eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Dostawa odczynników do oznaczeń immunochemicznych, materiałów kontrolnych i części zużywalnych wraz z dzierżawą immunochemicznych analizatorów dla potrzeb Laboratorium Centralnego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-12-30Ogłoszenie nr 775552-N-2020 z dnia 2020-12-30 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 SP ZOZ:

Dostawa odczynników do oznaczeń immunochemicznych, materiałów kontrolnych i części zużywalnych wraz z dzierżawą immunochemicznych analizatorów dla potrzeb Laboratorium Centralnego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %): 0%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 SP ZOZ, krajowy numer identyfikacyjny 69068500600000, ul. Fredry 9, 35-005 Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska

telefon: 178 509 047
faks: 178 538 394
e-mail: przetargi@zoz2.pl
www: https://zoz2rzeszow.ezamawiajacy.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak, https://zoz2rzeszow.ezamawiajacy.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak, https://zoz2rzeszow.ezamawiajacy.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Tak , adres: https://zoz2rzeszow.ezamawiajacy.pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników do oznaczeń immunochemicznych, materiałów kontrolnych i części zużywalnych wraz z dzierżawą immunochemicznych analizatorów dla potrzeb Laboratorium Centralnego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie

Numer referencyjny: ZOZ2-PN-28/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 1, 2

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Główny przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników do oznaczeń immunochemicznych, materiałów kontrolnych i części zużywalnych wraz z dzierżawą immunochemicznych analizatorów dla potrzeb Laboratorium Centralnego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie na okres 12 miesięcy. Szczegółowy wykaz produktów stanowiących przedmiot zamówienia i ich wielkość zawiera Załącznik Nr 1 – Pakiet Nr 1 oraz Załącznik Nr 2 – Pakiet Nr 2 do SIWZ pn. „Formularz asortymentowo-cenowy”.
2. Wykaz przedmiotu zamówienia zawarty w Załączniku Nr 1 i w Załączniku Nr 2 do SIWZ stanowi integralną część niniejszej specyfikacji. Obowiązuje pełny asortyment wymieniony w Załączniku Nr 1 oraz w Załączniku Nr 2 do SIWZ. Brak jednego asortymentu z któregokolwiek załącznika spowoduje odrzucenie oferty.
3. Zamówienie zostało podzielone na dwa pakiety Załącznik Nr 1 i Nr 2, w ramach których można składać oferty oddzielnie na każdy pakiet.
4. Realizacja zakupu odbędzie się na podstawie częściowych zamówień za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Zamawiającego określającego asortyment i ich wielkość w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia złożenia zamówienia, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Oferent dostarcza odczynniki na własny koszt i ryzyko do Laboratorium Centralnego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie przy ul. Fredry 9, Budynek A – poziom 2.
6. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości dostaw przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w Załączniku Nr 1 oraz w Załączniku Nr 2 do SIWZ, stosownie do rzeczywistych potrzeb.
8. W przypadku wątpliwości w ramach oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wymagania od Wykonawcy bezpłatnego dostarczenia próbek przedmiotu zamówienia dla przetestowania.
9. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone Podwykonawcy.

10. Wymagania techniczne i jakościowe bezwzględnie wymagane
1) Niezbędne wymagania dotyczące Pakietu Nr 2.
a) Odczynnik do D-dimerów umożliwiający wykluczanie ŻCHZZ przy niskim i średnim klinicznym prawdopodobieństwie.

2) Niezbędne wymagania dotyczące wszystkich Pakietów Nr 1 i Nr 2.
a) Niezmienność cen netto w trakcie trwania umowy.
b) Dostawy sukcesywne, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, realizowanie w czasie nie dłuższym niż 5 dni od dnia złożenia zamówienia, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
c) Oferent dostarczy tabelę zawierającą zakresy wartości referencyjnych dla wymienionych oznaczeń i stosowanych metod, oferowanych odczynników i analizatorów, uwzględniającą przedziały wiekowe (noworodki, niemowlęta, dzieci, dorośli, osoby starsze) oraz płeć. Tabela - dokument, do złożenia którego Oferent zostanie wezwany po otwarciu ofert, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
d) Minimum 6 miesięczny termin ważności odczynników.
e) Materiał kontrolny o jednym numerze serii przez cały okres umowy

Nie spełnienie któregokolwiek z ww. punktu bezwzględnie wymaganego spowoduje odrzucenie oferty.

11. Oferent może zaoferować wyłącznie:
a) odczynniki laboratoryjne dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 186 z późn. zm.) na podstawie Certyfikatu lub Deklaracji zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobu medycznego oznakowanego znakiem CE;
b) analizatory będące przedmiotem dzierżawy dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 186 z późn. zm.) na podstawie Certyfikatu lub deklaracji zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobu medycznego oznakowanego znakiem CE.
UWAGA I: W przypadku, gdy oferowane produkty nie są wyrobami medycznymi należy złożyć stosowne oświadczenie i wskazać, których produktów to dotyczy.

UWAGA II:
Zamawiający nie dopuszcza wydzielania pojedynczych pozycji z pakietów w celu tworzenia nowych odrębnych załączników.
Wszelkie zapytania dotyczące tej materii Zamawiający pozostawi bez odpowiedzi.


II.5) Główny kod CPV: 33.69.65.00


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,00

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

w miesiącach: 12

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik do SIWZ) w trybie art. 25 a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik do SIWZ) w trybie art. 25 a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik do SIWZ) w trybie art. 25 a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - TAK

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

UWAGA I:
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1 składane będą przez każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej.

UWAGA II:
Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych(https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/kwalifikacja-podmiotowa-wykonawcow):
„Zgodnie z treścią art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, wykonawca, biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw do wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
[…] Możliwość pozyskania bezpłatnych dokumentów w postaci elektronicznej, na potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w polskim porządku prawnym, dotyczy informacji z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 687) oraz informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r, poz. 584 ze zm.). Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) Wykonawca powinien wskazać Zamawiającemu na ogólnie dostępne, i elektronicznie prowadzone bazy z których zamawiający bezpłatnie może pozyskać określone dokumenty potwierdzające sytuację podmiotową wykonawcy. Powyższe w szczególności dotyczy wykonawców zagranicznych”.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie następujących, aktualnych na dzień złożenia, dokumentów potwierdzających, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem):
a) Oferent dostarczy tabelę zawierającą zakresy wartości referencyjnych dla wymienionych oznaczeń i stosowanych metod, oferowanych odczynników i analizatorów, uwzględniającą przedziały wiekowe (noworodki, niemowlęta, dzieci, dorośli, osoby starsze) oraz płeć. Tabela - dokument, do złożenia którego Oferent zostanie wezwany po otwarciu ofert, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
b) Dokumenty potwierdzające, że oferowane odczynniki/materiały laboratoryjne zostały dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, tj. Deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobu medycznego oznakowanego znakiem CE .
c) Dokumenty potwierdzające, że analizatory będące przedmiotem dzierżawy zostały dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, tj. Deklarację zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobu medycznego oznakowanego znakiem CE .
Uwaga: W przypadku gdy oferowane produkty nie są wyrobami medycznymi należy złożyć stosowne oświadczenie i wskazać, których produktów to dotyczy.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony formularz oferty za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie Marketplanet OnePlace - dotyczy postaci elektronicznej,
2) Formularz ofertowy;
3) Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik Nr 1 i/lub Załącznik Nr 2 do SIWZ, który stanowi jej integralną część – Pakiet Nr 1 i/lub Pakiet Nr 2;
4) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeżeli dotyczy);
5) Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom - Załącznik do SIWZ;
6) Zobowiązanie innych podmiotów od oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy) - Załącznik do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców:

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: brak danych

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: brak danych

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: brak danych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: brak danych

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena:60,00
Ocena techniczna (jakość):40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: brak danych

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: brak danych

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: brak danych

Informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: brak danych

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zgodnie z art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki.
3. W przypadku trzykrotnego naruszenia istotnych warunków niniejszej umowy przez Dostawcę, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie. Powiadomienie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego winno być na piśmie pod rygorem nieważności.
4. Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Dostawcy, Dostawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto umowy.
5. W okresie obowiązywania umowy ceny mogą się zmieniać wyłącznie na skutek zmiany stawki podatku VAT. Zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.
6. Płatności będą realizowane przelewami w terminach umownych.
7. Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian do postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty dotyczące:
1) zamiany poszczególnego asortymentu będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w formularzu cenowym w przypadku zaprzestania produkcji itp. na tzw. zamiennik tj. asortyment równoważny, o ile jest dostępny na rynku Polskim, a czego Dostawca nie mógł przewidzieć w dniu zawarcia umowy.
2) strony przewidują możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie zmiany wielkości ceny, w przypadku zmiany wielkości podatku VAT.
3) zaistnieją okoliczności skutkujące koniecznością dokonania zmian, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania umowy, a są one korzystne dla Zamawiającego.
4) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych, mających zastosowanie przy udzielaniu zamówień publicznych, treść umowy będzie zmieniała się stosownie do wprowadzonych rozwiązań prawnych.
8. Zamawiający zobowiązuje się odstąpić od dochodzenia kar lub odszkodowań zawartych w niniejszej umowie z tytułu opóźnienia w dostawie wyrobów objętych umową o ile opóźnienie to wystąpi z przyczyn niezależnych od Dostawcy, a spowodowanych przez epidemię COVID-19. Dostawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość, stosownie do art. 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
9. Wszystkie zmiany niniejszej umowy dokonywane będą na piśmie pod rygorem nieważności.
10. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do Umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego, nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.

W tym zakresie strony dopuszczają możliwość zmiany umowy.


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym:

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 22.01.2021, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIKI

Część nr: 1
Nazwa: Pakiet Nr 1: Dostawa odczynników do oznaczeń immunochemicznych, materiałów kontrolnych i części zużywalnych wraz z dzierżawą immunochemicznych analizatorów dla potrzeb Laboratorium Centralnego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Pakiet Nr 1
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników do oznaczeń immunochemicznych, materiałów kontrolnych i części zużywalnych wraz z dzierżawą immunochemicznych analizatorów dla potrzeb Laboratorium Centralnego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie na okres 12 miesięcy. Szczegółowy wykaz produktów stanowiących przedmiot zamówienia i ich wielkość zawiera Załącznik Nr 1 – Pakiet Nr 1 do SIWZ pn. „Formularz asortymentowo-cenowy”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony odpowiednio w SIWZ.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena:60,00
Ocena techniczna (jakość):40,00
Część nr: 2
Nazwa: Pakiet Nr 2 Dostawa odczynników do oznaczeń immunochemicznych, materiałów kontrolnych i części zużywalnych wraz z dzierżawą immunochemicznych analizatorów dla potrzeb Laboratorium Centralnego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Pakiet Nr 2
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników do oznaczeń immunochemicznych, materiałów kontrolnych i części zużywalnych wraz z dzierżawą immunochemicznych analizatorów dla potrzeb Laboratorium Centralnego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie na okres 12 miesięcy. Szczegółowy wykaz produktów stanowiących przedmiot zamówienia i ich wielkość zawiera Załącznik Nr 2 – Pakiet Nr 2 do SIWZ pn. „Formularz asortymentowo-cenowy”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony odpowiednio w SIWZ.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena:60,00
Ocena techniczna (jakość):40,00

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.