eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Roboty budowlane polegające na przebudowie dróg na terenie Gminy Nowosolna

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-12-31Ogłoszenie nr 777334-N-2020 z dnia 2020-12-31 r.

Gmina Nowosolna:

Roboty budowlane polegające na przebudowie dróg na terenie Gminy Nowosolna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %): 0%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowosolna, krajowy numer identyfikacyjny 47205778000000, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska

telefon: +48426484108
faks: +48426484119
e-mail: s.rudzinski@ugnowosolna.pl
www: www.gminanowosolna.pl

adres profilu nabywcy: www.gminanowosolna.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak, https://platformazakupowa.pl/pn/gminanowosolna

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak, https://platformazakupowa.pl/pn/gminanowosolna

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Tak , adres: https://platformazakupowa.pl/pn/gminanowosolna

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak , Inny sposób: Oferty w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - osobiście lub za pomocą operatora pocztowego lub za pośrednictwem kuriera.

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane polegające na przebudowie dróg na terenie Gminy Nowosolna

Numer referencyjny: RI.271.1.8.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie dróg na terenie Gminy Nowosolna.
3.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 12 części.
Część nr 1 – Przebudowa ul. Bratkowej w Kalonce
Część nr 2 – Przebudowa ul. Goździkowej w Kalonce
Część nr 3 – Przebudowa ul. Różanej w Kalonce
Część nr 4 – Przebudowa ul. Maciejkowej w Kalonce
Część nr 5 – Przebudowa drogi Niecki w Kalonce
Część nr 6 – Przebudowa drogi Gminnej 1 w Kalonce
Część nr 7 – Przebudowa ul. Jagodowej w Starych Skoszewach
Część nr 8 – Przebudowa ul. Kasztanowej w Grabinie
Część nr 9 – Przebudowa drogi gminnej nr 106 327E w m. Borchówka
Część nr 10 – Przebudowa drogi gminnej nr 106 325E w m. Byszewy-Majątek
Część nr 11 – Remont drogi gminnej nr 106 301E w m. Wiączyń Dolny
Część nr 12 – Przebudowa ul. Grabowej w Bukowce
Przebudowa dróg określony w częściach nr 1-6 realizowana będzie w technologii kostki brukowej.
Przebudowa/remont dróg określony w częściach nr 7-12 realizowana będzie w technologii asfaltowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części znajduje się w dokumentacji projektowej na którą się składa:
1) Dokumentacja projektowa – zał. nr 7 do SIWZ
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – zał. nr 8 do SIWZ
3) Przedmiar robót – zał. nr 9 do SIWZ.
zwaną dalej łącznie Dokumentacją techniczną.
Zamawiający oddzielnie przygotował dokumentację dla każdej z części opisu przedmiotu zamówienia.
3.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
3.4 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.
3.5 Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zastosowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta.
3.6 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Ofertę można złożyć na jedną, dwie, trzy bądź cztery bądź dowolna ilość wybranych części przedmiotu zamówienia.
3.7 Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
3.8 Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
3.9 Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
3.10 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności realizowane przez zatrudnione przez niego osoby, tj.:
3.11.1 Roboty pomiarowej i przygotowawcze.
3.10.2 Roboty ziemne.
3.10.3 Wykonanie odwodnienia terenu.
3.10.4 Wykonanie podbudowy drogi.
3.10.5 Wykonanie nawierzchni drogi.
3.10.6 Wykonanie robót wykończeniowych.
3.10.7 Wykonanie oznakowania drogi i instalowania sygnalizacji.
3.10.8 Ochrona i zabezpieczenie terenu budowy.
Wymagania określają w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.


II.5) Główny kod CPV: 45.00.00.00


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,00

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, do wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego w terminie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 20.12.2021

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: a1) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia:
a1.1) w zakresie części nr 1 na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 600.000 PLN,
a1.2) w zakresie części nr 2 na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 800.000 PLN,
a1.3) w zakresie części nr 3 na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300.000 PLN,
a1.4) w zakresie części nr 4 na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000 PLN,
a1.5) w zakresie części nr 5 na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400.000 PLN,
a1.6) w zakresie części nr 6 na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000 PLN,
a1.7) w zakresie części nr 7 na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000 PLN,
a1.8) w zakresie części nr 8 na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000.000 PLN,
a1.9) w zakresie części nr 9 na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 800.000 PLN,
a1.10) w zakresie części nr 10 na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 800.000 PLN,
a1.11) w zakresie części nr 11 na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400.000 PLN,
a1.12) w zakresie części nr 12 na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 800.000 PLN,
Jednocześnie dla wykonawców składających ofertę na więcej niż jedna część, powyższe kwoty podlegają zsumowaniu i na min. taką kwotę Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: b.1) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli:
Wykonawca posiada w wykazie wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
b.1.1) w zakresie części nr 1 i 2 - co najmniej dwie roboty budowlane obejmującą wykonanie robót tożsamych z przedmiotem zamówienie tj. budowę lub przebudowę drogi o nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudową o wartości min. 500.000,- zł. netto każda robota
b.1.2) w zakresie części nr 3, 5-6- co najmniej dwie roboty budowlane obejmującą wykonanie robót tożsamych z przedmiotem zamówienie tj. budowę lub przebudowę drogi o nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudową o wartości min. 200.000,- zł. netto każda robota
b.1.3) w zakresie części nr 4 - co najmniej dwie roboty budowlane obejmującą wykonanie robót tożsamych z przedmiotem zamówienie tj. budowę lub przebudowę drogi o nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudową o wartości min. 100.000,- zł. netto każda robota
b.1.4) w zakresie części nr 7 - co najmniej dwie roboty budowlane obejmującą wykonanie robót tożsamych z przedmiotem zamówienie tj. budowę lub przebudowę drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową o wartości min. 150.000,- zł. netto każda robota
b.1.5) w zakresie części nr 8-10 i 12- co najmniej dwie roboty budowlane obejmującą wykonanie robót tożsamych z przedmiotem zamówienie tj. budowę lub przebudowę drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową o wartości min. 500.000,- zł. netto każda robota
b.1.6) w zakresie części nr 11 - co najmniej dwie roboty budowlane obejmującą wykonanie robót tożsamych z przedmiotem zamówienie tj. budowę lub przebudowę drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową o wartości min. 300.000,- zł. netto każda robota
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów dotyczących określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przed podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Informacje należy podać w załączniku nr 4a do SIWZ.
Uwaga!
Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału we wszystkich częściach nr 1-6 i 7-12 gdy wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej dwóch robót budowlanych tożsamych z przedmiotem zamówienia budowa/przebudowa (dla części nr 1-6 w technologii kostki brukowej, zaś w częściach nr 7-12 w technologii asfaltowej) o najwyższej wymaganej dla danej technologii wartości robót ci dla danego rodzaju robót.
Zatem dla części nr 1-6 taką wartością będzie 500 000 zł. netto (robota w technologii kostki brukowej), zaś dla części nr 7-12 wartość ta również będzie wynosiła 500 000 zł netto (lecz dla robót w technologii asfaltowej).

W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach jednego kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówień zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i podać wartość robót, o których mowa powyżej.

W przypadku wykonawców podających wartości robót w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy wartość netto tych robót po średnim kursie NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu.

b2) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek, jeżeli w wykazie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi Wykonawca wykaże:
- że kierownik robót posiada min. 3 lata praktycznego doświadczenia i że posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budownictwa drogowego bez ograniczeń lub równoważne wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez niego czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą. Informacje należy podać w załączniku nr 4b do SIWZ.
Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018, poz.1202 t.j. ze zmianami) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65 ze zmianami).
UWAGA!
Zamawiający oceniając doświadczenie weźmie pod uwagę okres w jakim dana osoba pełniła funkcję kierownika robót/budowy.
Zamawiający oceniają doświadczenie nie będzie brak pod uwagę okresu posiadania przez wskazaną osobą odpowiednich uprawnień.
7.3. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 9 specyfikacji. Z treści wymaganych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
7.4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
7.5 Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7.6. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7.7 Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy.


Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - TAK

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
9.7. Na wezwanie zamawiającego o którym mowa w pkt.9.4 wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy.
a1) Zgodnie z art. 26 ust. 6 Ustawy, wykonawca, biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019r. poz. 700 z późn. zm.),
a2) Możliwość pozyskania bezpłatnych dokumentów w postaci elektronicznej, na potrzeby postępowań o udzielenie zamówień publicznych w polskim porządku prawnym, dotyczy informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. – o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1500 z późn. zm.) oraz informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 45 ustawy z dnia 30 marca 2018r. – o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców (Dz.U. z 2019r. poz. 1291).
a3) W związku z tym, Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 6 Ustawy, nie będzie wzywał do złożenia dokumentów o których mowa w pkt. 9.7.a1) jeżeli dotyczy to dokumentów z pkt. 9.7.a2) Zamawiający pobierze je samodzielnie z baz danych dostępnych pod adresami internetowymi
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu
lub https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/search.aspx
a4) Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 9.7.a) dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Ustawy.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt 9.7.1 SIWZ budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
9.8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.7.2) lit. a) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
9.9. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.7.2) lit. a) SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
9.10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 9.7.2) lit. a) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 9.9 SIWZ stosuje się.
9.11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
9.7. Na wezwanie zamawiającego o którym mowa w pkt.9.4 wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
b) wykazu, z którego wynikać będzie, że osoba pełniąca funkcję kierownika robót posiada min. 3 letnie doświadczenie zawodowe (liczone okresem pełnienia funkcji kierownika robót/budowy) i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności budownictwa drogowego bez ograniczeń lub równoważne wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez niego czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą. Informacje należy podać w załączniku nr 4b do SIWZ.
c) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną odpowiadającą sumie wartości wymaganego ubezpieczenia dla części w których wykonawca składa ofertę.


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
9.3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w załączniku nr 5 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium:
17.1 Każdy wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania musi wnieść wadium w wysokości: 101 500 zł. (słownie zł: sto jeden tysięcy pięćset złotych 00/100). Jednakże całość wadium Wykonawca zobowiązany jest wpłacić w przypadku, gdy składa ofertę na wszystkie części przedmiotu zamówienia. Wysokość wadium w podziale na poszczególne części została określona poniżej:
a) część nr 1 – 10.000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
b) część nr 2 – 12.000,- zł. (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100)
c) część nr 3 – 5.000,- zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
d) część nr 4 – 1.500,- zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)
d) część nr 5 – 6.000,- zł. (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)
d) część nr 6 – 4.000,- zł. (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)
d) część nr 7 – 3.000,- zł. (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100)
d) część nr 8 – 18.000,- zł. (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100)
d) część nr 9 – 11.000,- zł. (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100)
d) część nr 10 – 12.000,- zł. (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100)
d) część nr 11 – 6.000,- zł. (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)
d) część nr 12 – 13.000,- zł. (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100)
wówczas jest on zobowiązany do wpłaty wadium jedynie za części, na które składa on ofertę. Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia osta¬tecznego terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
17.2. Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust. 4a i 5 Ustawy. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy.
17.3. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno być w formie oryginału złożone (oddzielnie od oferty) zamkniętej kopercie z dopiskiem – wadium do postępowania przetargowego nr RI.271.8.2020 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź, w godzinach pracy urzędu. Prosimy nie załączać oryginału wadium lub poręczenia do oferty.
17.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego a oryginał dowodu przelewu załączyć do składanej oferty. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Andrespolu, Oddział Nowosolna, nr konta 92 8781 0006 0030 0588 2000 0040 z adnotacją - wadium do postępowania – RI.271.1.8.2020.
17.5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
17.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, który w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę uznanej jako najkorzystniejszej.
17.7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
17.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
17.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 17.8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
17.10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko¬wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
17.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko¬nania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie wykonawcy
UWAGA:
1. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
3. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium na wymagany okres związania ofertą określony w specyfikacji zostanie odrzucona.
4. W przypadku przedłużenia okresu związania ofertą, zgoda wykonawcy na jego przedłużenie jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania z ofertą.
5. W pozostałych przypadkach mają zastosowanie przepisy dotyczące wadium wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców:

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: brak danych

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: brak danych

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: brak danych

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: brak danych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: brak danych

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
1) cena oferty brutto (C):60,00
2) gwarancja i rękojmia na roboty budowlane (G):40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: brak danych

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: brak danych

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: brak danych

Informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: brak danych

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
1) Wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji zamówienia określonego w umowie w § 3 ust. 1 ze względu na:
a) brak możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub innych przyczyn o charakterze technicznym lub technologicznym (o czas, w którym - na skutek tych zdarzeń - nie było możliwe wykonanie umowy i na który - w ich wyniku - jej wykonanie zostało przerwane) lub
b) niekorzystne warunki archeologiczne, geologiczne, hydrogeologiczne (tj. wykrycie obecności obiektów archeologicznych i konieczności prowadzenia badań archeologicznych; konieczności wykonania dodatkowych robót nie przewidzianych w Dokumentacji Projektowej lub
c) stwierdzeniu kolizji z sieciami infrastruktury oraz z innymi elementami zagospodarowania terenu,
d) wystąpienia robót dodatkowych lub/i robót zamiennych i/lub zmiany technologii przy czym zmiana terminów musi być udokumentowana, a pisemny wniosek o jej dokonania strona umowy występująca z takim wnioskiem zobowiązana jest złożyć go niezwłocznie po powzięciu wiadomości o takiej okoliczności,
e) w razie zmian odnoszących się do Dokumentacji Projektowej, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy, które to zmiany są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia przyjętego założenia. Strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć go niezwłocznie po powzięciu wiadomości o takiej okoliczności,
f) działanie siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (o czas niezbędny do wykonania zamówienia) lub
g) przedłużających się procedur uzyskania uzgodnień, postanowień i decyzji wydawanych przez Organy Administracyjne, gestorów sieci oraz inne przedmioty, których uzgodnienia są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia lub
h) wstrzymanie prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę (o czas, w którym - na skutek tych zdarzeń - nie było możliwe wykonanie umowy i na który - w ich wyniku - jej wykonanie zostało przerwane) lub
i) na skutek powstania trudności terenowo – prawnych lub
j) konieczności zmiany wcześniej przyjętych i zaakceptowanych rozwiązań projektowych lub
k) konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy określonego w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy.
2. W przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej w ust. 1 - termin umowny ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, jednak nie dłuższy niż czas trwania przeszkody.
3. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów, Wykonawca winien poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu robót. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które pomniejszono zakres przedmiotu Umowy. Wartość tych robót zostanie wyliczona na podstawie informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz o cenach pracy sprzętu budowlanego
i materiałów budowlanych.
5. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy dotyczyć sposobu wykonania robót lub ich zakresu, jeżeli w trakcie realizacji pojawią się okoliczności uzasadniająca takie zmiany, a wynikające z uzyskanych uzgodnień i opinii, uwarunkowań technicznych, gruntowych lub dokumentacyjnych.
6. Z wyjątkiem przypadków wskazanych w ustępach, zakazuje się zmian zawartej w chyba że zachodzą okoliczności wskazane w art.144 Pzp lub w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
7. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zaakceptowane przez obie strony.


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym:

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 26.01.2021, godzina: 15:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: PL

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:
21.1 Zamawiający wymaga złożenia (przed podpisaniem umowy w każdej z części) zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
21.2 Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach:
1. Pieniądzu-płatne przelewem na konto podane poniżej.
2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3. Gwarancjach bankowych.
4. Gwarancjach ubezpieczeniowych.
5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
21.3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w innych formach niż pieniężna określonych w ww. pkt. 2-5 należy złożyć przed podpisaniem umowy w formie oryginału w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź.
21.4 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Andrespolu, Oddział Nowosolna nr konta: 92 8781 0006 0030 0588 2000 0040 z adnotacją - zabezpieczenie do postępowania – RI.271.1.8.2020.
Zamawiający nie dopuszcza składania zabezpieczenia w:
1. Wekslach z poręczeniem wekslowym banku.
2. Przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.
3. Przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
21.5 Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach:
- 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót podpisanego przez inspektora nadzoru,
- 30% kwoty zabezpieczenia w terminie nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady określonego w umowie a wskazanego przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
21.6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
21.7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
21.8. Wypłata, o której mowa w pkt 21.7, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamówienia.

ZAŁĄCZNIKI

Część nr: 1
Nazwa: Przebudowa ul. Bratkowej w Kalonce

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przebudowa ul. Bratkowej w Kalonce

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00

4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 20.12.2021

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
gwarancja i rękojmia na roboty budowlane (G):40,00
Cena oferty brutto:60,00
Część nr: 2
Nazwa: Przebudowa ul. Goździkowej w Kalonce

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Szczegóły znajdują się w dokumentacji zamówienia

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00

4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 20.12.2021

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
2. gwarancja i rękojmia na roboty budowlane (G):40,00
1. Cena brutto oferty:60,00
Część nr: 3
Nazwa: Przebudowa ul. Róźanej w Kalonce

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Szczegóły znajdują się w dokumentacji zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00

4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 20.12.2021

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
2. Gwarancja i rękojmia na roboty budowlane (G):40,00
1. Cena brutto oferty:60,00
Część nr: 4
Nazwa: Przebudowa ul. Maciejkowej w Kalonce

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Szczegóły znajdują się w dokumentacji zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00

4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 20.12.2021

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
1. Cena brutto oferty:60,00
2. Gwarancja i rękojmia na roboty budowlane (G):40,00
Część nr: 5
Nazwa: Przebudowa drogi Niecki w Kalonce

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Szczegóły znajdują się w dokumentacji zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00

4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 20.12.2021

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
2. Gwarancja i rękojmia na roboty budowlane (G):40,00
1. Cena brutto oferty:60,00
Część nr: 6
Nazwa: Przebudowa drogi Gminnej 1 w Kalonce

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Szczegóły znajdują się w dokumentacji zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00

4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 20.12.2021

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
1. Cena brutto oferty:60,00
2. Gwarancja i rękojmia na roboty budowlane (G):40,00
Część nr: 7
Nazwa: Przebudowa ul. Jagodowej w Starych Skoszewach

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Szczegóły znajdują się w dokumentacji zamówienia

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00

4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 20.12.2021

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
1. Cena brutto oferty:60,00
2. Gwarancja i rękojmia na roboty budowlane (G):40,00
Część nr: 8
Nazwa: Przebudowa ul. Ksztanowej w Grabinie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Szczegóły znajdują się w dokumentacji zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00

4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 20.12.2021

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
2. Gwarancja i rękojmia na roboty budowlane (G):40,00
1. Cena brutto oferty:60,00
Część nr: 9
Nazwa: Przebudowa drogi gminnej nr 106 327E w m. Borchówka

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Szczegóły znajdują się w dokumentacji zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00

4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 20.12.2021

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
1. Cena brutto oferty:60,00
2. Gwarancja i rękojmia na roboty budowlane (G):40,00
Część nr: 10
Nazwa: Przebudowa drogi gminnej 106 325E w m. Byszewy-Majątek

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Szczegóły znajdują się w dokumentacji zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00

4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 20.12.2021

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
2. Gwarancja i rękojmia na roboty budowlane (G):40,00
1. Cena brutto oferty:60,00
Część nr: 11
Nazwa: Remont drogi gminnej nr 106 301E w m. Wiączyń Dolny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Szczegóły znajdują się w dokumentacji zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00

4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 20.12.2021

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
2. Gwarancja i rękojmia na roboty budowlane (G):40,00
1. Cena brutto oferty:60,00
Część nr: 12
Nazwa: Przebudowa ul. Grabowej w Bukowcu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Szczegóły znajdują się w dokumentacji zamówienia.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00

4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 20.12.2021

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
2. Gwarancja i rękojmia na roboty budowlane (G):40,00
1. Cena brutto oferty:60,00

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.