eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czarna Dąbrówka › "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie miejscowości Jasień"

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-12-22Ogłoszenie nr 770525-N-2020 z dnia 2020-12-22 r.

Gmina Czarna Dąbrówka:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie miejscowości Jasień"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Zamówienie jest dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typ operacji: Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %): 0%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarna Dąbrówka, krajowy numer identyfikacyjny 77097950700000, Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, woj. pomorskie, państwo Polska

telefon: 598 212 643
faks: 59 811 26 44
e-mail: gmina@czarnadabrowska.pl
www: www.bip.czarnadabrowka.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak, bip.czarnadabrowka.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób: Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.

Adres: Gmina Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie miejscowości Jasień"

Numer referencyjny: GPI.271.44.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, na podstawie której możliwa będzie realizacja budowy zarówno pod względem formalno-prawnym, jak i technicznym oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z tą dokumentacją zadania pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie miejscowości Jasień” dofinansowanego w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”, tj. zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych, wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń, decyzji, jak i wszelkich prac budowlano – montażowych na podstawie robót opisanych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) oraz w nim niewymienionych a koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia.
3.Przedmiot zamówienia polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu niezbędnych zezwoleń, decyzji a następnie na wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Jasień dz. nr 1/1, 1/21, 1/22, 1/49, 1/48, 1/39, 659, 660, 2/52, 2/53. W zakres przedsięwzięcia wchodzi także przebudowa istniejącej stacji wodociągowej, pompowni II stopnia, czterech przepompowni ścieków oraz wymiana 10 szt. hydrantów zlokalizowanych na sieci wodociągowej.
4. Przedsięwzięcie ma na celu uzbrojenie części miejscowości Jasień w infrastrukturę sanitarną, wymianę wyeksploatowanych urządzeń do przesyłu i uzdatniania wody, przesyłu ścieków i wymianę wyeksploatowanych hydrantów.
5. W zakres inwestycji wchodzą zadania:
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dz. nr 1/1, 1/21, 1/22, 1/49, 1/48, 1/39, 659, 660, 2/52, 2/53, (opcjonalnie 1/22, 1/49) obręb Jasień.
- długość sieci kanalizacji tłocznej: 1060 m
- długość sieci kanalizacji grawitacyjnej: 850 m
- długość sieci wodociągowej: 740 m
Modernizacja stacji wodociągowej i pompowni II stopnia (dz. nr 639/2, 1/78, obręb Jasień).
Modernizacja czterech przepompowni ścieków (dz. nr 33/2, 71/1, 28, 244/7)
Wymiana 10 szt. hydrantów na sieci wodociągowej w obrębie m. Jasień (dz. nr 639/2, 1/1, 660, 25, 24, 14, 9- 2 szt. 1/21- 2 szt. wg wskazań zarządcy sieci tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce).
Do obowiązków wykonawcy należy również wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
6. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch etapów:
1. ETAP I - WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych bez sprzeciwu (w zależności od rodzaju wymaganego prawem dokumentu), wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii w tym decyzji środowiskowych niezbędnych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego.
2. ETAP II - WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH (na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej), przeprowadzenia prób i badań oraz przygotowanie dokumentacji odbiorowej.

7. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ (Program Funkcjonalno - Użytkowy). Założenia w programie funkcjonalno-użytkowym mają charaktery ogólny, pro-jektowana infrastruktura powinna zostać zaprojektowana i wykonana zgodnie z aktualnymi normami, przepisami prawa i sztuką budowlaną.
8. W celu oceny zakresu przedmiotu zamówienia Zamawiający umożliwi na wniosek Wyko-nawcy, w wyznaczonym przez siebie terminie, przeprowadzenie wizji lokalnej terenu. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
9. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia:
1. Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację projektową zawierającą następujące elementy:
a. 4 egz. dokumentacji budowlanej opracowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609), zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi norami oraz przepisami,
b. niezbędne opinie, uzgodnienia w tym uzgodnienia branżowe, decyzje środowiskowe,
c. aktualny na dzień opracowania wykaz właścicieli nieruchomości objętych opracowaniem,
d. informacja o wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
2. Powyższa dokumentacja projektowa musi być kompletna i ma umożliwić uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia.
3. Przed przystąpieniem do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem robót, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do weryfikacji w dwóch egzemplarzach kompletną dokumentację projektową zawierającą opisy, obliczenia, rysunki i wszelkie niezbędne materiały. Na podstawie złożonej dokumentacji Zamawiający zgłosi ewentualne uwagi do proponowanych rozwiązań. W przypadku niewniesienia uwag do dokumentacji projektowej, Zamawiający wyda opinię pozytywną i zezwoli na wykonywanie dalszych czynności. Pozytywna opinia Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za błędy w dokumentacji, jej niezgodność z PFU lub inne wady.
4.Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskaniem uzgodnień opinii i decyzji Wykonawca winien uwzględnić w kosztach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej.
5.Dokumentacja musi zawierać kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w pro-gramie funkcjonalno-użytkowym (opubl. Dz. U. z 2004 roku nr 130, poz. 1389).
6.Oferta powinna być przygotowana i wyceniona tak, aby obejmowała wszystkie elementy niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z celem któremu ma służyć, w szczególności:
a.dojazd, transport, przemieszczanie się Wykonawcy,
b.prace przygotowawcze i sprawdzające (np. pomiary dodatkowe, wykopy kontrolne, itd.),
c. obsługę geodezyjną,
d.obsługę geotechniczną,
e. prace projektowe,
f. uzyskanie decyzji (w tym decyzji środowiskowych), uzgodnień, opinii, itp.,
g. drukowanie, powielenie i składanie dokumentacji projektowej,
h. prace przygotowawcze (tj. zaplecze budowy, skład materiałów, baza transportowa),
i. demontaż istniejących hydroforni, przepompowni ścieków i wyeksploatowanych hydrantów, realizacje warunków prowadzenia robót w drogach publicznych,
j. roboty ziemne, wykopy liniowe,
k.prace montażowe,
l. wymianę gruntów w przypadku natrafienia na grunty nienadające się do ponownego wbudowania,
m. odtworzenie terenu do stanu pierwotnego z uwzględnieniem odpowiedniego za-gęszczenia gruntu w wykopie,
n. usunięcie i zagospodarowanie nadmiaru urobku, materiałów, odpadów i wszelkich innych pozostałości związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,
o. opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,
p. roboczogodziny,
q. zużycie sprzętu,
r. dostawę i zakup materiałów
s. nadzór autorski oraz powołanie kierownika budowy/robót.
7. Cenę podaną w ofercie uznaje się za sumę cen wszystkich elementów składowych nie-zbędnych do realizacji przedsięwzięcia, w tym także narzuty i zysk. Wynagrodzenie traktuje się jako ryczałtowe.
8. Specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych Wykonawca winien opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesień 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 r., nr 202, poz. 2072).
9. Wykonawca winien dostarczyć kompletny spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi, oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
10 .Całość opracowanej dokumentacji Wykonawca dostarczy w wersji papierowej jak również w wersji elektronicznej na dysku CD/DVD.
11. Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych:
a. rysunki, schematy, diagramy format PDF i DXF,
b. opisy, zestawienia, specyfikacje format PDF i DOC,
c. decyzje, uzgodnienia itd. format PDF.
12. Wykonawca dokumentacji projektowej zobligowany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację po-wykonawczą.
10. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
1. Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji.
2. Niewyszczególnienie w niniejszych wymaganiach przez Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
11. Wytyczne projektowe
1. Zakładany przebieg trasy sieci kanalizacji grawitacyjnej, kanalizacji tłocznej i sieci wodociągowej przedstawiono w części graficznej Programu Funkcjonalno – Użytkowego załącznika nr 8 do SIWZ
2.Sieć kanalizacji grawitacyjnej wykonać z rur i kształtek PCV SN8 SDR34 Ø200. Na sieci zabudować studnie rewizyjne PCV425 z włazami klasy D400. Kolektor kanalizacji grawitacyjnej będzie odprowadzał ścieki do projektowanej przepompowni (lokalizacja w drodze gminnej dz. nr 1/21). Całość kanalizacji grawitacyjnej zlokalizowana zostanie w dz. nr 1/1, 1/21, 1/48 i 1/39, 1/22, 1/49.
3. Sieć kanalizacji tłocznej wykonać z rur i kształtek PE100 SDR17 PN10 Ø90. Na rurociągu tłocznym zabudować odpowiednią armaturę. Rurociąg zasilany będzie z projektowanej przepompowni i odprowadzał będzie ścieki do istniejącej oczyszczalni (zlokalizowanej na dz. nr 2/53). Całość kanalizacji tłocznej zlokalizowana zostanie w dz. nr 1/21, 1/1, 1/39, 659, 660, 2/52, 2/53. Rurociąg tłoczny oznaczyć taśmą ostrzegawczą. Minimalne przykrycie rurociągu tłocznego 1,4 m.
4. Sieć wodociągową wykonać z rur i kształtek PE100 SDR17 PN10 Ø90. Projektowa-ny odcinek wodociągu włączyć w istniejący w miejscu wskazanym na załączniku nr 1. Wodociąg wyposażyć w niezbędną armaturę. Wodociąg wyposażyć w hydranty. Projektowany wodociąg zlokalizowany zostanie w dz. nr 1/21, 1/48. Rurociąg oznaczyć taśmą ostrzegawczą. Minimalne przykrycie rurociągu wodociągowego 1,4 m.
5. Należy przewidzieć modernizację stacji wodociągowej zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch ujęć wody (dz. nr 639/2). W zakresie prac modernizacyjnych należy przewidzieć kompleksowy remont pomieszczenia przeznaczonego na potrzeby stacji, włącznie z pracami w zakresie technologii, branży hydraulicznej, elektrycznej i budowlanej. Z uwagi na zmiany technologiczne wynikające z konieczności modernizacji układu uzdatniania wody i instalacji hydroforowej należy przewidzieć możliwość wystąpienia robót w zakresie wykonania fundamentów pod urządzenia.
6. W zakresie inwestycji znajduje się także modernizacja pompowni II stopnia zlokalizowana w piwnicy w budynku szkoły (dz. nr 1/78). W zakresie prac modernizacyjnych należy przewidzieć kompleksowy remont pomieszczenia przeznaczonego na potrzeby hydroforni, włącznie z pracami w zakresie technologii, branży hydraulicznej, elektrycznej i budowlanej.
7. Inwestycja swym zakresem obejmuje także wymianę czterech wyeksploatowanych przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie miejscowości Jasień. Parametry istniejących przepompowni znajdują się w załączniku nr 3 do niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego.
8. W celu zapewnienia poprawnych warunków ppoż. przewidziano wymianę 10 szt. hydrantów zabudowanych na sieci wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Ja-sień.
9. W przypadku konieczności poprowadzenia sieci po trasie innej niż wskazana przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest na etapie projektowania do zaproponowania alternatywnego rozwiązania.

12.Wytyczne z zakresie budowy
1. Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte niezwłocznie po uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na budowę, lub spełnieniu wymagań procedury zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę.
2. Wykonawca zawrze umowę ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę stanowiącą co najmniej równowartość ceny oferowanej za realizację przedmiotowego zamówienia, ważną przez cały okres realizacji zamówienia i przyjmie ryzyko związane z nieprawidłowym działaniem, w zakresie:
- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenie interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- warunkach bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,
- zabezpieczenia terenu budowy od następstw związanych z budową.
- zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania niniejszej zamówienia.
3. Wykonawca zobligowany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.
4. Na etapie wykonywania prac, Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz zaleceniami Zamawiającego.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wy-znaczeniu robót (jeśli wymagać tego będzie Zamawiający) zostaną poprawione kosztem i staraniem Wykonawcy.
6. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości bądź zakresu prowadzonych prac, przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzję Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach i wy-tycznych. Polecenia Zamawiającego będą wykonywanie nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
7. Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów w dokumentacji prze-targowej, a o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.

13. Rozwiązania równoważne
1. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację prze-targową powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji przetargowej towarzyszy wyraz „lub równoważne".
2. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
3. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Pzp oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego.
14. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę:
1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia na pod-stawie umowy o pracę przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy:
a. Roboty budowlane,
b. Roboty instalacyjne.
2. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy na podstawie umowy o prace (np. zanonimizowane ko-pie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę, Podwykonawców lub dalszych podwykonawców wraz z oświadczeniem Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, że kopie tych umów dotyczą osób wykonujących czynności podczas realizacji przedmiotu Umowy (zamówienia)
3. Kopie umów wskazane w pkt 3.14. ppkt. 2 SIWZ powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, tj. w szczególności adresów, nr PESEL pracowników. Zamawiający zastrzega, że z uwagi na fakt, iż umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji, wy-liczenie ma charakter przykładowy. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego, pod kątem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L z 4.05.2016 r. dalej RODO), a także przepisów krajowych dotyczących ochrony danych osobowych, a zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z ww. przepisami.
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
15. Wymagania dotyczące odbioru:
1. Odbiór I etapu dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej:
a. W terminie wykonania I etapu określonego w pkt. 7.1 SIWZ Wykonawca zgłasza gotowość odbioru przedkładając kompletną dokumentację projektową przed uzyskaniem decyzji stosownego organu administracji architektoniczno – budowlanej. W przypadku wniesienia uwag do dokumentacji projektowej przez Zamawiające-go lub inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca ma obowiązek naniesienia stosownych korekt w złożonym projekcie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty przekazania uwag i przedłożeniu Zamawiającemu poprawnego projektu. Za-mawiający i Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni od dnia dostarczenia poprawionego projektu wykonawczego dokonują jego zatwierdzenia.
b. Zamawiający dokona odbioru ostatecznego dokumentacji projektowej w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskanymi wymaganymi prawem decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami.
c. Pozytywny odbiór ostateczny dokumentacji projektowej – odbiór Etapu I, o którym mowa w pkt. 3.6. ppkt. 1. SIWZ, zostanie potwierdzony protokołem odbioru częściowego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.
2. Odbiór II etapu dotyczącego wykonania robót budowlanych.
a. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - dokonuje się komisyjnie na wniosek Wykonawcy przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w tym inspektora nadzoru inwestorskiego – w postaci wpisu w dzienniku budowy, zgłoszenia inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonania robót ulegających zakryciu, bądź robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie zgłosi tych robót inspektorowi nadzoru, zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.
b. Odbiór końcowy – dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy przez komisję powołaną przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru w terminie 14 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.
c. przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
- dokumenty odbiorowe wymagane prawem budowlanym, atesty, aprobaty i certyfikaty na zastosowane materiały,
- kompletną dokumentację powykonawczą
3. Pozytywny odbiór Etapu 2, o którym mowa w pkt. 3.15. ppkt. 2 SIWZ, zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.
4. Szczegółowe terminy poszczególnych prac zostaną określone przez Wykonawcę w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji przedmiotu zamówienia (Etap I i Etap II), opracowanym przez Wykonawcę i przedłożonym Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.
16. Okres gwarancji:
Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy i zostanie określony zgodnie z ofertą wykonawcy (kryterium oceny ofert). Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady całego przedmiotu umowy. Wymagany minimalny okres rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia jest równy okresowi gwarancji.


II.5) Główny kod CPV: 45.00.00.00


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,00

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 28.02.2022

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
a. wykaże że wykonał należycie co najmniej co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane w zakresie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej sanitarnej o wartości minimum 500 000,00 zł brutto każda w okresie ostatnich 5 lat przed terminem upływu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty
b. wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta posiadającą ważne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniające do projektowania robót będących przedmiotem niniejszego postępowania wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą łącznie co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe (licząc od dnia uzyskania uprawnień), jako projektant, który w ciągu ostatnich 5 lat przed złożeniem oferty wykonał przynajmniej dwa projekty inwestycji w zakresie sieci instalacji wodociągowych lub kanalizacyjnych.
c. wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą która będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiadającą ważne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami będących przedmiotem niniejszego postępowania, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającą łącznie co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami budowlanymi i w ciągu ostatnich 5 lat przed złożeniem oferty kierowała co najmniej dwiema inwestycjami w zakresie sieci instalacji wodociągowych lub kanalizacyjnych.


Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - TAK
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp - TAK
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp - TAK
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp - TAK

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia:
1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt. 8.2. ppkt. 3. SIWZ Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia:
1. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z wymogami wskazanymi w pkt 8.2. pkkt. 3 lit. b i c SIWZ. Wykaz osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
2. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty zgodnie z wymogami wskazanymi w pkt 8.2. pkt. 3. lit. a SIWZ. Wykaz robót stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;
2. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ;
3. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ;
4. w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie;
5. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, zgodnie z pkt. 12.2. SIWZ, jeżeli dotyczy;
6. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 11.3. SIWZ, jeżeli dotyczy.
7. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku wnosząc wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
- Pieniądzu
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz.U. 2020 poz. 299)
4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank BS Łeba Odział w Czarnej Dąbrówce, nr konta 09 9324 1018 0020 0019 2000 0060 z adnotacją „Wadium – przetarg nieograniczony: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie miejscowości Jasień”. Do oferty zaleca się dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu.
5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału łącznie z ofertą w osobnej kopercie.
6. Polisa, poręczenie lub gwarancja stanowiąca formę wadium winna zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.
7. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 2020 r., do godz. 10:00 przy czym wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 15.11. SIWZ.
10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 15.9. SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
15. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców:

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: brak danych

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: brak danych

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: brak danych

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: brak danych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: brak danych

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena:60,00
Okres gwarancji:40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: brak danych

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: brak danych

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie

Informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: brak danych

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje męczliwości wprowadzenia zmiana do zawartej umowy w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w § 16 Wzoru umowy

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym:

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 13.01.2021, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.