eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żegocina › Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Żegocina

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2019-10-23Ogłoszenie nr 614085-N-2019 z dnia 2019-10-23 r.

Gmina Żegocina: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Żegocina
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
-

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żegocina, krajowy numer identyfikacyjny 85166075000000, ul. Żegocina 316  - , 32-731  Żegocina, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 14 648 45 20, , e-mail gmina@zegocina.pl, , faks 14 61 32 036.
Adres strony internetowej (URL): www.zegocina.pl
Adres profilu nabywcy: -
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne -

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
-

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
bip.malopolska.pl/ugzegocina


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
bip.malopolska.pl/ugzegocina


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
w zamkniętej kopercie opisanego zgodnie z SIWZ na adres Urząd Gminy Żegocina, 32-731 Żegocina 316, pokój nr 5 (dziennik podawczy)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Żegocina
Numer referencyjny: UG.271.30.PN.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Żegocina z następujących sołectw: Bełdno, Bytomsko, Łąkta Górna, Rozdziele i Żegocina. 2) Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny jak i pozostałości po selektywnie zebranych odpadach komunalnych tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz ich zagospodarowanie. 3) Wymogi dotyczące przekazywania odebranych pozostałości po selektywnie zebranych odpadach komunalnych tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: a) Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości pozostałości po selektywnie zebranych odpadach komunalnych tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne do komunalnych instalacji umieszczonych przez Marszałków Województw na liście w Biuletynie Informacji Publicznej oraz do instalacji komunalnych wskazanych w Wojewódzkich Planach Gospodarki Odpadami Komunalnymi. b) W przypadku odmowy przyjęcia odpadów komunalnych przez instalacje wskazane w umowie zawartej z Wykonawcą (w oświadczeniu Wykonawcy stanowiącym załącznik do oferty) dopuszcza się przekazanie odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy do innych instalacji niż wskazane ww. umowie (w oświadczeniu), po wcześniejszym pisemnym poinformowaniu Zamawiającego. 4) Wykonawca odbierający selektywnie zebrane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będzie zobowiązany do przekazania odebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 i 20 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U z 2019 r. poz. 701 ze zm.) 5) Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości: Lp. Rodzaje odpadów komunalnych 1. pozostałości po selektywnie zebranych odpadach komunalnych tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 2. bioodpady, 3. papier, tektura, odpady opakowaniowe z papieru oraz odpady opakowaniowe z tektury, 4. metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady opakowaniowe z metali oraz odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, 5. szkło, odpady opakowaniowe ze szkła, 6. meble i inne odpady wielkogabarytowe, 7. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 9. chemikalia 10. odpady niebezpieczne, 11. zużyte opony 11. przeterminowane leki 12. zużyte baterie i akumulatory 13. odpady tekstyliów i odzieży 14. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki 6) Na terenie Gminy Żegocina w zabudowie jednorodzinnej obowiązywać będzie system workowy lub pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych segregowanych i pozostałości po selektywnie zebranych odpadach komunalnych tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Worki i pojemniki na poszczególne frakcje odpadów mają być oznaczone przez Wykonawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U.z 2017r. poz. 19 ze zm.) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żegocina, za wyjątkiem pojemników w zabudowie jednorodzinnej, które oznaczy właściciel nieruchomości. Wykonawca zaopatruje właścicieli nieruchomości w zróżnicowane kolorystycznie worki posiadające logo lub nazwę przedsiębiorcy, prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz naklejki samoprzylepne umożliwiające identyfikację danej nieruchomości. W pojemniki wyposaży nieruchomość właściciel posesji. W przypadku zabudowy wielolokalowej (SM Przybyszówka) Wykonawca wyposaży w terminie zapewniającym zbieranie przez właścicieli nieruchomości w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów, nie później niż 3 dni od podpisania umowy w 2 pojemniki KP7m3 na pozostałości po selektywnie zebranych odpadach komunalnych tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, po 2 pojemniki o pojemności nie mniejszej niż 1100 l na frakcję odpadów metale i tworzywa sztuczne, po 2 pojemniki o pojemności nie mniejszej niż 1100 l na frakcję odpadów papier, po 1 pojemniku o pojemności nie mniejszej niż 1100 l na frakcję odpadów szkło, po 5 pojemników o pojemności nie mniejszej niż 240 l na bioodpady (bądź w 1 pojemnik o łącznej pojemności nie mniejszej niż 1100l), po jednym pojemniku o pojemności nie mniejszej niż 1100 l na tekstylia i odzież a także po jednym pojemniku o pojemności nie mniejszej niż 240 l na chemikalia oraz odpady niebezpieczne opisane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017r. poz. 19 ze zm.) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żegocina, które powinny posiadać logo lub nazwę przedsiębiorcy, prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych. W przypadku zapotrzebowania większej ilości pojemników na odpady w zabudowie wielolokalowej (SM Przybyszówka), Wykonawca dostarczy dodatkowe pojemniki w terminie 1 miesiąca od zgłoszenia przez Zamawiającego. Pojemniki powinny spełniać aktualnie obowiązujące polskie normy. Ponadto należy wyposażyć mieszkania w Szkole Podstawowej w Rozdzielu i Dom Nauczyciela w Żegocinie, po jednym pojemniku o pojemności nie mniejszej niż 1100 l na pozostałości po selektywnie zebranych odpadach komunalnych tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i po jednym pojemniku o pojemności nie mniejszej niż 240 l na bioodpady. W przypadku zapotrzebowania większej ilości pojemników na odpady, Wykonawca dostarczy dodatkowe pojemniki w terminie 1 miesiąca od zgłoszenia przez Zamawiającego. 7) W przypadku wejścia w życie nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów Wykonawca w trakcie trwania umowy zobowiązany jest dostosować się do nowo obowiązujących przepisów prawnych. 8) Do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych wprowadza się następujące rodzaje worków lub pojemników z zachowaniem odpowiedniej kolorystyki i opisem: ? papier, tektura, odpady opakowaniowe z papieru oraz odpady opakowaniowe z tektury -worki lub pojemniki w kolorze niebieskim oznaczone napisem "Papier", ? szkło, odpady opakowaniowe ze szkła - worki lub pojemniki w kolorze zielonym oznaczone napisem "Szkło", ? metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady opakowaniowe z metali oraz odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych - worki lub pojemniki w kolorze żółtym oznaczone napisem "Metale i tworzywa sztuczne", ? bioodpady - worki lub pojemniki w kolorze brązowym oznaczone napisem "Bio", odpady niebezpieczne - worki lub pojemniki w kolorze pomarańczowym oznaczone napisem "Odpady niebezpieczne ", ? chemikalia - worki lub pojemniki w kolorze białym oznaczone napisem "Chemikalia", ? odpady tekstyliów i odzieży - worki lub pojemniki koloru popielatego oznaczone napisem "Tekstylia i odzież", ? odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki w pojemnikach koloru czerwonego oznaczone napisem " Odpady niemedyczne", ? pozostałości po selektywnie zebranych odpadach komunalnych tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w workach lub pojemnikach koloru czarnego oznaczone napisem "Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne". 9) Odbiór odpadów komunalnych będzie prowadzony w następujący sposób: W okresie od 1 kwietnia do 31 października odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będzie prowadzone: pozostałości po selektywnie zebranych odpadach komunalnych tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz raz na tydzień z budynków wielolokalowych. W przypadku zabudowy wielolokalowej (SM Przybyszówka) pojemniki z odpadami będą dodatkowo odbierane w przypadku przepełnienia na telefoniczne zgłoszenie Zarządu Spółdzielni lub Gminy Żegocina w terminie 3 dni od zgłoszenia. Dotyczy to również odpadów segregowanych. ? metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady opakowaniowe z metali, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych - raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz raz na tydzień z budynków wielolokalowych, ? szkło, odpady opakowaniowe ze szkła - raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz raz na tydzień z budynków wielolokalowych. ? papier, tektura, odpady opakowaniowe z papieru oraz odpady opakowaniowe z tektury - raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz raz na tydzień z budynków wielolokalowych, ? bioodpady - raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz raz na tydzień z budynków wielolokalowych, W okresie od 1 listopada do 31 marca odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych będzie prowadzone pozostałości po selektywnie zebranych odpadach komunalnych tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 2 razy w miesiącu. W przypadku zabudowy wielolokalowej (SM Przybyszówka) pojemniki z odpadami będą dodatkowo odbierane w przypadku przepełnienia na telefoniczne zgłoszenie Zarządu Spółdzielni lub Gminy Żegocina w terminie 3 dni od zgłoszenia. Dotyczy to również odpadów segregowanych. ? metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady opakowaniowe z metali, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych - 2 razy w miesiącu, ? szkło, odpady opakowaniowe ze szkła - 2 razy w miesiącu, ? papier, tektura, odpady opakowaniowe z papieru oraz odpady opakowaniowe z tektury - 2 razy w miesiącu, ? bioodpady - 2 razy w miesiącu, ? Tekstylia i odzież - 1 raz na kwartał w terminach określonych w harmonogramie, ? Chemikalia odbierane będą dwa razy do roku w terminach określonych w harmonogramie, ? Odpady niebezpieczne odbierane będą dwa razy do roku w terminach określonych w harmonogramie. ? Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory będą odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ramach "wystawki" dwa razy do roku w terminach określonych w harmonogramie przez Wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu, a w przypadku zabudowy wielorodzinnej (SM Przybyszówka) odbierane będą z miejsca, uzgodnionego z Zarządem Spółdzielni. ? Zużyte opony będą odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ramach "wystawki" dwa razy do roku w terminach określonych w harmonogramie przez Wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu w ilości 8 szt. rocznie od gospodarstwa domowego, a w przypadku zabudowy wielorodzinnej (SM Przybyszówka) odbierane będą z miejsca, uzgodnionego z Zarządem Spółdzielni. ? Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót we własnym zakresie, właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą zagospodarowywać we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami lub będą odbierane w terminach określonych w harmonogramie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym właściciela nieruchomości, do Wykonawcy, wyłonionego w drodze przetargu w ilości 2 m3 rocznie od gospodarstwa domowego bezpośrednio z posesji, a w przypadku zabudowy wielorodzinnej (SM Przybyszówka) odbierane będą z miejsca, uzgodnionego z Zarządem Spółdzielni. Odpady niespełniające tej definicji oraz odpady powyżej limitu 2 m3 nie będą odbierane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 10) Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Żegocina zostanie sporządzony przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym przy podpisywaniu umowy oraz zostanie doręczony przez Wykonawcę właścicielom nieruchomości w terminie nie później niż 3 dni od podpisania umowy. 11) W trakcie trwania umowy w uzasadnionym przypadku Zamawiający na wniosek mieszkańców może zmienić harmonogram wywozu odpadów komunalnych w porozumieniu z Wykonawcą. 12) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i ustawić w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego tj: a) w 2-ch aptekach po jednym pojemniku na przeterminowane leki o pojemności nie mniejszej niż 10 litrów tj. Apteka REMEDIUM w Łąkcie Górnej, Apteka Zdrowe Ceny w Żegocinie w miejscu, uzgodnionym z zarządcą budynku b) w UG w Żegocinie, w 4 szkołach (Bytomsku, Rozdzielu, Łąkcie Górnej, Żegocinie) i w 5-ciu świetlicach wiejskich (Bełdnie, Bytomsku, Rozdzielu, Łąkcie Górnej, Żegocinie) po jednym pojemniku na zużyte baterie o pojemności nie mniejszej niż 10 litrów w miejscu, uzgodnionym z zarządcą budynku. Pojemniki o pojemności minimum 10 l powinny posiadać zamknięcie uniemożliwiające otwarcie przez nieuprawnione osoby. Wykonane z trwałego materiału z umieszczonym napisem informującym o rodzaju odpadów oraz powinny posiadać logo lub nazwę Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie w godzinach pracy aptek i budynków użyteczności publicznej monitorować stan zapełnienia pojemników i odbierać odpady w takiej częstotliwości, aby nie powodowało to przepełnienia tych pojemników, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. 13) Charakterystyka worków do zbiórki odpadów komunalnych: - materiał - folia LDPE, - pojemność - 120 l, - nadruk - jednostronny, zgodny z pkt. 4.8 SIWZ Pojemniki mają spełniać wymogi techniczne i sanitarne określone w PN 14) Orientacyjna liczba worków na odpady komunalne (na okres 12 miesięcy) - czarne - 23.000 szt. - niebieski - 3.000 szt. - żółty - 21.000 szt. - zielony - 15.000 szt. - brązowy - 4.000 szt. - pomarańczowy - 2.000 szt. - popielaty - 4.000 szt. - biały - 2.000 szt. Ponadto, Zamawiający wymaga zabezpieczenia worków w poszczególnych kolorach w ilości 10 % podstawowego zamówienia, które Wykonawca będzie sukcesywnie dostarczał do siedziby Zamawiającego. Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego pierwszą partię worków w ilości 300 szt. każdego koloru w terminie nie później niż 3 dni od podpisania umowy przed dniem obowiązywania umowy. Po wyczerpaniu zapasu Wykonawca będzie sukcesywnie dostarczał do siedziby Zamawiającego kolejne partie worków w terminie 3 dni od zgłoszenia przesłanego w formie elektronicznej lub zgłoszenia telefonicznego. Ilość wytworzonych odpadów na terenie Gminy Żegocina nie jest zależna od Zamawiającego. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniając ilość odpadów wytworzonych przez gospodarstwa domowe. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych przewidzianych do odebrania, transportu i zagospodarowania wynosi 955 Mg/12 miesięcy (w tym 438 Mg odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i 517 Mg odpadów segregowanych). W 2018 roku odebrano z terenu nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Żegocina następujące ilości odpadów komunalnych: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (200301): 437,470 Mg, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne: 118,550 Mg odpady ulegające biodegradacji (200201): 23,970 Mg pozostałe odpady segregowane: 375,009 Mg Gmina Żegocina zastrzega sobie możliwość sprawdzenia ilości odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy w trakcie trwania umowy poprzez ich zważenie w dniu odbioru wyznaczonym w harmonogramie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego przy obecności upoważnionej osoby ze strony Zamawiającego. System odbierania odpadów komunalnych obejmuje tylko odpady z nieruchomości zamieszkałych, natomiast nie obejmuje odpadów powstających w instytucjach, szkołach, obiektach użyteczności publicznej i w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej w tym działalności rolniczej. 15) Standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska a) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności przepisami prawa ochrony środowiska, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, ustawy o odpadach i przepisów wykonawczych w tym zakresie, Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żegocina oraz przepisów sanitarnych. b) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego, w szczególności do : ? zapobiegania wysypywaniu się odpadów z worków i pojemników podczas dokonywania odbioru odpadów, ? odbierania odpadów z miejsc ich wystawienia na terenie nieruchomości i uprzątnięcia terenu w miejscu wystawienia worków i pojemników z odpadami komunalnymi w przypadku jego zanieczyszczenia wynikającego z przepełnienia worka lub pojemnika lub ich uszkodzenia. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru z miejsc wystawienia worków i pojemników ewentualnych rozsypanych oraz luźnych odpadów (np. odpady rozrzucone przez zwierzęta). c) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami komunalnymi zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 16) Obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem. a) Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów w formie pisemnej zawierających informację o ilości odebranych odpadów komunalnych (pozostałości po selektywnie zebranych odpadach komunalnych tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i segregowanych odpadach komunalnych) z terenu Gminy Żegocina w [Mg] oraz o sposobach i miejscach zagospodarowania tych odpadów lub kserokopii kart przekazania odpadów z terenu Gminy Żegocina sporządzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prawidłowo sporządzony Raport miesięczny lub kserokopie kart przekazania odpadów z terenu Gminy Żegocina będą podstawą do wystawienia faktury za wykonanie usługi. b) Wykonawca przekazuje również informację o liczbie i rodzaju wydanych worków w miesiącu, za który składa informację w formie pisemnej. c) Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania adresów nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a nie ujętych w bazie prowadzonej przez Zamawiającego. Informacje te Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemnie. d) Wykonawca będzie zobowiązany sporządzać i przekazywać sprawozdania, o których mowa w art. 9n w terminach i na zasadach określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w ustawie o odpadach, a w przypadku zmiany przepisów zgodnie z nowo obowiązującymi przepisami. e) Wykonawcę zobowiązuje się do przedłożenia informacji o odpadach, o której mowa w art. 9oa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz.1454 ze zm.) f) Wykonawca na żądanie Zamawiającego powinien okazać wszelkie dokumenty potwierdzające wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa. 17) Szczegółowy sposób postępowania w przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania odpadów: a) Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru odpadów, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 4 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej powyżej sytuacji do pisemnego i drogą elektroniczną poinformowania Zamawiającego o nie wywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żegocina. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację fotograficzną i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu doszło do ustalenia w/w zdarzenia. 18) Zamawiający najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy wykaz nieruchomości objętych gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych. Dane będą przekazywane w formie elektronicznej. W przypadku przekazania danych o nowych nieruchomościach, objętym gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych, Wykonawca jest zobowiązany rozpocząć odbieranie odpadów z tej nieruchomości od pierwszego terminu odbioru odpadów wynikającego z obowiązującego harmonogramu. 5. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA STAWIANE PRZEDSIĘBIORCOM ODBIERAJĄCYM ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI: a) Wykonawca dostarczy właścicielom nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Żegocina w terminie zapewniającym zbieranie przez właścicieli nieruchomości w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów, nie później niż 3 dni od podpisania umowy: co najmniej po trzy worki czarne, brązowe, żółte, co najmniej po dwa worki zielone, oraz co najmniej po jednym worku popielatym, niebieskim, pomarańczowym i białym wraz z naklejkami i harmonogramem odbioru odpadów. W przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości kompostownika przydomowego i kompostowania bioodpadów Wykonawca nie pozostawia worka na bioodpady (kolor brązowy). W przypadku zabudowy wielolokalowej (SM Przybyszówka, mieszkania w Szkole Podstawowej w Rozdzielu i Dom Nauczyciela w Żegocinie) Wykonawca wyposaży w pojemniki wymienione w pkt. 4.6 SIWZ b) Przy odbiorze odpadów będzie dostarczał tyle worków ile odbierze worków z odpadami. c) odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie bez względu na warunki pogodowe. d) Usługa będzie wykonywana w dni robocze w godzinach od 7:00 do 20:00, za wyjątkiem odbioru odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek , które będą odbierane 2 razy do roku w terminach określonych w harmonogramie do pojemnika ustawionego przez Wykonawcę na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Łąkcie Górnej w godzinach od 10:00 do 14:00. e) Załadunek jak i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu oraz środków transportu, które muszą być w dyspozycji Wykonawcy, f) Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie odpadów. g) Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych zgodnie z uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem. h) Wykonawcę obowiązuje zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z pozostałościami po selektywnej zbiórce tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz selektywnie zebranych odpadów różnych rodzajów ze sobą. i) Wykonawcę obowiązuje zakaz mieszania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Żegocina z odpadami zebranymi w innych gminach oraz z odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Żegocina. j) zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypaniem w trakcie transportu. W przypadku wysypania Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania (zabrudzeń, plam itp.), k) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie worków, pojemników do gromadzenia odpadów będących w dyspozycji właścicieli nieruchomości, powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. l) Reklamacje. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w przypadku zgłoszenia przez właścicieli nieruchomości lub Zamawiającego przypadków nie wykonania lub niewłaściwego świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez Wykonawcę (np. odpady nie zostały odebrane zgodnie z harmonogramem, brak worków, pojemników) bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia drogą pisemną lub telefoniczną od Zamawiającego lub właścicieli nieruchomości. W przypadku reklamacji szczególnie skomplikowanej wymagającej dodatkowego wyjaśnienia należy powiadomić wnoszącego reklamację o nowym terminie załatwienia sprawy. Odpowiedź na złożoną reklamację należy przekazać w formie pisemnej lub telefonicznej (udokumentowane notatką z rozmowy), chyba, że składający reklamację określi inny sposób, w jaki ma być udzielona odpowiedź. W przypadku udzielania odpowiedzi przez Wykonawcę zgłaszającemu reklamację (właścicielowi nieruchomości), winien on poinformować również Zamawiającego o sposobie rozpatrzenia reklamacji. m) Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób: ? zapewniający osiągnięcie określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167): ? poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, ? poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, ? zapewniający osiągnięcie określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412), a w przypadku zmiany przepisów zgodnie z nowo obowiązującymi przepisami. n) Wykonawca musi prowadzić działania mające na celu osiągnięcie ww. poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku, a także ograniczania składowania odpadów zielonych ulegających biodegradacji, w szczególności prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi. Obowiązek ten będzie realizowany w terminie i w sposób uzgodniony z Zamawiającym. o) Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia gwarantującym terminowe i staranne wykonanie zakresu rzeczowego usługi. p) Wykonawca odbierający odpady komunalne jest obowiązany spełnić wymagania dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zgodnie z art. 9d Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.z 2018 r., poz.1454 ze zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 stycznia 2013r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 122), a w szczególności: ? posiadać bazę magazynowo - transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Żegocina na terenie, do którego posiada tytuł prawny. Baza magazynowo - transportowa musi spełniać następujące warunki: ? teren bazy magazynowo - transportowej musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym, ? miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów musi być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, ? miejsce magazynowania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych musi być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, ? teren bazy musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymogami określonymi przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.), ? baza magazynowo - transportowa musi być wyposażona w miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób, miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych oraz legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku, gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów. Na terenie bazy magazynowo - transportowej powinien znajdować się także punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo - transportowej, ? część transportowa oraz część magazynowa bazy mogą znajdować się na oddzielnych terenach, przy jednoczesnym spełnieniu warunków określonych w ust. 1 -3 w/w Rozporządzenia. ? W zakresie posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz jego odpowiedniego stanu technicznego należy zapewnić aby: ? w posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości znajdowały się co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, ? pojazdy były trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, ? posiadać na terenie bazy magazynowo - transportowej urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania - urządzenia należy utrzymywać we właściwym stanie technicznym i sanitarnym, ? zapewnić, aby pojazdy były zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadały aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, ? zapewnić, aby konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu, ? poddawać pojazdy i urządzenia myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie - Wykonawca winien posiadać aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności, ? na koniec każdego dnia roboczego opróżniać pojazdy z odpadów i parkować wyłącznie na terenie bazy magazynowo-transportowej, ? wyposażyć pojazdy w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników, ? konstrukcja pojazdów ma zabezpieczać przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. ? wyposażyć pojazdy w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz system czujników zapisujących dane o miejscach załadunku i wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych (system GPS). Zamawiający zastrzega sobie prawo zapoznania się z zapisami sytemu lokalizacji GPS pojazdów obsługujących Gminę Żegocina w zakresie przedmiotowego zamówienia. ? Przechowywać dane pochodzące z systemu monitoringu i systemu czujników, o których mowa w powyższych punktach w siedzibie Wykonawcy przez okres 2 lat od dnia ich zapisania. Wykonawca powinien posiadać odpowiedni program umożliwiający odczyt, prezentację oraz weryfikację przechowywanych danych. Dane powinny być udostępnianie na każde żądanie Zamawiającego. q) W razie awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o zbliżonych parametrach. r) Wykonawca winien posiadać w swojej ofercie pojazdy zapewniające odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu całej Gminy Żegocina niezależnie od warunków pogodowych. s) Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane odbiorem odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. t) W przypadku kiedy drogi dojazdowe do posesji uniemożliwiają dojazd dla śmieciarek i innych pojazdów w związku z remontem dróg Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów w bez zbędnej zwłoki w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i nie przysługują mu roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy. W przypadku wystąpienia ww. trudności obowiązkiem Wykonawcy jest poinformowanie telefonicznie lub mailowe Zamawiającego w dniu odbioru o braku możliwości dotarcia do miejsca odbioru odpadów. u) Wykonawca w trakcie obowiązywania umowy zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, w tym prawa miejscowego, a w szczególności: ? ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.z 2019 r. poz. 701 ze zm.), ? ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.z 2018 r., poz.1454 ze zm.), ? Uchwały Nr XII/105/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 27.09.2019r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żegocina ? Uchwały nr XII/106/2019 Rady Gminy Żegocina z dnia 27.09.2019r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów ? Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167), ? Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412)

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90513100-7
90512000-9
90511200-4
90533000-2
90514000-3
90511000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1) Wykonawca posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2) Wykonawca posiada aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zwanego rejestrem BDO wraz z numerem rejestrowym wpisu wydanym przez Urząd Marszałkowski.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca dysponuje co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jedynym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: -

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w celu wykazania spełniania braku podstaw wykluczenia, zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów): 1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.). Dokumenty podmiotów zagranicznych. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa w odniesieniu do pkt 1 dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Ocena spełniania w/w warunku będzie dokonywana metodą: spełnia/nie spełnia w oparciu o złożone dokumenty.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2. aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zwanego rejestrem BDO wraz z numerem rejestrowym wpisu wydanym przez Urząd Marszałkowski. - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego - Wykonawca przedstawia wykaz co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - wg załącznika nr 5 SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
-

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 SIWZ, Stosowne Pełnomocnictwo(a) - jeśli dotyczy, Zobowiązanie podmiotu trzeciego o którym mowa w rozdziale V pkt 4 b i c SIWZ - jeśli dotyczy, Dowód zapłaty wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) 2. Wykonawca może wnieś wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieś wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, Oddział w Bochni, Filia w Żegocinie Nr 74 8591 0007 0080 0000 1270 0007 z dopiskiem Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert dołączając do oferty. 7. Wykonawca zobowiązany jest wnieś wadium na cały okres związania ofertą. 8. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo. 9. Zasady zwrotu wadium oraz jego utraty określa art. 46 ust. 1-5 ustawy Pzp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Aspekty środowiskowe40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Uwzględniając treść art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi się, że zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić w następującym zakresie: 1) sposobu i zakresu wykonania z powodu: a) zmiany przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, wpływającej na zasady lub sposób lub zakres odbierania lub zagospodarowywania odpadów komunalnych, w szczególności zmiana częstotliwości odbioru odpadów, rodzajów i ilości odbieranych frakcji odpadów, b) zmiany lub rozszerzenia listy instalacji, o których mowa w §1 ust.4 umowy, do których Wykonawca obowiązany jest przekazać odebrane odpady; 2) zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 3) zmiany w zakresie podwykonawstwa (zmiany podwykonawcy, wprowadzenie nowych podwykonawców) lub osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. 2. Ponadto Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w przypadkach określonych w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych 3. Zamawiający przewiduje prawo zmiany nieistotnych elementów umowy, nie powodujących zmiany treści oferty w oparciu o którą dokonano wybory Wykonawcy (np. zmiana nr rachunku bankowego, osób uprawnionych do kontaktów, danych teleadresowych). 4. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-31, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/94/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016), dalej RODO, informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINA ŻEGOCINA, Żegocina 316, 32-731 Żegocina, e-mail: gmina@zegocina.pl. reprezentowana przez Wójta Gminy Żegocina. 1. osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod.zegocina@rewolt.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Nr UG.271.30.PN.2019 pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Żegocina prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych. d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. g) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. h) nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art.17 ust. 3 lit.b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, - prawo przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Uwaga: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państw członkowskich.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.