eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Człopa › Przebudowa ulic w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach operacji pn. Przebudowa ulicy Rynkowej, Targowej i Kopernika w Człopie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2017-04-26

Ogłoszenie nr 74120 - 2017 z dnia 2017-04-26 r.

Człopa: Przebudowa ulic w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach operacji pn. : Przebudowa ulicy Rynkowej, Targowej i Kopernika w Człopie wraz z infrastrukturą towarzyszącą
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu
Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii".

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 32621


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Człopa, krajowy numer identyfikacyjny 57079149000000, ul. ul. Strzelecka  2, 78630   Człopa, państwo Polska, woj. zachodniopomorskie, tel. 622 591 069, faks 672 591 065, e-mail umig@czlopa.pl
Adres strony internetowej (URL): www.bip.czlopa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa ulic w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach operacji pn. : Przebudowa ulicy Rynkowej, Targowej i Kopernika w Człopie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

B.271.3.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

W zakresie planowanego przedsięwzięcia jest dokonanie wizji w terenie celem rozpoznania przedmiotu zamówienia, wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie projektów wykonawczych wymaganych branż, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót, projektu czasowej organizacji ruchu, projektu stałej organizacji ruchu oraz innych dokumentów i opracowań niezbędnych do realizacji zamierzenia a następnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Planowane zmiany urbanistyczno-architektoniczne i techniczno-użytkowe związane z realizacją zadania to m.in.: rozbiórka istniejących nawierzchni: nawierzchni betonowej, o bitumicznej na kostce brukowej oraz nawierzchni z betonowej kostki brukowej, likwidacja obrzeży, krawężników, wiaty przystankowej oraz wybranych słupów z oprawą oświetleniową z siecią elektroenergetyczną, likwidacja sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem, zdrojów ulicznych, o odcinka rowu przydrożnego w rejonie działki nr 147/1, wykonanie nowej nawierzchni ul. Rynkowej, części Targowej i o Kopernika wraz z podbudowami, wykonanie nowej nawierzchni miejsc postojowych, chodników, zjazdów, o wydzielenie w części ul. Rynkowej i Targowej ciągu pieszego wraz ze o zlokalizowaniem obiektów małej architektury, budowa wiaty przystankowej w nowej lokalizacji, o ustawienie tablicy pamiątkowej, o budowa toalety wolnostojącej publicznej wraz z przyłączami, o budowa konstrukcji wsporczej dla roślin kwitnących, pnących wraz z o ich obsadzeniem, wykonanie nowych nasadzeń roślinności niskiej (trawami) oraz w o części bylinami ozdobnymi na żwirze płukanym (nasadzenia wraz z pielęgnacją), wykonanie indywidualnych elementów małej architektury takich jak: o ławki z oparciem, kosze na śmieci, oraz zaproponowanie i wykonanie reprezentacyjnego obiektu małej architektury (tj. granitowy globus obracany lub pływający, fontanna itp.), wykonanie oznakowania drogowego pionowego i poziomego, zgodnie z o zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu, budowa przewodów wodociągowych wraz z uzbrojeniem, o budowa zdroju ulicznego oraz hydrantu ogrodowego podziemnego, o budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem, o budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem, o budowa odcinka rowu przydrożnego do odprowadzania wód z kanalizacji o deszczowej, budowa sieci i przyłącza elektroenergetycznego wraz ze słupami o oświetleniowymi. Dla całego zamierzenia inwestycyjnego, zamówienie obejmuje: 1. Pozyskanie warunków technicznych w zakresie zabezpieczenia, przebudowy i budowy infrastruktury technicznej. 2. Pozyskanie warunków technicznych w zakresie przebudowy elementów układu drogowego. 3. Pozyskanie warunków konserwatorskich i archeologicznych (jeżeli zajdzie taka potrzeba). 4. W razie konieczności wykonanie opinii lub stosowanych dokumentacji geologiczno -inżynierskich, pozwalających na jednoznaczne określenie zasad posadowienia planowanych budowli, nawierzchni itp. 5. Opracowanie mapy do celów projektowych. 6. Wykonanie niezbędnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych. 7. Wykonanie programu wierceń oraz wierceń dla jednoznacznego określenia warunków technicznych posadowienia. 8. Wykonanie niezbędnych obliczeń technicznych, w tym obliczenia odnośnie wód deszczowych z określeniem powierzchni utwardzonych zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska. 9. Wystąpienie z wnioskiem i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (jeżeli będzie wymagana). 10. Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko w ramach ustaleń decyzji środowiskowej (jeżeli będzie wymagane). 11. Opracowanie operatu wodno-prawnego na odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagane). 12. Uzyskanie uzgodnienia ZUD. 13. Sporządzenie szczegółowego harmonogramu robót, poddawanego bieżącej koordynacji i aktualizacji. 14. Sporządzenie "Projektów budowlanych" wielobranżowych wraz z rozwiązaniem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę, z zachowaniem wymogów ustawy z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane oraz wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego , na podst. art. 31 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 15. Sporządzenie "Projektów wykonawczych" wielobranżowych wraz z rozwiązaniem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, oraz niezbędnych projektów warsztatowych i technologicznych, wraz ze szczegółowymi opisami, z zachowaniem wymogów jw. 16. Uzgodnienie wszystkich rozwiązań projektowych z właścicielami dróg i operatorami sieci infrastruktury technicznej oraz pozostałymi jednostkami, dotyczy projektów budowlanych i wykonawczych zgodnie z wymogami przepisów odrębnych oraz wymogami stron opiniujących i uzgadniających. 17. Sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich i ofertowych dla wszystkich wydanych projektów wykonawczych, warsztatowych i technologicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, na podst. art. 31 ust. 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i ofertowe winne być sporządzone dla każdej z branż oddzielnie, bądź też branże winny zostać wyodrębnione. 18. Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 19. Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni wraz z wskazaniem drzew przeznaczonych do wycinki lub przesadzenia, oszacowaniem kosztów oraz pozyskaniem stosownych pozwoleń (o ile zaistnieje taka potrzeba). 20. Wykonanie projektu organizacji ruchu zastępczego w czasie realizacji robót wraz z zaopiniowaniem i zatwierdzeniem, 21. Wykonanie projektów zagospodarowania placu budowy, technologii wykonywania wytycznych realizacji inwestycji, projektów zabezpieczenia dojść i dojazdów do budynków i lokali na czas budowy i innych opracowań poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 22. Wykonanie odbioru placu budowy. 23. Wykonanie przez służby geodezyjne, ustabilizowanej w terenie siatki geodezyjnej, osi i linii kompozycyjnych i koordynacyjnych, wraz z ich protokolarnym odbiorem. 24. Wykonanie robót budowlanych w całości na podstawie sporządzonych projektów, kosztorysów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 25. Naprawę przywrócenia do stanu pierwotnego na własny koszt budynków, studni, ujęć wody, dróg wraz z infrastrukturą w przypadku wystąpienia szkody związanej z prowadzonymi robotami budowlanymi bądź transportem budowy. 26. Prowadzenie pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 27. Utrzymanie nawierzchni jezdni drogi na terenie budowy w stanie niepogorszonym i zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy. 28. Wykonanie projektu docelowego organizacji ruchu wraz z zaopiniowaniem i zatwierdzeniem. 29. Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia w 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, dziennik przebiegu robót, księgę obmiaru robót (oryginał), umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, pismo o powołaniu Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakości (PZJ), badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów lub certyfikaty zgodności wbudowania materiałów, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia, rysunki na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie uzbrojenia) oraz protokoły odbioru przekazania tych robót właścicielom urządzeń, rozliczenie finansowe, protokół odbioru końcowego robót, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z zaakceptowaną Dokumentacją Projektowa przez Zamawiającego, przyjętym zgłoszeniem robót i obowiązującymi przepisami oraz inne dokumenty wg wskazań Inspektora Nadzoru. 30. Zgłoszenie i uzyskanie odbiorów robót zanikowych, częściowych i końcowych. 31. Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do właściwego zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi zmianami, winna być sporządzona w wersji papierowej - 3 egz. oraz cyfrowej (zbiory z rozszerzeniem *doc), z wykorzystaniem map do celów projektowych w skali 1:500, użytych przy sporządzaniu dokumentacji projektowej. 32. Przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych obiektów. 33. Zgłoszenie zadań do oddania do użytkowania, w zakresie wynikającym z przepisów odrębnych. 34. Zapewnienie nadzoru geodezyjnego. 35. Zapewnienie nadzoru autorskiego. 36. Zapewnienie nadzoru konserwatorskiego i archeologicznego wg kompetencji (jeżeli będzie wymagane).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie


II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45111291-4, 45111200-0, 45231000-5, 45231300-8, 45233200-1, 45233253-7, 45310000-3, 45332000-3, 71320000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/04/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT1184200
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Zakład Drogowo - Budowlany. Krzysztof Jaworski,  zdbjaworski@wp.pl,  Dąbrówka. ul. Polna 14,  62-070,  Dopiewo,  kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1223442.11
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1223442.11
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1223442.11
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.