eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji cieku Krępica na odcinku od Biskupic do rzeki ProsnyOgłoszenie z dnia 2020-12-31Ogłoszenie nr 776910-N-2020 z dnia 2020-12-31 r.

Miasto Kalisz:

Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji cieku Krępica na odcinku od Biskupic do rzeki Prosny

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %): 0%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Kalisz, krajowy numer identyfikacyjny 25085587700000, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska

telefon: 48 627 654 300
e-mail: zam.publ@um.kalisz.pl
www: http://www.kalisz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak, https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak, https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Tak , adres: https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak , Inny sposób: ofertę składaną w formie pisemnej należy złożyć, zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji cieku Krępica na odcinku od Biskupic do rzeki Prosny

Numer referencyjny: WRM.271.01.24.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji cieku wodnego Krępica na odcinku od Biskupic do rzeki Prosny.
2. Zakres rzeczowy objęty niniejszym postępowaniem obejmuje kompleksową realizację przedmiotu zamówienia w zakresie:
1) Wykonania wizji lokalnej w terenie.
2) Wykonania aktualnych map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 wraz z niezbędnymi pomiarami rzeki.
3) Wykonania map własnościowych gruntu wraz z wypisami z ewidencji gruntów i budynków.
4) Wykonania projektów budowlanych i wykonawczych wraz z projektami usunięcia kolizji + wersja elektroniczna w formacie pliku „.pdf”, „.doc” i „.dwg”) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i podpisem sprawdzającego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129) lub innym aktem je zastępującym.
5) Opracowania kosztorysów inwestorskich w podziale na odcinki uzgodnione z Zamawiającym (po 1 egz. + wersja elektroniczna w formacie pliku „.pdf” i „.ath”) w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.) lub innym akt je zastępujący.
6) Opracowania przedmiarów robót (szczegółowych) w podziale na etapy uzgodnione z Zamawiającym, wraz z zestawieniem materiałów i sprzętu – po 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie pliku „.pdf” i „.ath”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129) lub innym aktem je zastępującym.
7) Opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) po 3 egz. + wersja elektroniczna w formacie pliku „.pdf” i „.doc”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129) lub innym aktem je zastępującym.
8) Uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich potrzebnych uzgodnień i decyzji oraz niezbędnych dokumentów wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji zgodnie z zapisami ustawy z 8 lipca 2010r. o szczegółowych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.
9) Wykonania projektów podziałów nieruchomości niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji zgodnie z zapisami ustawy z 8 lipca 2010r. o szczegółowych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych i przeprowadzenia regulacji cieku.
10) Przygotowania kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji zgodnie z zapisami ustawy z 8 lipca 2010r. o szczegółowych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych wraz z oświadczeniem o kompletności wniosku.
11) Wykonania wykazu działek bądź ich części przewidywanych do czasowego zajęcia na potrzeby realizacji zadania wraz z uzyskaniem zgód właścicieli na wejście w teren.12) Pełnienia nadzoru autorskiego przez projektantów nad wykonaniem robót budowlanych.
3. Szczegółowy zakres rzeczowy, zakres prac i sposób ich realizacji określony został w SIWZ i załącznikach do SIWZ.


II.5) Główny kod CPV: 71.32.20.00


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,00

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp o wartości nie przekraczającej 50.000,00 PLN, które będą polegać na powtórzeniu podobnych usług składających się na zamówienie podstawowe. Zamówienia te będą mogły zostać udzielone gdy będzie to korzystne dla Zamawiającego. Ponadto zamówienia te będą mogły zostać udzielone po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych na sfinansowanie zamówienia. Ponadto zamówienia te będą udzielane
z uwzględnieniem warunków zawartych w umowie dla zamówienia podstawowego, w oparciu o ceny zawarte w zestawieniu rzeczowo-finansowym złożonym przez Wykonawcę przed zawarciem umowy, a jeśli nie będzie to możliwe, na warunkach wynegocjowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę.


II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 16.05.2022

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: nie dotyczy

Informacje dodatkowe: nie dotyczy

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: nie dotyczy

Informacje dodatkowe: nie dotyczy

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
1) wykażą należyte wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej w dziedzinie gospodarki wodnej, dotyczącej regulacji rzek lub potoków lub budowy lub przebudowy lub rozbudowy obwałowań wraz z ich infrastrukturą towarzyszącą dla jednego cieku o długości minimum 2 km dla każdej z usług. Ponadto Zamawiający wymaga, aby w przypadku każdej usługi, o której mowa wyżej opracowano wniosek
o wydanie decyzji i uzyskano na jego podstawie pozytywną decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji zgodnie z zapisami ustawy z 8 lipca 2010r. o szczegółowych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych lub przygotowano wniosek o wydanie decyzji i uzyskano na jego podstawie pozytywną decyzję o pozwoleniu na budowę.
Przez „opracowanie dokumentacji projektowej” należy rozumieć wykonanie w ramach jednego zamówienia co najmniej projektu budowlanego i wykonawczego albo projektu budowlano-wykonawczego w dziedzinie gospodarki wodnej, dotyczącego regulacji rzek lub potoków lub budowy lub przebudowy lub rozbudowy obwałowań wraz z ich infrastrukturą towarzyszącą dla jednego cieku o długości minimum 2 km wraz opracowaniem wniosku o wydanie decyzji i uzyskaniem na jego podstawie pozytywnej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji zgodnie z zapisami ustawy z 8 lipca 2010r. o szczegółowych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych lub przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji i uzyskaniem na jego podstawie pozytywnej decyzji o pozwoleniu na budowę.
Za „wykonanie dokumentacji projektowej” Zamawiający nie uzna wykonania aktualizacji lub optymalizacji projektu budowlanego i wykonawczego albo projektu budowlano-wykonawczego.
Zamawiający uznaje za wystarczające wskazanie w wykazie, o którym mowa w pkt. III.5.1) niniejszego ogłoszenia tylko takich usług, które potwierdzą spełnianie warunków postawionych przez Zamawiającego.
2) skierują do realizacji zamówienia osobę, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej i specjalizacji techniczno-budowlanej do projektowania w zakresie melioracji wodnych lub śródlądowych budowli hydrotechnicznych i pełnić będzie funkcję Projektanta w wyżej wymienionej specjalności;
3) skierują do realizacji zamówienia osobę, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i pełnić będzie funkcję Projektanta w wyżej wymienionej specjalności;
4) skierują do realizacji zamówienia osobę, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej i pełnić będzie funkcję Projektanta w wyżej wymienionej specjalności.
Projektanci powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, odpowiadające im uprawnienia osób, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220)).


Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - TAK
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp - TAK
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp - TAK
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp - TAK

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie dotyczy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz należycie wykonanych usług spełniających warunki, o których mowa w pkt III.1.3.1) niniejszego ogłoszenia – odpowiedni wzór wykazu (wymagany zakres informacji) stanowi załącznik do SIWZ (Doświadczenie zawodowe);
2) dowody określające czy usługi wymienione w wykazie, o którym mowa wyżej zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania przyczyn, z jakich nie mógł uzyskać tych dokumentów;
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających warunki, o których mowa w pkt III.1.3.2)-4) niniejszego ogłoszenia – wzór wykazu (wymagany zakres informacji) stanowi załącznik do SIWZ;


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy.

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
A) Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje (dowody) potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;
B) w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, ewentualnie umowy o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp (w formie określonej w SIWZ);
C) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające jego zakres
i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy (w formie określonej w SIWZ).
D) w sytuacji gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentu (np. zobowiązania podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca), który określa w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, a w szczególności czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą;
E) dowód wniesienia wadium, o którym mowa w pkt. IV.1.2) niniejszego ogłoszenia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium:
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 PLN przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty na zasadach zapisanych w SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców:

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: brak danych

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: brak danych

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: brak danych

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: brak danych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: brak danych

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Wysokość kar umownych:10,00
Cena:60,00
Doświadczenie projektanta:30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: brak danych

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: brak danych

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: brak danych

Informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: brak danych

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym:

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 26.01.2021, godzina: 12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Ofertę należy przygotować w języku polskim.

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów zawiera SIWZ. Adres poczty elektronicznej podany w pkt I.1) niniejszego ogłoszenia nie służy do porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.
2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Magdalena Łuczak-Wawrzyniak, tel. +48 62 7654 482 (bez prawa do wyjaśniania treści SIWZ).
3. Forma dokumentów, jakie należy złożyć Zamawiającemu określona została w SIWZ.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp i pkt III.2.2 niniejszego ogłoszenia, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt III.1.3 niniejszego ogłoszenia – dopuszcza się łączne spełnienie tych warunków przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Jeżeli w dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu podane będą wartości w innej walucie niż PLN, będą one przeliczane na PLN według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego danej waluty z daty zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego postępowania. W przypadku, gdy w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy Bank Polski nie ogłasza średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs danej waluty ogłoszony przez NBP ostatniego dnia przed dniem zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
6. Zamawiający w niniejszym postępowaniu wyraża zgodę na przesyłanie korespondencji, oświadczeń oraz złożenie oferty w formie elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl, zwanej dalej „Platformą”. Zgoda Zamawiającego, o której mowa w zdaniu powyżej nie oznacza obowiązku korzystania z formy elektronicznej składania ww. dokumentów, jednak ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną Zamawiający zaleca skorzystanie z tej formy prowadzenia korespondencji w postępowaniu, w tym także w zakresie składania ofert.
7. Wymagania techniczne związane ze składaniem oferty w formie elektronicznej zawarte zostały w SIWZ.
8. Szczegółowy sposób składania oferty i załączników wraz z określeniem formy składanych dokumentów zawiera SIWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.