eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Zapewnienie zastępstwa procesowego w związku z kontynuowaniem procesu sądowego z firmą Inter SPA przeciwko Gminie Wrocław o zapłatęOgłoszenie z dnia 2014-02-25

Wrocław: Zapewnienie zastępstwa procesowego w związku z kontynuowaniem procesu sądowego z firmą Inter SPA przeciwko Gminie Wrocław o zapłatę
Numer ogłoszenia: 64786 - 2014; data zamieszczenia: 25.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 7779230, 7779231, faks 71 7779229.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zapewnienie zastępstwa procesowego w związku z kontynuowaniem procesu sądowego z firmą Inter SPA przeciwko Gminie Wrocław o zapłatę.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług prawnych na rzecz Zamawiającego (zastępstwo procesowe) przez osoby posiadające w tym zakresie kwalifikacje zawodowe w związku z kontynuowaniem procesu przed Sądem I instancji, na skutek otrzymanego w dniu 16 października 2009 roku przez Gminę Wrocław pozwu Inter SPA Gesellschaft fur Kur-und Freizeitanlagen mbH o zapłatę. 2. Zlecone usługi prawne, o których mowa w ust.1 obejmują zastępstwo procesowe zamawiającego przed sądem powszechnym I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym, a także wszelkie inne czynności niezbędne do należytej ochrony praw zamawiającego prze Sądem..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.11.20.00 - Usługi reprezentacji prawnej .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 400000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 492000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 492000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 492000,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Ustawodawca dopuścił możliwość zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki bez konieczności wykazywania zarówno przesłanek określonych odpowiednio w art. 62 ust. 1 i art. 67 ust. 1, jak i szczególnego uzasadnienia dla zastosowania takich trybów, jak ma to miejsce w okolicznościach wskazanych w art. 5 ust. 1b, dla usług prawniczych. Dyspozycja przepisu wskazuje jednak tylko na pewnego rodzaju usługi prawnicze, tj. usługi zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi, oraz doradztwo prawne w zakresie takiego zastępstwa procesowego. Zamawiający może zastosować tryb mniej konkurencyjny w przypadku, kiedy wystąpi spór pomiędzy zamawiającym a stroną trzecią lub co najmniej zagrożenie powstania takiego sporu, dla którego rozstrzygnięcia właściwy jest sąd (powszechny, administracyjny, czy wojskowy) trybunał lub inny organ orzekający (np. samorządowe kolegium odwoławcze, Krajowa Izba Odwoławcza, sąd polubowny). Jeżeli w tej sytuacji zamawiający decyduje się na udzielenie zamówienia na wykonanie usługi zastępstwa procesowego lub doradztwa związanego z takim zastępstwem procesowym, to może zastosować tryby niekonkurencyjne, o ile jego udział w sporze związany jest z ochroną ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa. Zamówienie może więc obejmować czynności nie tylko samej reprezentacji przed właściwym organem, ale także przygotowania sprawy, wsparcia w toku procesu, oceny zasadności kontynuowania sporu, oceny zasadności zawarcia ugody itd. W niniejszym postępowaniu przedmiotem zamówienia jest świadczenie pomocy prawnej w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w związku z kontynuowaniem procesu przed sądem I instancji na skutek otrzymanego w dniu 16 października 2009 r. przez Gminę Wrocław pozwu firmy Inter SPA Gesellschaft fur Kur-und Freizeitanlagen mbH o zapłatę. Zlecenie usługi reprezentowania Gminy Wrocław w trybie zamówienia z wolnej ręki kancelarii prawnej CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów spółka komandytowa jest w pełni uzasadnione, ponieważ kancelaria reprezentuje Gminę Wrocław w trwającycm procesie przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu (sygn. akt X GC 342/09). W ocenie Zamawiającego powyższe uzasadnienie faktyczne uprawnia do oceny, że zaistniały uzasadnione okoliczności udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 66 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1b Prawa zamówień publicznych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.