 375 902
faks: 468 375 015
e-mail: rip@powiatlowicki.pl
www: www.powiat.lowicz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Nie dotyczy.
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ z załącznikami będą umieszczone na stronie internetowej wskazanej poniżej.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak, www.powiat.lowicz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób: Ofertę w formie pisemnej należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U.2020 poz. 1041 t.j.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego.

Adres: Starostwo Powiatowe w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz (pokój nr. 21 na parterze).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu pn. "Wiedza plus sport - rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego"

Numer referencyjny: nr sprawy: IZP.272.20.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni szkolnych
w ramach projektu pn. „Wiedza plus sport – rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego” w następującym zakresie:
1.1. Zadanie nr 1 Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania.
1.1.1. Zestaw interaktywny (tablica interaktywna dotykowa min. 80", projektor krótkoogniskowy wraz z uchwytem, oprogramowanie, okablowanie, akcesoria do pisania) 2 kpl.;
1.1.2. Zestaw (tablica interaktywna min. 95", rzutnik- projektor krótkoogniskowy z uchwytem, oprogramowanie z okablowaniem) 1 kpl.,
1.1.3. Laptop 17" z oprogramowaniem 3 szt.,
1.1.4. Zestaw interaktywny (tablica interaktywna 90", projektor z uchwytem do ściany, soundbar, oprogramowanie, okablowanie) 1 kpl.,
1.1.5. Urządzenie wielofunkcyjne: 2 szt.,
1.1.6. Projektor multimedialny wraz z elektrycznie rozwijanym ekranem projekcyjnym 1 szt.,
1.1.7. Laptop 15,6" wraz z oprogramowaniem 1 szt.,
1.1.8. Mysz optyczna bezprzewodowa 1 szt.,
1.1.9. Tablet graficzny min. 11,5” 1 szt.,
1.1.10. Zestaw interaktywny (tablica interaktywna 80", projektor multimedialny, komputer all-in one) 1 kpl.,
1.1.11. Aparat cyfrowy fotograficzny 1 szt.,
1.1.12. Tablet z oprogramowaniem min. 10” 1 szt.,
1.1.13. Tablet 10" bezprzewodowy 3 szt.

1.2. Zadanie nr 2 Dostawa wyposażenia pracowni językowych.
1.2.1. Stolik uczniowski dwuosobowy 32 szt.,
1.2.2. Pulpit ucznia (moduł elektroniczny) 64 szt.,
1.2.3. Stanowisko uczniowskie, okablowanie (kabel doprowadzający sygnał, stojak na słuchawki, gniazdo słuchawkowe) 40 kompletów,
1.2.4. Słuchawki z mikrofonem dynamicznym, kierunkowym 67 szt.,
1.2.5. Biurko nauczyciela z szafką 3 szt.,
1.2.6. Jednostka centralna all-in-one 2 szt.,
1.2.7. Głośniki do zabudowy w biurku nauczyciela 6 szt.,
1.2.8. Program do sterowania pracownią 3 szt.,
1.2.9. Oprogramowanie magnetofonu cyfrowego 3 szt.,
1.2.10. Pętla induktofoniczna 2 szt.,
1.2.11. Okablowanie systemowe i przyłącza stanowisk uczniowskich 24 komplety,
1.2.12. Komputer stacjonarny 1 szt.,
1.2.13. Jednostka centralna ze wzmacniaczem stereo 1 szt.,
1.2.14. Monitor dotykowy 1 szt.
1.3. Miejsca dostaw
1.3.1. Zakres określony jako zadanie nr 1
a) I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu,
ul. Bonifraterska 3,
99-400 Łowicz.
b) Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu
ul. Blich 10
99-400 Łowicz.
c) Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu,
ul. Podrzeczna 30
99-400 Łowicz.
1.3.2. Zakres określony jako zadanie nr 2
a) Dostawa wyposażenia dwóch pracowni językowych:
I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu,
ul. Bonifraterska 3,
99-400 Łowicz.
b) Dostawa wyposażenia jednej pracowni językowej.
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu
ul. Blich 10
99-400 Łowicz.


II.5) Główny kod CPV: 30.20.00.00


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,00

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej 2 dostawy, których zakres obejmował: komputery i/lub laptopy i/lub tablety i/lub tablice interaktywne i/lub projektory i/lub wyposażenie pracowni językowej.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na potencjał innych podmiotów, warunek, o którym mowa powyżej zostanie spełniony wyłącznie jeżeli: co najmniej jeden z tych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty
co najmniej 2 dostawy, których zakres obejmował: komputery i/lub laptopy i/lub tablety i/lub tablice interaktywne i/lub projektory i/lub wyposażenie pracowni językowej.


Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby/osób do podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów (jeżeli zamawiający nie może pozyskać tych informacji z ogólnodostępnych, bezpłatnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 poz. 1517 z późn. zm.). Jeżeli ww. osoby/osoba działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono obejmować umocowanie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Wraz z pełnomocnictwem należy złożyć dokumenty, z których będzie wynikać, że osoby/osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentacji Wykonawcy w dacie jego udzielania. 4. Powyższe postanowienia dotyczą również Wykonawców mających siedzibą lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
Informacja na temat wadium:
Nie dotyczy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców:

Kryteria selekcji wykonawców: Nie dotyczy. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: brak danych

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: brak danych

Informacje dodatkowe: Nie dotyczy. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie

Informacje dodatkowe: Nie dotyczy. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: brak danych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: brak danych

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Okres gwarancji:40,00
Cena:60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Nie dotyczy. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: brak danych

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: brak danych

Informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczba etapów): Nie dotyczy. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Informacje dodatkowe: Nie dotyczy. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Wstępny harmonogram postępowania: Nie dotyczy. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: brak danych

Informacje na temat etapów dialogu: Nie dotyczy. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Informacje dodatkowe: Nie dotyczy. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Nie dotyczy. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: brak danych

Informacje dodatkowe: Nie dotyczy. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej z Wykonawcą Umowy w stosunku
do treści oferty, na której podstawie dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji wystąpienia okoliczności określonych w ust. 2 - 5 oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych.
2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu realizacji Umowy o okres trwania przyczyn,
z powodu których będzie zagrożone jego dotrzymanie, w następujących sytuacjach:
1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu realizacji Umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający lub Użytkownik,
2) jeżeli Wykonawca z uwagi na okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający
lub Użytkownik, nie mógł rozpocząć realizacji Umowy w terminie określonym jako
„od 15.08.2021 r”,
3) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. Przez pojęcie siły wyższej Strony uznają wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec
przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności za siłę wyższą uznaje się: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, które uniemożliwiają wykonywanie przedmiotu umowy,
4) w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej lub wysoce zakaźnej, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zwanych dalej Okolicznościami, jeżeli uniemożliwiają one wykonywanie zamówienia i są niezależne od Stron,
3. Strony mają prawo do wcześniejszego rozpoczęcia realizacji Umowy określonego jako
„od 15.08.2021 r”., jeżeli w pomieszczeniach, w których Zamawiający planuje rozmieszczenie Przedmiotu Umowy, zakończą się roboty budowlane zlecone przez Zamawiającego odrębnymi umowami.
4. Strony mają prawo do zmiany rodzaju rozwiązań technicznych lub parametrów zaoferowanych
w ofercie, jeżeli będą spełniały wymagania określone w SIWZ, a cena nie ulegnie zmianie,:
1) w przypadku, gdy parametry techniczne urządzeń będą korzystniejsze dla Użytkownika
niż zaoferowane w ofercie,
2) w przypadku pojawienia się na rynku urządzeń nowszej generacji umożliwiającego uzyskanie lepszej jakości, lub podniesienie walorów użytkowych,
3) w przypadku konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
4) w przypadku w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej lub wysoce zakaźnej, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, jeżeli Okoliczności uniemożliwiają wykonywanie zamówienia i są niezależne
od Stron.
5. Strony mają prawo do zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT
od towarów i usług. Zmiana wynagrodzenia brutto może dotyczyć faktur wystawionych od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających te przepisy. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, pod warunkiem, że ceny netto dostaw objętych fakturowaniem nie ulegną zmianie.
6. Jeżeli Strona uważa się za uprawnioną do żądania zmiany Umowy na podstawie wskazanej
w niniejszej Umowie, zobowiązana jest do przekazania drugiej Stronie wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
7. Strona zobowiązana jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6., wszelkich dokumentów oraz informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia
lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.
8. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, Strona powiadomi drugą Stronę
o akceptacji żądania zmiany Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
9. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.
10. W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która reguluje dokonywanie zmian umowy
w sprawie zamówienia publicznego określonych w ww. akcie prawnym, Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych
z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony Umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa powyżej, oświadczenia lub dokumenty określone ww. ustawą.


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym: Nie dotyczy.

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 22.02.2021, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIKI

Część nr: 1
Nazwa: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni szkolnych
w ramach projektu pn. „Wiedza plus sport – rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego” w następującym zakresie:
1.1. Zadanie nr 1 Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania.
1.1.1. Zestaw interaktywny (tablica interaktywna dotykowa min. 80", projektor krótkoogniskowy wraz z uchwytem, oprogramowanie, okablowanie, akcesoria do pisania) 2 kpl.;
1.1.2. Zestaw (tablica interaktywna min. 95", rzutnik- projektor krótkoogniskowy z uchwytem, oprogramowanie z okablowaniem) 1 kpl.,
1.1.3. Laptop 17" z oprogramowaniem 3 szt.,
1.1.4. Zestaw interaktywny (tablica interaktywna 90", projektor z uchwytem do ściany, soundbar, oprogramowanie, okablowanie) 1 kpl.,
1.1.5. Urządzenie wielofunkcyjne: 2 szt.,
1.1.6. Projektor multimedialny wraz z elektrycznie rozwijanym ekranem projekcyjnym 1 szt.,
1.1.7. Laptop 15,6" wraz z oprogramowaniem 1 szt.,
1.1.8. Mysz optyczna bezprzewodowa 1 szt.,
1.1.9. Tablet graficzny min. 11,5” 1 szt.,
1.1.10. Zestaw interaktywny (tablica interaktywna 80", projektor multimedialny, komputer all-in one) 1 kpl.,
1.1.11. Aparat cyfrowy fotograficzny 1 szt.,
1.1.12. Tablet z oprogramowaniem min. 10” 1 szt.,
1.1.13. Tablet 10" bezprzewodowy 3 szt.
1.3. Miejsca dostaw
a) I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu,
ul. Bonifraterska 3,
99-400 Łowicz.
b) Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu
ul. Blich 10
99-400 Łowicz.
c) Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu,
ul. Podrzeczna 30
99-400 Łowicz.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00

4) Czas trwania lub termin wykonania:
data rozpoczęcia: 15.08.2021
data zakończenia: 31.08.2021

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena:60,00
Okres gwarancji:40,00
Część nr: 2
Nazwa: Dostawa wyposażenia pracowni językowych.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni szkolnych
w ramach projektu pn. „Wiedza plus sport – rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego” w następującym zakresie:
1.2. Zadanie nr 2 Dostawa wyposażenia pracowni językowych.
1.2.1. Stolik uczniowski dwuosobowy 32 szt.,
1.2.2. Pulpit ucznia (moduł elektroniczny) 64 szt.,
1.2.3. Stanowisko uczniowskie, okablowanie (kabel doprowadzający sygnał, stojak na słuchawki, gniazdo słuchawkowe) 40 kompletów,
1.2.4. Słuchawki z mikrofonem dynamicznym, kierunkowym 67 szt.,
1.2.5. Biurko nauczyciela z szafką 3 szt.,
1.2.6. Jednostka centralna all-in-one 2 szt.,
1.2.7. Głośniki do zabudowy w biurku nauczyciela 6 szt.,
1.2.8. Program do sterowania pracownią 3 szt.,
1.2.9. Oprogramowanie magnetofonu cyfrowego 3 szt.,
1.2.10. Pętla induktofoniczna 2 szt.,
1.2.11. Okablowanie systemowe i przyłącza stanowisk uczniowskich 24 komplety,
1.2.12. Komputer stacjonarny 1 szt.,
1.2.13. Jednostka centralna ze wzmacniaczem stereo 1 szt.,
1.2.14. Monitor dotykowy 1 szt.
1.3. Miejsca dostaw
a) Dostawa wyposażenia dwóch pracowni językowych:
I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu,
ul. Bonifraterska 3,
99-400 Łowicz.
b) Dostawa wyposażenia jednej pracowni językowej.
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu
ul. Blich 10
99-400 Łowicz.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00

4) Czas trwania lub termin wykonania:
data rozpoczęcia: 15.08.2021
data zakończenia: 31.08.2021

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Okres gwarancji:40,00
Cena:60,00

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.