eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tomaszów Mazowiecki › Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z remontem balkonów i wymianą okien połaciowych, zgodnie z audytem energetycznym i projektem budowlanym, w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Stolarskiej 9.Ogłoszenie z dnia 2020-12-29Ogłoszenie nr 773268-N-2020 z dnia 2020-12-29 r.

Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z remontem balkonów i wymianą okien połaciowych, zgodnie z audytem energetycznym i projektem budowlanym, w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Stolarskiej 9.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %): 0%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie
I. 1) NAZWA I ADRES: Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 59070882200000, ul. Majowa 15, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, państwo Polska

telefon: 044 7246420, 7242111
faks: 447 244 097
e-mail: ttbsprzetargi@ttbs.com.pl
www: www.ttbs.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak, www.ttbs.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak, www.ttbs.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób: za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Adres: 97-200 Tomaszów Maz. ul. Majowa 15

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z remontem balkonów i wymianą okien połaciowych, zgodnie z audytem energetycznym i projektem budowlanym, w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Stolarskiej 9.

Numer referencyjny: 14/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1) termomodernizacja ścian nadziemia budynku mieszkalnego,
2) termomodernizacja ścian poniżej poziomu terenu budynku mieszkalnego,
3) demontaż istniejących okien połaciowych,
4) demontaż ościeży okiennych z płyt GK przy oknach połaciowych,
5) odtworzenie ościeży okiennych od strony wew. po wymianie okna,
6) demontaż pokrycia z blachodachówki w rejonie okna połaciowego,
7) montaż nowych okien połaciowych PCV 3–szybowych, obrotowych z automatycznym nawietrzakiem V35, współczynnik Uw dla całego okna 1,1 W/m2K i 0,7 W/m2K dla szyby, szyba zewnętrzna hartowana, pakiet szybowy U4 (4HT–10-4H-10-4HT),
8) montaż nowych kołnierzy uszczelniających,
9) uzupełnienie brakujących drewnianych elementów konstrukcji połaci dachowej potrzebnych do prawidłowego zamocowania okna połaciowego,
10) uzupełnienie folii wstępnego krycia,
11) odtworzenie pokrycia dachowego,
12) wykonanie izolacji cieplnej szer. 1,0m wokół okna połaciowego z wełny mineralnej gr. 15cm,
13) wykonanie nowych obróbek blacharskich na połączeniu okno - połać dachowa,
14) doprowadzenie terenu wokół okna do stanu przed pracami,
15) wykonanie izolacji przeciw wodnej ścian piwnicznych,
16) wykonanie kapitalnego remontu płyt balkonowych zgodnie z projektem budowlanym,
17) wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich wynikających z pogrubienia ścian – obróbki łączone na rąbek stojący,
18) wymiana rur spustowych - stalowe powlekane,
19) demontaż daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji oraz nad wiatrołapami – konstrukcja daszków do odzysku,
20) montaż daszków po wykonaniu termomodernizacji ścian po wcześniejszym odświeżeniu konstrukcji i wymianie płyt komorowych na płyty z poliwęglanu grub. 16mm – kolor przezroczysty,
21) prace związane z wyniesieniem kaset domofonowych na wykończoną elewacje wiatrołapu,
22) okładziny elewacyjne z płytek na cokole i przedniej ścianie wiatrołapu,
23) wykonanie opaski z kostki brukowej na podsypce piaskowo - cementowej wokół budynku z 2 % spadkiem od budynku,
24) wyniesienie do przodu wraz z wymianą rynien i rur spustowych na wiatrołapach,
25) malowanie wszystkich stalowych elementów na elewacji i balkonach,
26) regulacja systemu grzewczego po termomodernizacji,
27) doizolowanie przewodów centralnego ogrzewania w piwnicy,
28) montaż instalacji fotowoltaicznej 4,96 kW,
29) wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w częściach wspólnych,
30) utylizacja odpadów powstałych po pracach,
31) wszelkie opłaty i uzgodnienia wynikłe z prowadzenia prac (m.in. opłata za zużyte media, opłaty za utylizację odpadów itp.) po stronie Wykonawcy,
32) wykonawca ma obowiązek we wskazanym miejscu i na własny koszt zamontować rozdzielnię elektryczną z punktem pomiarowym oraz ujęcie wody z punktem czerpalno pomiarowym.


II.5) Główny kod CPV: 45.21.13.40


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,00

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 31.08.2021

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zadania (Kierownikiem budowy) posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Wskazana osoba musi wykazać, że kierowała, co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na dociepleniu (termomodernizacji) budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wartości nie mniejszej niż 650.000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100).
- Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał min. 5 robót, w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w tym min. jedną na kwotę min. 650.000,00 zł, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w podanym zakresie wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy,
- Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał min. 3 roboty, w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub użyteczności publicznej, w tym min. jedną na kwotę min. 30.000,00 zł, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie w podanym zakresie wraz z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy,
 Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał min. 3 roboty, w zakresie wymiany stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w tym min. jedną w zakresie której była wymiana okien połaciowych, na kwotę min. 40.000,00 zł, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie w podanym zakresie wraz z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.


Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 5,
- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6.


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium:
1) W przedmiotowym postępowaniu zamawiający żąda wniesienia wadium.
2) Wykonawca biorący udział w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 12.000 PLN (słownie: dwanaście tysięcy zł 00/100).
3) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert określonym w Rozdziale 15 SIWZ.
4) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu;
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089).
5) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego, przy czym dla skuteczności wniesienia wadium w tej formie zawsze liczy się data i godzina uznania na rachunku bankowym zamawiającego.
6) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7) Rachunek bankowy Zamawiającego o nr: 21 1020 3916 0000 0802 0304 6042. W tytule przelewu należy wpisać „WADIUM –Termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z remontem balkonów i wymianą okien połaciowych w Tomaszowie Maz. przy ul. Stolarskiej 9”
8) W przypadku wnoszenia wadium na rzecz Wykonawcy przez inny podmiot, w tytule przelewu należy dopisać na rzecz jakiego Wykonawcy wnoszone jest wadium. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty, tj. umieścić w kopercie opisanej w Rozdziale XI SIWZ wraz z ofertą. Dokumentu wadium nie należy spinać oraz numerować jako kolejnej strony oferty. W celu możliwości swobodnego zdeponowania dokumentu wadium, bez konieczności naruszania integralności samej oferty, zaleca się umieszczenie, go w koszulce na dokumenty lub poza spiętą ofertą z załącznikami.
9) Dokument wadium wnoszonego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, musi zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłaty określonej kwoty pieniężnej, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego.
10) Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi również wskazywać przesłanki utraty wadium, zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
11) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
13) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 11), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
14) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
15) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
16) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
17) Zgodnie z wyrokiem SN (sygn. akt: IV CSK 86/17) - w przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), dla skuteczności funkcji gwarancyjnej i realizacji celu wadium, dopuszczalne jest wniesienie wadium przez pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców:

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: brak danych

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: brak danych

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: brak danych

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: brak danych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: brak danych

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena:60,00
Długość okresu gwarancji i rękojmi:40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: brak danych

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: brak danych

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: brak danych

Informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: brak danych

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia, technologii wykonywania robót, wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 3-9.
2. Pozostałe dopuszczalne zmiany umowy zostały określone w ust. 10-20.
3. Zmiana terminu realizacji może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności, o ile będą miały wpływ na zmianę terminu:
1) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią w szczególności: powódź, akty wandalizmu, awarie, katastrofy,
2) konieczności realizacji robót zamiennych lub zaniechania realizacji części robót,
3) działań mających na celu niezwłoczne usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
4) wytycznych podmiotów zewnętrznych lub opinii branżowych,
5) zmiany przepisów prawa mających wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu umowy,
6) przedłużających się w stosunku do obowiązujących przepisów, procedur i postępowań administracyjnych, cywilnych, karnych, lub innych w szczególności wydania przez uprawnione organy decyzji o wstrzymaniu robót z powodów, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
7) zmian korzystnych dla zamawiającego, w szczególności zmierzających do przyspieszenia zakończenia robót, zmniejszających koszty, poprawiających sprawność, jakość, efekt robót, konieczności zmian dokumentacji projektowej, jeżeli będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót lub zwiększenia ich wartości,
8) wystąpienie warunków pogodowych niepozwalających na wykonanie zamówienia lub spowalniających wykonanie prac,
9) innych od wyżej przywołanych, niezależnych od wykonawcy pod warunkiem wyrażenia zgody przez zamawiającego.
4. Jeżeli zajdą okoliczności uzasadniające zmniejszenie ilości wykonywanych na podstawie niniejszej umowy robót lub rezygnacji z określonych ich elementów, wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmniejszone zgodnie ze stawkami określonymi w kosztorysie ofertowym, a w przypadku jego braku określonej pozycji w oparciu o uśrednione wskaźniki do kosztorysowania dla województwa łódzkiego wg. wydawnictw branżowych (np. Sekocenbud, Orgbud, Intercenbud).
5. Na wniosek każdej ze stron umowy, za zgodą zamawiającego, możliwa jest zmiana technologii, sposobu realizacji robót, stosowanych materiałów, itp. Zmiana taka możliwa jest w przypadku, gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie, jakościowo, technicznie od przewidzianego w dokumentacji projektowej.
W przypadku, gdy zmiana niesie za sobą zwiększenie kosztów zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie zmian.
6. Jeżeli w wyniku dokonanych, na podstawie ust. 5, zmian dojdzie do obniżenia kosztów realizacji przedmiotu umowy wynagrodzenie wykonawcy zostanie odpowiednio obniżone zgodnie z ust. 4.
7. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy,
w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne ,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
8. Zmiana, o której mowa w ust. 7 możliwa będzie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 - wykonawca zobowiązany jest wykazać wpływ zmiany regulacji na koszty wykonania przedmiotowego zamówienia przedstawiając stosowne dokumenty lub oświadczenia.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób kluczowych dla realizacji umowy,
w szczególności kierowników robót. W przypadku zmian proponowanych przez wykonawcę wraz z odpowiednim wnioskiem przekazywane są odpowiednie dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje zawodowe z zastrzeżeniem, iż muszą być one co najmniej takie same jak wymagane na etapie postępowania o zamówienie publiczne.
11. Zmiana nr rachunku wykonawcy może nastąpić na podstawie wniosku złożonego przez wykonawcę podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji.
12. Zmiana, o której mowa powyżej nastąpi w formie aneksu do umowy, a wniosek winien być złożony najpóźniej na 10 dni przed planowanym rozliczeniem.
13. Wykonawca wnioskując o zmianę umowy zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu pisemnego wniosku wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania. Każdorazowa zmiana umowy wymaga zgody lub akceptacji zamawiającego.
14. Dopuszczalne są zmiany dotyczące realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
15. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w sytuacji kiedy zostały spełnione łącznie warunki:
1) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
2) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie.
16. Przez niemożność przewidzenia okoliczności, o których mowa w ust. 15 zamawiający rozumie zdarzenie którego zaistnienie w normalnym toku rzeczy było mało prawdopodobne, przy czym niemożliwość przewidywalności określonych zdarzeń przez zamawiającego będzie określona w sposób obiektywny.
17. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy niezależnie od jej wartości, jeżeli nie są istotne
w rozumieniu art. 144 ust. 1 e ustawy Pzp.
18. Zamawiający może dopuścić zmianę umowy nieznacznie rozszerzającą lub zmniejszającą zakres lub rozmiar świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy z możliwością wprowadzenia zmiany wynagrodzenia.
19. Zamawiający dopuszcza zmianę decyzji, zgód, pozwoleń na podstawie których realizowane będzie zamówienie. Zmiana taka może być dokonana za wyłączną zgodą zamawiającego.
20. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie ilości płatności pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę stosownego wniosku uzasadniającego konieczność zmiany.
21. Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacjach określonych w art. 144 ust. 1e ustawy Pzp.


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym:

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 27.01.2021, godzina: 10:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.