eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zbrosławice › Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu - etap I

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2019-11-27Ogłoszenie nr 628924-N-2019 z dnia 2019-11-27 r.

Gmina Zbrosławice: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu - etap I
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zbrosławice, krajowy numer identyfikacyjny 27625838000000, ul. ul. Oświęcimska  2 , 42-674  Zbrosławice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2337012, e-mail urzad@zbroslawice.pl, faks 032 2337100.
Adres strony internetowej (URL): www.zbroslawice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.zbroslawice.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie ofert w niniejszym przetargu nieograniczonym może się odbywać wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrosławice, pokój nr 7 (Kancelaria)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu - etap I
Numer referencyjny: PZP.271.22.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu - etap I w formule "zaprojektuj-wybuduj". Zamówienie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 w ramach projektu pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu - etap I. Zamówienie obejmuje wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych wraz z dostawą wszystkich materiałów i urządzeń dla wykonania i odbioru zamówienia w całości, zgodnie z zakresem opisanym w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU), stanowiącym Załącznik 6 do SIWZ. Programy funkcjonalno-użytkowe zostały opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2004 nr 202 poz. 2072). Prace projektowe obejmują przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wymaganych prawem decyzji, uzgodnień, zgód, na realizację i odbiór zadania inwestycyjnego, w tym pozwolenia na budowę. Niezbędne jest także sporządzenie dokumentacji porealizacyjnej, w tym między innymi instrukcji eksploatacji i BHP, przeszkolenie pracowników oraz wykonanie wszystkich innych prac koniecznych do użytkowania oczyszczalni, zgodnie z obowiązującym prawem oraz określonym przez Zamawiającego przeznaczeniem. Realizacja zamówienia obejmuje bieżące konsultacje z Zamawiającym dla uzgodnienia i akceptacji rozwiązań, w szczególności: * materiałów, urządzeń i wyposażenia niezależnie od tego czy są wymienione lub nie zostały wymienione w PFU, * metod i technologii prowadzenia robót na etapie projektu i wykonawstwa. Zamawiający posiada następujące decyzje administracyjne oraz dokumentacje związane z przedmiotem zamówienia: 1. Pozwolenie wodnoprawne, znak: OŚR.G.6341.165.2014 z dn. 30 grudnia 2014 r. udzielone przez Starostę Tarnogórskiego na wprowadzanie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu do cieku Świętoszowickiego (w km 2+160 jego biegu) poprzez istniejący wylot WS w km 0+672 rowu RSZ (w granicach nieruchomości o numerze ewidencyjnym 133 obręb Przezchlebie). 2. Decyzja znak: WOOŚ.420.158.2018.JB z dnia 6 lutego 2019 r. udzielona przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu". 3. Dokumentacja projektowa z roku 2004 pn.: Modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Przezchlebie, gmina Zbrosławice". Dokumentacja archiwalna jest do wglądu u Zamawiającego. Na wniosek Oferenta, Zamawiający może udostępnić wersję elektroniczną. 4. Opinia geotechniczna dla potrzeb projektowych rozbudowy oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu, gmina Zbrosławice, PGW GeoOdwiert, wrzesień 2018, stanowi element PFU. 5. Koncepcja przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu, październik 2018. Koncepcja jest do wglądu u Zamawiającego. Na wniosek Oferenta, Zamawiający może udostępnić wersję elektroniczną. 6. Wyniki analiz ścieków, na wniosek Oferenta, Zamawiający może udostępnić wersję elektroniczną. Realizacja zamówienia będzie się odbywała pod reżimem wymagań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa: 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, Działanie/Poddziałanie: 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT. UWAGA: Zamawiający zastrzega zgodnie z art. 93 ust. 1a pkt 1 "uPzp", że przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia. 1.2. Cel realizacji zamówienia Istniejąca oczyszczalnia ścieków pracuje w technologii złóż zraszanych, które posiadają znaczące ograniczenia w skutecznym oczyszczaniu ścieków przy wzroście obciążenia oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu wynika z obecnie realizowanych zadań inwestycyjnych prowadzonych przez gminę Zbrosławice, w zakresie rozbudowy i przebudowy systemu kanalizacyjnego. Celem zadania inwestycyjnego jest usprawnienie pracy istniejącej oczyszczalni i poprawa efektywności oczyszczania. Efektem końcowym inwestycji ma być: * uzyskanie i utrzymanie wymaganego składu ścieków oczyszczonych, * wybudowanie/przebudowa, remont obiektów i instalacji o minimalnych wymogach zapisanych w programie funkcjonalno-użytkowym, * uzyskanie wymaganego stopnia sterowania napędami włączonymi w układ AKPiA, * ograniczenie oddziaływania oczyszczalni na środowisko. 1.3. Lokalizacja Oczyszczalnia ścieków Przezchlebie zlokalizowana jest w województwie śląskim, w gminie Zbrosławice, przy ul. Mikulczyckiej, w sołectwie Ziemięcice. Oczyszczalnia położona jest na działkach nr 9/1 i 9/2, obręb 21 Ziemięcice, gm. Zbrosławice, pow. tarnogórski, woj. śląskie. Działki stanowią własności Gminy Zbrosławice. Działka nr 9/1 ma klasę użytku określoną jako łąka trwała, natomiast działka 9/2 ma klasę użytku: teren przemysłowy. Na działce 9/2 zlokalizowana jest infrastruktura techniczna - urządzenia służące do oczyszczania ścieków. Oczyszczalnia posiada własną drogę dojazdową z drogi publicznej, dwa wjazdy na teren oczyszczalni oraz układ dróg i chodników na terenie oczyszczalni. 1.4. Istniejące uwarunkowania Istniejąca oczyszczalnia w Przezchlebiu pracuje w oparciu o mechaniczno-biologiczne procesy oczyszczania ścieków z wykorzystaniem złóż zraszano-spłukiwanych. Do OS Przezchlebie dopływają grawitacyjnie ścieki komunalne, wody opadowe i roztopowe z obszaru Przezchlebia i Ziemięcic oraz tłoczone są ścieki z pompowni w Ziemięcicach, ze strefy MLP w Szałsz oraz z Regionalnego Ośrodku Pomocy Niewidomym i Niedowidzącym w Ziemięcicach. Wartości projektowe oczyszczalni przedstawiają się następująco: * dopływ średniodobowy, Qdśr = 1140 m3/d, * dopływ maksymalny godzinowy, Qhmax = 71,8 m3/h, * ładunek zanieczyszczeń wyrażonych Równoważną Liczbą Mieszkańców, RLM = 4 017. Oczyszczalnia Przezchlebie obsługuje aglomerację Przezchlebie zatwierdzoną Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/26/29/2016 z dnia 12 września 2016r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016, poz. 4592). Równoważną liczbę mieszkańców aglomeracji określono na 7 576 RLM. Oczyszczalnia zaprojektowana dla RLM = 4 017 posiada obowiązujące do 31 grudnia 2024 r. pozwolenie wodnoprawne (decyzja Starosty Tarnogórskiego z dnia 30 grudnia 2014r., znak: OŚR.G.6341.165.2914). Udzielone pozwolenie wodnoprawne obejmuje odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych do rowu R-SZ w km 0+672 (w granicach nieruchomości o numerze ewidencyjnym 133 obręb Przezchlebie), w ilości: * Qśr dob.= 1140 m3/d, * Qmax h= 71,28 m3/h, * Qmax roczne= 416 100 m3/rok, i parametrach: * stężenie ChZT = max. 125 mgO2/dm3 * stężenie BZT5 = max. 25 mgO2/dm3 * stężenie zawiesiny ogólnej = max. 35 mg/dm3 Planowana rozbudowa oczyszczalni, ma na celu przyjęcie ścieków w ilości średniodobowej na poziomie Qśr dob.= 955 m3/d. Przyjęcie planowanej ilości ścieków, tj. Qśr dob.= 955 m3/d nie spowoduje zmiany grupy zgodnie z klasyfikacją w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311). Udział planowanej ilości ścieków w stosunku do ilości określonej w pozwoleniu wodnoprawnym będzie wynosił 83,8%. Ilość ścieków prognozowanych, w stosunku do ilości ścieków obecnie dopływających wzrośnie o ok. 58,2%. Szczegółowy opis stanu istniejącego obiektu oczyszczalni przedstawiony jest w PFU. 1.5. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I POREALIZACYJNA 1.5.1. Zakres dokumentacji Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego oraz w upoważnionych organach administracyjnych kompletne Dokumenty Wykonawcy obejmujące co najmniej: * projekt wstępny i uzyska akceptację Zamawiającego; * projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późń. zmianami, Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. tekst jednolity z dn. 9 września 2018 r. poz. 1935), wraz z uzgodnieniem Zespołu Uzgodnień Dokumentacji i projektem zagospodarowania terenu - 4 oryginały; * dokumentacje wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Projekty techniczne wykonawcze sporządzone będą oddzielnie dla każdego obiektu budowlanego - 1 oryginał + 3 kpl.; * plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia - 1 oryginał + 3 kpl.; * projekt rozruchu - 1 oryginał + 3 kpl. oraz dokumenty porealizacyjne obejmujące: * dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i połączeń międzyobiektowych - 1 oryginał + 3 kpl.; * uzupełnienie, jeśli będzie wymagane, instrukcji eksploatacji oczyszczalni ścieków - 1 oryginał + 3 kpl.; * Dokumentację Techniczno-Ruchową wszystkich urządzeń odrębnie - 1 oryginał + 2 kpl.; * instrukcja eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych - 1 oryginał + 3 kpl.; * instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poż. - 1 oryginał + 3 kpl.; * sprawozdanie z rozruchu, w którym wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na sprawdzenie osiągniętych przez niego parametrów technologicznych - 1 oryginał + 3 kpl.; * dziennik rozruchu - prowadzony w trakcie rozruchu - 1 oryginał + 1 kpl.; * dokumenty ze szkolenia personelu - 1 oryginał + 1 kpl.; * protokoły sprawdzeń i badań - 1 oryginał + 3 kpl.; * raport po realizacyjny, w którym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na sprawdzenie oddziaływania oczyszczalni na środowisko - 1 oryginał + 3 kpl. Szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji przedstawiono w PFU. 1.5.2. Zasady wykonywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania dokumentacji w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte w całości dla zamówienia. 2. Wykonawca powinien zawsze działać jako doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. 3. Wszelkie wnioski formułowane przez Wykonawcę dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie, oparte w zależności od sytuacji na analizie z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami. 4. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania dokumentacji z wymaganiami zamówienia i harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z zamówieniem. 5. Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy, regulaminy i wytyczne, które są związane z wykonywanymi opracowaniami dokumentacji i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. 6. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 7. Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie opracowań dokumentacji pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego. 1.6. ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI PRZEZCHLEBIE 1.6.1. Zakres W ramach zamówienia zostanie przebudowana część mechaniczna i osadowa oczyszczalni oraz rozbudowana część biologiczna o reaktor biologiczny wraz z osadnikiem wtórnym. Rozbudowa oczyszczalni będzie zrealizowana w technologii przepływowej. W ramach inwestycji oczyszczalnia zostanie przebudowana do przepustowości Qśrd = 1000 m3/d. Roboty obejmować będą następujące działania: * przebudowa przelewu burzowego, * przebudowa zbiornika ścieków dowożonych, * przebudowa zbiornika retencyjnego ścieków, * budowa i montaż drugiego sitopiaskownika, * przebudowa (adaptacja) rezerwowego zespołu kraty i piaskownika na poletko odciekowe skratek i piasku, * przebudowa pompowni głównej, * budowa reaktora biologicznego wraz z osadnikiem wtórnym, * przebudowa istniejących osadników wtórnych, * budowa stacji dmuchaw i koagulantu, * przebudowa zbiorników Imhoffa, * budowa zbiornika magazynującego osady ustabilizowane, * rozbudowa budynku stacji odwadniania osadu, * przebudowa stacji kontrolno-pomiarowa ścieków oczyszczonych, * przebudowa budynku administracyjno-gospodarczego, * budowa i przebudowa infrastruktury technicznej, * wyłączenie z eksploatacji istniejących zraszanych złóż biologicznych. Ścieki po oczyszczeniu odprowadzane będą tak jak dotychczas, do cieku Świętoszowickiego (w km 2+160 jego biegu) poprzez istniejący wylot WS w km 0+672 rowu R-SZ (w granicach nieruchomości o numerze ewidencyjnym 133 obręb Przezchlebie). Szczegółowe wymagania dotyczące założeń projektowych i realizacji zamówienia przedstawiono w PFU. 1.6.2. Ogólne wymagania Poniżej przedstawiono ogólne wymagania dla przebudowywanych i nowych obiektów oczyszczalni: * wszystkie urządzenia winny zostać zintegrowane z istniejącymi systemami oczyszczalni, * zasilanie nowych i modernizowanych urządzeń ma zostać zrealizowane z istniejących stacji transformatorowych na terenie oczyszczalni i rozdzielni, po ich ewentualnej rozbudowie i modyfikacji, * należy zastosować materiały odporne na warunki środowiskowe oczyszczalni, * należy uwzględnić konieczność dostarczenia zestawu części zamiennych na okres 3 lat pracy układu, * całość nowych urządzeń i układów pomiarowych ma być podłączona do nadrzędnego systemu sterowania i wizualizacji, z możliwością zdalnego ręcznego i automatycznego sterowania ze stanowiska głównego dyspozytora, * wszystkie prace związane z wykonywaniem otworów, przejść przez ściany, itp. mają zostać wykonane w technice nieudarowej, * zastosowane zasuwy winny być w wykonaniu nożowym, z nożem całkowicie wysuwanym poza światło przewodu, a ponadto w większości przypadków należy stosować napędy elektryczne dla armatury, * do wykonania elementów stykających się ze ściekami, osadami, gazami i środowiskiem agresywnym należy użyć tworzyw sztucznych (w ziemi) lub stali nierdzewnej kwasoodpornej, * należy uwzględnić zabezpieczenia obiektów zagłębionych pod terenem wynikające z wysokiego poziomu wód gruntowych i ich agresywności, * przy lokalizowaniu nowych obiektów na terenie (w projekcie budowlanym i wykonawczym) należy stosować zasadę ich maksymalnego wypiętrzania w terenie rodzimym, z uwagi na istniejące, bardzo niekorzystne warunki gruntowe, przebudowywane i budowane obiekty należy wyposażyć w pomosty, bariery, pozwalające na swobodne przejście, obsługę oraz inspekcję poszczególnych urządzeń, * należy stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytucje, nowe i zawsze najwyższej jakości. W zakresie technologii wykonania Wykonawca jest zobowiązany m. in. do: * zlokalizowania wszelkich obiektów oczyszczalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w granicach działki oczyszczalni, * powiązania istniejących obiektów, sieci i infrastruktury oczyszczalni z obiektami i instalacjami projektowanymi w taki sposób, aby docelowo powstały układ powiązań był jednorodny i spójny i nie zakłócał pracy systemu, * prawidłowego zaprojektowania infrastruktury towarzyszącej: układów drogowych, oświetlenia, ogrodzenia, itp. dla projektowanych obiektów oczyszczalni, * takiego zaprojektowania a następnie wykonywania prac, aby możliwe było zachowanie ciągłości pracy oczyszczalni na warunkach nie gorszych od maksymalnie dopuszczalnych w pozwoleniu wodnoprawnym, * roboty przy obiektach przeznaczonych do rozbiórki muszą być wykonane zgodnie z prawem a odpady zagospodarowane przez Wykonawcę. Szczegółowy zakres prac określają wytyczne zawarte w PFU. 1.6.3. Organizacja ruchu Podczas realizacji zadania, w tym robót budowlanych należy przewidzieć ciągłą pracę istniejącej oczyszczalni, tzn.: ścieki powinny być oczyszczane bez przerw technologicznych. Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia robót, aby nie zakłócić pracy funkcjonującej oczyszczalni. Wykonawca będzie współpracował z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni ścieków za pośrednictwem osoby wskazanej przez Zamawiającego, aby zapewnić ciągłe funkcjonowanie zakładu. Wykonawca zapewni także przez cały czas bezpieczny dostęp do wszystkich jednostek personelowi obsługi. Szczegóły współpracy, szczególnie w zakresie BHP i p.poż. oraz rozliczeń za pobrane media, zostaną określone w umowie. 1.6.4. Rozruch technologiczny Rozruch winien być przeprowadzony w oparciu o projekt rozruchu, zawierający wytyczne technologiczne, jak i projekt oznakowania obiektów oraz rurociągów. Projekt rozruchu stanowić powinien składową dokumentacji projektowej. W zakres prac rozruchowych wchodzi: * szkolenie stanowiskowe załogi w zakresie BHP, p.poż., zapoznanie załogi z procesem technologicznym oczyszczania ścieków i przeróbki osadów), * rozruch mechaniczny (tj. "na sucho" - bez podania mediów roboczych) - uruchomienie maszyn, urządzeń i instalacji, sprawdzenie ich kompletności i gotowości do podjęcia pracy w obecności medium, * rozruch hydrauliczny - przeprowadzanie prób rozruchowych polegających na wprowadzeniu wody, w celu napełnienia układu, kontroli przepływów, szczelności i wzajemnego usytuowania wysokościowego poszczególnych obiektów. * rozruch technologiczny - z użyciem właściwego medium - ścieków, w wyniku którego osiąga się założony projektem efekt ekologiczny, * próba eksploatacyjna. Rozruch przeprowadzony powinien być przez przeszkoloną grupę rozruchową, w obecności projektanta. Obowiązkiem wykonawcy podczas rozruchu jest osiągnięcie bezpiecznej i właściwej pracy dostarczonych urządzeń. Wady i braki w wymaganej jakości pracy urządzenia powinny być usuwane natychmiast. Jakość oczyszczonych ścieków po rozbudowie powinna wymagania prawne, w zakresie jakości odprowadzanych oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych. 1.6.5. Każdorazowo, we wszystkich przypadkach, w których Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 "uPzp", Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, jeżeli pozwolą one uzyskać cechy lub parametry nie gorsze niż przywołane. Powyższe oznacza, że wykonawca może zastosować rozwiązania opisane przez Zamawiającego "lub równoważne". Zgodnie z art. 30 ust. 5 "uPzp", Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Warunkiem stosowania rozwiązań równoważnych jest pozytywna weryfikacja przez Zamawiającego pod kątem zgodności ze specyfikacją. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich odpowiednikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu - w trakcie realizacji zamówienia - do weryfikacji. Zważywszy na wymagania wynikające z art. 29 ust. 3 ustawy, każdorazowo we wszystkich przypadkach, w których w SIWZ, w tym w standardach technicznych wskazano znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów (w tym urządzeń) równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami. Zamawiający wskazuje, że równoważność będzie weryfikowana poprzez sprawdzenie, czy istotne cechy proponowanego rozwiązania (tj. cechy przesądzające o możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, w tym zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ) są nie gorsze pod kątem parametrów technicznych, użytkowych, jakościowych i funkcjonalnych a także trwałości, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami. Powyższe oznacza, że Wykonawca może zastosować produkty opisane przez Zamawiającego "lub równoważne". Powołanie się na nazwy wybranych producentów ma na celu wskazanie przykładowych rozwiązań spełniających wymagania Zamawiającego niezależnie od użytego sformułowania. Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne do projektowanych jest obowiązany podczas realizacji zamówienia wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane, w tym również materiały i urządzenia, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Warunkiem stosowania rozwiązań równoważnych jest pozytywna weryfikacja przez Zamawiającego pod kątem zgodności ze specyfikacją. Różnice pomiędzy powołanymi rozwiązaniami a ich odpowiednikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do weryfikacji. 1.7. WSPÓŁPRACA Z ZAMAWIAJĄCYM 1. Założenia projektowe należy na bieżąco konsultować z Gminnym Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. w Zbrosławicach z siedzibą przy ul. Oświęcimskiej 6. Osoba do kontaktów - Krzysztof Sosada tel. 600 916 180. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia co najmniej trzech spotkań w celu określenia przyjętych rozwiązań projektowych. 1.8. INFORMACJE DODATKOWE 1. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje do realizacji zadania łącznie z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę. 2. Wszelkie koszty związane z: uzyskaniem materiałów wyjściowych do projektowania (np. mapa do celów projektowych), uzyskaniem uzgodnień, opinii, decyzji (np. opłaty skarbowe) ponosi Wykonawca. 3. Do kompletów dokumentacji należy dołączyć płyty CD obejmujące wszystkie pliki tekstowe (*.doc lub *.docx), arkusze kalkulacyjne (*.xls lub *.xlsx), pliki graficzne dokumentacji (wykonane programem pozwalającym zapisać pliki graficzne z rozszerzeniem *.dwg). Ponadto wszystkie pliki należy zapisać w pdf. 4. Wszelkie opłaty niezbędne w procesie projektowania, uzgadniania należy uwzględnić w cenie oferty. 5. Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas wykonywania wszystkich robót zaprojektowanych przez siebie. 6. Wykonawca zapewni własnym staraniem oczyszczanie wszystkich ścieków dostarczonych do oczyszczalni podczas rozruchu, do wartości określonych pozwoleniem wodnoprawnym. Wszelkie związane z tym koszty oraz opłaty i ewentualne kary obciążają Wykonawcę. 1.9. SZCZEGÓLNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY Do szczególnych obowiązków Wykonawcy należy: a) udzielanie opinii na prośbę Zamawiającego; b) uczestniczenie w Radach Technicznych (organizowanych na prośbę własną lub przez Zamawiającego), c) niezwłoczne, pisemne informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia zamówienia, d) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji; e) przekazywanie Zamawiającemu kopii wszystkich orzeczeń organów administracji publicznej, oraz opinii i uzgodnień innych podmiotów wydanych w trakcie obowiązywania Zamówienia w terminie do 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Wykonawcę; f) na wniosek Zamawiającego przekazywanie dokumentacji zawierającą kompletne założenia oraz dane wejściowe użyte do obliczeń objętych przedmiotem zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45111000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45112000-5
45113000-2
45223000-6
45231000-5
45252000-8
45320000-8
45410000-4
71220000-6
71250000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 950
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: do 950 dni od daty podpisania umowy, w tym: 1 zakończenie robót budowlanych - do 950 dni od daty podpisania umowy. 2 wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich stosownych prawomocnych pozwoleń - do 365 dni od dnia podpisania umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że: 1. nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną o złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia, tj. polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z jej wyposażeniem technologicznym o przepustowości nie mniejszej niż 6 000 RLM, - które zostały odebrane protokołem częściowym lub końcowym. UWAGI: 1. Pojęcia: budowa/ rozbudowa/ przebudowa należy rozumieć zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub korzystania z zasobów podmiotów trzecich na podstawie art. 22a Pzp minimum jeden wykonawca lub jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający tym samym nie dopuszcza sumowania [łączenia potencjału] w zakresie tego warunku udziału w postępowaniu, gdyż wypaczałoby to cel, który powinien zostać osiągnięty poprzez tak postawiony warunek. 3. W przypadku gdy wykonawca nabył wymagane doświadczenie przy realizacji zamówienia jako członek konsorcjum, to winien wykazać swój czynny i faktyczny udział w realizacji referencyjnego przedsięwzięcia, odpowiadający zakresowi, który został określony przez Zamawiającego na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu. 4. Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie robót budowlanych podać zakres robót odpowiadających zakresowi warunku. 5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać że podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane. 6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunku udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie: * średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, lub * średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego, poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest sobota. 2. dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) Kierownik budowy (1 osoba) - niniejsza osoba ma posiadać następujące uprawnienia i doświadczenie: ? uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia); ? łącznie co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (nabyte przed upływem terminu składania ofert) polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru robót konstrukcyjno - budowlanych, w tym co najmniej 1 (jednej) inwestycji, polegającej na budowie lub rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z jej wyposażeniem technologicznym, o przepustowości nie mniejszej niż 6 000 RLM, odebranej na podstawie protokołu odbioru końcowego lub częściowego. Doświadczenie w faktycznym pełnieniu wykazanej funkcji przy każdej uprzednio wykonanej inwestycji musi obejmować okres co najmniej 3 miesięcy. b) Projektant technolog (1 osoba) - niniejsza osoba ma posiadać następujące uprawnienia i doświadczenie: ? uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia), ? wykonała (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego - osoba wymieniona co najmniej w treści projektu) w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 1 (jedną) dokumentację projektową w branży technologia, dotyczącą budowy lub rozbudowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków komunalnych, o przepustowości nie mniejszej niż 6 000 RLM,, odebraną na podstawie protokołu odbioru końcowego. c) Projektant Konstruktor (1 osoba) - niniejsza osoba ma posiadać następujące uprawnienia i doświadczenie: ? uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia); ? wykonała (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego - osoba wymieniona co najmniej w treści projektu) w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 1 (jedną) dokumentację projektową w branży konstrukcyjno - budowlanej, dotyczącą budowy lub rozbudowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków komunalnych, o przepustowości nie mniejszej niż 6 000 RLM, odebraną na podstawie protokołu odbioru końcowego. d) Projektant branży elektrycznej (1 osoba) - niniejsza osoba ma posiadać następujące uprawnienia i doświadczenie: ? uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia), ? wykonała (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego - osoba wymieniona co najmniej w treści projektu) w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 1 (jedną) dokumentację projektową w branży elektrycznej lub elektroenergetycznej dotyczącą budowy lub rozbudowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków komunalnych, o przepustowości nie mniejszej niż 6 000 RLM, odebraną na podstawie protokołu odbioru końcowego. e) Projektant automatyk (1 osoba) - niniejsza osoba ma posiadać następujące wykształcenie i doświadczenie: ? posiadać wykształcenie wyższe techniczne w branży automatyki, ? wykonała (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego - osoba wymieniona co najmniej w treści projektu) w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 1 (jedną) dokumentację w branży automatyki obejmującą zakresem m.in. nadrzędny system sterowania oczyszczalni ścieków komunalnych, o przepustowości nie mniejszej niż 6 000 RLM, odebraną na podstawie protokołu odbioru końcowego. f) Projektant instalacji sanitarnych (1 osoba) - niniejsza osoba ma posiadać następujące uprawnienia i doświadczenie: ? uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia), ? wykonała (samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego - osoba wymieniona co najmniej w treści projektu) w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 1 (jedną) dokumentację projektową w branży sanitarnej dotyczącą budowy lub rozbudowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków komunalnych, o przepustowości nie mniejszej niż 6 000 RLM, odebraną na podstawie protokołu odbioru końcowego. g) Kierownik robót elektrycznych (1 osoba) - niniejsza osoba ma posiadać następujące uprawnienia i doświadczenie : ? uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji I urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia). ? łącznie co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe (nabyte przed upływem terminu składania ofert) polegające na kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi (tj. pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru robót elektrycznych lub elektroenergetycznych), w tym przy kierowaniu lub nadzorowaniu realizacji co najmniej 1 (jednej) inwestycji polegającej na budowie lub rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków komunalnych, o przepustowości nie mniejszej niż 6 000 RLM, odebraną na podstawie protokołu odbioru końcowego lub częściowego. Doświadczenie w faktycznym pełnieniu wykazanej funkcji przy każdej uprzednio wykonanej inwestycji musi obejmować okres co najmniej 3 miesięcy. h) Kierownik robót w zakresie automatyki (1 osoba) - niniejsza osoba ma posiadać następujące wykształcenie i doświadczenie: ? wykształcenie wyższe techniczne w zakresie automatyki; ? łącznie co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe (nabyte przed upływem terminu składania ofert) polegające na kierowaniu lub nadzorowaniu pracami w zakresie automatyki (tj. pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót lub inspektora nadzoru robót w zakresie automatyki), w tym przy kierowaniu lub nadzorowaniu realizacji co najmniej 1 (jednej) inwestycji obejmującej zakresem m.in. nadrzędny system sterowania oczyszczalni ścieków komunalnych, o przepustowości nie mniejszej niż 6 000 RLM, odebranej na podstawie protokołu odbioru końcowego lub częściowego. Doświadczenie w faktycznym pełnieniu wykazanej funkcji przy każdej uprzednio wykonanej inwestycji musi obejmować okres co najmniej 3 miesięcy. UWAGA: 1. Zamawiający dopuszcza łączenie maksymalnie dwóch funkcji, o których mowa powyżej przez jedną osobę, która spełnia łącznie warunki wymagane dla obydwóch tych funkcji. 2. Dopuszcza się odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz dopuszcza w stosunku do wykonawców zagranicznych - równoważnych kwalifikacji, zdobytych w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze zm., oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U.2019 poz. 1117) z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2272).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. Poleganie na zasobach innych podmiotów [art. 22a ustawy Pzp]: 1.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 1.2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż "stosowna sytuacja" o której mowa w pkt 1.1 wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 1.2.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie w sposób realny będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. UWAGI: Zobowiązanie podmiotu trzeciego, albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 "uPzp" musi zostać złożony do oferty przez wszystkich Wykonawców, którzy powołują się na potencjał podmiotu trzeciego. 1.2.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp (w zakresie określonym wyłącznie w pkt 6.1.2. SIWZ). 1.2.3. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. 1.2.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 1.2.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 6.3.1 nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 6.2. UWAGI: 1. Przepis art. 22a ust. 6 ustawy Pzp umożliwia wykonawcy, na okoliczność uzupełniania dokumentów, zmianę zgłoszonego podmiotu trzeciego na inny podmiot trzeci, albo wykazanie spełniania warunku samodzielnie własnym potencjałem wyłącznie w sytuacji, gdy w momencie składania oferty [wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) Wykonawca opierał się, w tym zakresie, na zdolnościach podmiotów trzecich. 2. Nie jest dopuszczalne, ażeby Wykonawca samodzielnie wykazujący spełnianie warunku na etapie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, na etapie późniejszym [uzupełnianie dokumentów] powołał się w tym względzie na potencjał podmiotu trzeciego. 1.3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt 6.2. SIWZ, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, na zasadach określonych powyżej, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (pkt 7.1. SIWZ), w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu. 1.4. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza), a który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zobowiązany będzie złożyć na wezwanie Zamawiającego dokumenty o których mowa w pkt 8.1.1. - 8.1.2 SIWZ w zakresie, w jakim powołuje się na zasoby tych podmiotów, a w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia składa dokumenty o których mowa w pkt 8.2. SIWZ dotyczące tych podmiotów.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia: 1.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. UWAGA: Na potrzeby niniejszego postępowania wystarczające będzie wskazanie w wykazie: rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty wskazane w wykazie zostały wykonane. 1.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. UWAGA: 1. W sytuacji gdy na podstawie Opisu dodatkowego doświadczenia osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Wykonawca uzyska dodatkowe punkty zgodnie z pkt 13.2.3 lub 13.2.4 to Zamawiający uzna jednocześnie, że Wykonawca spełnia wymagania określone odpowiednio w pkt: 6.2.3.2.b) lub 6.2.3.2.e) w zakresie dotyczącym odpowiednio osób wyznaczonych do pełnienia opisanych w tych punktach funkcji. Złożenie przez Wykonawcę Opisu dodatkowego doświadczenia osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia i uzyskanie dodatkowych punktów powoduje, że w wykazie osób o którym stanowi pkt 8.1.2. [Załącznik nr 7] Wykonawca nie wypełnia już opisu doświadczenia osoby skierowanej przez Wykonawcę do pełnienia danej funkcji, ponieważ wiąże go Opis dodatkowego doświadczenia danej osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia złożony zgodnie z treścią Załącznika nr 8, za której doświadczenie uzyskał dodatkowe punkty. 2. W sytuacji gdy na podstawie Opisu dodatkowego doświadczenia osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Wykonawca nie uzyska dla danej osoby dodatkowych punktów zgodnie z pkt 13.2.3 lub 13.2.4, Wykonawca ten zobowiązany jest do złożenia wykazu osób zgodnie z pkt 8.1.2. uwzgledniającego tę osobę, jeżeli zostanie do tego wezwany przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca w ogóle nie złoży Opisu dodatkowego doświadczenia osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zobowiązany jest, na wezwanie Zamawiającego, do złożenia pełnego wykazu osób (Załącznik nr 7).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców załączenia przy ofercie: oświadczenia wstępnego Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 "uPzp" dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. UWAGA: Zamawiający wymaga, aby oświadczenie składane na podstawie art. 25 ust.1 uPzp było złożone w formie pisemnej. Nie dopuszcza się w tym zakresie użycia środka komunikacji elektronicznej. 2. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców: w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 "uPzp", zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 3. Do oferty Wykonawcy zobowiązani są załączyć: 3.1. Formularz ofertowy - załącznik nr 3 do SIWZ. 3.2. Dokumenty dla przeprowadzenia oceny ofert w ramach kryterium oceny ofert, (jeżeli dotyczy), tj. Opis dodatkowego doświadczenia osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ - wskazujący osobę/osoby dedykowaną przez Wykonawcę do pełnienia funkcji projektanta technologa i/lub projektanta automatyka. Uwaga: Opis dodatkowego doświadczenia osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w związku z tym, że służy do uzyskania dodatkowych punktów zgodnie z pkt. 13.2.3 lub 13.2.4 nie będzie podlegał uzupełnieniu w trybie właściwym dla dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu [art. 26 ust. 1 "uPzp" lub art. 26 ust. 3 "uPzp"]. 3.3. Potwierdzenie wniesienia wadium: 3.3.1. w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium; 3.3.2. w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu. 3.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza [dotyczy również spółki cywilnej]; pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 3.5. Wykonawca, który powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego zobowiązany jest załączyć do oferty dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca, będzie polegał w trybie art. 22a "uPzp", do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z treści których musi wynikać w szczególności: ? zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, ? sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, ? zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, ? czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Tarnowskie Góry 61 8463 0005 2002 0020 1276 0011 3. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym z uwzględnieniem art. 46 ust. 4 ustawy Pzp. 5. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów) lub do oferty załączyć kserokopię natomiast oryginalny egzemplarz (np. zabezpieczony w koszulce) umieścić odrębnie w kopercie zawierającej ofertę. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji. Dokument wadialny w formie niepieniężnej musi obejmować w swojej treści wszystkie przesłanki do zatrzymania wadium, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 uPzp - aktualne wg stanu na dzień wszczęcia niniejszego zamówienia. 6. Dokument wadialny winien wymieniać nazwy wszystkich podmiotów działających wspólnie lub może zostać wystawiony na jednego tylko z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia [nawet bez wyraźnego wskazania w jego treści wielości wykonawców składających ofertę] pod warunkiem, że tenże wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia jest prawidłowo umocowanym pełnomocnikiem i został uprawniony do działania w imieniu i na rzecz współwykonawców.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty60,00
Okres udzielonej gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia (za wyjątkiem maszyn i urządzeń) 20,00
Dodatkowe doświadczenie Projektanta technologa10,00
Dodatkowe doświadczenie Projektanta automatyka10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której będzie dokonany wybór Wykonawcy: 1) wywołane przyczynami zewnętrznymi, które w sposób obiektywny uzasadniają potrzebę tej zmiany, niepowodujące zachwiania równowagi ekonomicznej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, 2) w zakresie terminu i sposobu wykonania umowy w przypadku, gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania lub terminu realizacji przedmiotu umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy. 2. Niezależnie od okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 do 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących zakresach: a) wynagrodzenia, b) terminu wykonania zamówienia, c) sposobu realizacji zamówienia. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia w następstwie: a) zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy (dla celów obliczenia wartości pomniejszonego wynagrodzenia Zamawiający korzystał będzie z kosztorysu przedłożonego przez Wykonawcę przed podpisaniem niniejszej umowy); b) wystąpienia robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Wykonawca, winien zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskazując kwotę, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie na podstawie dołączonych Protokołów konieczności zamówień dodatkowych oraz innych dokumentów potwierdzających ten fakt. Łączna wartość robót z tytułu zamówień dodatkowych nie może przekroczyć 50% wartości realizowanego zamówienia (wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w §3 ust.2). Dokumentem pomocniczym przy rozliczeniu należności za wykonane roboty dodatkowe będzie kosztorys przedłożony przez Wykonawcę przed podpisaniem niniejszej umowy. c) wystąpienia robót zamiennych w stosunku do robót objętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia lub powodujących obniżenie kosztów zamówienia, Wykonawca winien zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, dołączając stosowną kalkulację oraz wskazując kwotę, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie na podstawie dołączonych Protokołów konieczności robót zamiennych oraz innych dokumentów potwierdzających konieczność wykonania robót zamiennych. Dokumentem pomocniczym przy rozliczeniu należności za wykonane roboty dodatkowe będzie kosztorys przedłożony przez Wykonawcę przed podpisaniem niniejszej umowy. d) zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT lub zmiany zasad rozliczania tego podatku poprzez wprowadzenie tzw. odwróconego obciążenia VAT. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług VAT oraz do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia - wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w następstwie: a) działania siły wyższej, b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót lub uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, co wymaga potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego stosownym wpisem do Dziennika Budowy (nie dotyczy warunków atmosferycznych typowych dla pory roku), c) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, nie wykraczających poza zakres zamówienia podstawowego, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, d) konieczności wykonania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, e) zmiany sposobu realizacji zamówienia wskazanej w ust. 6 o ile taka zmiana powoduje konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia. 5. Termin wykonania zamówienia ulega odpowiednio zmianie o okres trwania wskazanych powyżej w ustępie 4 okoliczności niezbędnej celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. 6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy wynikającej ze zmian w dokumentacji projektowej wprowadzonej w następstwie: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, wskutek zmiany materiałów, parametrów technicznych, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazanych w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej dokumentacji a także poprzez pojawienie się na rynku rozwiązań technicznych lub technologii robót nowszej technologii, pozwalającej np. zaoszczędzić koszty, b) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy wskutek zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, c) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 5a prawa budowlanego, 7. Zmiany w dokumentacji projektowej nie wymagają zawarcia aneksu do umowy. 8. Osoby wyznaczone i wpisane do umowy jako osoby nadzorujące lub współpracujące w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia mogą być przez Wykonawcę zmienione. Osoby te winny jednak spełniać określone w SIWZ wymagania (jeżeli były przez Zamawiającego określone), a zamiana taka może nastąpić po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego i jego akceptacji 9. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. 10. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do uzasadnienia i udokumentowania zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 2 - 6 niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-15, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.