eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rogoźno › Przeprowadzenie dalszej rekultywacji Jeziora Rogoźno i Jeziora Budziszewskiego położonych na terenie Gminy Rogoźno w roku 2020Ogłoszenie z dnia 2019-12-31Ogłoszenie nr 639446-N-2019 z dnia 2019-12-31 r.

Gmina Rogoźno: Przeprowadzenie dalszej rekultywacji Jeziora Rogoźno i Jeziora Budziszewskiego położonych na terenie Gminy Rogoźno w roku 2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rogoźno, krajowy numer identyfikacyjny 57079142500000, ul. ul. Nowa  2 , 64-610  Rogoźno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 26 84 400, e-mail um@rogozno.pl, faks 67 26 18 075.
Adres strony internetowej (URL): www.rogozno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.rogozno.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.rogozno.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem itp.
Adres:
Urząd Miejski w Rogoźnie, ul. Nowa 2 64-610 Rogoźno


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie dalszej rekultywacji Jeziora Rogoźno i Jeziora Budziszewskiego położonych na terenie Gminy Rogoźno w roku 2020
Numer referencyjny: INTZ.271.38.2019.AP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dalszej rekultywacji Jeziora Rogoźno i Jeziora Budziszewskiego położonych na terenie Gminy Rogoźno w roku 2020 za pomocą metody, która prowadzona była latach 2018 i 2019 polegającej na: zastosowaniu mobilnej oraz precyzyjnej inaktywacji fosforu w całej toni wodnej. Prowadzenie mobilnej i precyzyjnej inaktywacji fosforu ma za zadanie ograniczenie zakwitów fitoplanktonu w szczególności sinic. 2. Bezpośrednim efektem ekologicznym tej metody ma być ograniczenie ilości zakwitów, co spowoduje z kolei zwiększenie przezroczystości wody, rozwój makrofitów i zwiększenie potencjału samorekultywacji zbiornika. 3. W ramach umowy Wykonawca dostarczy środki niezbędne do przeprowadzenia zabiegów rekultywacji. Marzec-kwiecień: Wykonanie zabiegu mobilnej aeracji pulweryzacyjnej z precyzyjną inaktywacją fosforu na powierzchni Jeziora Rogoźni i Jeziora Budziszewskiego przy użyciu chlorku magnezu. Dawka wykorzystywana przy jednym zabiegu max. 1 390 kg dla Jeziora Rogoźno i 1 630 kg dla Jeziora Budziszewskiego. Maj: Wzmocnienie stałej strefy inaktywacji fosforu na dnie Jeziora Rogoźno i Jeziora Budziszewskiego preparatem SINOBENT. Dawka wykorzystywana przy jednym zabiegu max. 1,74 Mh dla Jeziora Rogoźno i 17,76 Mg dla Jeziora Budziszewskiego Maj - listopad: Wykonanie zabiegu mobilnej aeracji pulweryzacyjnej z precyzyjną inaktywacją fosforu na powierzchni Jeziora Rogoźni i Jeziora Budziszewskiego przy użyciu siarczanu-żelaza. Dawka wykorzystywana podczas 5 zabiegów max. 4 170 kg dla Jeziora Rogoźno i 4 890 kg dla Jeziora Budziszewskieg. Wybrane zabiegi rekultywacyjne stanowią kontynuacje prowadzonego w latach ubiegłych procesu rekultywacji Jeziora Rogoźno i Jeziora Budziszewskiego, który przyniósł znacząca poprawę jakości wód jezior. Celem wybranych zabiegów rekultywacyjnych jest w pierwszej kolejności powstrzymanie postępujących niekorzystnych procesów zachodzących w jeziorach, postępującej eutrofizacji, zakwitów sinicowych oraz dotlenienia głębszych warstw wody jezior. Dalsza rekultywacja jeziora Rogoźno ma doprowadzić do jeszcze lepszej poprawy jakości wód poprzez: - ograniczenie zakwitu glonów, w szczególności sinic, - poprawę warunków tlenowych wód jeziora, - obniżenie stężenia związków biogennych (fosfor ogólny < 0,1 mg/dm3), - zwiększenie przezroczystości wody, - rozwój makrofitów. 4. Metody te zostały wybrane jako optymalne pod względem zarówno ekologicznym jak i ekonomicznym oraz sprawdzone pod kątem osiąganych wyników. Gmina Rogoźno na prowadzenie rekultywacji ww. metodą posiada ważne pozwolenie wodnoprawne. Obszar i granice projektu a) Podstawowe dane morfometryczne Jeziora Rogoźno: - powierzchnia zwierciadła wody - 139,0 ha, - objętość jeziora - 3 808,50 tys. m3, - głębokość maksymalna - 5,8 m - głębokość średnia - 3,0 m b) Podstawowe dane morfometryczne Jeziora Budziszewskiego: - powierzchnia zwierciadła wody - 163,0 ha, - objętość jeziora - 7 842,90 tys. m3, - głębokość maksymalna - 14 m - głębokość średnia - 4,8 m 5. Pozostałe zasady współpracy. a. Wykonawca zobowiązuje się do udziału w spotkaniach konsultacyjnych z Zamawiającym w terminach uzgodnionych przez Strony, jeżeli zajdzie taka potrzeba, b. Współdziałanie z Wykonawcą w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji Umowy, c. Dotrzymanie obustronnie ustalonych terminów. 6. Opis przedmiotu przetargu: Zakres zamówienia obejmuje: a) Przeprowadzenie tzw. mobilnej aeracji pulweryzacyjnej połączonej ze strącaniem fosforu za pomocą bezpośredniego dawkowania chlorku magnezu lub siarczanu żelaza w toni wodnej. Mobilna aeracja polega na uprawieniu całego jeziora mobilnym aeratorem pulweryzacyjnym, poprzez wprowadzanie do wody siarczanu żelazowego razem z tlenem, - tzw. zabieg precyzyjnej inaktywacji fosforu, w celu szybkiego doprowadzenia jeziora do równowagi biochemicznej; Precyzyjne dawkowanie preparatów należy przeprowadzić przy zastosowaniu urządzeń mobilnych za pmocą tzw. mobilnej aeracji pulweryzacyjnej połączonej z inaktywacją fosforu. W celu połączenia inaktywacji fosforu z jednoczesnym napowietrzaniem wód, uzyskujemy konieczność stosowania minimalnych dawek środka wiążącego fosfor, który jest obojętny dla ekosystemu jeziora. Zabiegi prowadzone będą w okresie od marzec do listopad 2020 r. b) Dostarczenie, usytuowanie i uruchomienie stacjonarnego aeratora pulweryzacyjnego z napędem elektrycznym, wyposażonego w system samoczynnego dozowania preparatów. W ramach tego zadania Wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi jeden aerator pulweryzacyjny z napędem elektrycznym wyposażony w system dozujący koagulant celem wspomagania rekultywacji poprzez inaktywację fosforu. Aerator musi być usytuowany w głęboczku jeziora i działać w sposób ciągły. Aerator musi być zasilany energią elektryczną z przyłącza usytuowanego na plaży miejskiej przy ul. Plażowej w Rogoźnie. Istotą działania aeratora jest natlenienie wód naddennych, celem zwiększenia potencjału oksydoredukcyjnego. Z uwagi na odtlenienie wód przy dnie, wartości potencjału redoks w okresie letnim utrzymują się na bardzo niskim poziomie, utrudniając skuteczne wiązanie fosforu przez związku żelaza. Konieczność natleniania wód w tej części Jeziora Rogoźno co ma przyczynić się do stworzenia warunków do skutecznej akumulacji fosforu w osadzie dennym. Aerator zostanie w ramach zadania wypożyczony na okres maj - październik 2020 r.

II.5) Główny kod CPV: 45112320-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90700000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin realizacji zamówienia od marca do listopad 2020 r. Aerator zostanie w ramach zadania wypożyczony na okres maj - październik 2020 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. W celu spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 PZP Zamawiający żąda następujących dokumentów: a. oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych - wg załącznika nr 2 do SIWZ, b. wykazu wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej trzy rekultywacje jezior o powierzchni min. 100ha (każde), wykorzystujące metodę określoną w przedmiocie zamówienia, z podaniem zakresu rekultywacji, wartości zamówienia oraz daty i miejsca wykonania. Do wykazu dołącza się dokumenty potwierdzające, że prace wyszczególnione w wykazie zostały wykonane należycie (np. referencje) - do oferty Wykonawca załączy stosowne oświadczenie o spełnieniu ww. wymagań, c. wykazu sprzętu technicznego i narzędzi niezbędnych do wykonania zamówienia, którymi dysponuje/będzie dysponował Wykonawca - wg. załącznika nr 7 do SIWZ. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje /będzie dysponować następującym sprzętem: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje pływającym sprzętem do mobilnej aeracji niezbędnym do rekultywacji jezior metodą aeracji pulweryzacyjnej połączonej z inaktywacją fosforu. - do oferty Wykonawca załączy stosowne oświadczenie o spełnieniu ww. wymagań, d. wykazu osób, którymi Wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje / będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie rekultywacji jezior metodą aeracji pulweryzacyjnej połączonej z inaktywacją fosforu - do oferty Wykonawca załączy stosowne oświadczenie o spełnieniu ww. wymagań.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 PZP Zamawiający żąda następujących dokumentów: a. oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych - wg załącznika nr 2 do SIWZ, b. wykazu wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej trzy rekultywacje jezior o powierzchni min. 100ha (każde), wykorzystujące metodę określoną w przedmiocie zamówienia, z podaniem zakresu rekultywacji, wartości zamówienia oraz daty i miejsca wykonania. Do wykazu dołącza się dokumenty potwierdzające, że prace wyszczególnione w wykazie zostały wykonane należycie (np. referencje) - do oferty Wykonawca załączy stosowne oświadczenie o spełnieniu ww. wymagań, c. wykazu sprzętu technicznego i narzędzi niezbędnych do wykonania zamówienia, którymi dysponuje/będzie dysponował Wykonawca - wg. załącznika nr 7 do SIWZ. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje /będzie dysponować następującym sprzętem: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje pływającym sprzętem do mobilnej aeracji niezbędnym do rekultywacji jezior metodą aeracji pulweryzacyjnej połączonej z inaktywacją fosforu. - do oferty Wykonawca załączy stosowne oświadczenie o spełnieniu ww. wymagań, d. wykazu osób, którymi Wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje / będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie rekultywacji jezior metodą aeracji pulweryzacyjnej połączonej z inaktywacją fosforu - do oferty Wykonawca załączy stosowne oświadczenie o spełnieniu ww. wymagań.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Załącznik nr 7 do SIWZ stanowi projekt umowy, jaka zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, w przypadku wystąpienia następujących wypadków: 16.1 Dopuszczalna jest zmiana danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 16.2 Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia, 16.3 Dopuszczalna jest zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy, podanego w umowie, na który ma następować zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia, 16.4 Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego, 16.5 Ze względów organizacyjnych nie było możliwe przystąpienie do wykonania zamówienia w terminie przewidzianym przez Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-13, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.