eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Osjaków › Dostawa paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Osjakowie na lata 2021 - 2022Ogłoszenie z dnia 2020-11-30Ogłoszenie nr 759229-N-2020 z dnia 2020-11-30 r.

Gmina Osjaków:

Dostawa paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Osjakowie na lata 2021 - 2022

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %): 0%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osjaków, krajowy numer identyfikacyjny 73093467700000, Targowa 26, 98-320 Osjaków, woj. łódzkie, państwo Polska

telefon: 43 842 33 91,
faks: 43 842 33 91 wew. 13
e-mail: rkostrzycka@osjakow.pl,
www: www.osjakow.bip.net.pl

adres profilu nabywcy: nie dotyczy

adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Tak, www.osjakow.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak, www.osjakow.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie nie dotyczy

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

Inny sposób: w sposób pisemny

Adres: Urząd Gminy w Osjakowie, ul. Targowa 26, 98 - 320 Osjaków (pokój nr 16 - sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Osjakowie na lata 2021 - 2022

Numer referencyjny: RIZ.271.7.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych, poprzez sukcesywne tankowanie paliw, do pojazdów Zamawiającego i samochodów pożarniczych jednostek ochotniczych straży pożarnych
z terenu gminy Osjaków, na stacjach paliw objętych koncesją Wykonawcy. Oferowane paliwo musi odpowiadać normom jakościowym określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia
9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680). Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty i świadectwa jakościowe paliw. Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu możliwość zakupu paliw na stacji paliw położonej w miejscowości Osjaków, czynnej co najmniej we wszystkie dni robocze. Dostawa obejmuje następujące rodzaje paliw:
1. olej napędowy (ON) w ilości szacunkowej – 56 700 l
2. benzyna bezołowiowa Pb 95 (Pb95) w ilości szacunkowej – 2 220 l.
Podane ww. ilości paliw są ilościami szacunkowymi i służyć będą do porównania złożonych ofert
i wyboru najkorzystniej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy będzie stanowiło iloczyn ilości zakupionego paliwa i ceny z dnia zakupu pomniejszonej o udzielony opust cenowy (ON i et. Pb95). W okresie trwania umowy na dostawę paliw, prognozowana ilości paliwa może ulec zmianie, na którą Zamawiający nie ma wpływu, a wynika to z faktu, że Zamawiający nie ma możliwości przewidzenia dokładnej ilości zakupu paliwa. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w całości prognozowanego zakupu, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów dodatkowych. Zamawiający w przypadku powzięcia wątpliwości, co do odpowiedniej z normami jakości paliwa, zleci wykonanie jakości badań w uprawnionym laboratorium. W razie stwierdzenia niezgodności jakości badanego paliwa z obowiązującymi normami, kosztami badania Zamawiający obciąży Wykonawcę.
Zakup paliwa będzie dokonywany bezgotówkowo. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić „dokument wydania paliwa”, który będzie zawierał:
1) markę i numer rejestracyjny pojazdu, lub nazwę, typ pojazdu
2) datę zakupu,
3) rodzaj i ilość wydanego paliwa wyrażoną w litrach,
4) nazwisko, imię i podpis pobierającego paliwo,
5) pieczęć wykonawcy i podpis pracownika wydającego paliwo.
Okresem rozliczeniowym będzie miesiąc kalendarzowy. Do każdej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć „dokument wydania paliwa”, o którym mowa wyżej. W dniu zawarcia umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz pracowników, którzy będą upoważnieni do pobierania paliwa oraz wykaz pojazdów i sprzętu, który będzie stanowić załącznik do umowy.
Zamawiający w okresie obowiązywania umowy może zwiększyć wielkość przedmiotu umowy do 20% jej wartości. Zwiększenie wielkości dostawy może nastąpić w przypadku konieczności dalszego zapewnienia dostawy paliwa do pojazdów wynikających z potrzeb Zamawiającego.
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom i jest zobowiązany do wskazania w formularzu oferty nazwę i adres oraz zakres zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom, jeśli ich dane są już znane.


II.5) Główny kod CPV: 09.13.41.00


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,00

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data rozpoczęcia: 01.01.2021
data zakończenia: 31.12.2022

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: W zakresie spełnienia warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają ważną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie działalności w zakresie obrotu paliwami, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 833 z póżn. zm.). Koncesja musi być ważna na dzień składania ofert i przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku upływu ważności koncesji w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nowej, ważnej koncesji.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SIWZ oraz na podstawie przedłożonej koncesji złożonych wraz z formularzem oferty.


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
- podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - TAK

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od Wykonawcy:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
2) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedłożenia koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, tj. przedłożenia koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie działalności w zakresie obrotu paliwami, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 833 z późn. zm.). Koncesja musi być ważna na dzień składania ofert i przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku upływu ważności koncesji w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nowej, ważnej koncesji.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
formularz oferty, stosowne pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeśli dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców:

Przewidywana minimalna liczba wykonawców:

Maksymalna liczba wykonawców:

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: brak danych

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: brak danych

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: brak danych

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: brak danych

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: brak danych

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena:60,00
termin płatności faktur:40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: nie dotyczy

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: brak danych

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: brak danych

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: brak danych

Informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: nie dotyczy

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: brak danych

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana umowy może nastąpić w razie zaistnienia okoliczności:
1) zmiany obowiązkowej stawki podatku od towarów i usług, na pisemny wniosek Wykonawcy,
2) zmiany podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu paliwami, przy czym o zaistniałej zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego niezwłocznie od chwili zmiany,
3) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy,
4) zmiany pojazdów, do których może odbywać się tankowanie paliw i osób uprawnionych ze strony Zamawiającego do obsługi tych pojazdów.


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym:

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: , godzina:

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): brak danych

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.