eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Postomino › Organizacja i prowadzenie kąpieliskaJarosławiec Wschód, miejsc wykorzystywanych do kąpieli w Rusinowie oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaż strzeżonych w Jarosławcu i Rusinowie w okresie sezonu kąpieliskowego w 2017 r.

Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to sprostowanieOgłoszenie z dnia 2017-04-27

Ogłoszenie nr 75208 - 2017 z dnia 2017-04-27 r.

Postomino:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 72851
Data: 25/04/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Centrum Kultury i Sportu w Postominie, Krajowy numer identyfikacyjny 32076941900000, ul. Postomino  97, 76113   Postomino, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 59 810 93 73, e-mail a.czarnuch@postomino.pl, faks 59 810 93 73.
Adres strony internetowej (url): www.ckis.postomino.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i prowadzenie kąpieliska: Jarosławiec Wschód, miejsc wykorzystywanych do kąpieli w Rusinowie oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaż strzeżonych na obszarze morskim w Jarosławcu i Rusinowie, w okresie sezonu kąpieliskowego od 26 czerwca 2017 r. do 27 sierpnia 2017 r. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2017 r., przy czym okres sezonu kąpieliskowego trwa od 26 czerwca 2017 r. do 27 sierpnia 2017 r. 3.2. W ramach usług ratowniczych Wykonawca zobowiązany będzie: 1) zapewnić bezpieczeństwo na obszarze kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli w myśl obowiązujących przepisów; z zastrzeżeniem, że miejsca wykorzystywane do kąpieli muszą by zorganizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa dla kąpielisk, 2) utworzyć stanowiska do obserwacji wyznaczonego obszaru wodnego; 3) zatrudnić wykwalifikowaną kadrę ratowniczą, zgodnie z właściwymi przepisami odnoszącymi się do kąpielisk (dotyczy również miejsc wykorzystywanych do kąpieli), w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23.01.2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. 2012 poz. 108); 4) zapewnić jednolite stroje dla osób świadczących usługi, 5) zapewnić stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego poprzez zapewnienie min. trzyosobowych zespołów ratowników na każde 100 m linii brzegowej kąpieliska, w tym co najmniej jednego ratownika wodnego od strony lustra wody; 6) zorganizować punkt medyczny na terenie kąpieliska oraz zatrudnić personel do obsługi punktu medycznego z kwalifikacjami ratownika medycznego; 7) zabezpieczyć i wyposażyć stanowiska ratownicze oraz punkt medyczny w niezbędny sprzęt ratunkowy i medyczny (leki i artykuły sanitarne, a także w parasole, parawany i leżaki), natomiast kąpieliska w urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze; 8) utrzymywać sprzęt ratunkowy i medyczny w należytym stanie umożliwiającym jego stałe użytkowanie i zapewnienie bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w przypadku jego awarii lub zużycia - uzupełniać braki; 9) wyraźnie oznaczyć granice miejsc wykorzystywanych do kąpieli, w ramach których oznaczyć strefy dla umiejących i nieumiejących pływać oraz brodzik dla dzieci zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 286); 10) umieścić w ogólnie dostępnym miejscu regulaminy (informacje) dotyczące zasad korzystania z wyznaczonego miejsca wykorzystywanego do kąpieli, ograniczeń w korzystaniu z miejsca wykorzystywanego do kąpieli oraz sposobu powiadamiania o wypadkach wraz z numerami alarmowymi 11) Wydzielić 2 sektory kolonijno-obozowe do kąpieli grup zorganizowanych, zgodnie z właściwymi przepisami odnoszącymi się do kąpielisk (dotyczy również miejsc wykorzystywanych do kąpieli) oraz zabezpieczyć odpowiednią liczbę ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonych sektorów kolonijno-obozowych. I sektor kolonijno-obozowy o dł. 50m -Kąpielisko: Jarosławiec Wschód nr 1 II sektor kolonijno-obozowy o dł. 50m -Miejsce wykorzystywane do kąpieli Rusinowo 1 12) zapewnić bieżącą informację dotyczącą temperatury wody i powietrza oraz wysokości fali i siły wiatru oraz codziennie przekazywać informacje do Serwisu kąpieliskowego, 13) ustawić maszty wyposażone w komplet flag informacyjnych; 14) zapewnić informację o dopuszczalności lub zakazie kąpieli w miejscach, w których kąpiel jest niebezpieczna; 15) oczyszczać powierzchnie dna obszaru przeznaczonego do pływania lub kąpieli z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny wypadek; 16) upowszechniać zasady korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego; 17) zapewniać przekazywanie informacji o dopuszczalności lub zakazie korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego; 18) zabezpieczyć odpowiednie środki łączności umożliwiające utrzymanie bezpośredniej stałej łączności ze służbami ratowniczymi oraz pokrywać koszty ich utrzymania; 19) zabezpieczyć w ciągłej gotowości łodzie ratunkowe, zgodnie z odpowiednimi przepisami; 20) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji umowy, 21) zorganizować zespół szybkiego reagowania obejmujący swym zasięgiem plaże wschodnią i zachodnią, który w momencie zgłoszenia o wypadku natychmiast wypływa łodzią motorową w celu udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym; 22) ubezpieczyć zatrudnionych ratowników od następstw nieszczęśliwych wypadków; 23) prowadzić dziennik wizualnej oceny jakości wody, udzielonej pomocy medycznej, dzienniki pracy sprzętu motorowodnego, dziennik pracy poszczególnych stanowisk ratowniczych, których kserokopię po zakończeniu sezonu kąpieliskowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu, 3.3. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania odpowiednim sprzętem ratowniczym z uwzględnieniem wyposażenia oferowanego przez Zamawiającego do oddania nieodpłatnie w użyczenie, według wykazu sprzętu ratowniczego stanowiącego załącznik nr 1 do umowy: a) ratownicza łódź motorowa - jedna na każde 400 m linii brzegowej; b) ratownicza łódź wiosłowa - jedna na każde 100 m linii brzegowej; c) koło ratunkowe z nietonącą linką o długości 25 m lub pasy ratownicze - jedna sztuka na każde 50 m linii brzegowej, umieszczone w pobliżu lustra wody; d) żerdzie ratunkowe na kąpieliskach posiadających pomosty stałe lub pływające - dwie sztuki; e) liny asekuracyjne o długości minimum 80 m na kołowrotku lub w zasobniku linowym jedna na każde 100 m linii brzegowej; f) tubę głosową elektroakustyczną na każdym stanowisku ratowniczym; g) tablicę do zamieszczania informacji o temperaturze wody i powietrza, szybkości wiatru oraz wysokości fali; h) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena - po jednej sztuce na każdym stanowisku ratowniczym; i) środki łączności między stanowiskami ratowniczymi; j) rzutki ratunkowe - po jednej sztuce dla każdego ratownika wodnego; k) lornetki - jedna sztuka na każdym stanowisku ratowniczym; l) zestaw do nurkowania (płetwy, maska, fajka) - po jednym komplecie dla każdego ratownika wodnego; m) podwyższone stanowiska ratownicze dla ratowników wodnych - jedno na każde 100 m linii brzegowej; n) maszt wraz z kompletem flag przy każdym stanowisku ratowniczym; o) leki i artykuły sanitarne. 3.4. Zaleca się, aby wykonawca przez złożeniem oferty zapoznał się ze stanem technicznym użyczanego sprzętu. 3.5. Po sezonie kąpieliskowym, tj. po 27 sierpnia 2017 r. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać trzyosobowy zespół ratowniczy z gotowością do udzielenia pomocy na obszarach wodnych; zespół ratowniczy ma dotrzeć na miejsce zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 120 minut. Po sezonie kąpieliskowym Wykonawca złoży informację o składzie zespołu ratowniczego, sposobie kontaktowania się z poszczególnymi osobami wraz ze wskazaniem osoby do kontaktu. 3.6. W ramach usług zapewniających bezpieczeństwo Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) przestrzegania przepisów, zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011r., Nr 208 poz. 1240) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (t.j. Dz. U z 2012r. nr 145), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997r., nr 57, poz. 358) oraz przepisami wykonawczymi. 2) Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: a) współpracy z policją do analizy zagrożeń i identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wody do pływania, kąpania się, uprawiania sportu i rekreacji, b) przeprowadzenia działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych, polegających w szczególności na: ? oznakowaniu miejsc niebezpiecznych, ? objęciu nadzorem, we współpracy z policją miejsc niebezpiecznych, w tym miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli, ? uświadamianiu o zagrożeniach związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych, poprzez przeprowadzenie akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej, c) informowania i ostrzegania o warunkach pogodowych oraz innych czynnikach mogących powodować utrudnienia lub zagrożenia dla zdrowia lub życia, d) zapewnienia warunków do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. 3.7. Wykonawca, przed rozpoczęciem sezonu kąpieliskowego zobowiązany jest do przedłożenia wykazu osób wchodzących w skład kadry ratowniczej wraz z informacją o posiadanych uprawnieniach. Do wykazu należy dołączyć kserokopie uprawnień. 3.8. Wykonawca, przed rozpoczęciem sezonu kąpieliskowego zobowiązany jest do dokonania przeglądu sprzętu, o którym mowa w pkt 3 §3 w Projekcie umowy. 3.9. Usługi o których mowa w rozdziale 3 muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: 1) postanowienia Kodeksu Cywilnego, 2) ustawa z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (t.j. Dz. U z 2012r. nr 145 ze zm.), 3) ustawa z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011r., Nr 208 poz. 1240 ze zm.), 4) ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r., nr 81, poz. 889 ze zm.) 5) ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2010r. nr 127, poz. 857 ze zm.), 6) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997r., nr 57, poz. 358 ze zm.), 7) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. 2012r. poz. 108), 8) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012r. (Dz. U. z 2012r., nr 261 ze zm.) w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, 9) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012r. poz.286 ze zm.), 10) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2002r. (Dz. U. z 2002r., nr 193, poz. 1624 ze zm.) w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym w związku z udziałem w akcji ratowniczej. 3.10. Miejsce realizacji zamówienia: 1) Kąpielisko: Jarosławiec Wschód nr 1 - odcinek 300 mb, od 3 zejścia na plażę w Jarosławcu, w kierunku wschodnim, 2) Miejsce wykorzystywane do kąpieli Rusinowo 1 - odcinek 200 mb, od 9 zejścia na plażę w kierunku zachodnim 100m, w kierunku wschodnim 100m, 3) Miejsce wykorzystywane do kąpieli Rusinowo 2 - odcinek 100 mb, od 12 zejścia na plażę w kierunku wschodnim. 3.11. Zamawiający udostępnia miejsca noclegowe na terenie Ośrodka Wczasowego "Przywodny" w Jarosławcu przy ul. Spacerowej. Koszt udostępnienia miejsca noclegowego wynosi 10,00 zł osobodoba. 3.12. Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień 75252000-7 Służby ratownicze. 3.13. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp o łącznej wartości do 50% zamówienia podstawowego. Warunki udzielenia zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług i nie mogą być gorsze niż zawarte w umowie podstawowej. 3.14. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy, co najmniej jednej osoby wykonującej czynności polegające na wykonywaniu usług ratownictwa medycznego. 3.14.1 Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia, w którym potwierdzi, że zatrudnił na podstawie umowy o pracę co najmniej 1 osoby wykonujące czynności, o których mowa w pkt 3.14. 3.14.2 W przypadku konieczności zmiany - w okresie trwania umowy z Wykonawcą - osoby zatrudnionej na umowę o pracę wykonującej wskazane czynności, wykonawca zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu oświadczenia dotyczącego zatrudnienia nowej osoby. 3.14.3 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.14. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3.15. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający może, w wyznaczonym terminie, żądać przedłożenia przez wykonawcę dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.14. czynności w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności: 3.15.1 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 3.15.2 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3.15.3 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 3.15.4 oświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 3.16. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazanych w punkcie 3.11. czynności, zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.14. czynności.
W ogłoszeniu powinno być: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i prowadzenie kąpieliska: Jarosławiec Wschód, miejsc wykorzystywanych do kąpieli w Rusinowie oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaż strzeżonych na obszarze morskim w Jarosławcu i Rusinowie, w okresie sezonu kąpieliskowego od 26 czerwca 2017 r. do 27 sierpnia 2017 r. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2017 r., przy czym okres sezonu kąpieliskowego trwa od 26 czerwca 2017 r. do 27 sierpnia 2017 r. 3.2. W ramach usług ratowniczych Wykonawca zobowiązany będzie: 1) zapewnić bezpieczeństwo na obszarze kąpielisk oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli w myśl obowiązujących przepisów; z zastrzeżeniem, że miejsca wykorzystywane do kąpieli muszą by zorganizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa dla kąpielisk, 2) utworzyć stanowiska do obserwacji wyznaczonego obszaru wodnego; 3) zatrudnić wykwalifikowaną kadrę ratowniczą, zgodnie z właściwymi przepisami odnoszącymi się do kąpielisk (dotyczy również miejsc wykorzystywanych do kąpieli), w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23.01.2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. 2012 poz. 108); 4) zapewnić jednolite stroje dla osób świadczących usługi, 5) zapewnić stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego poprzez zapewnienie min. trzyosobowych zespołów ratowników na każde 100 m linii brzegowej kąpieliska, w tym co najmniej jednego ratownika wodnego od strony lustra wody; 6) zorganizować punkt medyczny na terenie kąpieliska oraz zatrudnić personel do obsługi punktu medycznego z kwalifikacjami ratownika medycznego; 7) zabezpieczyć i wyposażyć stanowiska ratownicze oraz punkt medyczny w niezbędny sprzęt ratunkowy i medyczny (leki i artykuły sanitarne, a także w parasole, parawany i leżaki), natomiast kąpieliska w urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze; 8) utrzymywać sprzęt ratunkowy i medyczny w należytym stanie umożliwiającym jego stałe użytkowanie i zapewnienie bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w przypadku jego awarii lub zużycia - uzupełniać braki; 9) wyraźnie oznaczyć granice miejsc wykorzystywanych do kąpieli, w ramach których oznaczyć strefy dla umiejących i nieumiejących pływać oraz brodzik dla dzieci zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 286); 10) umieścić w ogólnie dostępnym miejscu regulaminy (informacje) dotyczące zasad korzystania z wyznaczonego miejsca wykorzystywanego do kąpieli, ograniczeń w korzystaniu z miejsca wykorzystywanego do kąpieli oraz sposobu powiadamiania o wypadkach wraz z numerami alarmowymi 11) Wydzielić 2 sektory kolonijno-obozowe do kąpieli grup zorganizowanych, zgodnie z właściwymi przepisami odnoszącymi się do kąpielisk (dotyczy również miejsc wykorzystywanych do kąpieli) oraz zabezpieczyć odpowiednią liczbę ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonych sektorów kolonijno-obozowych. I sektor kolonijno-obozowy o dł. 50m -Kąpielisko: Jarosławiec Wschód nr 1 II sektor kolonijno-obozowy o dł. 50m -Miejsce wykorzystywane do kąpieli Rusinowo 1 12) zapewnić bieżącą informację dotyczącą temperatury wody i powietrza oraz wysokości fali i siły wiatru oraz codziennie przekazywać informacje do Serwisu kąpieliskowego, 13) ustawić maszty wyposażone w komplet flag informacyjnych; 14) zapewnić informację o dopuszczalności lub zakazie kąpieli w miejscach, w których kąpiel jest niebezpieczna; 15) oczyszczać powierzchnie dna obszaru przeznaczonego do pływania lub kąpieli z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny wypadek; 16) upowszechniać zasady korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego; 17) zapewniać przekazywanie informacji o dopuszczalności lub zakazie korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego; 18) zabezpieczyć odpowiednie środki łączności umożliwiające utrzymanie bezpośredniej stałej łączności ze służbami ratowniczymi oraz pokrywać koszty ich utrzymania; 19) zabezpieczyć w ciągłej gotowości łodzie ratunkowe, zgodnie z odpowiednimi przepisami; 20) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji umowy, 21) zorganizować zespół szybkiego reagowania obejmujący swym zasięgiem plaże wschodnią i zachodnią, który w momencie zgłoszenia o wypadku natychmiast wypływa łodzią motorową w celu udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym; 22) ubezpieczyć zatrudnionych ratowników od następstw nieszczęśliwych wypadków; 23) prowadzić dziennik wizualnej oceny jakości wody, udzielonej pomocy medycznej, dzienniki pracy sprzętu motorowodnego, dziennik pracy poszczególnych stanowisk ratowniczych, których kserokopię po zakończeniu sezonu kąpieliskowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu, 3.3. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania odpowiednim sprzętem ratowniczym z uwzględnieniem wyposażenia oferowanego przez Zamawiającego do oddania nieodpłatnie w użyczenie, według wykazu sprzętu ratowniczego stanowiącego załącznik nr 1 do umowy: a) ratownicza łódź motorowa - jedna na każde 400 m linii brzegowej; b) ratownicza łódź wiosłowa - jedna na każde 100 m linii brzegowej; c) koło ratunkowe z nietonącą linką o długości 25 m lub pasy ratownicze - jedna sztuka na każde 50 m linii brzegowej, umieszczone w pobliżu lustra wody; d) żerdzie ratunkowe na kąpieliskach posiadających pomosty stałe lub pływające - dwie sztuki; e) liny asekuracyjne o długości minimum 80 m na kołowrotku lub w zasobniku linowym jedna na każde 100 m linii brzegowej; f) tubę głosową elektroakustyczną na każdym stanowisku ratowniczym; g) tablicę do zamieszczania informacji o temperaturze wody i powietrza, szybkości wiatru oraz wysokości fali; h) akustyczny sygnał alarmowy typu gwizdek, gong, dzwon lub syrena - po jednej sztuce na każdym stanowisku ratowniczym; i) środki łączności między stanowiskami ratowniczymi; j) rzutki ratunkowe - po jednej sztuce dla każdego ratownika wodnego; k) lornetki - jedna sztuka na każdym stanowisku ratowniczym; l) zestaw do nurkowania (płetwy, maska, fajka) - po jednym komplecie dla każdego ratownika wodnego; m) podwyższone stanowiska ratownicze dla ratowników wodnych - jedno na każde 100 m linii brzegowej; n) maszt wraz z kompletem flag przy każdym stanowisku ratowniczym; o) leki i artykuły sanitarne. 3.4. Zaleca się, aby wykonawca przez złożeniem oferty zapoznał się ze stanem technicznym użyczanego sprzętu. 3.5. Po sezonie kąpieliskowym, tj. po 27 sierpnia 2017 r. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać trzyosobowy zespół ratowniczy z gotowością do udzielenia pomocy na obszarach wodnych; zespół ratowniczy ma dotrzeć na miejsce zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 120 minut. Po sezonie kąpieliskowym Wykonawca złoży informację o składzie zespołu ratowniczego, sposobie kontaktowania się z poszczególnymi osobami wraz ze wskazaniem osoby do kontaktu. 3.6. W ramach usług zapewniających bezpieczeństwo Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) przestrzegania przepisów, zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011r., Nr 208 poz. 1240) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (t.j. Dz. U z 2012r. nr 145), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997r., nr 57, poz. 358) oraz przepisami wykonawczymi. 2) Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: a) współpracy z policją do analizy zagrożeń i identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wody do pływania, kąpania się, uprawiania sportu i rekreacji, b) przeprowadzenia działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych, polegających w szczególności na: ? oznakowaniu miejsc niebezpiecznych, ? objęciu nadzorem, we współpracy z policją miejsc niebezpiecznych, w tym miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli, ? uświadamianiu o zagrożeniach związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych, poprzez przeprowadzenie akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej, c) informowania i ostrzegania o warunkach pogodowych oraz innych czynnikach mogących powodować utrudnienia lub zagrożenia dla zdrowia lub życia, d) zapewnienia warunków do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. 3.7. Wykonawca, przed rozpoczęciem sezonu kąpieliskowego zobowiązany jest do przedłożenia wykazu osób wchodzących w skład kadry ratowniczej wraz z informacją o posiadanych uprawnieniach. Do wykazu należy dołączyć kserokopie uprawnień. 3.8. Wykonawca, przed rozpoczęciem sezonu kąpieliskowego zobowiązany jest do dokonania przeglądu sprzętu, o którym mowa w pkt 3 §3 w Projekcie umowy. 3.9. Usługi o których mowa w rozdziale 3 muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: 1) postanowienia Kodeksu Cywilnego, 2) ustawa z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (t.j. Dz. U z 2012r. nr 145 ze zm.), 3) ustawa z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011r., Nr 208 poz. 1240 ze zm.), 4) ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r., nr 81, poz. 889 ze zm.) 5) ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2010r. nr 127, poz. 857 ze zm.), 6) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. z 1997r., nr 57, poz. 358 ze zm.), 7) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego (Dz. U. 2012r. poz. 108), 8) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012r. (Dz. U. z 2012r., nr 261 ze zm.) w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne, 9) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. 2012r. poz.286 ze zm.), 10) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2002r. (Dz. U. z 2002r., nr 193, poz. 1624 ze zm.) w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym w związku z udziałem w akcji ratowniczej. 3.10. Miejsce realizacji zamówienia: 1) Kąpielisko: Jarosławiec Wschód nr 1 - odcinek 300 mb, od 3 zejścia na plażę w Jarosławcu, w kierunku wschodnim, 2) Miejsce wykorzystywane do kąpieli Rusinowo 1 - odcinek 200 mb, od 9 zejścia na plażę w kierunku zachodnim 100m, w kierunku wschodnim 100m, 3) Miejsce wykorzystywane do kąpieli Rusinowo 2 - odcinek 100 mb, od 12 zejścia na plażę w kierunku wschodnim. 3.11. Zamawiający udostępnia miejsca noclegowe na terenie Ośrodka Wczasowego "Przywodny" w Jarosławcu przy ul. Spacerowej. Koszt udostępnienia miejsca noclegowego wynosi 10,00 zł osobodoba. 3.12. Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień 75252000-7 Służby ratownicze. 3.13. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp o łącznej wartości do 50% zamówienia podstawowego. Warunki udzielenia zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług i nie mogą być gorsze niż zawarte w umowie podstawowej. 3.14. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy, co najmniej jednej osoby wykonującej czynności polegające na wykonywaniu usług ratownictwa wodnego. Osoba ta powinna wykonywać czynności wskazane w SIWZ. 3.14.1 Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia, w którym potwierdzi, że zatrudnił na podstawie umowy o pracę co najmniej 1 osoby wykonujące czynności, o których mowa w pkt 3.14. 3.14.2 W przypadku konieczności zmiany - w okresie trwania umowy z Wykonawcą - osoby zatrudnionej na umowę o pracę wykonującej wskazane czynności, wykonawca zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu oświadczenia dotyczącego zatrudnienia nowej osoby. 3.14.3 W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.14. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3.15. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający może, w wyznaczonym terminie, żądać przedłożenia przez wykonawcę dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.14. czynności w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności: 3.15.1 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 3.15.2 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3.15.3 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 3.15.4 oświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 3.16. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazanych w punkcie 3.14. czynności, zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.14. czynności.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 05/05/2017, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 08/05/2017, godzina: 12:00

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.