eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubiewo › Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów stanowiących rodzaj - mięso wieprzowe, wołowe, wedliny

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-12-09Ogłoszenie nr 764252-N-2020 z dnia 2020-12-09 r.

Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów stanowiących rodzaj - mięso wieprzowe, wołowe, wedliny

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %): 0%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie
I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej, krajowy numer identyfikacyjny 82109100000000, Sucha 144, 89-526 Lubiewo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska

telefon: 052 33 412 25 wew. 306,
faks: 0-52 3341225 wew.316
e-mail: zp_sucha@sw.gov.pl,
www: www.zp.sw.gov.pl

adres profilu nabywcy: www.zp.sw.gov.pl

adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: www.zp.sw.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny - Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nie www.sw.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów stanowiących rodzaj - mięso wieprzowe, wołowe, wedliny

Numer referencyjny: OSS.2232.272.2020.PD

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 1-85

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 85


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów stanowiących rodzaj – mięso wieprzowe, wołowe, drób, wędliny i konserwy.


Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej
Część1:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn.
miary Ilość

1wieprzowina
151 130 00-3 Boczek świeży kg 20
Golonka peklowana w siatce kg 500
Golonka z kością kg 100
Karkówka bez kości kg 2000
Kości wieprzowe kg 800
Łopatka kg 2000
Polędwiczki wieprzowe kg 30
Schab z kością kg 300
Schab bez kości kg 1200
Słonina kg 50
Szynka wieprzowa surowa kg 1200
Żeberka kg 200
Część 2:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn.
miary Ilość
1

Wieprzowina 151-130-00-3 Mięso gulaszowe kg 150
Mięso mielone kg 350
Część 3:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn.
miary Ilość
1

Mięso suszone, solone, wędzone lub marynowane
151 312 00-7 Boczek parzony kg 1200
Kości wędzone kg 500
Część 4:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn.
miary Ilość
1

podroby
151 140 00-0 Żołądki wołowe krojone kg 300
Wątroba wieprzowa kg 100
Ozory wieprzowe kg 10

Część 5:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn.
miary Ilość
1

Kaszanka i inne wędliny krwiste 15131134-3 Salceson czarny kg 150
Kaszanka kg 150
Część 6:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn.
miary Ilość

1pasztety
15131310-1 Pasztetowa wędzona kg 100
Pasztetowa z grzybami kg 100
Pasztetowa ze szczypiorkiem kg 100
Pasztet drobiowy zapiekany Kg 200
Pasztetowa firmowa Kg 250
Część 7:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn.
Miary Ilość

1Kurczęta
151 12130-6 Korpusy z kurczaka kg 700
Skrzydełka z kurczaka kg 100
Udko z kurczaka kg 300
Udziec z kurczaka kg 200
Podudzie z kurczaka Kg 300
Ćwiartka z kurczaka kg 3000
Filet z kurczaka. kg 2500
Część 8:
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn.
Miary Ilość

1Produkty drobiowe
15131500-0 Udko kurczaka wędzone kg 50
Pierś kurczaka wędzona kg 100
Część 9:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn.
miary Ilość

1Produkty drobiowe 15131500-0 Żołądki drobiowe kg 100
Wątroba drobiowa kg 200
Część 10:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1wołowina
15111100-0 wołowina kg 50


Część 11:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Szynka 15131410-2 Szynka gotowana kg 200
Część 12:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Szynka 15131410-2 Szynka wędzona kg 200
Część 13:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny drobiowe 15131135-0 Filet z indyka kg 200
Część 14:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny drobiowe 15131135-0 Polędwica drobiowa kg 250
Część 15:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny drobiowe 15131135-0 Polędwica drobiowa z majerankiem kg 200

Część 16:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny drobiowe 15131135-0 Polędwica z warzywami kg 200
Część 17:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny drobiowe 15131135-0 Szynka z indyka kg 200
Część 18:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny drobiowe 15131135-0 Kurczak w galarecie kg 200
Część 19:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny drobiowe 15131135-0 żywiecka drobiowa kg 200
Część 20:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny drobiowe 15131135-0 Parówka drobiowa kg 400
Część 21:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny drobiowe 15131135-0 Mielonka drobiowa kg 200
Część 22:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny drobiowe 15131135-0 Rolada z kurczaka kg 200
Część 23:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny drobiowe 15131135-0 Kurczak faszerowany kg 200


Część 24:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny drobiowe 15131135-0 Rolada ze szpinakiem kg 200
Część 25:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny drobiowe 15131135-0 Rolada z mozzarellą i suszonymi pomidorami kg 200
Część 26:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny drobiowe 15131135-0 Rolada z żurawiną kg 200
Część 27:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny drobiowe 15131135-0 Jałowcowa kg 150
Część 28:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 kabanosy kg 100
Część 29:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Krakowska podsuszana kg 250
Część 30:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Mielonka prasowana kg 250
Część 31:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 mortadela kg 250

Część 32:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Parówka gruba kg 700
Część 33:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Parówka w folii kg 500
Część 34:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Parówki z cielęciny kg 400
Część 35:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Śląska delikatesowa kg 400

Część 36:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 zwyczajna kg 1000
Część 37:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Schab z płatkami czosnku kg 200
Część 38:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Krotoszyńska parzona kg 200

Część 39:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Ogonówka parzona kg 200
Część 40:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Pieczeń chłopska kg 250
Część 41:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Polędwica sopocka kg 200
Część 42:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Polędwica wieprzowa z majerankiem kg 200

Część 43:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Rolada boczkowa kg 200
Część 44:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Rolada schabowa kg 200
Część 45:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 sękacz kg 200
Część 46:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Szynka babuni kg 200

Część 47:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Szynka wiejska kg 200
Część 48:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Wędzonka wiejska kg 200
Część 49:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Pieczeń ze śliwką kg 200
Część 50:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Pieczeń z kaczki kg 200

Część 51:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Polska kg 200
Część 52:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Kiełbasa grillowa kg 450
Część 53:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Kiełbasa toruńska kg 300
Część 54:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Kiełbasa biała parzona kg 600

Część 55:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Kiełbasa biała cieńka kg 400
Część 56:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Kiełbasa śłoikowa kg 150
Część 57:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 żywiecka kg 200
Część 58:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Metka kg 200

Część 59:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Salceson królewski kg 200
Część 60:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Mielonka konserwowa kg 200
Część 61:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Szynka konserwowa kg 400
Część 62:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Szynka w galarecie kg 200

Część 63:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Szynkowa wieprzowa kg 250
Część 64:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Łopatkowa kg 200
Część 65:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 salami kg 200
Część 66:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Salami z przyprawami kg 200

Część 67:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Konserwa mielonka kg 100
Część 68:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Konserwa mięsna kg 100
Część 69:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Pasztet porcjowany kg 100
Część 70:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Kabanosy w opakowaniu hermetycznym kg 100


Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY ZWARTOWO

Część 71:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn.
miary Ilość
1 wieprzowina
151 13000-3 Boczek świeży kg 5
Golonka wp. Kg 50
Karkówka b/k kg 300
Łopatka b/k kg 250
Mięso mielone kg 50
Polędwiczki wp. kg 5
Schab b/k kg 300
Słonina kg 15
Szynka b/k kg 350
Żeberka wp. kg 50
Część 72:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn.
miary Ilość
1 Mięso suszone, wędzone lub marynowane
151 31200-7 Boczek wędzony kg 100
Polędwica wędzona kg 100
Baleron kg 100
Część 73:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn.
miary Ilość
1 podroby
151 14000-0 Flaki wołowe kg 40
Watroba wp. kg 60
Część 74:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn.
miary Ilość
1 szynka
151 314 10-2 Szynka gotowana kg 100
Szynka wędzona kg 80
Część 75:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn.
miary Ilość
1 wędliny
151 31135-0 baton drobiowy kg 50
Polędwica drobiowa kg 70
Pierś drobiowa kg 10
Śniadaniowa drobiowa kg 10
Szynka tostowa drobiowa kg 5
Rolada drobiowa kg 50
Kurczak w galarecie kg 50
Fantazja drobowa kg 15
Szynka drobiowa kg 15
Część 76:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn.
miary Ilość
1 Kaszanka i inne wędliny krwiste
151 31135-0 Salceson czarny kg 10
Salceson ozorowy kg 5
Część 77:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn.
miary Ilość
Parówka serdelka kg 150
Parówka pieńka kg 50
Parówka hot-dog kg 150
Część 78:


Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn.
miary Ilość
1 wędliny
151 31135-0 Kiełbasa śląska kg 200
Kiełbasa zwyczajna kg 100
Kiełbasa podwawelska kg 50
Kiełbasa toruńska kg 200
Kiełbasa grillowa kg 10
Kiełbaski śniadaniowe kg 100
Kabanosy kg 10
Kiełbasa biała parzona kg 150


Część 79:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn.
miary Ilość
1 wędliny
151 31135-0 Salami kg 15
Krakowska parzona kg 100
Ogonówka kg 100
Rolada wp. kg 30
Szynka konserwowa prasowana kg 50
Szynka wp. w galarecie z warzywami kg 10
Szynkowa wp. kg 100
Zielonogórska wp. kg 10
Żywiecka wp. kg 100
Część 80:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn.
miary Ilość
1 Pasztety
151 313 10-1 Pasztetowa kg 10
Pasztet pieczony kg 50
Pasztetowa ( konserwa) kg 30
Część 81:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn.
miary Ilość
1 wołowina
151 111 00-0 Wołowina b/k kg 25


Część 82:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn.
miary Ilość
1 Konserwy i przetwory mięsne
151 31000-5 Konserwa wieprzowa kg 10
Część 83:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn.
miary Ilość
1 Indyki
151 12120-3 Filet z indyka kg 50
Część 84:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn.
miary Ilość
1 Kurczęta
151 12130-6 Porcje rosołowe z kurcząt kg 250
Skrzydełka z kurczaków kg 15
Udka z kurczaka kg 100
Kurczaki kg 150
Bioderka z kurczaka kg 200
Pałki z kurczaka kg 50
Piersi z kurczaka kg 450
Część 85:
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn.
miary Ilość
1 Produkty drobiowe
151 111 00-0 Żołądki drobiowe kg 50
Wątroba drobiowa kg 100


II.5) Główny kod CPV: 15.11.30.00

Dodatkowe kody CPV:
15.13.12.00
15.11.40.00
15.13.11.34
15.13.13.10
15.11.21.30
15.13.15.00
15.11.11.00
15.13.14.10
15.13.11.35
15.13.11.30
15.13.11.39
15.53.11.30
15.13.12.30
15.13.10.00
15.11.21.20


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,00

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

w miesiącach: 12

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Za spełniających powyższe warunki zamawiający uzna wykonawców, którzy złożą oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1847 z póź. zm.) , zwanej dalej „ustawą” oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (załącznik nr 3 lub 3a do SIWZ).


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Za spełniających powyższe warunki zamawiający uzna wykonawców, którzy złożą oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1847 z póź. zm.) , zwanej dalej „ustawą” oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (załącznik nr 3 lub 3a do SIWZ).

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Za spełniających powyższe warunki zamawiający uzna wykonawców, którzy złożą oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1847 z póź. zm.) , zwanej dalej „ustawą” oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (załącznik nr 3 lub 3a do SIWZ).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: brak danych

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - TAK
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp - TAK
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp - TAK
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp - TAK
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp - TAK
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp - TAK
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp - TAK
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp - TAK

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1.1 Wypełniony i podpisany formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ;
1.2. Oświadczenie, potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz niewystąpienie którejkolwiek z przesłanek wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ (dla Wykonawców składających ofertę samodzielnie) lub załącznik nr 3a do SIWZ (dla Wykonawców składających ofertę wspólnie);
1.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

1.4 Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1.1 Wypełniony i podpisany formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ;
1.2. Oświadczenie, potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz niewystąpienie którejkolwiek z przesłanek wykluczenia z postępowania określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ (dla Wykonawców składających ofertę samodzielnie) lub załącznik nr 3a do SIWZ (dla Wykonawców składających ofertę wspólnie);
1.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

1.4 Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców:

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: brak danych

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: brak danych

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: brak danych

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: brak danych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: brak danych

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena:60,00
okres wymiany wadliwego towaru:40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: brak danych

Informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: brak danych

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą dotyczyć w szczególności:
a. nazwy, adresu oraz osób reprezentujących strony, a także osób wymienionych w § 6 pkt 1 i/lub pkt 2;
b. ceny artykułów, o kwotę nie większą niż wynikającą ze wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, podanego przez GUS publikowanego na stronie internetowej: www.stat.gov.pl. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych liczony jest miesięcznie od terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 2 pkt 1;
c. urzędowej stawki podatku VAT na artykuły stanowiących rodzaj –mięso wieprzowe,
wołowe, drób, wędliny i konserwy ;
d. każdej zmiany, która jest korzystna lub neutralna dla zamawiającego, lub zmiany której nie można było przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
e. terminu zakończenia (przedłużenia) obowiązywania niniejszej umowy, o którym mowa w § 2 pkt 1, z zastrzeżeniem § 3 pkt 3.
3. Strona wnioskująca o zmianę postanowień niniejszej umowy niezwłocznie i
pisemnie powiadamia o tym fakcie drugą stronę, uzasadniając zmianę
okolicznościami faktycznymi i prawnymi oraz przedkłada propozycję aneksu do
umowy.
4. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają potwierdzenia pisemnego w
postaci aneksu, z zastrzeżeniem pkt 5.
5. Strony tj. Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość okresowych dostaw
artykułów po cenie niższej niż określonej w formularzach cenowych (tzw. promocja). Zmiany te nie wymagają potwierdzenia pisemnego w postaci aneksu
do umowy.
6. Zmiana postanowień niniejszej umowy na podstawie pkt 2 ppkt 2) nie może
następować częściej niż raz na kwartał


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym:

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: , godzina:

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): brak danych

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIKI

Część nr: 1
Nazwa: Wieprzowina

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część1:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn.
miary Ilość

1wieprzowina
151 130 00-3 Boczek świeży kg 20
Golonka peklowana w siatce kg 500
Golonka z kością kg 100
Karkówka bez kości kg 2000
Kości wieprzowe kg 800
Łopatka kg 2000
Polędwiczki wieprzowe kg 30
Schab z kością kg 300
Schab bez kości kg 1200
Słonina kg 50
Szynka wieprzowa surowa kg 1200
Żeberka kg 200


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15113000-3

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 119655,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena:60,00
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
Część nr: 2
Nazwa: Wieprzwina

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 2:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn.
miary Ilość
1

Wieprzowina 151-130-00-3 Mięso gulaszowe kg 150
Mięso mielone kg 350


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15113000-3

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 6250,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena:60,00
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
Część nr: 3
Nazwa: Mięso suszone, wędzone, solone lub marynowane

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 3:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn.
miary Ilość
1

Mięso suszone, solone, wędzone lub marynowane
151 312 00-7 Boczek parzony kg 1200
Kości wędzone kg 500


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131200-7

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 20850,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena:60,00
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
Część nr: 4
Nazwa: Podroby

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 4:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn.
miary Ilość
1

podroby
151 140 00-0 Żołądki wołowe krojone kg 300
Wątroba wieprzowa kg 100
Ozory wieprzowe kg 10


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15114000-0

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 5250,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena0:60,00
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
Część nr: 5
Nazwa: Kaszanka i inne wędliny krwiste

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 5:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn.
miary Ilość
1

Kaszanka i inne wędliny krwiste 15131134-3 Salceson czarny kg 150
Kaszanka kg 150


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131134-3

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2700,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena:60,00
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
Część nr: 6
Nazwa: Pasztety

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 6:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn.
miary Ilość

1pasztety
15131310-1 Pasztetowa wędzona kg 100
Pasztetowa z grzybami kg 100
Pasztetowa ze szczypiorkiem kg 100
Pasztet drobiowy zapiekany Kg 200
Pasztetowa firmowa Kg 250


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131310-1

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 7875,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena:60,00
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
Część nr: 7
Nazwa: Kurczęta

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 7:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn.
Miary Ilość

1Kurczęta
151 12130-6 Korpusy z kurczaka kg 700
Skrzydełka z kurczaka kg 100
Udko z kurczaka kg 300
Udziec z kurczaka kg 200
Podudzie z kurczaka Kg 300
Ćwiartka z kurczaka kg 3000
Filet z kurczaka. kg 2500


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15112130-6

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 64550,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena:60,00
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
Część nr: 8
Nazwa: Produkty drobiowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 8:
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn.
Miary Ilość

1Produkty drobiowe
15131500-0 Udko kurczaka wędzone kg 50
Pierś kurczaka wędzona kg 100


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131500-0

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2550,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena:60,00
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
Część nr: 9
Nazwa: Produkty drobiowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 9:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn.
miary Ilość

1Produkty drobiowe 15131500-0 Żołądki drobiowe kg 100
Wątroba drobiowa kg 200


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131500-0

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1750,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
cena:60,00
Część nr: 10
Nazwa: Wołowina

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 10:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1wołowina
15111100-0 wołowina kg 502) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15111100-0

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1550,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
cena:60,00
Część nr: 11
Nazwa: Szynka

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 11:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Szynka 15131410-2 Szynka gotowana kg 200


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131410-2

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3200,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena:60,00
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
Część nr: 12
Nazwa: Szynka

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 12:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Szynka 15131410-2 Szynka wędzona kg 200


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131410-2

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3700,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
cena:60,00
Część nr: 13
Nazwa: Wędliny drobiowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 13:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny drobiowe 15131135-0 Filet z indyka kg 200


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131135-0

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 4100,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
cena:60,00
Część nr: 14
Nazwa: Wędliny drobiowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 14:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny drobiowe 15131135-0 Polędwica drobiowa kg 250


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131135-0

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3875,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena:60,00
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
Część nr: 15
Nazwa: Wędliny drobiowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 15:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny drobiowe 15131135-0 Polędwica drobiowa z majerankiem kg 200


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131135-0

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3100,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena:60,00
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
Część nr: 16
Nazwa: Wędliny drobiowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 16:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny drobiowe 15131135-0 Polędwica z warzywami kg 200


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131135-0

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3000,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
cena:60,00
Część nr: 17
Nazwa: Wędliny drobiowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 17:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny drobiowe 15131135-0 Szynka z indyka kg 200


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131135-0

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3000,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
cena:60,00
Część nr: 18
Nazwa: Wędliny drobiowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 18:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny drobiowe 15131135-0 Kurczak w galarecie kg 200


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131135-0

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3500,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena:60,00
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
Część nr: 19
Nazwa: Wędliny drobiowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 19:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny drobiowe 15131135-0 żywiecka drobiowa kg 200


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131135-0

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3700,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena:60,00
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
Część nr: 20
Nazwa: Wędliny drobiowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 20:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny drobiowe 15131135-0 Parówka drobiowa kg 400


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131135-0

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 4600,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena:60,00
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
Część nr: 21
Nazwa: Wędliny drobiowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 21:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny drobiowe 15131135-0 Mielonka drobiowa kg 200


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131135-0

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2700,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena:60,00
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
Część nr: 22
Nazwa: Wędliny drobiowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 22:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny drobiowe 15131135-0 Rolada z kurczaka kg 200


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131135-0

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 4200,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
cena:60,00
Część nr: 23
Nazwa: Wędliny drobiowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny drobiowe 15131135-0 Kurczak faszerowany kg 200


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131135-0

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3700,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
cena:60,00
Część nr: 24
Nazwa: Wędliny drobiowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 24:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny drobiowe 15131135-0 Rolada ze szpinakiem kg 200


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131135-0

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3500,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena:60,00
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
Część nr: 25
Nazwa: Wędliny drobiowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 25:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny drobiowe 15131135-0 Rolada z mozzarellą i suszonymi pomidorami kg 200


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131135-0

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3500,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena:60,00
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
Część nr: 26
Nazwa: Wędliny drobiowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 26:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny drobiowe 15131135-0 Rolada z żurawiną kg 200


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131135-0

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3500,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
cena:60,00
Część nr: 27
Nazwa: Wędliny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny drobiowe 15131135-0 Jałowcowa kg 1502) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131130-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2850,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena:60,00
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
Część nr: 28
Nazwa: Wędliny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 28:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 kabanosy kg 100


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131130-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2200,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
cena:60,00
Część nr: 29
Nazwa: Wędliny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 29:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Krakowska podsuszana kg 250


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131130-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 5750,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
cena:60,00
Część nr: 30
Nazwa: Wędliny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 30:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Mielonka prasowana kg 250


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131130-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2250,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena:60,00
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
Część nr: 31
Nazwa: Wędliny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 31:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 mortadela kg 250


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131130-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2250,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
cena:60,00
Część nr: 32
Nazwa: Wędliny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 32:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Parówka gruba kg 700


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131130-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 7000,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
cena:60,00
Część nr: 33
Nazwa: Wędliny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 33:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Parówka w folii kg 500


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131130-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 5000,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena:60,00
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
Część nr: 34
Nazwa: Wędliny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 34:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Parówki z cielęciny kg 400


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131130-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 5200,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
cena:60,00
Część nr: 35
Nazwa: Wędliny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 35:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Śląska delikatesowa kg 400


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131130-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 7000,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
cena:60,00
Część nr: 36
Nazwa: Wędliny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 36:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 zwyczajna kg 1000


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131130-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 9500,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena:60,00
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
Część nr: 37
Nazwa: Wedliny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 37:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Schab z płatkami czosnku kg 200


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131130-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3400,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
cena:60,00
Część nr: 38
Nazwa: Wedliny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 38:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Krotoszyńska parzona kg 200


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131130-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3400,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena:60,00
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
Część nr: 39
Nazwa: Wędliny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 39:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Ogonówka parzona kg 200


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131130-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2900,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena:60,00
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
Część nr: 40
Nazwa: Wędliny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 40:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Pieczeń chłopska kg 250


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131139-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena:60,00
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
Część nr: 41
Nazwa: Wędliny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 41:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Polędwica sopocka kg 200


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131130-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3400,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
cena:60,00
Część nr: 42
Nazwa: Wedliny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 42:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Polędwica wieprzowa z majerankiem kg 2002) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131130-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3600,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
cena:60,00
Część nr: 43
Nazwa: Wędliny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 43:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Rolada boczkowa kg 200


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131130-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3400,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena:60,00
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
Część nr: 44
Nazwa: Wędliny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 44:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Rolada schabowa kg 200


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15531130-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3400,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
cena:60,00
Część nr: 45
Nazwa: Wedliny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 45:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 sękacz kg 200


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131130-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3400,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena:60,00
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
Część nr: 46
Nazwa: Wędlny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 46:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Szynka babuni kg 2002) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131130-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3900,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena:60,00
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
Część nr: 47
Nazwa: Wędliny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 47:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Szynka wiejska kg 200


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131130-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3900,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
cena:60,00
Część nr: 48
Nazwa: Wędliny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 48:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Wędzonka wiejska kg 200


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131130-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3700,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena:60,00
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
Część nr: 49
Nazwa: Wędliny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 49:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Pieczeń ze śliwką kg 200


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15531130-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2200,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena:60,00
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
Część nr: 50
Nazwa: Wędliny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 50:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Pieczeń z kaczki kg 200


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131130-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3500,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena:60,00
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
Część nr: 51
Nazwa: Wędliny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 51:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Polska kg 200


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131130-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 4000,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
cena:60,00
Część nr: 52
Nazwa: Wedliny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 52:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Kiełbasa grillowa kg 450


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131130-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 4050,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
cena:60,00
Część nr: 53
Nazwa: Wedlny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 53:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Kiełbasa toruńska kg 300


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131130-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 4200,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
cena:60,00
Część nr: 54
Nazwa: Wędliny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 54:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Kiełbasa biała parzona kg 600


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131130-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 6600,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena:60,00
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
Część nr: 55
Nazwa: Wedliny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 55:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Kiełbasa biała cieńka kg 400


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131130-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 8000,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
cena:60,00
Część nr: 56
Nazwa: Wędliny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 56:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Kiełbasa śłoikowa kg 150


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131130-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1875,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
cena:60,00
Część nr: 57
Nazwa: Wędliny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 57:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 żywiecka kg 200


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131130-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3400,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena:60,00
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
Część nr: 58
Nazwa: Wedliny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 58:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Metka kg 200


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131130-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2700,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
cena:60,00
Część nr: 59
Nazwa: Wędliny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 59:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Salceson królewski kg 200


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131130-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1800,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena:60,00
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
Część nr: 60
Nazwa: Wędliny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 60:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Mielonka konserwowa kg 200


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131130-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1800,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
cena:60,00
Część nr: 61
Nazwa: Wędliny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 61:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Szynka konserwowa kg 400


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131130-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 6600,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena:60,00
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
Część nr: 62
Nazwa: Wędliny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 62:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Szynka w galarecie kg 200


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131130-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 2900,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
cena:60,00
Część nr: 63
Nazwa: Wedliny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 63:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Szynkowa wieprzowa kg 250


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131130-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 4125,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena:60,00
termin wymiany wadliwego:40,00
Część nr: 64
Nazwa: Wędliny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 64:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Łopatkowa kg 200


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131130-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3100,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
cena:60,00
Część nr: 65
Nazwa: Salami

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 65:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 salami kg 200


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131230-6

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 5600,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena:60,00
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
Część nr: 66
Nazwa: Salami

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 66:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Salami z przyprawami kg 200


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131230-6

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 6000,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena:60,00
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
Część nr: 67
Nazwa: Konserwy , przetwory z mięsa

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 67:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Konserwa mielonka kg 100


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131000-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1450,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena:60,00
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
Część nr: 68
Nazwa: Konserwy, przetwory z miesa

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 68:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Konserwa mięsna kg 100


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131000-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1700,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
cena:60,00
Część nr: 69
Nazwa: Pasztety

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 69:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Pasztet porcjowany kg 100


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131310-1

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1550,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
termin wymiany wadliwego towaru:60,00
cena:60,00
Część nr: 70
Nazwa: Wedliny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 70:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn
miary Ilość

1Wędliny 15131135-5 Kabanosy w opakowaniu hermetycznym kg 100


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131130-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 4700,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
cena:60,00
Część nr: 71
Nazwa: Wieprzowina

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 71:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn.
miary Ilość
1 wieprzowina
151 13000-3 Boczek świeży kg 5
Golonka wp. Kg 50
Karkówka b/k kg 300
Łopatka b/k kg 250
Mięso mielone kg 50
Polędwiczki wp. kg 5
Schab b/k kg 300
Słonina kg 15
Szynka b/k kg 350
Żeberka wp. kg 50


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15113000-3

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 21885,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
cena:60,00
Część nr: 72
Nazwa: Mięso suszone, solone, wedzone lub marynowane

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 72:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn.
miary Ilość
1 Mięso suszone, wędzone lub marynowane
151 31200-7 Boczek wędzony kg 100
Polędwica wędzona kg 100
Baleron kg 100


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131200-7

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 5880,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena:60,00
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
Część nr: 73
Nazwa: Podroby

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 73:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn.
miary Ilość
1 podroby
151 14000-0 Flaki wołowe kg 40
Watroba wp. kg 60


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15114000-0

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 840,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
cena:60,00
Część nr: 74
Nazwa: Szynka

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 74:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn.
miary Ilość
1 szynka
151 314 10-2 Szynka gotowana kg 100
Szynka wędzona kg 80


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131410-2

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3580,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
cena:60,00
Część nr: 75
Nazwa: Wędliny drobiowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 75:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn.
miary Ilość
1 wędliny
151 31135-0 baton drobiowy kg 50
Polędwica drobiowa kg 70
Pierś drobiowa kg 10
Śniadaniowa drobiowa kg 10
Szynka tostowa drobiowa kg 5
Rolada drobiowa kg 50
Kurczak w galarecie kg 50
Fantazja drobowa kg 15
Szynka drobiowa kg 15


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131135-0

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3887,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
cena:60,00
Część nr: 76
Nazwa: Kaszanka i inne wedliny krwiste

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 76:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn.
miary Ilość
1 Kaszanka i inne wędliny krwiste
151 31135-0 Salceson czarny kg 10
Salceson ozorowy kg 5


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131134-3

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 200,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
cena:60,00
Część nr: 77
Nazwa: Wędliny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn.
miary Ilość
Parówka serdelka kg 150
Parówka pieńka kg 50
Parówka hot-dog kg 150


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131130-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3870,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena:60,00
termin wymiany wdliwego towaru:40,00
Część nr: 78
Nazwa: Wedliny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 78:


Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn.
miary Ilość
1 wędliny
151 31135-0 Kiełbasa śląska kg 200
Kiełbasa zwyczajna kg 100
Kiełbasa podwawelska kg 50
Kiełbasa toruńska kg 200
Kiełbasa grillowa kg 10
Kiełbaski śniadaniowe kg 100
Kabanosy kg 10
Kiełbasa biała parzona kg 150
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131130-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 11840,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
cena:60,00
Część nr: 79
Nazwa: Wędliny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 79:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn.
miary Ilość
1 wędliny
151 31135-0 Salami kg 15
Krakowska parzona kg 100
Ogonówka kg 100
Rolada wp. kg 30
Szynka konserwowa prasowana kg 50
Szynka wp. w galarecie z warzywami kg 10
Szynkowa wp. kg 100
Zielonogórska wp. kg 10
Żywiecka wp. kg 100


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131130-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 8901,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena:60,00
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
Część nr: 80
Nazwa: Pasztety

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 80:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn.
miary Ilość
1 Pasztety
151 313 10-1 Pasztetowa kg 10
Pasztet pieczony kg 50
Pasztetowa ( konserwa) kg 30


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131310-1

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1098,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
cena:60,00
Część nr: 81
Nazwa: Wołowina

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 81:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn.
miary Ilość
1 wołowina
151 111 00-0 Wołowina b/k kg 25


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15111100-0

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 750,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena:60,00
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
Część nr: 82
Nazwa: Konserwy i przetwory z mięsa

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 82:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn.
miary Ilość
1 Konserwy i przetwory mięsne
151 31000-5 Konserwa wieprzowa kg 10


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131000-5

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 160,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
cena:60,00
Część nr: 83
Nazwa: Indyk

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 83:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn.
miary Ilość
1 Indyki
151 12120-3 Filet z indyka kg 50


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15112120-3

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1150,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
cena:60,00
Część nr: 84
Nazwa: Kurczęta

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 84:

Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn.
miary Ilość
1 Kurczęta
151 12130-6 Porcje rosołowe z kurcząt kg 250
Skrzydełka z kurczaków kg 15
Udka z kurczaka kg 100
Kurczaki kg 150
Bioderka z kurczaka kg 200
Pałki z kurczaka kg 50
Piersi z kurczaka kg 450


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15112130-6

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 10157,50 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena:60,00
termin wymiany wadliwego towaru:40,00
Część nr: 85
Nazwa: Produkty drobiowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Część 85:
Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Nazwa własna oferowanego produktu Jedn.
miary Ilość
1 Produkty drobiowe
151 111 00-0 Żołądki drobiowe kg 50
Wątroba drobiowa kg 100


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15131500-0

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 850,00 pln

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
cena:60,00
termin wymiany wadliwego towaru:40,00

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.