eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Nysa K這dzka i dop造wy, pow. k這dzki usuwanie wywrot闚 drzew w celu przywr鏂enia przepustowo軼i koryt rzecznychOg這szenie z dnia 2020-11-19Og這szenie nr 613042-N-2020 z dnia 2020-11-19 r.

Pa雟twowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarz康 Zlewni w Lesznie: Nysa K這dzka i dop造wy, pow. k這dzki usuwanie wywrot闚 drzew w celu przywr鏂enia przepustowo軼i koryt rzecznych
OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Us逝gi

Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

Og這szenie dotyczy: Zam闚ienia publicznego

Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
nie dotyczy

O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

Nie


Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

Nie

Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych

Nie


Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Pa雟twowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarz康 Zlewni w Lesznie, krajowy numer identyfikacyjny 36830257500000, ul. 疾lazna  59 A , 00-848  Warszawa, woj. mazowieckie, pa雟two Polska, tel. 655476130, , e-mail justyna.szawelska@wody.gov.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): https://wroclaw.wody.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny (prosz okre郵i):
Pa雟twowa osoba prawna

I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):
nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

Tak
http://www.przetargi.wody.gov.pl/


Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia

Tak
http://www.przetargi.wody.gov.pl/


Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Nie
Inny spos鏏:

Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Tak
Inny spos鏏:
Oferta musi by z這穎na w formie pisemnej pod rygorem niewa積o軼i - TRADYCYJNA OFERTA PAPIEROWA
Adres:
Ofert nale篡 z這篡 u Zamawiaj帷ego w Lesznie, przy ulicy Chociszewskiego 12, w Sekretariacie na II pi皻rze, do dnia 30.11.2020 r. do godz. 10:00. Dla ofert przes豉nych poczt liczy si data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

Nie
Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Nysa K這dzka i dop造wy, pow. k這dzki usuwanie wywrot闚 drzew w celu przywr鏂enia przepustowo軼i koryt rzecznych
Numer referencyjny: WR.ROZ.2810.97.2020
Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi
II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:

Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Przedmiotem zam闚ienia jest: ,,Nysa K這dzka i dop造wy, pow. k這dzki usuwanie wywrot闚 drzew w celu przywr鏂enia przepustowo軼i koryt rzecznych" Przedmiotowe zadanie ma na celu wykonanie wycinki drzew i wiatro這m闚 z koryta rzek i potok闚 na terenie administrowanym przez Nadz鏎 Wodny w K這dzku. Dla realizacji powy窺zego celu przewiduje si wycink: - 305 szt. drzew trudnych rosn帷ych na terenie Gmin: Bystrzyca K這dzka, Nowa Ruda, K這dzko, Mi璠zylesie, L康ek Zdr鎩, Stronie 奸御kie, Duszniki Zdr鎩, Radk闚, Kudowa Zdr鎩, Lewin K這dzki, Z這ty Stok - Nadz鏎 Wodny w K這dzku, - oczyszczenie terenu z pozosta這軼i po wycince (drobnych ga喚zi, itp.), - transport drewna na plac wskazany przez Zamawiaj帷ego. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia zawiera za陰cznik Nr 1 i 2 do SIWZ.

II.5) G堯wny kod CPV: 77.21.14.00 - Us逝gi wycinania drzew
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
Warto嗆 bez VAT: 158536,58
Waluta:

PLN
(w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)


II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:
miesi帷ach:    lub dniach:
lub
data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia: 2020-12-15
Okres w miesi帷achOkres w dniachData rozpocz璚iaData zako鎍zenia
2020-12-15

II.9) Informacje dodatkowe: ZGODNIE Z SIWZ W PKT: 4.9. Zamawiaj帷y zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawc na podstawie umowy o prac os鏏, zwanych dalej pracownikami, kt鏎zy w trakcie realizacji przedmiotowego zam闚ienia wykonywa b璠 czynno軼i: - 軼inanie drzew pi陰 mechaniczn, - oczyszczanie terenu z pozosta這軼i po wykarczowaniu (drobne ga喚zie, korzenie, kora i wrzos) ze spaleniem na miejscu, - transport drewna z miejsca pozyskania do Otmuchowa, - wykorzystanie podno郾ika do ci璚ia drzew, - wykorzystanie ci庵nika ko這wego do usuwania drzew z koryta potok闚 i rzek. 4.10. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp Zamawiaj帷y postanawia, 瞠: 4.10.1. Wykonawca zobowi您any jest, aby Pracownicy wykonuj帷y czynno軼i, o kt鏎ych mowa w pkt 4.9., byli zatrudnieni do realizacji umowy na podstawie umowy o prac w rozumieniu przepis闚 Kodeksu pracy, 4.10.2. Wykonawca zobowi您any jest, aby pracownicy byli zatrudnieni na umow o prac w czasie obowi您ywania umowy minimalnie na okres wykonywania odpowiednich czynno軼i, o kt鏎ych mowa w pkt 4.9., 4.10.3. ka盥orazowo na 膨danie Zamawiaj帷ego, w terminie wskazanym przez Zamawiaj帷ego nie kr鏒szym ni 7 dni roboczych, Wykonawca przed這篡 do wgl康u dowody, z kt鏎ych wynika b璠zie zatrudnienie os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i, o kt鏎ych mowa w pkt 4.9. W tym celu Wykonawca zobowi您any jest do uzyskania od pracownik闚 zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, 4.10.4. nieprzed這瞠nie przez Wykonawc dowod闚, o kt鏎ych mowa w pkt 4.10.3. w terminie wskazanym przez Zamawiaj帷ego b璠zie traktowane jako niewype軟ienie obowi您ku, o kt鏎ym mowa w niniejszym punkcie SIWZ, 4.10.5. za niedope軟ienie wymogu, o kt鏎ym mowa w pkt 4.10.3., Wykonawca zap豉ci Zamawiaj帷emu kary umowne w wysoko軼i iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prac zgodnie z ustaw z dnia 10 pa寮ziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177) oraz zgodnie z rozporz康zeniem Rady Ministr闚 z dnia 12 wrze郾ia 2017 r. w sprawie wysoko軼i minimalnego wynagrodzenia za prac w 2018 r., liczby pracownik闚 zobligowanych do wykonania czynno軼i, o kt鏎ych mowa w pkt 4.9. 4.10.6. Wym鏬 zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy wykonawc闚 i podwykonawc闚 prowadz帷ych dzia豉lno嗆 gospodarcz na podstawie wpisu do CEIDG, wykonuj帷ych osobi軼ie i samodzielnie czynno軼i powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu zam闚ienia. 4.10.7. Obowi您ek okre郵ony w pkt 4.9. ma zastosowanie tak瞠 do podwykonawc闚 oraz dalszych podwykonawc闚. Wykonawca ma obowi您ek zawrze w umowie z podwykonawc obowi您ek zatrudnienia przez podwykonawc i dalszych podwykonawc闚 os鏏, o kt鏎ych mowa w pkt 4.9., na umow o prac. 4.10.8. Po podpisaniu umowy, najp騧niej w dniu rozpocz璚ia realizacji umowy, Wykonawca lub podwykonawca zobowi您any jest przed這篡 o鈍iadczenie o spe軟ieniu obowi您ku, o kt鏎ym mowa w pkt 4.9. 4.10.9. W trakcie realizacji zam闚ienia Zamawiaj帷y uprawniony jest do wykonywania czynno軼i kontrolnych wobec Wykonawcy odno郾ie spe軟iania przez Wykonawc lub podwykonawc wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac os鏏 wykonuj帷ych wskazane w pkt 4.9. czynno軼i. Zamawiaj帷y uprawniony jest w szczeg鏊no軼i do: 1) 膨dania o鈍iadcze i dokument闚 w zakresie potwierdzenia spe軟iania ww. wymog闚 i dokonywania ich oceny; 2) 膨dania wyja郾ie w przypadku w徠pliwo軼i w zakresie potwierdzenia spe軟iania ww. wymog闚; 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania 鈍iadczenia. 4.10.10. W trakcie realizacji zam闚ienia na ka盥e wezwanie Zamawiaj帷ego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przed這篡 Zamawiaj帷emu o鈍iadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i, kt鏎ych dotyczy wezwanie Zamawiaj帷ego. O鈍iadczenie to powinno zawiera w szczeg鏊no軼i: dok豉dne okre郵enie podmiotu sk豉daj帷ego o鈍iadczenie, dat z這瞠nia o鈍iadczenia, wskazanie, 瞠 obj皻e wezwaniem czynno軼i wykonuj osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac wraz ze wskazaniem liczby tych os鏏, rodzaju umowy o prac i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do z這瞠nia o鈍iadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. 4.10.11. W przypadku uzasadnionych w徠pliwo軼i co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawc lub podwykonawc, Zamawiaj帷y mo瞠 zwr鏂i si o przeprowadzenie kontroli przez Pa雟twow Inspekcj Pracy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
Okre郵enie warunk闚: - Wymaga nie okre郵a si.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre郵enie warunk闚: - Wymaga nie okre郵a si.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
Okre郵enie warunk闚: a. Wykonawca winien wykaza, 瞠 wykona w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, co najmniej jedno zam闚ienie na wycink drzew o warto軼i brutto min. 20 000,00 PLN. (nie mo積a 陰czy kilku zada o mniejszej warto軼i). b. Dysponowanie pracownikami posiadaj帷ymi uprawnienia pilarza-drwala oraz maj帷ych do鈍iadczenie w 軼inaniu drzew klasycznie, metodami alpinistycznymi lub bezpo鈔ednio z podno郾ika.
Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
Tak
O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
Nie

III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

ZGODNIE Z SIWZ W PKT: 10.3 O鈍iadczenia lub dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia逝 w post瘼owaniu: 10.3.1 o鈍iadczenie o przynale積o軼i albo braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚, o kt鏎ej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (zgodny w tre軼i z za陰cznikiem Nr 9 do SIWZ); 10.3.2 odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Wykonawca nie jest zobowi您any do z這瞠nia przedmiotowego dokumentu, je瞠li Zamawiaj帷y mo瞠 go uzyska za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych, w szczeg鏊no軼i rejestr闚 publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia豉lno軼i podmiot闚 realizuj帷ych zadania publiczne, a Wykonawca wska瞠 w ofercie adres internetowy sk康 Zamawiaj帷y ma go pobra; 10.3.3 O鈍iadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s康u lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk闚, op豉t lub sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokument闚 potwierdzaj帷ych dokonanie p豉tno軼i tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi捫帷ego porozumienia w sprawie sp豉t tych nale積o軼i (zgodne w tre軼i z za陰cznikiem Nr 10 do SIWZ); 10.3.4 O鈍iadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu貫m 鈔odka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam闚ienia publiczne (zgodne w tre軼i z za陰cznikiem Nr 11 do SIWZ).

III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
ZGODNIE Z SIWZ W PKT: 10.4 O鈍iadczenia lub dokumenty potwierdzaj帷e spe軟ianie przez Wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 10.4.1 Wykaz os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodny w tre軼i z Za陰cznikiem Nr 12 do SIWZ). 10.4.2 Wykaz us逝g wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, w okresie 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych us逝gi zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi by造 wykonywane, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch s wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - o鈍iadczenie wykonawcy; w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wydane nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert (zgodny w tre軼i z Za陰cznikiem Nr 13 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:
nie dotyczy

III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

ZGODNIE Z SIWZ W PKT: 10.1 Oferta: 10.1.1 Na ofert sk豉daj si: 1) Formularz oferty zgodny w tre軼i z za陰cznikiem Nr 3 do SIWZ, 2) WYCENA OFERTOWA sporz康zona zgodnie z PRZEDMIAREM stanowi帷ym za陰cznik nr 1 do SIWZ, 3) O鈍iadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wype軟ienia obowi您k闚 informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO zgodny w tre軼i z za陰cznikiem Nr 7 do SIWZ. 10.2 O鈍iadczenia lub dokumenty sk豉dane razem z ofert: 10.2.1 dokumenty potwierdzaj帷e uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub po鈍iadczenia za zgodno嗆 z orygina貫m sk豉danych o鈍iadcze lub dokument闚. Je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem w豉軼iwym jest odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej lub dokumenty na podstawie kt鏎ych dokonuje si wpisu do w豉軼iwego rejestru lub ewidencji, np. uchwa豉 w豉軼iwego organu Wykonawcy; 10.2.2 pe軟omocnictwo, w przypadku, gdy ofert lub za陰czone do niej o鈍iadczenia lub dokumenty podpisuje pe軟omocnik; 10.2.3 o鈍iadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu (zgodne w tre軼i z za陰cznikiem Nr 4 i 5 do SIWZ), aktualne na dzie sk豉dania ofert, celem wst瘼nego potwierdzenia, 瞠 Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post瘼owania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu okre郵one w SIWZ. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, o鈍iadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie. 10.2.4 o鈍iadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz o spe軟ieniu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu (zgodne w tre軼i z za陰cznikiem Nr 4 i 5 do SIWZ), aktualne na dzie sk豉dania ofert, dotycz帷e innych podmiot闚, na kt鏎ych zasoby powo逝je si Wykonawca, celem wst瘼nego wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe軟iania, w zakresie, w jakim Wykonawca powo逝je si na ich zasoby, warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu; 10.2.5 dow鏚 potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca realizuj帷 zam闚ienie b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami innych podmiot闚, kt鏎y stanowi w szczeg鏊no軼i zobowi您anie tych podmiot闚 do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji zam闚ienia (zgodny w tre軼i z za陰cznikiem Nr 8 do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
nie dotyczy


IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:

Nie
Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:

Nie
Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy


IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
Nie
Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc闚  
Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
Maksymalna liczba wykonawc闚  
Kryteria selekcji wykonawc闚:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

Umowa ramowa b璠zie zawarta:

Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:

Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:

Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena brutto60,00
termin realizacji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:
nie dotyczy
Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nie dotyczy
Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:
nie dotyczy
Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:


Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

nie dotyczy

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
ZGODNIE Z WZOREM UMOWY W PARAGRAFIE: 10. [Zmiany umowy] 1. Stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zam闚ie publicznych, Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 wprowadzenia do Umowy zmian, w szczeg鏊no軼i w przypadku: 1) wyst徙ienia szczeg鏊nie niesprzyjaj帷ych warunk闚 atmosferycznych lub ekstremalnych zjawisk naturalnych o charakterze kl瘰k 篡wio這wych obiektywnie uniemo磧iwiaj帷e realizacj prac z zakresu niniejszej umowy, 2) wyst徙ienia nieprzewidywalnych zdarze zewn皻rznych, niemo磧iwych do zapobie瞠nia przez strony o charakterze si造 wy窺zej, 2. Wprowadzenie zmian postanowie umowy, o kt鏎ych mowa w ust. 1 wymaga: 1) zgodnego o鈍iadczenia Stron, 2) zachowania formy pisemnej pod rygorem niewa積o軼i. 3. Pozosta貫 zmiany postanowie umowy s dopuszczalne w granicach okre郵onych w przepisach ustawy Prawo zam闚ie publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):
ZGODNIE Z SIWZ W PKT: 20. INFORMACJE POUFNE 20.1 Zgodnie z art. 37 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiaj帷y informuje, 瞠 za poufne uwa瘸 si wszystkie informacje stanowi帷e tajemnic przedsi瑿iorstwa Zamawiaj帷ego. Takie informacje podlegaj ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 20.2 W przypadku, w kt鏎ym w post瘼owaniu Zamawiaj帷y b璠zie przekazywa informacje poufne, nie zostan one zamieszczone na stronie internetowej Zamawiaj帷ego. Informacje poufne zostan przekazane Wykonawcy w jeden z nast瘼uj帷ych sposob闚: 20.2.1 Osobi軼ie w siedzibie Zamawiaj帷ego po uprzednim wyznaczeniu przez Zamawiaj帷ego konkretnego miejsca, daty i godziny odbioru. 20.2.2 Przez pos豉鎍a na adres wskazany przez Wykonawc.
字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
Data: 2020-11-30, godzina: 10:00,
Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
Nie
Wskaza powody:

J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
> J佖YK POLSKI
IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚, kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZ。A PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POBRANYCH BEZPO吐EDNIO OD OSOBY, KT紑EJ DANE DOTYCZ Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z p騧n. zm., dalej jako: Rozporz康zenie) Pa雟twowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pa雟twowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzib przy ul. 疾lazna 59a, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie). 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie mo磧iwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Pa雟twowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzib przy ul. 疾lazna 59a, 00-848 Warszawa, z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych" albo pod adresem e-mail: riod.wroclaw@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Regionalny Zarz康 Gospodarki Wodnej we Wroc豉wiu z siedzib przy ul. Norwida 34, 50-950 Wroc豉w, z dopiskiem: "Regionalny Inspektor Ochrony Danych we Wroc豉wiu". 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 w celu wykonania umowy, kt鏎ej jest Pani/Pan stron lub do podj璚ia dzia豉 na Pani/Pana 膨danie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporz康zenia). 4) Odbiorc Pani/Pana danych osobowych mog by podmioty kt鏎ym udost瘼nia si dane osobowe w celu wykonania obowi您ku prawnego, a tak瞠 podmioty, kt鏎e przetwarzaj Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych np. wsp馧pracuj帷e w zakresie dostarczania lub utrzymania system闚 informatycznych. 5) Pani/Pana dane osobowe b璠 przetwarzane przez okres Pani/Pana dane osobowe b璠 przetwarzane przez okres obowi您ywania zawartej umowy oraz po zako鎍zeniu obowi您ywania tej umowy przez okres wskazany w przepisach szczeg鏊nych, w tym przez okres wymagany do dochodzenia roszcze oraz okres przechowywania wymagany przez organy kontrolne. 6) W zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych przys逝guj Pani/Panu nast瘼uj帷e uprawnienia: a) prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporz康zenia); b) prawo do 膨dania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych - w przypadku, gdy dane s nieprawid這we lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporz康zenia); c) prawo do 膨dania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych (podstawa prawna: art. 18 Rozporz康zenia); d) prawo do przenoszenia danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych (podstawa prawna: art. 20 Rozporz康zenia); 7) W zwi您ku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przys逝guje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy Rozporz康zenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporz康zenia). 8) Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym/warunkiem zawarcia umowy i jest niezb璠ne dla realizacji cel闚, o kt鏎ych mowa w pkt 3, a konsekwencj niepodania danych osobowych b璠zie niemo積o嗆 realizacji tych cel闚. 9) Pani/Pana dane osobowe nie b璠 przetwarzane w spos鏏 zautomatyzowany i nie b璠 podlega造 profilowaniu.

ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCHPodziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.