eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sopot › Dostawa i montaż dźwigu osobowego do Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-12-30Ogłoszenie nr 775508-N-2020 z dnia 2020-12-30 r.

Gmina Miasta Sopotu:

Dostawa i montaż dźwigu osobowego do Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %): 0%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Sopotu, krajowy numer identyfikacyjny 59849200000000, ul. Tadeusza Kościuszki, 81-704 Sopot, woj. pomorskie, państwo Polska

telefon: 585 213 750
faks: 585 510 133
e-mail: przetargi@sopot.pl
www: www.sopot.pl

adres profilu nabywcy: www.sopot.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie www.sopot.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nie www.sopot.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak , Inny sposób: elektronicznie_przy użyciu miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl/

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób: PISEMNIE

Adres: Urząd Miasta Sopotu, ul. Tadeusza Kościuszki 81-704 Sopot_skrzynka podawcza dedykowana wyłącznie składanym ofertom przetargowym

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż dźwigu osobowego do Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie

Numer referencyjny: ZP.271.41.IN.2020.BC

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym (windy panoramicznej) wraz z uprzednim demontażem istniejącego dźwigu o napędzie hydraulicznym, w budynku Państwowej Galerii Sztuki (PGS) w Sopocie.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Wykonanie dokumentacji projektowej nowego dźwigu osobowego o napędzie elektrycznym (windy panoramicznej) w istniejącym szybie windy, przeszklonym od strony ulicy zgodnie z PN-EN 81,20/50.
2) Demontaż istniejącego dźwigu hydraulicznego wraz z utylizacją zdemontowanych materiałów i urządzeń. Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania elementów istniejącej windy hydraulicznej dla wykonania nowej windy (np. konstrukcji kabiny) - po dokonaniu ich modernizacji i dostosowaniu do nowych warunków pracy windy - elementy te muszą uzyskać zgodność z normą PN-EN-81-20/50.
3) Montaż nowego, kompletnego dźwigu osobowego (windy panoramicznej) o napędzie elektrycznym o udźwigu 850 kg (dla 10 osób) wraz z robotami towarzyszącymi.
4) Montaż ogrzewania elektrycznego (w podszybiu) oraz klimatyzacji szybu windowego (pod sufitem szybu, z jednostką zewnętrzną na dachu budynku), w celu zapewnienia wymaganych temperatur użytkowych. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejącego klimatyzatora (Klimatyzator Kanałowy Sinclair moc 7,800 kW. chłodu. 3- fazowy) jako awaryjny-rezerwowy oraz dodatkowo schładzający szyb windy, w przypadku bardzo wysokich upałów w okresie letnim, nie obciążając głównego klimatyzatora.
Aktualnie jednostka wewnętrzna jest zdemontowana (i jest dostępna w budynku PGS) a agregat pozostał na dachu budynku obok szybu windowego.
5) Remont pomieszczenia maszynowni i szybu, w tym: demontaż i utylizacja istniejących urządzeń, które służyły dla obsługi dźwigu hydraulicznego, naprawa i malowanie ścian i sufitu, w maszynowni także ułożenie nowej wykładziny PCV na posadzce typu Tarket (homogenicznej).
Uwaga: – zasilanie istniejącej windy hydraulicznej: YKY żo 5x35; 22,5 kW; zabezpieczenie 63 A. (jest doprowadzone z rozdzielni budynku do pomieszczenia maszynowni zlokalizowanej na 3 piętrze, w pomieszczeniu przylegającym do szybu windy).


II.5) Główny kod CPV: 42.41.90.00


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,00

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych wynikających z przedmiotu zamówienia.
Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Zamówienie zostanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki. Powyższe zamówienia mogą zostać udzielone o ile Wykonawca spełni przynajmniej następujące warunki: Wykonawca dotychczas realizował roboty budowlane w terminie i z najwyższą starannością; zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego; Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy.


II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodne z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 500 000,00 PLN (lub równowartości w innej walucie wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień składania ofert);

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

1) wykonał w okresie ostatnich 5 lat (przed upływem terminu składania ofert) 2 (dwie) dostawy z montażem dźwigu osobowego w budynku użyteczności publicznej;

2) dysponuje (lub będzie dysponował) osobami z uprawnieniami budowlanymi w specjalności;

 konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która posiada doświadczenie w kierowaniu tzn. kierowała 2 (dwiema) robotami budowlanymi, mającymi w swoim zakresie montaż dźwigu osobowego;
 instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych, która posiada doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwiema robotami budowlanymi

Użyte określenie „bez ograniczeń” należy odnosić do zakresu wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie odpowiadającego zakresowi zawartemu w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 roku poz. 1278).
Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.


Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: brak danych

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz dostaw - wzór nr 3 Rozdziale 15 siwz – wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy z montażem zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy z montazem zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy z montażem były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
2) wykaz osób - wzór nr 4 Rozdział 15 siwz - skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z opisem kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia oraz informacji o podstawie do dysponowania osobą.
3) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: brak danych

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców:

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: brak danych

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: brak danych

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: brak danych

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: brak danych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: brak danych

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
okres gwarancji i rękojmi:40,00
cena:60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: brak danych

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: brak danych

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: brak danych

Informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: brak danych

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy może nastąpić, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 lub wskazanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie:
1) zmiana wynagrodzenia umownego Wykonawcy, stosownie do postanowień ust. 4 poniżej;
2) zmiana terminu realizacji zamówienia – w zakresie terminu wykonania Umowy i zgłoszenia odbioru końcowego - wyłącznie na uzasadniony wniosek Wykonawcy i po akceptacji zmiany przez Zamawiającego pod warunkiem, że zmiana ta nie jest przez Wykonawcę zawiniona i wynika z okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a których nie mógł przewidzieć na etapie składania ofert.
3) zmiana osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, które będą uczestniczyły lub uczestniczących w realizacji zamówienia,
4) zmiana podmiotu uczestniczącego w wykonywaniu zamówienia, na którego zasobach polega Wykonawca wykazując w ofercie spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Zmiana wynagrodzenia umownego Wykonawcy może nastąpić w następujących okolicznościach:
1) część dostaw nie zostanie/nie została wykonana,
2) część dostaw zostanie/została zastąpiona dostawami zamiennymi, tańszymi niż przewidziane w ofercie Wykonawcy,
3) materiały lub urządzenia przewidziane w ofercie Wykonawcy zostaną/zostały zastąpione materiałami lub urządzeniami tańszymi, o parametrach technicznych i właściwościach równorzędnych z parametrami technicznymi i właściwościami materiałów i urządzeń przewidzianych w ofercie,
4) wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,
5) wystąpienie zmian prowadzących do podwyższenia wynagrodzenia umownego Wykonawcy takich, jak zmiana rozwiązań technicznych i materiałowych oraz zmiana w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, proponowana przez Zamawiającego lub Wykonawcę, w sytuacji gdy:
a/ zastosowanie przewidzianych w projekcie rozwiązań będzie groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
b/ wystąpi zmiana obowiązujących przepisów dopuszczających stosowanie określonych w projekcie technologii i materiałów,
c/ zmiana jest korzystna dla Zamawiającego.
5. Zasadność zmian, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 2 i 3 musi być każdorazowo potwierdzona przez Autora projektu oraz Nadzór Inwestorski wpisem do dziennika robót, a odpowiednie rozliczenie sporządzone przez Wykonawcę musi być sprawdzone przez Nadzór Inwestorski i zatwierdzone przez Zamawiającego i załączone do faktury Wykonawcy wraz z protokołem konieczności sporządzonym przez Nadzór Inwestorski.
6. Okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 4 muszą być potwierdzone protokołem konieczności podpisanym przez obie strony umowy, a zmiana wynagrodzenia nastąpi w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy, na podstawie sprawdzonego przez Nadzór Inwestorski kosztorysu różnicowego sporządzonego przez Wykonawcę z zastosowaniem cen, stawek i wskaźników narzutów jak w kosztorysie ofertowym Wykonawcy (dla niniejszego zamówienia) o którym mowa w § 9 ust. 7 pkt 7b a w przypadku braku odniesień porównawczych do dostaw/robót w kosztorysie szczegółowym j/w, należy zastosować ceny stawek i wskaźników narzutów nie wyższe niż według cennika SEKOCENBUD-u aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu szczegółowego.
7. Zmiana umownego terminu rozpoczęcia lub zakończenia realizacji przedmiotu umowy może nastąpić pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie są one przez Wykonawcę zawinione, spowodowana w szczególności:
a/ istotnymi brakami lub błędami w dokumentacji projektowej, również tymi polegającymi na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,
b/ wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 4, pkt. 4,
c/ siłą wyższą, np. wystąpieniem zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
d/ działaniami osób trzecich uniemożliwiającymi wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
8. wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien poinformować Zamawiającego stosownym pismem zawierającym wniosek o zmianę terminu wraz z uzasadnieniem oraz niezwłocznie dokonać stosownego wpisu w dzienniku robót.
9. Zmiana, o której mowa w ust. 3 pkt 3 może nastąpić, gdy jest ona niezależna od Wykonawcy, a osoby przystępujące do uczestnictwa w realizacji zamówienia będą spełniały wymagania dla osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10. Zmiana podmiotu uczestniczącego w wykonywaniu zamówienia, na którego zasobach polega Wykonawca, wykazując w ofercie spełnianie warunków udziału w postępowaniu dopuszczalna jest w przypadkach, gdy:
a/ wszczęto w stosunku do tego podmiotu postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, układowe lub egzekucyjne, bądź ogłoszono rozwiązanie firmy tego podmiotu,
b/ wystąpią obiektywne przyczyny uniemożliwiające kontynuowanie przez ten podmiot realizacji powierzonych robót.
11. Podmiot, który będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia w miejsce podmiotu, o którym mowa w ust. 10 musi spełniać takie same warunki, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak podmiot pierwotny i przejmie obowiązki na takich samych zasadach jak podmiot pierwotny.
12. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących oraz wskazanych
do kontaktów między Stronami,
c) zmiana sposobu płatności.
13. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o:
a) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
b) zmianie osób reprezentujących,
c) ogłoszeniu upadłości,
d) ogłoszeniu likwidacji,
e) zawieszeniu działalności,
f) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym:

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 14.01.2021, godzina: 12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: POLSKI

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.