eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bolimów › Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolimów

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-12-30Ogłoszenie nr 772680-N-2020 z dnia 2020-12-30 r.

Gmina Bolimów:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolimów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %): 0%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bolimów, krajowy numer identyfikacyjny 53538500000000, ul. Łowicka 9, 99-417 Bolimów, woj. łódzkie, państwo Polska

telefon: 468 380 305
faks: 468 380 386
e-mail: gminbol@poczta.onet.pl
www: www.bip.bolimow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak, www.bip.bolimow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak, www.bip.bolimow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób: za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ystawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres: Urząd Gminy w Bolimowie, ul. Łowicka 9, 99 - 417 Bolimów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolimów

Numer referencyjny: GRP.271.6.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolimów”.
W ramach zadania przewiduje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej w/w miejscowości o następujących parametrach:
1. Rurociąg PVC rur kanalizacyjnych:
- dn. 0,16m o długości 108 m;
- dn. 0,20 m o długości 270 m .

2. Studnie kanalizacyjne:
- dn. 1200 mm szt. 1;
- dn. 1000 mm szt. 5.

3. Studnie kanalizacyjne PE:
- dn. 200mm szt. 12;
- odcinki sieci 12 szt.

Kanalizację należy włączyć w sieć kanalizacyjną przy ul. Sokołowskiej za pomocą studni.
Sieć kanalizacyjną zaprojektowano z rur kielichowych o wydłużonych kielichach w technologii PVC dz. 200 i dz. 160mm typ ciężki łączony na uszczelkę gumową z pierścieniem stabilizującym montowanym na stałe fabrycznie. Studnie rewizyjne zostały zaprojektowane w technologii betonowej dn. 1200, 1000 i PE 200 mm jako całkowicie szczelne.
Studnie kanalizacyjne zaprojektowano jako wykonane z prefabrykowanych kręgów betonowych DN 1000mm i DN 1200mm (włączenie w ul. Sokołowskiej) z płytą nadstudzienną DN 1400mm oraz pierścieniem odciążającym. Na studni należy zamontować właz żeliwny D 400 z blokadą pokrwy. Wewnątrz studni należy zamontować żeliwne stopnie złazowe. Dno studni winno mieć wyrobioną kinetę wyłożoną w prefabrykacji wkładką PE.

W miejscach kolizji z istniejącym wodociągiem 1l0mm należy na wodociągu zamontować rury ochronne dwudzielne dn. 200mm o długości 3,00m.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załączona do SIWZ dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiar robót.


2. Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia winny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Na wszystkie materiały, przed ich wbudowaniem należy przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wymagane orzeczenia, atesty oraz deklaracje zgodności, zgodne z obowiązującymi przepisami oraz uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru na ich wbudowanie.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym ujętym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.1. W ramach wykonywania obowiązków wynikających z ust. 1 SIWZ Wykonawca:

1) opracuje i zatwierdzi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
2) poniesie koszty usunięcia kolizji wskazanych w dokumentacji projektowej. Wykonawca w trakcie prowadzenia robót budowlanych powiadomi i zgłosi usunięcie kolizji do odbioru odpowiednim gestorom mediów;
3) będzie prowadził roboty budowlane zgodnie z decyzją nr 253 z dnia 30.04.2020 roku, w szczególności uzyska zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 705 w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Łowiczu, zabezpieczy roboty na podstawie opracowanego przez siebie projektu organizacji ruchu;
4) droga wojewódzka nr 705 we fragmencie objętym projektem posiada gwarancję należytego wykonania zadania oraz usunięcia wad i usterek udzieloną przez Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o., ul. Żelazna 3, 97-300Piotrków Trybunalski. Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do w/w przedsiębiorstwa o ustalenie warunków prowadzenia prac, terminów a także ewentualnych kosztów z tego wynikających.
5) uzyska decyzję na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej,
6) poniesie wszelkie koszty związane z organizacją placu budowy oraz zaplecza budowy, w tym kosztów mediów, ogrodzenia terenu budowy. Wszelkie umowy przyłączeniowe na okres wykonywania robót budowlanych zawierać będzie Wykonawca;
7) utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały;
8) wykona roboty budowlane zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową, i zgłoszeniem wymaganym ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. z 2020 r. poz. 1333);
9) będzie prowadził prawidłową gospodarkę odpadami powstającymi w ramach prowadzonych robót budowlanych. Opłaty środowiskowe w tym za składowanie, odbiór i transport odpadów poniesie Wykonawca;
10) zapewni bieżącą obsługę geodezyjną, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25 z 1995 r. poz. 133);
11) zabezpieczy znajdujące się na terenie budowy materiały przed kradzieżą, uszkodzeniem i zniszczeniem, naprawi lub pokryje koszty napraw uszkodzonych przez Wykonawcę dróg, chodników, ogrodzeń, mostków, urządzeń melioracyjnych i innych urządzeń oraz sieci technicznych
12) wypłaci odszkodowania za zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w trakcie prowadzenia robót budowlanych właścicielom działek, na których doszło do tych zniszczeń oraz innym podmiotom, które poniosą szkodę w związku z realizacją niniejszej umowy.

4. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji robót i w jego okolicy w celu dokonania weryfikacji dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi Umową, tak długo jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające kwalifikacje oraz spełniające wymagania określone w ustawie Prawo Budowlane.

6. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego ma obowiązek wskazać je w swojej ofercie oraz wykazać że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

7. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot – 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.


II.5) Główny kod CPV: 45.23.13.00


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,00

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 30.06.2021

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie ustala warunków

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie ustala warunków

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 3.1.1.zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości min 0,5 km. 3.1.2. skieruje do realizacji zamówienia; - Kierownika budowy, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, i co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy. lub osobę posiadającą równoważne powyższym, odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, a także osoby posiadające kwalifikacje zawodowe nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, uznanych na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220). Kierownik budowy biorący udział w realizacji zamówienia musi spełniać wymagania określone w artykule 12 ust 7 ustawy Prawo budowlane.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - TAK
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp - TAK

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy, 2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23 ustawy; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga! oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego, informacji obejmującej : 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści te informacje na stronie internetowej. Wykonawca składa oświadczenie weryfikując w szczególności dane zawarte w pkt 2). 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2.1.- 2.2.3. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, -nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, Dokumenty o których mowa w pkt. 2.2.5 tiret pierwszy powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokumenty wymienione w pkt 2.2.5 tiret 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu wkładania ofert. 6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2.2.5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, - są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3. oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wraz z ofertą Wykonawca złoży również sporządzone w języku polskim: 1. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) oferty i jej załączników, jeżeli prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, 2. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej, 3. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeśli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2.2. SIWZ w zakresie, jakim zamawiający określił te dokumenty i oświadczenia w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ dla wykonawców. 4. Kosztorys ofertowy. 5 Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w osobne, nieprzejrzystej kopercie, opisanej „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: brak danych

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców:

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: brak danych

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: brak danych

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: brak danych

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: brak danych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: brak danych

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena ofertowa:60,00
długość okresu gwarancji:40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: brak danych

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: brak danych

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: brak danych

Informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: brak danych

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, załączonym do niniejszej SIWZ.
2. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu umowy, w zakresie:
2.1. podwykonawstwa– w zakresie o którym mowa w art. 36b ust. 2 PZP w uzasadnionym przypadku, za uprzednią zgodą Zamawiającego
2.2. Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie kolizji będących wynikiem błędów w inwentaryzacji geodezyjnej dokonanej przez podmioty inne niż Zamawiający lub podmioty działające na jego zlecenie albo braku jej wykonania, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót, jeżeli Inspektor Nadzoru potwierdzi powyższy fakt wpisem do dziennika budowy i zajdzie konieczność wstrzymania robót budowlanych albo wykonania robót dodatkowych. Przedłużenie terminu zakończenia robót zostanie dokonane o liczbę dni, na które roboty zostały wstrzymane albo które będą niezbędne do wykonania robót dodatkowych,
b) gdy wystąpią warunki atmosferyczne, a w szczególności opady deszczu lub temperatura powietrza, które uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wprowadzającymi konieczność występowania konkretnych minimalnych warunków atmosferycznych lub wymóg wstrzymania robót w przypadku występowania konkretnych zjawisk atmosferycznych. Warunkiem dokonania zmiany jest dokonanie przez Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy pomiarów opadów lub temperatury, zapisanie ich wyników w dzienniku budowy i stwierdzenie niedopuszczalności prowadzenia robót budowlanych w stwierdzonych warunkach atmosferycznych w oparciu o konkretne przepisy, postanowienia umowy lub normy techniczne. Przedłużenie terminu zakończenia robót zostanie dokonane o liczbę dni, na którą prace zostały wstrzymane. Zmiana jest możliwa, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub dojdzie do zmian umowy wskazanych w art. 144 ustawy, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy i są następstwem wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w szczególności jeżeli Inspektor Nadzoru potwierdzi powyższy fakt wpisem do dziennika budowy i zajdzie konieczność wstrzymania robót budowlanych. Przedłużenie terminu zakończenia robót zostanie dokonane o liczbę dni, na które roboty zostały wstrzymane,
d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, co spowoduje przekroczenie ustawowych terminów wykonywania obowiązków przez te organy, które to opóźnienia nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca lub Zamawiający ponoszą odpowiedzialność, a Inspektor Nadzoru potwierdzi powyższy fakt wpisem do dziennika budowy i zajdzie konieczność wstrzymania robót budowlanych. Przedłużenie terminu zakończenia robót zostanie dokonane o liczbę dni, na które roboty zostały wstrzymane,
e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca lub Zamawiający ponoszą odpowiedzialność. Przedłużenie terminu wykonania robót możliwe będzie o liczbę dni opóźnienia liczoną w stosunku do daty końcowej upływu terminu wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. wynikających z przepisów prawa,
f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, a Inspektor Nadzoru potwierdzi powyższy fakt wpisem do dziennika budowy i zajdzie konieczność wstrzymania robót budowlanych. Przedłużenie terminu zakończenia robót zostanie dokonane o liczbę dni, na które roboty zostały wstrzymane,
2.3. Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań materiałowych, technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających z ukrytych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, jeżeli wprowadzenie robót zamiennych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w stosunku do przedmiotu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikającego z treści oferty.
b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca lub Zamawiający ponoszą odpowiedzialność a Inspektor Nadzoru potwierdzi powyższy fakt wpisem do dziennika budowy. Brak możliwości wykonania pełnego zakresu umowy lub zmiana sposobu jej wykonania powinna zostać ustalona na podstawie protokołu konieczności spisanego przez obie strony umowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanta.
c) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca lub Zamawiający ponoszą odpowiedzialność a Inspektor Nadzoru potwierdzi powyższy fakt wpisem do dziennika budowy. Zakres zmian niezbędnych do wprowadzenia w zakresie realizacji inwestycji zostanie ustalony na podstawie protokołu konieczności spisanego przez obie strony umowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanta.
d) wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. Zakres zmian niezbędnych do uniknięcia kolizji w ramach prowadzonej inwestycji zostanie ustalony na podstawie protokołu konieczności spisanego przez obie strony umowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanta.
2.4. wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia tych zmian spowodowana jest:
a) zmianą stawki podatku od towarów i usług, pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, że zmiana stawki podatku od towarów i usług realnie zwiększyła koszty Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany stawki podatku na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą stawki podatku od towarów i usług a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów i usług (VAT) mających zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy. Wówczas, wynagrodzenie brutto Wykonawcy wypłacane po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę pod warunkiem, że zmiana ta skutkować będzie zwiększeniem kosztów po stronie Wykonawcy związanych z realizacją Umowy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w terminie 30 dni od zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany minimalnego wynagrodzenia na zwiększenie kosztów realizacji Umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia a wzrostem kosztów realizacji Umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zmiany wynagrodzenia umownego brutto,
c) zmiany wysokości wynagrodzenia, ustalonej po odbiorze robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, na podstawie przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę, sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego.
3. Zmiana osób reprezentujących którąkolwiek ze stron oraz zmiana nazwy i siedziby którejkolwiek ze stron będąca wynikiem reorganizacji lub przekształcenia nie stanowi zmiany umowy.
4. Warunkiem dokonania zmiany jest zgoda na jej dokonanie wyrażona przez obie strony oraz złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu.
5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, dokonać żadnej cesji praw wynikających z niniejszej umowy.


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym:

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 02.02.2021, godzina: 11:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): brak danych

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.