eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Remont 10 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 3 części

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-12-31Ogłoszenie nr 777406-N-2020 z dnia 2020-12-31 r.

Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:

Remont 10 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 3 części

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %): 0%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, krajowy numer identyfikacyjny 07001907700000, Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo Polska

telefon: 33 499 06 02,
faks: 33 499 06 02; 499 06 11
e-mail: przetargi@zgm.eu,
www: www.zgm.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak, www.zgm.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób: ofertę oraz załączniki do oferty należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej

Adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała, pokój 3c "Zamówienia Publiczne"

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont 10 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 3 części

Numer referencyjny: ZGM/DZ/227/2020/ADM

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: nie

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: Nie dotyczy


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont lokali mieszkalnych (pustostanów) w liczbie 10 sztuk, w podziale na 3 części.

2. Zamówienie dotyczy lokali położonych w Bielsku-Białej:
1) część 1 zamówienia:
a) przy ul. Czechowickiej 7/2,
b) przy ul. Stanisława Staszica 6/7,
c) przy ul. Bystrzańskiej 4/1,
2) część 2 zamówienia:
a) przy ul. Cieszyńskiej 82/2,
b) przy ul. Powstańców Śląskich 9/3,
c) przy ul. Towarzystwa Szkoły Ludowej 12/8,
3) część 3 zamówienia:
a) przy ul. Marii Konopnickiej 24/19,
b) przy ul. Krakowskiej 7/1,
c) przy ul. Legionów 37/13,
d) przy ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego 10/7.


II.5) Główny kod CPV: 45.42.10.00

Dodatkowe kody CPV:
45.21.13.41


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,00

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:


II.9) Informacje dodatkowe: Wskazane w pkt II.8) terminy realizacji zamówienia są najdłuższymi w ramach danej części zamówienia. Dla każdego z lokali określone są w Rozdziale III § 2 ust. 1 - 3 Specyfikacji terminy indywidualne, liczone od dnia przekazania Wykonawcy lokalu do remontu:

1) część 1 zamówienia:
a) lokal przy ul. Czechowickiej 7/2 - do 60 dni,
b) lokal przy ul. Stanisława Staszica 6/7 - do 60 dni,
c) lokal przy ul. Romualda Traugutta 7/12 - do 14 dni;

2) część 2 zamówienia:
a) lokal przy ul. Cieszyńskiej 82/2 - do 30 dni,
b) lokal przy ul. Powstańców Śląskich 9/3 - do 60 dni,
c) lokal przy ul. Towarzystwa Szkoły Ludowej 12/8 - do 30 dni;

3) część 3 zamówienia:
a) lokal przy ul. Marii Konopnickiej 24/19 - do 30 dni,
b) lokal przy ul. Krakowskiej 7/1 - do 60 dni,
c) lokal przy ul. Legionów 37/13 - do 30 dni,
d) lokal przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 10/7 - do 60 dni.

Termin przekazania Wykonawcy lokalu do remontu - do 7 dni od dnia zawarcia umowy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: nie dotyczy

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: zamawiający nie wyznacza warunków w tym zakresie

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy posiadający wiedzę i doświadczenie w remontach pomieszczeń mieszkalnych w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych oraz dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: 1) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie i potwierdził ich wykonanie dowodami, obejmujące co najmniej 3 roboty budowlane w lokalach takich jak np: lokale mieszkalne, hotelowe, socjalne itp., których przedmiotem były roboty ogólnobudowlane, instalacyjne elektryczne, wodno-kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania itp, o wartości łącznej nie niższej niż 50% ceny brutto złożonej oferty, 2) dysponuje co najmniej: - 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub inne równoważne, - co najmniej 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia w zakresie robót instalacyjnych elektrycznych, posiadającą świadectwo kwalifikacyjne (D) i (E) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne równoważne, - co najmniej 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia w zakresie robót instalacyjnych gazowych, posiadającą świadectwo kwalifikacyjne (D) i (E) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji gazowych lub inne równoważne

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (art. 22a ust. 1 ustawy). 2. Zamawiający informuje, że „stosowna sytuacja”, o której mowa w ust. 1 wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy, 3) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt III.1.3). Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale VI i VII Specyfikacji. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia są zobowiązani przyjąć pisemne porozumienie wszystkich Wykonawców. W tym celu przed podpisaniem umowy o zamówienie są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę konsorcjum) zawierające w swojej treści co najmniej następujące postanowienia: 1) skład konsorcjum nie może zostać zmieniony bez uprzedniej zgody Zamawiającego w toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, jak również przez cały okres wykonywania umowy, 2) Wykonawcy tworzący konsorcjum będą solidarnie odpowiedzialni wobec Zamawiającego zarówno co do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak i w umowie zawartej w postępowaniu, 3) wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarną, niczym nie ograniczoną odpowiedzialność prawną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - TAK
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp - TAK

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy w zakresie braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy: 1) Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (wykaz ofert złożonych w postępowaniu) - w przypadku złożenia w postępowaniu ofert przez co najmniej dwóch Wykonawców - sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 7 do Specyfikacji oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2020 r. , poz. 1076 z późn. zm). W przypadku złożenia ofert przez Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, mogą oni, wraz ze złożeniem oświadczeń o przynależności do tej grupy, przedstawić dowody (dokumenty bądź i informacje) potwierdzające, że powiązania między nimi nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, 2) Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, przedłoży na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z udziału w postępowania o udzielenie zamówienia określonych w Rozdziale IV ust. 2 pkt 1 Specyfikacji: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 2) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 8 do Specyfikacji. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, przedłoży na wezwanie Zamawiającego: 1) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: a) sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik nr 8 do Specyfikacji wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, obejmujące co najmniej 3 roboty budowlane w lokalach takich jak np: lokale mieszkalne, hotelowe, socjalne itp., których przedmiotem były roboty ogólnobudowlane, instalacyjne elektryczne, wodno-kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania itp, o wartości łącznej nie niższej niż 50% ceny brutto złożonej oferty, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, b)dowody poświadczające, że roboty budowlane wskazane przez Wykonawcę w wykazie zostały wykonane należycie, w szczególności zawierające informację o tym, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Zamawiający wymaga minimum 3 robót budowlanych o parametrach i wartościach szczegółowo określonych w pkt III.1.3). Zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 1126). w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dowodami o których mowa w pkt b) są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, c) sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik nr 9 do Specyfikacji,wykaz osób, w którym należy wyszczególnić osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane prawem uprawnienia uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z przepisami Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r.) lub dokumenty równoważne. Wykonawca winien dysponować następującymi osobami: - co najmniej 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej lub inne równoważne, - co najmniej 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia w zakresie robót instalacyjnych elektrycznych, posiadającą świadectwo kwalifikacyjne (D) i (E) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne równoważne, - co najmniej 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia w zakresie robót instalacyjnych gazowych, posiadającą świadectwo kwalifikacyjne (E) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji gazowych lub inne równoważne, d)oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, e)pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli w wykazie osób, o którym mowa powyżej, Wykonawca wskazał takie osoby, którymi będzie dysponował

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta Wykonawcy powinna składać się z następujących dokumentów: 1) oferty sporządzonej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji, 2) szczegółowych kosztorysów ofertowych remontu poszczególnych lokali, sporządzone odrębnie dla każdego z lokali z uwzględnieniem postanowień Rozdziału VIII, wykonanych na podstawie przedmiarów robót, dokumentacjach projektowych i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zawierających ceny jednostkowe poszczególnych robót w kolejności ujętej w przedmiarach robót, z uwzględnieniem rodzajów zastosowanych materiałów i sprzętu z uwzględnieniem wszystkich parametrów i wymogów technologicznych ujętych w przedmiarach robót, dokumentacjach projektowych i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zawierających wyceny wszystkich pozycji przedmiarów robót i muszą być zgodne z zakresami określonymi w przedmiarach robót (pozycjami, opisami i katalogami). W przypadku, gdy którakolwiek pozycja przedmiaru zostanie skalkulowana w innej pozycji kosztorysu ofertowego, należy wskazać daną pozycję oraz pozycję, w której została skalkulowana, 3) oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu, sporządzonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do Specyfikacji (punkt I oświadczenia), 4) oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do Specyfikacji (punkt I oświadczenia), 5) oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 14 do Specyfikacji, 6) wykazu części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom, sporządzonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 10 do Specyfikacji, jeżeli na etapie składania oferty Wykonawca przewiduje powierzenie części podwykonawcom oraz dane identyfikujące podwykonawców, jeżeli są mu znane, 7) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł, 8) oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictw osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, 9) dowodu wniesienia wadium. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum lub spółka cywilna), każdy z członków konsorcjum (wspólników spółki cywilnej), indywidualnie składa dokumenty wymienione w ust.1 pkt 3 – 5. 3. Wykonawca, który powołuje się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, na zasoby innych podmiotów – podwykonawców, dla wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 (pkt II oświadczenia).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium:
§ 1. Wysokość i forma wadium. 1. Zamawiający wymaga, aby oferta była zabezpieczona wadium. 2. Wysokość wadium wynosi: 1) dla części 1 zamówienia – 1 000,00 zł (sł: tysiąc złotych), 2) dla części 2 zamówienia – 3 000,00 zł (sł: trzy tysiące złotych), 3) dla części 3 zamówienia – 2 000,00 zł (sł: dwa tysiące złotych). 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wymaganego wadium lub wadium wniesione zostało nieprawidłowo, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy. § 2. Wadium w formie pieniężnej. 1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 92 1240 4142 1111 0000 4829 4489 z opisem przelewu „Wadium w post. Nr ZGM/DZ/207/2020/ADM – remont pustostanów: część .... zamówienia” przed upływem terminu składania ofert. 2. Dowód wpłacenia wadium powinien być dołączony do oferty. § 3. Wadium w formie niepieniężnej. 1. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, dokument wadialny musi zawierać zapisy gwarantujące prawo Zamawiającego do egzekwowania należności bez zwłoki (tzn. bezwarunkowo i na pierwsze wezwanie Zamawiającego). 2. Dokument wadialny należy dołączyć do oferty w oryginale. § 4. Zwrot wadium. 1. Zamawiający zwraca Wykonawcom wniesione wadium niezwłocznie w następujących sytuacjach: 1) po wyborze oferty najkorzystniejszej, za wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, 2) po unieważnieniu postępowania, 3) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 4) po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 2. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci przelewem: 1) na rachunek bankowy wskazany w ofercie jako rachunek do zwrotu wadium, 2) na rachunek z którego zostało wpłacone, w przypadku niewskazania w ofercie rachunku do zwrotu wadium z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono zdeponowane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew. 3. Wadium wniesione w formie niepieniężnej Zamawiający zwróci zgodnie z dyspozycją gwaranta lub poręczyciela, zawartą w dokumencie gwarancji lub poręczenia. W przypadku braku takiej dyspozycji, dokument wadium zostanie zwrócony na adres siedziby Wykonawcy. § 5. Ponowne wniesienie wadium. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie § 4 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. § 6. Zatrzymanie wadium przez Zamawiającego. 1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) z przyczyn leżących po jego stronie nie jest możliwe zawarcie umowy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców:

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: brak danych

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: brak danych

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: brak danych

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: brak danych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: brak danych

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty brutto:60,00
kara umowna za opóźnienie terminu wykonania remontu lokalu:10,00
Okres rękojmi i gwarancji:30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: brak danych

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: brak danych

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: brak danych

Informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: brak danych

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy przewidziane są w § 19 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 12 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
§ 19. Zmiany umowy
1. Zgodnie z art. 144 ustawy zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określona w art. 144 ust. 1 – 1e ustawy.
2. W oparciu o postanowienia art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian umowy:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług – w części obejmującej wynagrodzenie brutto za roboty oraz usługi bądź dostawy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, wykonane od dnia obowiązywania nowej stawki podatku, bez zmiany wartości netto wynagrodzenia, z zastrzeżeniem postanowień przepisów wprowadzających nową stawkę podatku,
2) zmiany ilościowego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w wyniku wystąpienia robót zaniechanych, dodatkowych, zamiennych i odmiennych, o których mowa w § 7 ust. 1,
3) zmiany (wydłużenia) terminu wykonania przedmiotu umowy w wyniku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub odmiennych, o których mowa w § 7 ust. 1,

4) zmiany (wydłużenia) terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn i na zasadach określonych w § 2 ust. 3,
5) gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności gdy obniży koszty wykonywania przedmiotu umowy albo skróci czas realizacji poszczególnych robót, jak i całości przedmiotu umowy,
6) gdy zmiana spowodowana jest zmianą obowiązujących przepisów mających wpływ na wykonywanie przedmiotu umowy, w szczególności zmiany norm technicznych lub technologicznych, przepisów dotyczących ochrony środowiska, czy przepisów przeciwpożarowych,
7) gdy zmiana jest spowodowana decyzjami właściwych organów administracji publicznej, w tym administracji zespolonej, w szczególności organów nadzoru budowlanego czy służb ochrony zabytków,
8) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w specyfikacji,
9) zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy,
10) możliwość zgłoszenia przez Wykonawcę, po zawarciu umowy, zlecenia części robót podwykonawcy, nie wskazanemu wcześniej przez Wykonawcę w ofercie oraz możliwość rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do poprawienia jakości lub skrócenia czasu wykonywania poszczególnych robót,
11) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca będzie obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Postanowienia umowne zmienione z naruszeniem art. 144 ust. 1, 1a, 1b i 1e podlegają unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu (art. 144. ust. 2 ustawy).
4. Jeżeli Zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza zmiany umowy dopuszczalne zgodnie z art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy, obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 144 ust. 3 ustawy).
5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana dokumentów potwierdzających wykonanie robót),
2) zmiany danych teleadresowych.
7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym:

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 18.01.2021, godzina: 12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: oferta oraz załączniki do oferty powinny być sporządzone w języku polskim

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIKI

Część nr: 1
Nazwa: remont 3 lokali mieszkalnych - pustostanów

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia w zakresie części 1 obejmuje::
1) lokal przy ul. Czechowickiej 7/2:
remont pustostanu o powierzchni użytkowej 32,13 m2, przeznaczonego na lokal socjalny, w zakresie określonym:
a) przedmiarem robót ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych,
b) przedmiarem robót instalacyjnych elektrycznych
które stanowią łącznie załącznik nr 2.1a do Specyfikacji,
c) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji,
w terminie do 60 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy,

2) lokal przy ul. Stanisława Staszica 6/7:
remont pustostanu o powierzchni użytkowej 65,00 m2, przeznaczonego na lokal mieszkalny, w zakresie określonym:
a) przedmiarem robót ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych i gazowych,
b) przedmiarem robót instalacyjnych elektrycznych,
które stanowią łącznie załącznik nr 2.1b do Specyfikacji,
c) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji,
w terminie do 60 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy,
3) lokal przy ul. Romualda Traugutta 7/12:
remont pustostanu o powierzchni użytkowej 46,18 m2, przeznaczonego na lokal mieszkalny, w zakresie określonym:
a) przedmiarem robót ogólnobudowlanych stanowiącym załącznik nr 2.1c do Specyfikacji,
b) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji,
w terminie do 14 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy.

z zastrzeżeniem postanowień § 2 i § 8 umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do Specyfikacji.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45211341-1

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 58484,16 zł

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w dniach: 60

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Kara umowna za opóźnienie terminu wykonania remontu lokalu:10,00
Okres rękojmi i gwarancji:30,00
Cena brutto:60,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
Wskazany w pkt 4) termin realizacji jest najdłuższym w części 1 zamówienia. Dla każdego z lokali określone są w Rozdziale III § 2 ust. 1 Specyfikacji terminy indywidualne, liczone od dnia przekazania Wykonawcy lokalu do remontu: a) lokal przy ul. Czechowickiej 7/2 - do 60 dni, b) lokal przy ul. Stanisława Staszica 6/7 - do 60 dni, c) lokal przy ul. Romualda Traugutta 7/12 - do 14 dni;. Termin przekazania Wykonawcy lokalu do remontu - do 7 dni od dnia zawarcia umowy
Część nr: 2
Nazwa: remont 3 lokali mieszkalnych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia w zakresie części 2 obejmuje:
1) lokal przy ul. Cieszyńskiej 82/2:
remont pustostanu o powierzchni użytkowej 37,31 m2, przeznaczonego na lokal socjalny, w zakresie określonym:
a) przedmiarem robót ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych,
b) przedmiarem robót instalacyjnych elektrycznych,
które stanowią łącznie załącznik nr 2.2a do Specyfikacji,
c) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji,
w terminie do 30 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy,2) lokal przy ul. Powstańców Śląskich 9/3:
remont pustostanu o powierzchni użytkowej 37,31 m2, przeznaczonego na lokal socjalny, w zakresie określonym:
a) przedmiarem robót ogólnobudowlanych i kominowych oraz instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych i gazowych,
b) przedmiarem robót instalacyjnych centralnego ogrzewania,
c) przedmiarem robót instalacyjnych elektrycznych,
które stanowią łącznie załącznik nr 2.2b do Specyfikacji,
d) projektem budowlano-wykonawczym wymiany instalacji gazowej i wykonania instalacji c.o. w lokalu mieszkalnym – pustostanie przy ul. Powstańców Śląskich 9/3 w Bielsku-Białej, stanowiącą załącznik nr 2.2c do Specyfikacji,
e) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji,
w terminie do 60 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy,
3) lokal przy ul. Towarzystwa Szkoły Ludowej 12/8:
remont pustostanu o powierzchni użytkowej 47,73 m2, przeznaczonego na lokal mieszkalny, w zakresie określonym:
a) przedmiarem robót ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych,
b) przedmiarem robót instalacyjnych elektrycznych,
które stanowią łącznie załącznik nr 2.2d do Specyfikacji,
c) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji,
w terminie do 30 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy,
z zastrzeżeniem postanowień § 2 i § 8 umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do Specyfikacji


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45211341-1

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 140041,47 zł

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w dniach: 60

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Kara umowna za opóźnienie terminu wykonania remontu lokalu:10,00
Okres rękojmi i gwarancji:30,00
Cena brutto:60,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
Wskazany w pkt 4) termin realizacji jest najdłuższym w części 2 zamówienia. Dla każdego z lokali określone są w Rozdziale III § 2 ust. 2 Specyfikacji terminy indywidualne, liczone od dnia przekazania Wykonawcy lokalu do remontu: a) lokal przy ul. Cieszyńskiej 82/2 - do 30 dni, b) lokal przy ul. Powstańców Śląskich 9/3 - do 60 dni, c) lokal przy ul. Towarzystwa Szkoły Ludowej 12/8 - do 30 dni. Termin przekazania Wykonawcy lokalu do remontu - do 7 dni od dnia zawarcia umowy
Część nr: 3
Nazwa: remont 4 lokali mieszkalnych - pustostanów

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia w zakresie części 3 obejmuje:
1) lokal przy ul. Marii Konopnickiej 24/19:
remont pustostanu o powierzchni użytkowej 44,77 m2, przeznaczonego na lokal mieszkalny, w zakresie określonym:
a) przedmiarem robót ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych, stanowiącym załącznik nr 2.3a do Specyfikacji,
b) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji,
w terminie do 30 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy,

2) lokal przy ul. Krakowskiej 7/1:
remont pustostanu o powierzchni użytkowej 52,46 m2, przeznaczonego na lokal mieszkalny, w zakresie określonym:
a) przedmiarem robót ogólnobudowlanych i kominowych oraz instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych,
b) przedmiarem robót instalacyjnych centralnego ogrzewania,
c) przedmiarem robót instalacyjnych elektrycznych,
które stanowią łącznie załącznik nr 2.3b do Specyfikacji,
d) projektem wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym – pustostanie przy ul. Krakowskiej 7/1 w Bielsku-Białej, stanowiącej załącznik nr 2.3c do Specyfikacji,
e) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji,
w terminie do 60 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy,
3) lokal przy ul. Legionów 37/13:
remont pustostanu o powierzchni użytkowej 56,71 m2, przeznaczonego na lokal mieszkalny, w zakresie określonym:
a) przedmiarem robót ogólnobudowlanych,
b) przedmiarem robót instalacyjnych elektrycznych,
które stanowią łącznie załącznik nr 2.3d do Specyfikacji,
c) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji,
w terminie do 30 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy,
4) remont lokalu przy ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego 10/7:
remont pustostanu o powierzchni użytkowej 46,73 m2, przeznaczonego na lokal mieszkalny, w zakresie określonym:
a) przedmiarem robót ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych gazowych,
b) przedmiarem robót kominowych i instalacyjnych centralnego ogrzewania,
które stanowią łącznie załącznik nr 2.3e do Specyfikacji,
c) projektem budowlanym dobudowy nowych przewodów kominowych wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku przy ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego 10 w Bielsku-Białej, stanowiącej załącznik nr 2.3f do Specyfikacji,
d) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącą załącznik nr 3 do Specyfikacji,
w terminie do 60 dni od dnia przekazania placu robót (lokalu do remontu) Wykonawcy,

z zastrzeżeniem postanowień § 2 i § 8 umowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do Specyfikacji.


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45211341-1

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 145771,49 zł

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w dniach: 60

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Okres rękojmi i gwarancji:30,00
Cena brutto:60,00
Kara umowna za opóźnienie terminu wykonania remontu lokalu:10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
Wskazany w pkt 4) termin realizacji jest najdłuższym w części 2 zamówienia. Dla każdego z lokali określone są w Rozdziale III § 2 ust. 2 Specyfikacji terminy indywidualne, liczone od dnia przekazania Wykonawcy lokalu do remontu: a) lokal przy ul. Marii Konopnickiej 24/19 - do 30 dni, b) lokal przy ul. Krakowskiej 7/1 - do 60 dni, c) lokal przy ul. Legionów 37/13 - do 30 dni, d) lokal przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 10/7 - do 60 dni. Termin przekazania Wykonawcy lokalu do remontu - do 7 dni od dnia zawarcia umowy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.