eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poświętne › Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Gapinin - Kolonia

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-12-14Ogłoszenie nr 766497-N-2020 z dnia 2020-12-14 r.

Gmina Poświętne:

Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Gapinin - Kolonia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

Nazwa projektu lub programu: Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %): 0%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Poświętne, krajowy numer identyfikacyjny 54991500000000, Akacjowa 4, 26-315 Poświętne, woj. łódzkie, państwo Polska

telefon: 447 564 034,
faks: 447 564 034
e-mail: sekretariat@poswietne.pl ,
www: https://www.bip.poswietne.pl/zamowienia-publiczne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak, https://www.bip.poswietne.pl/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak, https://www.bip.poswietne.pl/zamowienia-publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób: pocztą tradycyjną, kurierem, osobiście

Adres: Urząd Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4 26-315 Poświętne

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Gapinin - Kolonia

Numer referencyjny: UG.RZI.271.9.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Gapinin - Kolonia. Inwestycja obejmuje: – budowę boiska o wymiarach 26 x 13 metrów o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem, – opaskę wokół boiska z kostki betonowej o szerokości 1 metra, – ogrodzenie systemowe z siatki o wysokości 6 metrów, – 2 ławki, – stojak na rowery, – kosz na śmieci, – stół do gier, – tablica informacyjna z regulaminem, – utwardzenie terenu kostką betonową przed boiskiem zgodnie z częścią rysunkową, Nr ewidencyjny działki: 60 ( miejscowość Gapinin – Kolonia). Parametry techniczne miejsca rekreacji i wypoczynku: – powierzchnia zabudowy - 488,76 m2, – powierzchnia boiska o nawierzchni poliuretanowej - 338,00 m2, – powierzchnia utwardzona – kostka betonowa - 150,76 m2, – szerokość - 15,16 m, – długość - 32,24 m.

II.5) Główny kod CPV: 45.00.00.00


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,00

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) posiada doświadczenie tj. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, co najmniej dwie roboty polegające na budowie lub przebudowie wielofunkcyjnych boisk sportowych o sztucznej nawierzchni, o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem zawodowym odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone tj. kierownika budowy. Wykonawca przedstawi osobę w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; która spełnia następujące wymagania:  posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z art. 12, 13, 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) – Zamawiający dopuszcza możliwość potwierdzenia spełniania warunku dot. dysponowania odpowiednimi osobami również poprzez wykazanie posiadania wymaganych uprawnień wydanych na podstawie wcześniejszych równoważnych przepisów.  potwierdzenia spełniania tych warunków Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdziale 10. Pkt 10.1.2 SIWZ oraz dokumentów wymienionych w rozdziale 10 pkt 10.5 SIWZ.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - TAK

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt. 1. Dokumenty o których mowa w pkt. 1. i pkt 2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 6 do SIWZ; b) wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich uprawnień, wykształcenia, niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 7 do SIWZ

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
a) oświadczenie, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 8 do SIWZ;

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Dokumenty oraz oświadczenia składane wraz z ofertą: 1.1. wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym dodatek nr 1 do SIWZ, 1.2. oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 2 do SIWZ. 1.3. oświadczenie Wykonawcy / Podwykonawcy o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 3 do SIWZ. 1.4. kosztorys ofertowy uproszczony; 1.5. oświadczenia Wykonawcy, że wybór złożonej przez Wykonawcę oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w pkt 17.6 – Wykonawca składa oświadczenie tylko w przypadku, gdy wybór złożonej przez Niego oferty spowoduje powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 1.6. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, dokument/-y, o którym/-ch mowa w Rozdziale 6 w pkt 6.8: 1) dokument, w którym Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowadnia Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - przykładowy wzór zobowiązania innego podmiotu stanowi dodatek nr 5 do SIWZ. 1.7. pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik; 1.8. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; 2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Uwaga: Wykonawca nie składa wraz z ofertą oświadczenia dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: brak danych
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: brak danych

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: brak danych

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców:

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: brak danych

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: brak danych

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: brak danych

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: brak danych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: brak danych

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Okres gwarancji:40,00
Cena:60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: brak danych

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: brak danych

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: brak danych

Informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: brak danych

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej Umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności, o ile Umowa nie stanowi inaczej. 2. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie której został wybrany, jest możliwa, jeżeli służyć będzie należytemu wykonaniu Umowy, a w szczególności w przypadku zaistnienia następujących okoliczności i w zakresie określonym poniżej: 1} zmian określonych w § 9 niniejszej Umowy; [ZMIANY ZAKRESU ROBÓT] 1) Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy, polecić/polecać Wykonawcy: 1] zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót objętych Kosztorysem Ofertowym, 2] wykonanie robót wynikających z zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczególnionych w przedmiarze robót, 3] wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do zawartych w STWiORB oraz przedmiarach robót. 2) Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych zmian stanowią podstawę do zmiany Umowy w zakresie terminu zakończenia robót lub wynagrodzenia. 3) Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian dot. jakości i ilości robót bez pisemnego polecenia Zamawiającego. 4) Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu w czasie realizacji Umowy konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jednak nie później niż w terminie 3 dni licząc od dnia powzięcia wiadomości przez Wykonawcę o zaistniałej sytuacji. 5) W przypadku wyniknięcia w czasie realizacji przedmiotu Umowy konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w ust. 4 Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać ich przed zawarciem aneksu do Umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz pod rygorem braku zapłaty wynagrodzenia za ich wykonanie. 6) Wykonawca ma obowiązek kontynuować realizację pozostałego zakresu Umowy, o ile roboty dodatkowe lub niewykonanie części przedmiotu Umowy nie przeszkadzają w jego prawidłowej realizacji. 2} zmiany Kierownika Budowy, 3} zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy lub świadczenia Stron; 4} zmiany ustawowej stawki VAT oraz kwoty brutto wynagrodzenia; 5} zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy; 6} zmiany wynagrodzenia Wykonawcy; 7} zmiany Podwykonawcy lub zakresu podwykonawstwa; 8} zajścia okoliczności, o których mowa w przepisie art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Strona występująca o zmiany postanowień niniejszej Umowy, zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności stanowiących przesłankę do zmiany. Wniosek o zmianę postanowień niniejszej Umowy musi być złożony na piśmie oraz zawierać uzasadnienie.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym:

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: , godzina:

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): brak danych

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak

IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", Zamawiający informuje, że: 1.1. jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu; 1.2. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Gapinin - Kolonia” nr sprawy: UG.RZI.271.9.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 1.3. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp"; 1.4. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 1.5. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 1.6. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 1.7. Wykonawca posiada: 1.7.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; 1.7.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników; 1.7.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 1.7.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO; 1.8. Wykonawcy nie przysługuje: 1.8.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 1.8.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 1.8.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.