eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Elbląg › Kompleksowa obsługa serwisowa, naprawa oraz badania techniczne samochodów osobowych, dostawczych, terenowych, ciężarowych, przyczep i autobusów

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-04-23

Elbląg: Kompleksowa obsługa serwisowa, naprawa oraz badania techniczne samochodów osobowych, dostawczych, terenowych, ciężarowych, przyczep i autobusów
Numer ogłoszenia: 61501 - 2013; data zamieszczenia: 23.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu , ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 55 230 25 72, faks 55 230 33 04.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.21wog.wp.mil.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa obsługa serwisowa, naprawa oraz badania techniczne samochodów osobowych, dostawczych, terenowych, ciężarowych, przyczep i autobusów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kompleksowa obsługa serwisowa, naprawa oraz badania techniczne samochodów osobowych, dostawczych, terenowych, ciężarowych, przyczep i autobusów z podziałem na 12 części: część zamówienia nr 1 - Kompleksowa obsługa serwisowa, naprawa samochodów osobowych, terenowych i dostawczych nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości Bartoszyce.; część zamówienia nr 2 - Kompleksowa obsługa serwisowa, naprawa samochodów osobowych, terenowych i dostawczych nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości Morąg; część zamówienia nr 3 - Kompleksowa obsługa serwisowa, naprawa samochodów osobowych, terenowych i dostawczych nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości Braniewo; część zamówienia nr 4 - Kompleksowa obsługa serwisowa, naprawa samochodów osobowych, terenowych i dostawczych nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości Elbląg; część zamówienia nr 5 - Kompleksowa obsługa serwisowa, naprawa samochodów ciężarowych, przyczep i autobusów nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości Bartoszyce; część zamówienia nr 6 - Kompleksowa obsługa serwisowa, naprawa samochodów ciężarowych, przyczep i autobusów nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości Morąg; część zamówienia nr 7 - Kompleksowa obsługa serwisowa, naprawa samochodów ciężarowych, przyczep i autobusów nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości Braniewo; część zamówienia nr 8 - Kompleksowa obsługa serwisowa, naprawa samochodów ciężarowych, przyczep i autobusów nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości Elbląg; część zamówienia nr 9 - Wykonanie badań technicznych pojazdów osobowych, ciężarowych, autobusów i przyczep znajdujących się w miejscowości Bartoszyce; część zamówienia nr 10 - Wykonanie badań technicznych pojazdów osobowych, ciężarowych, autobusów i przyczep znajdujących się w miejscowości Morąg; część zamówienia nr 11 -Wykonanie badań technicznych pojazdów osobowych, ciężarowych, autobusów i przyczep znajdujących się w miejscowości Braniewo; część zamówienia nr 12 - Wykonanie badań technicznych pojazdów osobowych, ciężarowych, autobusów i przyczep znajdujących się w miejscowości Elbląg. Informacje dotyczące ilości i rodzaju przedmiotu zamówienia dla każdej części są określone w załączniku I.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w zakresie do 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.20.00-3, 50.11.21.00-4, 50.11.41.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dotyczy części zamówienia 9-12 : Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów o uprawnieniach okręgowej stacji kontroli pojazdów na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dotyczy części zamówienia 1-8 : Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje co najmniej jednym stanowiskiem minimum z kanałem warsztatowym do naprawy pojazdów ciężarowych ; dysponuje co najmniej jednym stanowiskiem z podnośnikiem do naprawy pojazdów dostawczych terenowych i osobowych ; posiada minimum jeden komputer diagnostyczny do stwierdzenia usterek w pojazdach. Jeżeli Wykonawca, składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, powinien wykazać się sumą potencjałów technicznych odpowiadających liczbie części zamówienia, na które złożył ofertę.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Sekcji III.4.3.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Dokument o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) W umowie na wykonanie usługi w zakresie kompleksowej obsługi serwisowej, naprawy samochodów osobowych, dostawczych, terenowych, ciężarowych, przyczep i autobusów, zmiana postanowień umowy jest dopuszczalna z powodu zmiany przepisów prawnych, mających wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia. 2) W umowie na wykonanie badań technicznych pojazdów osobowych, ciężarowych, autobusów i przyczep, zmiana postanowień umowy jest dopuszczalna z powodu zmiany przepisów prawnych, mających wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia, zmiany stacji diagnostycznej, gdzie wykonywana będzie usługa (zakończenie działalności, przeniesienia stacji obsługi w inne miejsce)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.21wog.wp.mil.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy, 82-300 Elbląg, ul. Łęczycka 6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2013 godzina 09:30, miejsce: Kancelaria 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, 82-300 Elbląg, ul. Łęczycka 6, budynek nr 2, pokój nr 206.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kompleksowa obsługa serwisowa, naprawa samochodów osobowych, terenowych i dostawczych nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości Bartoszyce..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kompleksowa obsługa serwisowa, naprawa, samochodów osobowych, dostawczych, terenowych, ciężarowych, przyczep i autobusów. Szacunkowa liczba roboczogodzin : 152. Ilość samochodów upoważnionych do korzystania z usługi - 42 szt. w tym : Fiat Ducato - 2szt; Ford Transit -1szt; Lublin II,III -3szt; Tarpan,Honker -26szt; Skoda Octavia -1szt; Opel Vivaro-2szt; Iveco M40E-1szt; UAZ 469 B-6szt;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.20.00-3, 50.11.21.00-4, 50.11.41.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Marża na części i podzespoły użyte do naprawy pojazdów - 40

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kompleksowa obsługa serwisowa, naprawa samochodów osobowych, terenowych i dostawczych nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości Morąg.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kompleksowa obsługa serwisowa, naprawa samochodów osobowych, dostawczych i terenowych. Szacunkowa liczba roboczogodzin : 105 Ilość samochodów upoważnionych do korzystania z usługi - 26 szt. w tym: Lublin II,III-1szt; Ursus 902 -1szt; Przyczepa 2 osiowa-2szt; Przyczepa 1 osiowa-2szt; Tarpan,Honker-11szt; Uaz 469B-5szt; Iveco M40E-1szt; Skoda Octavia-1szt; Opel Vivaro-2szt;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 20.11.20.00-3, 50.11.21.00-4, 50.11.41.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Marża na części i podzespoły użyte do naprawy pojazdów - 40

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Kompleksowa obsługa serwisowa, naprawa samochodów osobowych, terenowych i dostawczych nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości Braniewo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kompleksowa obsługa serwisowa, naprawa samochodów osobowych, dostawczych i terenowych. Szacunkowa liczba roboczogodzin : 121 Ilość samochodów upoważnionych do korzystania z usługi - 37 szt. w tym: Opel Vectra-1szt; Opel Vivaro-2szt; Skoda Octavia-1szt; Citroen Berlingo-1szt; Ford Transit-1szt; Mercedes 290 GD-2szt; Tarpan/Honker-15szt; Iveco M40E-3szt; Fiat Ducato-1szt; UAZ 469 B-10szt..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.20.00-3, 50.11.21.00-4, 50.11.41.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Marża na części i podzespoły użyte do naprawy pojazdów - 40

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Kompleksowa obsługa serwisowa, naprawa samochodów osobowych, terenowych i dostawczych nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości Elbląg.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kompleksowa obsługa serwisowa, naprawa samochodów osobowych, dostawczych i terenowych. Szacunkowa liczba roboczogodzin : 162 Ilość samochodów upoważnionych do korzystania z usługi - 71 szt. w tym: Fiat Punto -1szt; Fiat Ducato-5szt; Tarpan/Honker-19 szt; Lublin II/III-14szt; Daewoo Nubira-1szt; Opel Astra -3szt; Opel Vivaro-9szt; Opel Movano-1szt; Opel Insignia-1szt; Skoda Octavia-1szt; Ford Transit-1szt; Daewoo Lanos-1szt; Iveco M40E-2szt; Land Rover Discovery IV-1szt; Mercedes 290 GD-6szt; Volkswagen Crafter-1szt; Volkswagen Transpoprter-1szt; UAZ 469B-3szt;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.20.00-3, 50.11.21.00-4, 50.11.41.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Marża na części i podzespoły użyte do naprawy pojazdów - 40

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Kompleksowa obsługa serwisowa, naprawa samochodów ciężarowych, przyczep i autobusów nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości Bartoszyce.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kompleksowa obsługa serwisowa samochodów ciężarowych, przyczep i autobusów. Szacunkowa liczba roboczogodzin : 68 Ilość samochodów upoważnionych do korzystania z usługi - 185 szt. w tym: Autobus Autosan H-10-1szt; Przyczepa 2 osiowa-16szt; Przyczepa 1 osiowa-32szt; Daewoo Nubira-1szt; Fiat Ducato-2szt; Ford Transit-1szt; Gaz 66-1szt; Iveco Euro cargo-2szt; Samochód ciężarowy Jelcz 325-2szt; Samochód ciężarowy Jelcz662-3szt; Ciągnik siodłowy Steyer 32S-1sz; Naczepa Steyer-1szt; Scam SM 50-2szt;Samochód ciężarowy Star 200-6szt; Samochód ciężarowy Star 244-1szt; Samochód ciężarowy Star 266M-5szt; Samochód ciężarowy Star 266-81szt; Samochód ciężarowy Star 660-15szt; Samochód ciężarowy Star 660M3-1szt; Samochód ciężarowy Star 742-1szt; Samochód ciężarowy Star 944-5szt; Samochód ciężarowy ZIŁ 131-2szt; Samochód ciężarowy ZIŁ 157-2szt; Ursus 1222-1szt.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.20.00-3, 50.11.21.00-4, 50.11.41.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Marża na części i podzespoły użyte do naprawy pojazdów - 40

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Kompleksowa obsługa serwisowa, naprawa samochodów ciężarowych, przyczep i autobusów nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości Morąg.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kompleksowa obsługa serwisowa samochodów ciężarowych przyczep i autobusów Szacunkowa liczba roboczogodzin : 42 Ilość samochodów upoważnionych do korzystania z usługi - 42 szt. w tym: Przyczepa 1 osiowa-4szt; Przyczepa 2 osiowa-1szt; Samochód ciężarowy Star 12,227-1szt; Samochód ciężarowy Star 200-1szt; Samochód ciężarowy Star 266 M-10szt; Samochód ciężarowy Star 266-20szt; Samochód ciężarowy Star 660M2-4szt; Samochód ciężarowy ZIŁ 131-1szt;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.20.00-3, 50.11.21.00-4, 50.11.41.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Marża na części i podzespoły użyte do naprawy pojazdów - 40

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Kompleksowa obsługa serwisowa, naprawa samochodów ciężarowych, przyczep i autobusów nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości Braniewo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kompleksowa obsługa serwisowa samochodów ciężarowych przyczep i autobusów. Szacunkowa liczba roboczogodzin : 89 Ilość samochodów upoważnionych do korzystania z usługi - 200 szt. w tym: Autobus Autosan H-9/H10-2szt; Ciągnik siodłowy IVECO MP-1szt; Samochód ciężarowy Jelcz P-622-3szt; Naczepa NS-600W-1szt; Przyczepa 1 osiowa-28szt; Przyczepa 2 osiowa-16szt; Samochód ciężarowy Star 200-9szt; Samochód ciężarowy Star 244-4szt; Samochód ciężarowy Star 266-107szt; Samochód ciężarowy Star 266M-8szt; Samochód ciężarowy Star 266M2-2szt; Samochód ciężarowy Star 660M2-9szt; Samochód ciężarowy Star 660M3-3szt; Samochód ciężarowy Star 944-1szt; Samochód ciężarowy Star LE 14.220-1szt; Samochód ciężarowy ZIŁ 130-1szt; Samochód ciężarowy ZIŁ 131-4szt;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.20.00-3, 50.11.21.00-4, 50.11.41.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Marża na części i podzespoły użyte do naprawy pojazdów - 40

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Kompleksowa obsługa serwisowa, naprawa samochodów ciężarowych, przyczep i autobusów nie objętych gwarancją producenta znajdujących się w miejscowości Elbląg.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kompleksowa obsługa serwisowa samochodów ciężarowych przyczep i autobusów Szacunkowa liczba roboczogodzin : 91 Ilość samochodów upoważnionych do korzystania z usługi - 253 szt. w tym: Autobus Autosan H10-10-1szt; Autobus Solbus-1szt; Iveco Eurotrakker-2szt; Naczepa NS 600W-2szt; Przyczepa 2 osiowa-19szt; Przyczepa 1 osiowa-35szt; Samochód ciężarowy Star 200-20szt; Samochód ciężarowy Star 266-133szt; Samochód ciężarowy Star 660-4szt; Samochód ciężarowy Star 660M2-24szt; Samochód ciężarowy Star 660M3-2szt; Samochód ciężarowy Jelcz 662-2szt; Samochód ciężarowy Jelcz 862-1szt; Samochód ciężarowy Jelcz 325-1szt; Scam SM 50-2szt; Iveco Euro cargo-3szt; Iveco Stralis-1szt;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.20.00-3, 50.11.21.00-4, 50.11.41.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 60
  • 2. Marża na części i podzespoły użyte do naprawy pojazdów - 40

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Wykonanie badań technicznych pojazdów osobowych, ciężarowych, autobusów i przyczep znajdujących się w miejscowości Bartoszyce.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Badania techniczne pojazdów Ilość samochodów upoważnionych do korzystania z usługi - 227 szt. w tym: Fiat Ducato- 2szt; Ford Transit-1szt; Lublin II/III-3szt; Tarpan/Honker-26szt; Skoda Octavia-1szt; Opel Vivaro-2szt; Iveco M40E-1szt; UAZ 469 B-6szt; Autobus Autosan H-10-1szt; Przyczepa 2 osiowa-16szt; Przyczepa 1 osiowa-32szt; Daewoo Nubira-1szt; Fiat Ducato-2szt; Ford Transit-1szt; Gaz 66-1szt; Iveco Euro cargo-2szt; Samochód ciężarowy Jelcz 325-2szt; Samochód ciężarowy Jelcz662-3szt; Ciągnik siodłowy Steyer 32S-1sz; Naczepa Steyer-1szt; Scam SM 50-2szt; Samochód ciężarowy Star 200-6szt; Samochód ciężarowy Star 244-1szt; Samochód ciężarowy Star 266M-5szt; Samochód ciężarowy Star 266-81szt; Samochód ciężarowy Star 660-15szt; Samochód ciężarowy Star 660M3-1szt; Samochód ciężarowy Star 742-1szt; Samochód ciężarowy Star 944-5szt; Samochód ciężarowy ZIŁ 131-2szt; Samochód ciężarowy ZIŁ 157-2szt; Ursus 1222-1szt;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.20.00-3, 50.11.21.00-4, 50.11.41.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 40
  • 2. Liczba pojazdów Zamawiającego, których obsługę Wykonawca może zapewnić w ciągu 1 dnia - 60

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Wykonanie badań technicznych pojazdów osobowych, ciężarowych, autobusów i przyczep znajdujących się w miejscowości Morąg.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Badania techniczne pojazdów Ilość samochodów upoważnionych do korzystania z usługi - 68 szt. w tym: Lublin II/III-1szt; Ursus 902-1szt; Przyczepa 2 osiowa-2szt; Przyczepa 1 osiowa-2szt; Tarpan/Honker-11szt; Uaz 469B-5szt; Iveco M40E-1szt; Skoda Octavia-1szt; Opel Vivaro-2szt; Przyczepa 1 osiowa-4szt; Przyczepa 2 osiowa-1szt; Samochód ciężarowy Star 12,227-1szt; Samochód ciężarowy Star 200-1szt; Samochód ciężarowy Star 266 M-10szt; Samochód ciężarowy Star 266-20szt; Samochód ciężarowy Star 660M2-4szt; Samochód ciężarowy ZIŁ 131-1szt;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.20.00-3, 50.11.21.00-4, 50.11.41.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 40
  • 2. Liczba pojazdów Zamawiającego, których obsługę Wykonawca może zapewnić w ciągu 1 dnia - 60

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Wykonanie badań technicznych pojazdów osobowych, ciężarowych, autobusów i przyczep znajdujących się w miejscowości Braniewo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Badania techniczne pojazdów Ilość samochodów upoważnionych do korzystania z usługi - 21 szt. w tym: Autobus Autosan H-9/H10-2szt; Ciągnik siodłowy IVECO MP-1szt; Samochód ciężarowy Jelcz P-622-3szt; Naczepa NS-600W-1szt; Samochód ciężarowy Star LE 14.220-1szt; Samochód ciężarowy Star 200-3szt; Samochód ciężarowy Star 266-10szt;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.20.00-3, 50.11.21.00-4, 50.11.41.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 40
  • 2. Liczba pojazdów Zamawiającego, których obsługę Wykonawca może zapewnić w ciągu 1 dnia - 60

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Wykonanie badań technicznych pojazdów osobowych, ciężarowych, autobusów i przyczep znajdujących się w miejscowości Elbląg.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Badania techniczne pojazdów. Ilość samochodów upoważnionych do korzystania z usługi - 33 szt. w tym: Autobus Autosan H10-10-1szt; Autobus Solbus-1szt; Iveco Eurotrakker-2szt; Naczepa NS 600W-2szt; Samochód ciężarowy Star 200-6szt; Samochód ciężarowy Star 266-13szt; Samochód ciężarowy Jelcz 662-2szt; Samochód ciężarowy Jelcz 862-1szt; Samochód ciężarowy Jelcz 325-1szt; Iveco Euro cargo-3szt; Iveco Stralis-1szt;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.20.00-3, 50.11.21.00-4, 50.11.41.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 40
  • 2. Liczba pojazdów Zamawiającego, których obsługę Wykonawca może zapewnić w ciągu 1 dnia - 60

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.