eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych" w formule zaprojektuj i wybuduj dla Politechniki ŁódzkiejOgłoszenie z dnia 2020-12-29Ogłoszenie nr 772810-N-2020 z dnia 2020-12-29 r.

Politechnika Łódzka, Zamówienia Publiczne:

"Modernizacja oświetlenia zewnętrznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych" w formule zaprojektuj i wybuduj dla Politechniki Łódzkiej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Projekt pt. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %): 0%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Łódzka, Zamówienia Publiczne, krajowy numer identyfikacyjny 00000158300000, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska

telefon: 42 631 20 12
faks: 42 631 24 04; 42 631 21 04
e-mail: azp@adm.p.lodz.pl
www: www.zp.p.lodz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny - Uczelnia Publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak, www.zp.p.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak, www.zp.p.lodz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca

Adres: Politechnika Łódzka, Budynek A 28, Kancelaria , 90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych" w formule zaprojektuj i wybuduj dla Politechniki Łódzkiej

Numer referencyjny: RAP.383.34.2020.ATE.RB

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje:
a) opracowanie dokumentacji projektowej, dalej „Dokumentacja projektowa”, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129)
b) wykonanie wszystkich robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji, zgodnie z zapisami umowy i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z późn. zm.).


II.5) Główny kod CPV: 45.00.00.00


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,00

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:


II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zamówienie musi zostać zrealizowane do dnia 30.09.2021 r., z zastrzeżeniem, że „Dokumentacja projektowa” w terminie 45 dni od dnia zawarcia umowy.
2. MIEJSCE W KTÓRYM MAJĄ BYĆ WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE ZOSTANIE OKAZANE WYKONAWCOM PODCZAS WIZJI LOKALNEJ, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 05.01.2021 r. o godz. 11:00.
Osoby zainteresowane prosimy o stawienie się w wyżej wyznaczonym terminie w siedzibie Zamawiającego Politechnika Łódzka, 90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116; Budynek A 28, II piętro, pokój nr 208-209

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: I. Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia: co najmniej 1 osobą do koordynowania robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i posiadającą aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
UWAGA:
1. Uprawnienia muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2020.1333 z późn. zm.) lub muszą to być ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
2. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U.2020.220).
II. Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na modernizacji (przebudowie) lub budowie oświetlenia ulicznego z użyciem źródeł światła LED obejmującą minimum 80 punktów oświetleniowych
i udokumentuje, że robota ta została wykonana należycie oraz, że została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona.
Wyżej wymieniona robota budowlana musi zostać zrealizowana w ramach jednej umowy.
Uwaga:
1. Pod pojęciem „budowa”, zgodnie
z przepisem art. 3 pkt 6) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z późn. zm.), należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego
w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
2. Pod pojęciem „przebudowa”, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 7a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z późn. zm.), należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego,
z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów
w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.
4. W przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo roboty, o których mowa powyżej.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie jeden Członek konsorcjum nie może powoływać się na doświadczenie zdobyte przez innego konsorcjanta w trakcie wykonywania wspólnego zamówienia (wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 04.05.2017r. C-387/14). Zatem należy wykazać zakres robót budowlanych, który był realizowany przez Członka Konsorcjum, który składa ofertę w niniejszym postępowaniu.


Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - TAK

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
I. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

II. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Pzp.
2. Zgodnie z Art. 23 ust. 3 ustawy Pzp zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Siedziba lub miejsce zamieszkania Wykonawcy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt II – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w ust. 1, zastępuje się je dokumentem wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
Art. 22a ustawy Pzp – Poleganie na zasobach innych podmiotów:
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13) – 22) i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.
4. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentu, który określa w szczególności:
4.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
4.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zasobach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
7.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
7.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, wymagane przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, zgodnie
z art. 25a ust. 3 Pzp.
9. Zamawiający żąda także od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia w zakresie w jakim dokumenty wymagane są od Wykonawcy (wymienionych w 5.1.5. SIWZ pkt 1-10 oraz 12 tabeli), zgodnie z §9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1282), dalej „Rozporządzeniem”.
Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Pzp.
Wykonawcy muszą udokumentować, że łącznie spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp (określone przez Zamawiającego powyżej) oraz każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie jeden Członek konsorcjum nie może powoływać się na doświadczenie zdobyte przez innego konsorcjanta w trakcie wykonywania wspólnego zamówienia (wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 04.05.2017r. C-387/14).
Wątpliwości Zamawiającego:
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
Waluta obca:
W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi dokument, w którym wartość jest podana w walucie obcej, Zamawiający dokona jej przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP danej waluty z dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych NBP nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Dokument wadium w oryginale (jeżeli wadium nie zostało wniesione w formie pieniężnej),
2. Pełnomocnictwo (jeżeli umocowanie osoby podpisującej ofertę i załączniki do oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych),
3. Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),
4. Zobowiązanie/a podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeśli dotyczy),
5. Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje),
6. Oświadczenie wykonawcy - Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 14 000,00 PLN (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100 groszy).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: brak danych

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców:

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: brak danych

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: brak danych

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: brak danych

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: brak danych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: brak danych

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Okres gwarancji i rękojmi (G):40,00
Łączna cena ryczałtowa brutto (C):60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: brak danych

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: brak danych

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: brak danych

Informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: brak danych

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przewiduje się poniższe zmiany postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
1. Zmianę zakresu Przedmiotu Zamówienia (zwiększenie/zmniejszenie) i/lub zmianę wartości Przedmiotu Zamówienia (zwiększenie/zmniejszenie) – wynikającą z m.in.:
1) konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych robót budowlanych (m.in. nieobjętych zamówieniem podstawowym, w szczególności w przypadku odkrycia na etapie realizacji zamówienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej) w stosunku do przewidzianych w PFU lub sporządzonej na jego podstawie „Dokumentacji projektowej” w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zamierzeniem inwestycyjnym, zasadami wiedzy technicznej i/lub obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania Przedmiotu Zamówienia pozwalających na zaoszczędzenie kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu zamówienia.
W przypadku wykonania robót, o których mowa powyżej cena robót zostanie obliczona w następujący sposób:
- stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku – będą tożsame z wielkością tych składników cenowych zawartych w Kosztorysie, stanowiącym część Dokumentacji projektowej, zwanym dalej „Kosztorysem”,
- ceny materiałów i sprzętu – będą tożsame z cenami podanymi w Kosztorysie,
- W przypadku, gdy Kosztorys nie obejmuje takich materiałów i sprzętu, ceny te nie mogą przekroczyć średnich cen opublikowanych w kwartalnej informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzętu SEKOCENBUD, obowiązujących na dzień sporządzenia protokołu konieczności i zawierających ceny zakupu dla materiałów, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym. Tak sporządzony Kosztorys po uprzednim jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
2) rezygnacji z wykonywania części (elementów) Przedmiotu zamówienia przewidzianych w dokumentacji projektowej tzw. „roboty zaniechane” w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia,
3) zmian organizacyjnych w jednostce, w której niniejszy Przedmiot zamówienia jest wykonywany,
2. zmianę dotyczącą sposobu spełnienia świadczenia oraz zmianę materiałów, urządzeń i technologii wykonania i wynikającą z powyższego zmianę wartości Przedmiotu Zamówienia (zwiększenie/zmniejszenie) – pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego tj. w szczególności:
1) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji lub nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu zamówienia;
2) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
3) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót,
4) odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania Przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
5) odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe, w szczególności istnienie oraz stan techniczny podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, skutkujące niemożliwością zrealizowania Przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;
6) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
Powyższe zmiany nie mogą powodować obniżenia parametrów materiałów lub urządzeń, a w konsekwencji jakości robót.
7) konieczność dostosowania treści umowy do okoliczności, które wystąpiły w trakcie realizacji zamówienia, a których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania,
8) konieczność zrealizowania robót przy zmianie technologii wykonania danego zakresu robót spowodowanej okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia w związku z koniecznością zmiany dokumentacji projektowej lub zaistnienia warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających na zakres lub sposób wykonania zakresu robót.
Zmiany, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.
Powyższe zmiany jeśli prowadzą do zmiany parametrów opisanych w PFU a co za tym idzie „Dokumentacji projektowej” sporządzonej na jego podstawie nie mogą naruszać założonych celów projektu i musza zapewnić funkcjonalność przewidzianą w PFU.
3. Zmianę terminu realizacji Przedmiotu Zamówienia bądź poszczególnych etapów, w przypadku:
1) m.in. działania siły wyższej,
2) warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie t.j wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie całości bądź części przedmiotu umowy z powodu technologii prac, normami lub innymi przepisami (np. niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych czy pracę na rusztowaniach, gwałtowne opady deszczu, oberwanie chmury, gradobicie, obfite opady śniegu itd.), przy czym informacja o wspomnianych warunkach atmosferycznych musi być potwierdzona i podpisana przez Zamawiającego oraz Wykonawcę
3) zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie,
4) wystąpienia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub zamiennych, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia),
5) wystąpienia zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń;
6) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia
7) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają;
8) wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, a w szczególności brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany awariami, remontami, przebudowami dróg dojazdowych;
9) opóźnień w dostawie materiałów budowlanych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
10) w sytuacji zmian organizacyjnych w jednostce, w której niniejszy Przedmiot Zamówienia jest wykonywany.
11) w sytuacji zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu
4. Zmianę przedstawicieli Wykonawcy oraz osób skierowanych do realizacji zamówienia
1) nowa osoba wskazana przez Wykonawcę do zapewnienia koordynacji wykonywanych robót we wszystkich branżach musi spełniać wymagania dla ww. osoby określone w SIWZ.
2) nowa osoba do kontaktu z Zamawiającym
Powyższa zmiana może być dokonana przez Strony w każdym czasie, gdyż nie stanowi zmiany postanowień umowy, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp. Zmiana osób uczestniczących w realizacji zamówienia nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej.
5. Zmianę warunków płatności:
1) w sytuacji zmian organizacyjnych w jednostce, w której niniejszy Przedmiot Zamówienia jest wykonywany,
2) zmiana sposobu rozliczania oraz etapowania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
3) zmiany sposobu płatności w szczególności możliwości wprowadzenia faktur częściowych /możliwości odbioru częściowego robót/ lub zmiany ilości faktur częściowych /ilości odbiorów częściowych/ – z wyłącznej inicjatywy Zamawiającego;
6. Ponadto Zamawiający przewiduje zmianę treści umowy na skutek:
1) inna niż wymienione „siła wyższa" (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia) uniemożliwiające wykonanie Przedmiotu zamówienia zgodnie z specyfikacją i dokumentacją;
2) zmian legislacyjnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w tym m.in. zmiany podatku VAT i przepisów prawa mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób prowadzenia robót.
3) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian;
4) poprawienia omyłek pisarskich,
5) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w dotychczasowym brzmieniu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
6) zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu
7) zmiany związanej z wprowadzeniem przez Rząd RP regulacji dotyczących epidemii COVID-19 (w każdym przypadku).


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym:

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 22.01.2021, godzina: 12:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): brak danych

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź,
b) inspektor ochrony danych osobowych w Politechnice Łódzkiej kontakt: rbi@adm.p.lodz.pl telefon: 42 631 20 39 (Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych),
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w celu realizacji Projektu pt. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych”,
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 i 8a oraz art. 96 ust. 3, 3a, 3b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp” oraz Instytucja Zarządzająca – Województwo Łódzkie w imieniu, którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego, beneficjent realizujący Projekt - Politechnika Łódzka, ul. Stefana Żeromskiego 116, 90-924 Łódź oraz podmioty, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji Projektu. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą również specjalistyczne firmy, realizujące na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz beneficjenta kontrole i audyt.
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Politechniki Łódzkiej lub do czasu ostatecznego rozliczenia Projektu (w zależności, która z tych dat przypadnie w terminie późniejszym).
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
h) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu),
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych; (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego oraz zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy Pzp wystąpienie
z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu),
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
i) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

j) Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.