eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kętrzyn › "Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz remont ulic Szpitalnej, Kajki, Kościuszki i Asnyka w ramach zadania inwestycyjnego "Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie"".

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-12-30Ogłoszenie nr 772541-N-2020 z dnia 2020-12-30 r.

Gmina Miejska Kętrzyn:

"Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz remont ulic Szpitalnej, Kajki, Kościuszki i Asnyka w ramach zadania inwestycyjnego "Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie"".

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %): 0%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Kętrzyn, krajowy numer identyfikacyjny 51074344000000, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska

telefon: 89 752 05 20
faks: 89 752 05 31
e-mail: b.skalij@miastoketrzyn.pl
www: http://www.miastoketrzyn.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak, http://bip.miastoketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/zwr/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak, http://bip.miastoketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/zwr/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób: w formie pisemnej

Adres: Urząd Miasta w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11 (parter Urzędu Miasta)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz remont ulic Szpitalnej, Kajki, Kościuszki i Asnyka w ramach zadania inwestycyjnego "Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie"".

Numer referencyjny: SO.271.34.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zamówienie obejmuje:
1) Przebudowę sieci kanalizacji deszczowej wokół jeziorka Kętrzyńskiego w oparciu o dokumentację budowlano wykonawczą – stanowiącą załącznik nr 7a do niniejszej SIWZ, która zawiera szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia w szczególności:
a) roboty rozbiórkowe,
b) roboty ziemne,
c) budowa sieci kanalizacji deszczowej,
d) budowę studni rewizyjnych,
e) budowa wpustów,
f) odtworzenia nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych, krawężników, obrzeży zgodnie z dokumentacją projektową,
g) zabezpieczenia infrastruktury podziemnej,
h) odtworzenie trawników,
i) budowę separatorów i osadników,
j) UWAGA: nie jest przedmiotem zamówienia odtworzenie nawierzchni asfaltowych dróg, odtworzenie nawierzchni dróg z kostki betonowej opisane w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ.
2) Remont jezdni ulicy Szpitalnej, Kajki, Kościuszki i Asnyka w oparciu o dokumentację budowlano wykonawczą – stanowiącą załącznik nr 7b do SIWZ, która zawiera szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia w szczególności:
a) roboty rozbiórkowe,
b) roboty ziemne,
c) częściowa wymiana krawężników drogowych,
d) remont jezdni wraz z podbudowami,
e) częściowy remont chodników,
f) odtworzenie trawników,
g) zabezpieczenia infrastruktury podziemnej,
h) regulacja pionowa istniejącej armatury naziemnej wszystkich urządzeń zlokalizowanych w jezdni (studnie, wpusty, zasuwy, hydranty),
i) wymiana armatury naziemnej wszystkich urządzeń zlokalizowanych w jezdni na nową (zasuwy, włazy studni, kraty wpustów deszczowych),
j) wymiana na nowe na istniejących studniach kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wpustach deszczowych pierścieni odciążających, płyt nastudziennych, pierścieni regulacyjnych.
3) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót budowlanych, który musi zostać w pierwszej kolejności uzgodniony z Zamawiającym.
4) Opracowanie dokumentacji powykonawczej.


II.5) Główny kod CPV: 45.25.51.10


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,00

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 31.10.2021

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Zamawiający wymaga:
1) by wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedno zadanie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi publicznej wraz z budową lub przebudową sieci kanalizacji deszczowej na kwotę co najmniej 3.000.000,00 zł brutto (słownie: trzy miliony zł brutto 00/100). Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, ogłoszonego przez NBP, obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
2) by Wykonawca na czas realizacji zamówienia dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, tj.: Wykonawca winien dysponować:
a) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie w aktualnym stanie prawnym czynności związanych z pełnieniem funkcji kierownika robót branży sanitarnej na budowie określonej niniejszym postępowaniem
b) minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie w aktualnym stanie prawnym czynności związanych z pełnieniem funkcji kierownika robót branży drogowej na budowie określonej niniejszym postępowaniem.
Uwaga:
Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej , wówczas wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia wytworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Poleganie Wykonawcy na potencjale innych podmiotów (art. 22 a ustawy PZP) :
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór przykładowego zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
3) Z treści zobowiązania podmiotu trzeciego (oświadczenia) lub innego dokumentu potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty, o którym mowa w ustępie poprzedzającym musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w niniejszym rozdziale SIWZ będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności wymienione w ustępie poprzedzającym.
4) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.
5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego na zasobach którego polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w niniejszej SIWZ.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału
w postępowaniu Zamawiający będzie oceniał łącznie.


Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - TAK

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 2 ustawy PZP
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym
niż 5 dni terminie: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP
(wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Zamawiający
zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wzywania Wykonawcy do przedłożenia ww. dokumentu,
w sytuacji, gdy na podstawie informacji zawartych w ofercie danego Wykonawcy jest w stanie
samodzielnie uzyskać ww. dokument za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114
oraz z 2016 r. poz. 352). 2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 1– składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości (dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert). Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,
której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W
przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 2. Ponadto Zamawiający informuje, że
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, zobowiązany jest samodzielnie, bez dodatkowego wezwania ze
strony Zamawiającego, przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje poprzez opatrzenie kopii
dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej własnoręcznym
podpisem. Wzór przykładowego oświadczenia stanowi zał. nr 8 do SIWZ. Zamawiający
dopuszcza, aby Wykonawca nie należący do żadnej grupy kapitałowej wraz z ofertą złożył
oświadczenie, iż w ogóle nie należy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, co będzie oznaczało brak powiązania z
innymi Wykonawcami skutkującego zakłóceniem konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. 3. Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu
do tych pomiotów odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP
(wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Zamawiający
zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wzywania Wykonawcy do przedłożenia ww. dokumentu,
w sytuacji, gdy na podstawie informacji zawartych w ofercie danego Wykonawcy jest w stanie
samodzielnie uzyskać ww. dokument za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114
oraz z 2016 r. poz. 352).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie na podstawie art. 26 ust 2 ustawy PZP
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym
niż 5 dni terminie: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
-w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów -inne dokumenty. b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 2. Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy
PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotów dokumentów, o których mowa w sekcji III.4
pkt 1 niniejszego ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem tam zawartym


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ ;
2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zał. nr 2 do SIWZ;
3) pisemne zobowiązania lub inne dokumenty, w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych;
4) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.
5) dokumenty, z których wynika prawo do (reprezentacji Wykonawcy) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, do oferty należy dołączyć również stosowne pełnomocnictwo.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł i 00/100) należy wnieść przed upływem terminu na składanie ofert, tj. do dnia 14.01.2021 do godz. 10.00.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy: Pekao SA nr konta 94 1240 5598 1111 0000 5032 0624 z dopiskiem (tytuł postępowania, którego wadium dotyczy). Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto wskazane przez Zamawiającego.
5. W przypadku wyboru innej niż pieniądz formy wniesienia wadium Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oryginał poręczenia lub gwarancji, przy czym należy go dołączyć w sposób umożliwiający późniejszy zwrot.
6. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
7. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
8. Wadium składane w formie innej niż pieniądz musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone:
a) w art. 46 ust. 4a ustawy PZP, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,
b) w art. 46 ust. 5 ustawy PZP, tj.: jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
9. Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy PZP odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
10. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: brak danych
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: brak danych

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców:

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: brak danych

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: brak danych

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: brak danych

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: brak danych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: brak danych

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena:60,00
okres rękojmi i gwarancji jakości na roboty budowlane i wbudowane materiały/wyroby budowlane:40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: brak danych

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: brak danych

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: brak danych

Informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: brak danych

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie, w formie
aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2.
Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 pkt 1) ustawy PZP przewiduje zmiany umowy w
następującym zakresie: 1) zmiany terminu wykonania umowy, w szczególności w następujących
sytuacjach: a) wstrzymania, zawieszenia robót przez Zamawiającego, o czas wstrzymania, b) w
sytuacji gdy Zamawiający nie będzie w stanie odebrać przedmiotu umowy, np. ze względu na
okoliczności organizacyjne, o czas trwania tych okoliczności, c) jeżeli dochowanie terminu
przewidzianego w umowie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, d)
wystąpienie warunków atmosferycznych w szczególności: - uniemożliwiających prawidłowe
wykonanie/prowadzenie robót budowlanych, zgodnie z technologią ich wykonywania, normami lub
innymi przepisami, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, wymagającej
konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, - klęsk żywiołowych. Fakt
ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy albo w oddzielnym protokole uwzględniającym
powód uniemożliwienia prowadzenia robót i musi być potwierdzony przez Zamawiającego i
Przedstawiciela Zamawiającego. e) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących
koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje
realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonywania robót- fakt ten musi
mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiającego i
Przedstawiciela Zamawiającego, f) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych,
dodatkowych na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, udzielenia zamówień dodatkowych lub
uzupełniających, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, g) wystąpienia
opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. czynności lub ich zaniechania, do
wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane
oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, h) opóźnienia w
przyłączeniu obiektu do sieci ogólnomiejskiej przez gestorów mediów, powstałe z przyczyn
nieleżących po stronie Wykonawcy, i) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń,
uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, j) niemożności wykonywania robót z
powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcę, k) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania
robót, l) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności, m) wystąpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w
SIWZ, dokumentacji projektowej warunkami archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności:
niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne; n) wystąpienia odmiennych od przyjętych w
dokumentacji projektowej oraz SIWZ warunków geologicznych, ale istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy, o) wystąpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjętych w
dokumentacji projektowej oraz SIWZ warunków terenowych, p) w przypadku zmiany technologii
jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych na wniosek
Wykonawcy lub Zamawiającego, q) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i
ekspertyz, analiz tp., r) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pożyczki, środków
kredytowych dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, s) skrócenia terminu wykonywania prac
w związku z koniecznością zakończenia zadania w danym roku budżetowym lub w związku z
upływem terminu złożenia wniosku o uzyskanie środków unijnych, 2) zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku: a) konieczności wprowadzenia robót zamiennych dodatkowych,
uzupełniających, koniecznych i zaniechanych wynikających ze zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, będących podstawą realizacji przedmiotu
umowy, spowodowanych błędami, wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa,
normach i standardach lub zmianą wiedzy technicznej lub zmianą funkcji użytkowej. W przypadku
wprowadzenia robót zamiennych, dodatkowych, uzupełniających i zaniechanych o których mowa w
zdaniu poprzedzającym, które powodują zmniejszenie lub zwiększenie kosztów po stronie
wykonawcy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1
umowy. - W przypadku, gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych,
uzupełniających, koniecznych do wykonania i zaniechanych, mogą być one wykonane na podstawie
kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego, który
stanowi dla Stron podstawę do sporządzenia aneksu do umowy. Roboty te będą rozliczane na
podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę potwierdzonych przez Przedstawiciela
Zamawiającego i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te winny być opracowane w
oparciu o następujące założenia: ceny czynników produkcji (R-g, M, S, Kp, Z, Kz) zostaną przyjęte
z kosztorysów ofertowych złożonych przez Wykonawcę. kosztorysy będą sporządzane w oparciu o
ceny jednostkowe opisane w kosztorysie ofertowym będącym załącznikiem do niniejszej umowy,
natomiast w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych robót w oparciu o kosztorys
ofertowy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako
średnie) za okres ich wykonania dla województwa w którym są wykonywane, aktualnych w miesiącu
poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana jako średnie. Podstawą do określenia
nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach,
zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiającego. - W przypadku gdy do całkowitego wykonania przedmiotu umowy konieczne jest
wykonanie tzw. robót dodatkowych, zamiennych, uzupełniających, koniecznych do wykonania lub
zaniechanych nie objętych przedmiotem zamówienia, a koniecznych do wykonania przedmiotu
zamówienia, rozpoczęcie wykonywania tych robót może nastąpić jedynie na podstawie protokołu
konieczności, potwierdzonego przez Przedstawiciela Zamawiającego i samego Zamawiającego. Bez
zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego Wykonawca nie może rozpocząć
wykonywania robót dodatkowych. - Za roboty niewykonane jako zbędne, choć objęte kosztorysem
ofertowym i dokumentacją projektową oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia
wynagrodzenie nie przysługuje. b) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, c) w przypadku
ustawowej zmiany stawki VAT (zwiększenia lub zmniejszenia) wartości netto z oferty Wykonawcy
pozostaną bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisów z uwzględnieniem stopnia wykonania zamówienia. W takim przypadku
Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności
wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od
towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, w tym
określać wpływ zmiany stawki VAT na koszty związane z wykonaniem umowy, w szczególności z
wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów, na które ta zmiana miała wpływ, w którym zostanie
wskazana wartość, o jaką powinna wzrosnąć wartość wynagrodzenia w związku ze zmianami
opisanych wyżej wartości oraz jaki te zmiany miały wpływ na zakładany zysk. Strony zgodnie
oświadczają, iż Zamawiający uprawniony jest do żądania dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę
do złożonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających prawdziwość
przedstawionych danych oraz składania zastrzeżeń do złożonych dokumentów, żądania wprowadzenia
do przedstawionej kalkulacji zmian uwzględniających zastrzeżenia Zamawiającego, d) Wniosek
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, w tym określać wpływ zmiany
wskazanych świadczeń na koszty związane z wykonaniem umowy, w szczególności z
wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów, na które ta zmiana miała wpływ, w którym zostanie
wskazana wartość, o jaką powinna wzrosnąć wartość wynagrodzenia w związku ze zmianami
opisanych wyżej wartości oraz jaki te zmiany miały wpływ na zakładany zysk. Strony zgodnie
oświadczają, iż Zamawiający uprawniony jest do żądania dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę
do złożonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających prawdziwość
przedstawionych danych oraz składania zastrzeżeń do złożonych dokumentów, żądania wprowadzenia
do przedstawionej kalkulacji zmian uwzględniających zastrzeżenia Zamawiającego. 3) zmianę
sposobu wykonania przedmiotu umowy lub poprzez przedłużenie terminu zakończenia robót w
przypadku: a) zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia robót zamiennych,
dodatkowych, zaniechanych, uzupełniających, b) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części
robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub
technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad
tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy,
c) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu, które mogą skutkować w
świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
d) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenu
budowy, e) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, f) zaistnienia innych
okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego
wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami, g) wystąpienia zmian powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, h)
poprawy parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów
charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych, dostaw, i) zmiany producenta urządzeń
lub wyposażenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urządzeń i wyposażenia będzie korzystna dla
Zamawiającego oraz spowoduje poprawę parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności
lub innych parametrów charakterystycznych dla danego urządzenia lub wyposażenia, j) wycofania z
produkcji określonego rodzaju przedmiotu zamówienia, niedostępności na rynku materiałów lub
urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, k) powstania rozbieżności lub niejasności w
rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie
umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisów przez Strony, l) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją
przedmiotu Umowy. Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,
musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia
propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub
wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy
będzie traktowana jako przyczyna zależna od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do
przedłużenia terminu wykonania robót, m) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i
rachunkowych w treści umowy, n) wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy w przypadku,
gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca
obowiązany jest dokonać zmiany tych osób na inne spełniające na dzień składania ofert warunki
określone w SIWZ w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez
zamawiającego. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w
niniejszej literze nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany Terminu zakończenia robót.
Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w niniejszej
literze winna być dokona wpisem do Dziennika budowy, o) ograniczenie zakresu robót wynikające z
wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji
projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji
przedmiotu zamówienia tym samym zmniejszenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1
niniejszej umowy. 3. W przedstawionych w ust. 2 pkt 1 i 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony
ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji
przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Zmiany, o których mowa w ust. 2
pkt 1 i 3 dopuszczalne są o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych
przedmiotem umowy lub o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badań. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo
uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia
okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt.1 lit a. 4. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie
uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót lub ich części, tempo robót według
Zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, Zamawiający może polecić Wykonawcy
podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami
obciążają Wykonawcę. 5. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu
zakończenia robót, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii
wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany umowy
na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowiązany jest do przekazania
Przedstawicielowi Zamawiającego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany oraz kserokopii dla Zamawiającego. 6.
Wniosek, o którym mowa w poprzedzającym ustępie powinien zostać przekazany niezwłocznie,
jednakże nie później niż w terminie 20 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się,
lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. Wykonawca zobowiązany jest
do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentów wymaganych umową i informacji
uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących
podstawę żądania zmiany. 7. Wykonawca obowiązany jest do bieżącego dokumentowania
okoliczności będących podstawą do żądania zmiany umowy i przechowywania jej na terenie budowy
lub w innym miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiającego lub Zamawiającego. 8. Po
otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 5-6, Przedstawiciela Zamawiającego jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 7 i wydania
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 9.
Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Przedstawiciela Zamawiającego dokumentacji,
o której mowa w ust. 7 i przedłożenia na żądanie Przedstawiciela Zamawiającego jej kopii. 10. W
terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 5-6 wraz z informacjami
uzasadniającymi żądanie zmiany Umowy, Przedstawiciela Zamawiającego zobowiązany jest do
pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy, i przekazania go
Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania
zmiany. 11. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez
Przedstawiciela Zamawiającego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany
Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym:

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 14.01.2021, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): brak danych

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.