eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piaski › Baza strefy militarnej - adaptacja i remont budynku świetlicy w miejscowości Podrzecze

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-02-19

Piaski: Baza strefy militarnej - adaptacja i remont budynku świetlicy w miejscowości Podrzecze
Numer ogłoszenia: 71844 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Piaski , ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski, woj. wielkopolskie, tel. 065 5719030, faks 065 5719049.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.piaski-wlkp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Baza strefy militarnej - adaptacja i remont budynku świetlicy w miejscowości Podrzecze.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn.: Baza strefy militarnej - adaptacja i remont budynku świetlicy w miejscowości Podrzecze Zakres robót obejmuje m.in. - roboty rozbiórkowe - 1 kpl. - roboty rozbiórkowe - część mieszkalna - 1 kpl. - remont połaci dachowej - świetlica - 179,109 m2 - remont połaci dachowej - część mieszkalna - 177,734 m2 - strop podwieszany - świetlica - 88,74 m2 - okna i podokienniki - świetlica - 1 kpl - podokienniki - część mieszkalna - 1 kpl - drzwi wewnętrzne - świetlica - 8 szt. - drzwi zewnętrzne - świetlica - 1szt. - podciąg stalowy - świetlica - 1 kpl - ścianki działowe - świetlica - 39,162 m2 - zamurowania - świetlica - 2,919 m2 - zamurowania - część mieszkalna - 1,035 m2 - tynki wewnętrzne świetlica - 235,397 m2 - tynki wewnętrzne - część mieszkalna - 2,07 m2 - układanie płytek i malowanie - świetlica - 351,465 m2 - malowanie - część mieszkalna - 2,07 m2 - posadzki - świetlica - 88,7m2 - elewacja zewnętrzna - świetlica - 114,277 m2 - elewacja zewnętrzna - część mieszkalna - 105,665 m2 - roboty elektryczne - świetlica - 1 kpl - roboty elektryczne - część mieszkalna - 1 kpl - chodniki - świetlica - 36,397 m2 - chodniki - część mieszkalna - 12,052 m2 - wewnętrzna instalacja gazu - 1 kpl. - przedłużenie przyłącza wody - 1 kpl. - wewnętrzna instalacja wody ciepłej i zimnej - 1 kpl. - wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej - 1 kpl. - zewnętrzna kanalizacja sanitarna - 1 kpl 2. Nomenklatura CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane 45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45.26.00.00-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45.44.30.00-4 Roboty elewacyjne 45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: a) kosztorys ofertowy branża budowlana i elektryczna - załącznik nr 9 do SIWZ b) przedmiar robót branża budowlana i elektryczna - załącznik nr 10 do SIWZ c) kosztorys ofertowy branża sanitarna - załącznik nr 11 do SIWZ d) przedmiar robót branża sanitarna - załącznik nr 12 do SIWZ e) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót branża budowlana - załącznik Nr 13 do SIWZ f) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót branża sanitarna - załącznik Nr 14 do SIWZ g) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót branża elektryczna - załącznik Nr 15 do SIWZ h) projekt techniczny branża budowlana - załącznik nr 16 do SIWZ i) projekt techniczny branża sanitarna - załącznik nr 17 do SIWZ j) projekt techniczny branża elektryczna - załącznik nr 18 do SIWZ Roboty należy wykonać zgodnie obowiązującym prawem budowlanym, normami i przepisami. Wykonawca we własnym zakresie, zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej na przyszłym placu robót 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w projektach technicznych towarzyszą wyrazy (lub równoważny), co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywane w projektach technicznych, przedmiarach, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w projektach technicznych lub lepsze. 5. Dopuszcza się użycie tylko tych materiałów, które posiadają aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oryginały dokumentów na żądanie Zamawiającego. 6. Podane w ofercie ceny robót w całym okresie realizacji będą stałe 7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia 8. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z: a)Obsługą geodezyjną (wytyczenie, mapa inwentaryzacji powykonawczej) b)Sporządzeniem planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia c)Urządzeniem i zagospodarowaniem placu budowy oraz jego zabezpieczeniem przed dostępem osób postronnych. d)Ubezpieczeniem budowy do wysokości przedmiotowego zamówienia. e)Odtworzeniem i przywróceniem do stanu pierwotnego terenów, na których prowadzone będą prace budowlane. f)Wykonaniem wymaganych obowiązującymi przepisami: badań, sprawdzeń, prób, kontroli i odbiorów technicznych g)Zgłoszeniem do wszystkich jednostek branżowych, faktu rozpoczęcia robót oraz współpraca z tymi jednostkami w zakresie realizowanego zadania inwestycyjnego. h)Pokryciem szkód powstałych na skutek realizacji inwestycji, a wynikających z winy Wykonawcy. i) Ewentualnymi innymi kosztami, które zdaniem oferenta trzeba ponieść w związku z realizacją zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.26.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.44.30.00-4, 45.30.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4000,00 zł. (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży: a)Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - wzór stanowiący załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży: a) wykaz robót budowlanych - wzór stanowiący załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, tj. wykonali co najmniej 2 roboty budowlane dotyczące budowy, przebudowy lub remontu obiektu użyteczności publicznej ( należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji: za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości ( brutto ) nie niższej niż 200 000,00 zł.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży: a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami - wzór stanowiący załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej określone przepisami ustawy z dnia 7lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z późń. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - wzór stanowiący załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży: a) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - wzór stanowiący załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży: a) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, tj. posiadają środki finansowe na rachunku lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia wyżej wymienionej informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert, dotyczącej tych podmiotów. b) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę minimum 200 000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ, zestawienie rzeczowo-finansowe zamówienia z wykorzytaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ, kosztorysy ofertowe wraz z tabelą elementów scalonych, pełnomocnictwo - w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, projekt umowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 8 do SIWZ parafowany przez wykonawcę

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty będzie możliwa w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT oraz wydłużenia terminu budowy wynikającego z : a)szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, b)odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, c)konieczności usunięcia istotnych wad lub błędów w dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację robót, d)gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego terminowego wykonania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.piaski-wlkp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Piaski, ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski, pokój nr 19.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Piaski, ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski, pokój nr 19.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.