eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krempna › "Budowa miejsc postojowo-wypoczynkowych na szlakach rowerowych w Gminie Krempna"

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-12-08Ogłoszenie nr 763535-N-2020 z dnia 2020-12-08 r.

Gmina Krempna:

"Budowa miejsc postojowo-wypoczynkowych na szlakach rowerowych w Gminie Krempna"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu: „Budowa miejsc postojowo-wypoczynkowych na szlakach rowerowych w Gminie Krempna” w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %): 0%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krempna, krajowy numer identyfikacyjny 54809200000000, Krempna 85, 38-232 Krempna, woj. podkarpackie, państwo Polska

telefon: 134 414 045
faks: 134 414 045
e-mail: ugkrempna@wp.pl
www: www.krempna.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak, www.krempna.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak, www.krempna.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób: Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie.

Adres: Urząd Gminy w Krempnej, 38-232 Krempna 85, pok. nr 8 Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Budowa miejsc postojowo-wypoczynkowych na szlakach rowerowych w Gminie Krempna"

Numer referencyjny: UG.271.1.22.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest „Budowa miejsc postojowo-wypoczynkowych na szlakach rowerowych w Gminie Krempna”.
Zakres robót obejmuje: 1.Budowę 8 altan dużych (ciężkich) na planie sześciokąta przy największej średnicy 6,2 m licząc od środka fundamentu punktowego. Fundamenty ɸ 600 z betonu B20 zbrojone ɸ 12 co 15 cm. Konstrukcja altany wiązary ramowe konstrukcji zastrzałowo-kleszczowej. Wiązary rozstawione osiowo co 3,1 m. Usztywnienie wiązarów w poprzek za pomocą mieczy oraz wiatrownic. Kotwienie wiązarów fundamentowych za pomocą śrub ɸ 16. Pomiędzy wiązarami ławy z desek. Ściany boczne obite deskami na pióro-wpust do wysokości 1,5 m od posadzki.
Wewnątrz wiaty palenisko ɸ 1,4 m. Nad paleniskiem na wysokości 1,8 m od posadzki okap z blachy KO ɸ 1800. Komin z blachy KO ɸ 500. Okap mocowany za pomocą łańcuszków do wieńca drewnianego na wysokości 4,04 m. Dach deskowany obity papą a następnie gontem papowym.Posadzka po zdjęciu humusu, utwardzona z kostki brukowej. Przy każdej altanie na zewnątrz do płytki betonowej o wymiarach 0,5 m x 0,5 m należy zamontować „Samoobsługową Stację Naprawy Rowerów” ze stali ocynkowanej w wersji „Standard”.
Przy każdej altanie należy zamontować stojak na 5-7 rowerów.
2. Budowa 8 altan małych (lekkich)
a) Stół z ławami
Fundament wykonany w technologii monolitycznej z betonu C20/25, zbrojonego siatką 25x25cm; pionowo z żebrowanych prętów #12, poziomo strzemiona #8. Fundament zakończony kamieniami pozyskanymi z wykopu oraz okolicy (kamień polny, otoczaki rzeczne itp.). Zaleca się wykonanie fundamentu z betonu szczelnego np. z dodatkiem stosownego preparatu. W przypadku wykonania z betonu zwykłego fundament wykonać na podbetonie i izolować masą asfaltową.Konstrukcja ławy wykonana z okrąglaków okorowanych o100mm, mocowanych do fundamentu za pomocą kotew z prętów gwintowanych o 20mm. Otwory montażowe wywiercić otwornicą, powstałe w ten sposób czopy ściąć na odpowiednią wysokość i po skręceniu konstrukcji, wkleić klejem wodo i mrozoodpornym do drewna. Elementy drewniane w miejscach połączeń zaciosać na głębokość połowy połączenia tak, aby jeden wchodził w drugi. Wszystkie elementy drewniane są połączone ze sobą za pomocą śrub zamkowych M8 i M12. Elementy drewniane zabezpieczyć przez 1-krotne pokrycie preparatem ochronnym bezbarwnym a następnie 2-krotne preparatem ochronnym w kolorze tik.
b) Stół z ławami i zadaszeniem górnym
Fundament wykonany w technologii monolitycznej z betonu C20/25, zbrojonego siatką25x25; pionowo z żebrowanych prętów #12, poziomo strzemiona #8, w dolnej części ławy pręty #14. Fundament zakończony kamieniami pozyskanymi z wykopu oraz okolicy (kamień polny, otoczaki rzeczne itp.). Zaleca się wykonanie fundamentu z betonu szczelnego np. z dodatkiem stosownego preparatu. W przypadku wykonania z betonu zwykłego fundament wykonać na podbetonie i izolować masą asfaltową.
Posadzka wykonana z klińca frakcji 20-50 mm na podbudowie z piasku rozdzielonych geowłókniną. Posadzka ograniczona obrzeżem kamiennym lub betonowym.
Połączenie konstrukcji drewnianej z fundamentem stanowi cynkowana ogniowo rura stalowa o159 mm wpuszczona w fundament na głębokość 80 cm. Maszt drewniany o150 mm
(u podstawy) zaciosany na wymiar rury połączyć z rurą dwoma śrubami zamkowymi M10. Do masztów przykręcić podwójnie płatwie z okrąglaków okorowanych o120 mm łącznikami
z prętów gwintowanych M14.Miecze osadzone są w maszcie w bruździe 3 cm na płycie kolcowej dwustronnej i łącznikiem z pręta gwintowanego M14 Krokwie i wymiany mocować wkrętami do drewna ocynkowanymi M6. Pokrycie dachu stanowi łupany gont jodłowy układany podwójnie na poszyciu z desek o gr. 25 mm zabezpieczonych dwoma warstwami papy asfaltowej.
W kolorystyce należy dążyć do wyraźnego zróżnicowania kolorystyki pokrycia dachowego w kolorze ciemny brąz przechodzący w czerń a elementami konstrukcji w kolorze brązu.
Elementy drewniane zabezpieczyć przez 1-krotne pokrycie preparatem ochronnym bezbarwnym a następnie 2-krotne preparatem ochronnym w kolorze tik. Gont zabezpieczyć przez kąpiel w mieszaninie preparatów impregnujących.
Przy każdej małej altanie należy zamontować stojak na 5-7 rowerów.
Przy każdej altanie dużej z paleniskiem (ciężkiej) i przy altanie małej (lekkiej) w miejscu widocznym należy zamontować tablice informacyjne o wymiarze 80 cm x 120 cm. Wzór tablicy określony zostanie w formie załącznika do umowy.
Do altany dużej z paleniskiem (ciężkiej) na działce nr 30/2 w Krempnej i altany małej (lekkiej) na działce nr 329/2 w Krempnej należy dodatkowo wykonać niezbędne roboty ziemne zgodnie z przedmiarem.
Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamawianych altanek ciężkich i altanek małych łącznie do 4 sztuk.


II.5) Główny kod CPV: 45.00.00.00


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,00

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 31.07.2021

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
c) zdolności technicznej lub zawodowej - minimalne poziomy zdolności w tym zakresie:
c.1.) tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na:
- budowie obiektów małej architektury o konstrukcji drewnianej o wartości co najmniej 80 000 złotych brutto
Uwaga:
Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej: jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
c.2) t.j. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: przynajmniej
1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej;
Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wymienione uprawnienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunek określony w ust. 1 pkt 1) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie (składających ofertę wspólną) natomiast warunki określone w ust. 1 pkt 2) spełniają łącznie.
2. Zamawiający informuje, że posiadane przez osoby uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty, jako obowiązujące. Zamawiający dopuszcza również możliwość uznania uprawnień wynikających z innych niż krajowe przepisów np. treści dyrektyw, zawartych umów międzynarodowych i innych przepisów, które potwierdzą spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).


Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: brak danych

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - TAK
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp - TAK
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp - TAK
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp - TAK
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp - TAK
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp - TAK
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp - TAK
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp - TAK

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie
i miejscu dostarczenia następujących dokumentów t.j.:
1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organemw sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.
2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia albo innego dokumentu potwierdzającego , że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców.
3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy ;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w Rozdziale XXII podr. III ust. 1 pkt 1-3 SIWZ składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :
a) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacja z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu zgodnie z załącznikiem do SIWZ oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencjiw postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
4. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane przez wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz przez podwykonawców, składane są w oryginale.
5. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzone za zgodność z oryginałem.
6. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci albo wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo
podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
8. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
11.W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1282).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu dostarczenia następujących dokumentów t.j. :
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający wykonanie robót budowlanych określonych w Rozdziale XXI pkt 2) lit. c.1 SIWZ wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Zakres dowodów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale XXI pkt 2) lit. c.1 SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ.
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale XXI pkt 2) lit. c.2 SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 4 do SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie , będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 2, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 2.


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: brak danych
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: brak danych

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: brak danych

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców:

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: brak danych

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: brak danych

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: brak danych

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: brak danych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: brak danych

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena:60,00
Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady:40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: brak danych

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: brak danych

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: brak danych

Informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: brak danych

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót budowlanych o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót budowlanych, w następujących sytuacjach:
1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót budowlanych, będą następstwem konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim okoliczności te miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót budowlanych,
2) jeżeli wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne (temperatura, opady, wiatr, wilgotność), uniemożliwiające wykonanie robót budowlanych zgodnie z normami, zaleceniami producentów wyrobów lub przepisami prawa, o ile Wykonawca wykaże brak możliwości wykonania w tym okresie innych robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWiORB,
3) jeżeli wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymają lub opóźnią realizację przedmiotu umowy, lub jeżeli wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
4) jeżeli wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
5) jeżeli wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane, oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
7) jeżeli wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
2. Strony są uprawnione do żądania zmiany umowy w zakresie wyrobów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:
1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót budowlanych objętej przedmiotem umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, na podstawie którego je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego i pozwolenia na budowę,
3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
4) wystąpienia warunków na terenie budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
5) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub wyrobów ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,
8) konieczności zaniechania części robót budowlanych ze względu na zaistnienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że ich wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. Dopuszcza się zmianę osób pełniących funkcję kierownika budowy lub kierownika robót w przypadku niemożności sprawowania przez niego swojej funkcji; zmiana kierownika budowy może nastąpić wyłącznie w sytuacji, gdy wskazana przez Wykonawcę osoba mająca sprawować tę funkcję spełniać będzie wymagania dotyczące kwalifikacji i doświadczenia, określone w SIWZ.
4. Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający uważa, że zachodzi podstawa do dokonania zmiany umowy, zobowiązany jest do przekazania drugiej Stronie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Projektantowi sprawującemu nadzór autorski obiegowego protokołu konieczności zmiany umowy, zamieszczając w nim:
1) opis zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania zmiany,
2) proponowane rozwiązanie zmiany,
3) szczegółową analizę kosztów wprowadzenia zmiany,
4) zestawienie zysków i strat wynikających z wprowadzenia zmiany; jeżeli zmiana umowy będzie skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy, dane zestawienie musi być sporządzone przez rzeczoznawcę budowlanego,
5) podpis wnioskodawcy zmiany.
5. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania obiegowego protokołu konieczności zmiany umowy inspektor nadzoru inwestorskiego i projektant sprawujący nadzór autorski są zobowiązani ustosunkować się w nim do zgłoszonego żądania zmiany umowy.
6. W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania obiegowego protokołu konieczności zmiany umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
7. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
8. W razie wątpliwości przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
- będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy.


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym:

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 23.12.2020, godzina: 10:00

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Oferty należy składać w języku polskim.

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIKI

Część nr: 1
Nazwa: Budowa altan dużych (ciężkich) z paleniskiem (8 szt.)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Budowa 8 altan dużych (ciężkich) na planie sześciokąta przy największej średnicy 6,2 m licząc od środka fundamentu punktowego. Fundamenty ɸ 600 z betonu B20 zbrojone ɸ 12 co 15 cm. Konstrukcja altany wiązary ramowe konstrukcji zastrzałowo-kleszczowej. Wiązary rozstawione osiowo co 3,1 m. Usztywnienie wiązarów w poprzek za pomocą mieczy oraz wiatrownic. Kotwienie wiązarów fundamentowych za pomocą śrub ɸ 16. Pomiędzy wiązarami ławy z desek. Ściany boczne obite deskami na pióro-wpust do wysokości 1,5 m od posadzki. Wewnątrz wiaty palenisko ɸ 1,4 m. Nad paleniskiem na wysokości 1,8 m od posadzki okap
z blachy KO ɸ 1800. Komin z blachy KO ɸ 500. Okap mocowany za pomocą łańcuszków do wieńca drewnianego na wysokości 4,04 m.
Dach deskowany obity papą a następnie gontem papowym. Posadzka po zdjęciu humusu, utwardzona z kostki brukowej.
Przy każdej altanie na zewnątrz do płytki betonowej o wymiarach 0,5 m x 0,5 m należy zamontować „Samoobsługową Stację Naprawy Rowerów” ze stali ocynkowanej w wersji „Standard”. Przy każdej altanie należy zamontować stojak na 5-7 rowerów.
Przy każdej altanie dużej z paleniskiem (ciężkiej) w miejscu widocznym należy zamontować tablice informacyjne o wymiarze 80 cm x 120 cm. Wzór tablicy określony zostanie w formie załącznika do umowy.
Do altany dużej z paleniskiem (ciężkiej) na działce nr 30/2 w Krempnej należy dodatkowo wykonać niezbędne roboty ziemne zgodnie z przedmiarem.
Planowana lokalizacja altan dużych z paleniskiem (ciężkich) - 8 szt :
dz. ew. 576 - Myscowa, dz. ew. 265 – Polany, dz. ew. 30/2 - Krempna, dz. ew. 115 - Kotań, dz. ew. 346/2 - Świątkowa Wielka, dz. ew. 35/22 - Wyszowatka, dz. ew. 97/13 - Grab, dz. ew. 20/1- Grab.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00

4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 31.07.2021

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena:60,00
Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady:40,00
Część nr: 2
Nazwa: Budowa altan małych (lekkich) - 8 szt.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Budowa 8 altan małych (lekkich)
a) Stół z ławami
Fundament wykonany w technologii monolitycznej z betonu C20/25, zbrojonego siatką 25x25cm; pionowo z żebrowanych prętów #12, poziomo strzemiona #8. Fundament zakończony kamieniami pozyskanymi z wykopu oraz okolicy (kamień polny, otoczaki rzeczne itp.). Zaleca się wykonanie fundamentu z betonu szczelnego np. z dodatkiem stosownego preparatu. W przypadku wykonania z betonu zwykłego fundament wykonać na podbetonie
i izolować masą asfaltową.
Konstrukcja ławy wykonana z okrąglaków okorowanych o100mm, mocowanych do fundamentu za pomocą kotew z prętów gwintowanych o 20mm. Otwory montażowe wywiercić otwornicą, powstałe w ten sposób czopy ściąć na odpowiednią wysokość i po skręceniu konstrukcji, wkleić klejem wodo i mrozoodpornym do drewna.
Elementy drewniane w miejscach połączeń zaciosać na głębokość połowy połączenia tak, aby jeden wchodził w drugi.
Wszystkie elementy drewniane są połączone ze sobą za pomocą śrub zamkowych M8 i M12.
Elementy drewniane zabezpieczyć przez 1-krotne pokrycie preparatem ochronnym bezbarwnym a następnie 2-krotne preparatem ochronnym w kolorze tik.

b) Stół z ławami i zadaszeniem górnym
Fundament wykonany w technologii monolitycznej z betonu C20/25, zbrojonego siatką25x25; pionowo z żebrowanych prętów #12, poziomo strzemiona #8, w dolnej części ławy pręty #14. Fundament zakończony kamieniami pozyskanymi z wykopu oraz okolicy (kamień polny, otoczaki rzeczne itp.).
Zaleca się wykonanie fundamentu z betonu szczelnego np. z dodatkiem stosownego preparatu. W przypadku wykonania z betonu zwykłego fundament wykonać na podbetonie
i izolować masą asfaltową.
Posadzka wykonana z klińca frakcji 20-50 mm na podbudowie z piasku rozdzielonych geowłókniną. Posadzka ograniczona obrzeżem kamiennym lub betonowym.
Połączenie konstrukcji drewnianej z fundamentem stanowi cynkowana ogniowo rura stalowa o159 mm wpuszczona w fundament na głębokość 80 cm. Maszt drewniany o150 mm
(u podstawy) zaciosany na wymiar rury połączyć z rurą dwoma śrubami zamkowymi M10.
Do masztów przykręcić podwójnie płatwie z okrąglaków okorowanych o120 mm łącznikami
z prętów gwintowanych M14.
Miecze osadzone są w maszcie w bruździe 3 cm na płycie kolcowej dwustronnej i łącznikiem
z pręta gwintowanego M14
Krokwie i wymiany mocować wkrętami do drewna ocynkowanymi M6. Pokrycie dachu stanowi łupany gont jodłowy układany podwójnie na poszyciu z desek o gr. 25 mm zabezpieczonych dwoma warstwami papy asfaltowej.
W kolorystyce należy dążyć do wyraźnego zróżnicowania kolorystyki pokrycia dachowego w kolorze ciemny brąz przechodzący w czerń a elementami konstrukcji w kolorze brązu.
Elementy drewniane zabezpieczyć przez 1-krotne pokrycie preparatem ochronnym bezbarwnym a następnie 2-krotne preparatem ochronnym w kolorze tik. Gont zabezpieczyć przez kąpiel w mieszaninie preparatów impregnujących.
Przy każdej małej altanie należy zamontować stojak na 5-7 rowerów.

Przy każdej altanie małej (lekkiej) w miejscu widocznym należy zamontować tablice informacyjne o wymiarze 80 cm x 120 cm. Wzór tablicy określony zostanie w formie załącznika do umowy.

Do altany małej (lekkiej) na działce nr 329/2 w Krempnej należy dodatkowo wykonać niezbędne roboty ziemne zgodnie z przedmiarem.

Planowana lokalizacja altan małych (lekkich) – 8 szt.:
dz. ew. 285 – Polany, dz. ew. 550 – Myscowa, dz. ew. 329/2 – Krempna, dz. ew. 79 – Żydowskie, dz. ew. 187 - Grab (Ciechań), dz. ew. 312/3 - Świątkowa Wielka (Rozstajne), dz. ew. 15/1 - Kotań (Kolanin), dz. ew. 74 - Wyszowatka (Długie).


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00

4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 31.07.2021

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady:40,00
Cena:60,00

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.