eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › Usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z usługami utrzymania terenów zewnętrznych.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-11-20Ogłoszenie nr 610475-N-2020 z dnia 2020-11-20 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Śląski Oddział Regionalny w Częstochowie: Usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z usługami utrzymania terenów zewnętrznych.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Śląski Oddział Regionalny w Częstochowie, krajowy numer identyfikacyjny 10613083001470, ul. ul. Sobieskiego  7 , 42-200  Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 782 800, e-mail slaski@arimr.gov.pl, faks 343 249 428.
Adres strony internetowej (URL): www.arimr.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa osoba prawna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.arimr.gov.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.arimr.gov.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Śląski Oddział Regionalny, ul. Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa, Parter - urna ARiMR znajdująca się przy wejściu głównym do budynku


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z usługami utrzymania terenów zewnętrznych.
Numer referencyjny: BOR12.2610.3.2020.MKA
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Tak


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres usług będących przedmiotem zamówienia (zakres czynności i obowiązków oraz częstotliwości ich wykonania): 1) usługi realizowane codziennie: a) mycie i dezynfekcja biurek wraz z zabudową i osłonami z plexi (bądź też szklanych jeśli takie występują) oraz stolików, krzesełek i urządzeń przeznaczonych dla beneficjentów w Punktach Obsługi Klienta oraz Kancelariach Biur Powiatowych, przy czym osłony z plexi należy myć wodą z mydłem, b) odkurzanie wykładzin oraz mycie powierzchni płaskich wraz z dezynfekcją (środek do dezynfekcji po stronie Wykonawcy) w Punktach Obsługi Klienta oraz Kancelariach Biur Powiatowych c) mycie i dezynfekcja klamek i poręczy oraz wszystkich pozostałych stref dotykowych, przy czym środek do dezynfekcji stref dotykowych ma zapewnić Wykonawca, d) opróżnianie koszy na śmieci oraz pojemników w niszczarkach biurowych w momencie ich zapełnienia wraz z wymianą wkładów foliowych i każdorazowe wynoszenie (nieczystości, ścinek) w odpowiednie miejsce zgodnie z systemem zbierania i segregowania odpadów obowiązującym w obiekcie oraz aktualnymi przepisami w tym zakresie, e) mycie płaskich powierzchni podłóg oraz powierzchni podestów i schodów w ramach ciągów komunikacyjnych (jeśli takie występują) środkami do tego przeznaczonymi; f) sprzątanie schodów i wejść (podestów) do budynków tj.; w okresie wiosenno-letnim: zamiatanie schodów, odkurzanie wycieraczek, w okresie jesienno-zimowym: usuwanie błota pośniegowego, zwalczanie śliskości i oblodzeń, odśnieżanie i posypywanie środkami uszorstniającymi wraz z zapewnieniem odpowiednich do takich czynności środków, przy czym odśnieżanie i posypywanie terenów utwardzonych winno być wykonane do godz. 7:00 oraz sukcesywnie w ciągu dnia w przypadku opadów śniegu, g) dbanie o czystość wraz z dezynfekcją urządzeń sanitarnych: umywalki (zlewozmywaki), sedesy, pisuary, bidety, podajniki na mydło w płynie oraz ręczniki papierowe typu ZZ, blaty i stoliki kuchenne środkami do tego przeznaczonymi; h) usuwanie plam z wykładzin i mebli tapicerowanych w momencie powstania i zlecenia ich usunięcia przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający zastrzega, iż przez cały okres trwania umowy zleci usługę prania wykładzin maksymalnie 15% ( tj. 443,2 m ^2 )powierzchni podanej w załączniku nr 1b do umowy i taką powierzchnię należy przeliczyć i zadeklarować w ofercie cenowej, i) usuwanie śladów rąk i innych zabrudzeń z powierzchni drzwi, mebli i powierzchni szklanych. 2) usługi realizowane nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu, obejmujące: a. odkurzanie wykładzin dywanowych, b. przecieranie na wilgotno środkami do tego przeznaczonymi blatów biurek, stolików, kontenerów i szafek gospodarczych w pomieszczeniach biurowych, 3) usługi realizowane 1 raz w tygodniu, obejmujące: a) mycie przeszkleń w drzwiach oraz w witrynach przeszklonych, b) mycie tablic, gablot i oznakowania, c) mycie luster w toaletach oraz w pomieszczeniach socjalnych (jeśli występują) 4) usługi realizowane wg potrzeb dotyczące utrzymania terenów zewnętrznych oraz terenów zielonych w Biurach Powiatowych ARiMR: Cieszyn, Racibórz, Tarnowskie Góry, Jastrzębie Zdrój, Żywiec, oraz w Śląskim Oddziale ARiMR obejmujące: a) w okresie zimowym - odśnieżanie terenu utwardzonego wraz z parkingiem o powierzchni zgodnej z załącznikiem Wykaz powierzchni nr 1b do Umowy, b) opryski bukszpanu w Biurze Powiatowym w Raciborzu (materiał Wykonawcy), przy czym termin wykonania oprysków należy każdorazowo uzgodnić bezpośrednio z Kierownikiem Biura Powiatowego w Raciborzu (Zamawiający przewiduje 4 opryski w ciągu roku), c) systematyczne uprzątanie opadających liści i gałęzi (bez ich wywozu), w odpowiednie miejsce zgodnie z systemem zbierania i segregowania odpadów obowiązującym w obiekcie oraz aktualnymi przepisami w tym zakresie) , d) utrzymywanie terenów zielonych: przycinanie, podlewanie, usuwanie nieczystości, uprzątanie zalegających liści, e) powiadamianie o zauważonych usterkach np. uszkodzeniach szyb okiennych lub drzwiowych, wadach w funkcjonowaniu punktów świetlnych, innych awariach. 5) usługi dotyczące utrzymania terenów zielonych w Biurach Powiatowych ARiMR Cieszyn, Racibórz, Jastrzębie Zdrój oraz w Śląskim Oddziale Regionalnym ARiMR, obejmujące: a) koszenie (strzyżenie) trawy w okresie wiosenno-letnim (przy czym zakładamy, iż będzie to okres od 15 kwietnia do 30 października) wraz z usuwaniem pokosu z posesji oraz z wywozem, tzn. że skoszona trawa powinna być zgrabiona oraz wywieziona na koszt Wykonawcy w odpowiednie miejsce. Koszenie trawy w okresie: kwiecień, maj, czerwiec - 2 razy, w okresie: lipiec, sierpień, wrzesień - 2 razy, w okresie miesiąca październik - 1 raz, 6) usługi realizowane, najwyżej jeden raz na kwartał dotyczące czystości wewnątrz pomieszczeń w Śląskim Oddziale ARiMR oraz 17 Biurach Powiatowych ARiMR, obejmujące: a) sprzątanie pomieszczeń magazynów, składnic akt i archiwów (pomieszczenie sprzątane wyłącznie pod nadzorem pracowników ARiMR), b) czyszczenie i konserwacja zewnętrznych powierzchni mebli biurowych oraz kuchennych, c) czyszczenie dostępnych części grzejników centralnego ogrzewania, listew ochronnych (odbojowych) we wszystkich pomieszczeniach, d) mycie wewnątrz i na zewnątrz lodówek i kuchenek mikrofalowych przy zastosowaniu odpowiednich preparatów do tego przeznaczonych, e) czyszczenie całej powierzchni ścian pokrytych glazurą w sanitariatach i pomieszczeniach socjalnych, f) przecieranie na mokro drzwi z ościeżnicami we wszystkich pomieszczeniach Zamawiającego, g) czyszczenie kratek wentylacyjnych, 7) usługi realizowane dwa razy w trakcie obowiązywania umowy, obejmujące: a) w okresie wiosenno-letnim ( kwiecień ) oraz w okresie jesienno-zimowym ( listopad ); - mechaniczne czyszczenie i konserwacja powierzchni twardych podłóg (PCV, gres, płytki ceramiczne- zgodnie z powierzchnią przedstawioną w Załączniku nr 1b do Umowy) za pomocą stosownych urządzeń z użyciem odpowiednich środków chemicznych, zgodnych z zaleceniami producenta tj.: zdjęcie starych warstw środka nabłyszczającego i ponowne lakierowanie, impregnacja podłoża. Termin wykonania usługi powinien być uzgodniony z właściwym Kierownikiem Biura Powiatowego odpowiednio wcześniej. b) w okresie wiosenno-letnim ( kwiecień ) oraz w okresie jesienno-zimowym ( listopad ); - dwustronne mycie okien wraz z ramami i parapetami wewnątrz oraz na zewnątrz (przez mycie okien Zamawiający rozumie mycie szyb wraz z ramą oraz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych), c) w okresie wiosenno-letnim oraz w okresie jesienno-zimowym; - wytarcie z kurzu wewnątrz i na zewnątrz wiszących opraw oświetleniowych oraz plafonów (plafony należy przetrzeć wilgotną szmatką oraz ponownie zamontować czyste). Wykaz jednostek wraz z zestawieniem powierzchni objętych Umową zawiera Załącznik nr 1 b do Umowy.

II.5) Główny kod CPV: 90919200-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90911200-8
90911300-9
90620000-9
90630000-2
90914000-7
77314100-5
77310000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień, dla każdego z zadań osobno.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że posiada polisę, a w przypadku jej braku - inny dokument, potwierdzający, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, dotyczącej kompleksowego utrzymania czystości w obiektach na kwotę na jedno i wszystkie zdarzenia nie mniejszą niż: 1. dla Zadania Nr 1: 600 000 zł, 2. dla Zadania Nr 2: 400 000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje usługi odpowiadające rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączenie dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj.: 1. dla Zadania Nr 1- warunek A - za odpowiadające rodzajem i wartością Zamawiający uzna co najmniej 2 usługi, zrealizowane lub realizowane przez jeden podmiot, z których każda obejmuje usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych w szczególności w obiektach biurowych (z wyłączeniem hal, hangarów) o powierzchni sprzątania 8 000 m2, przy czym wartość każdej z takich usług nie jest mniejsza niż 350 000 zł brutto; 2. dla Zadania Nr 1- warunek B - za odpowiadające rodzajem i wartością Zamawiający uzna co najmniej 2 usługi, zrealizowane lub realizowane przez jeden podmiot, z których każda obejmuje usługi utrzymania czystości powierzchni zewnętrznych (w tym zamiatanie i odśnieżanie) obejmujących: chodniki, parkingi, ulice o powierzchni min. 4 000 m2 , przy czym wartość każdej z takich usług nie jest mniejsza niż 50 000 zł brutto; 3. dla Zadania Nr 2 warunek A - za odpowiadające rodzajem i wartością Zamawiający uzna co najmniej 2 usługi, zrealizowane lub realizowane przez jeden podmiot, z których każda obejmuje 2 000 m2, przy czym wartość każdej z takich usług nie jest mniejsza niż 60 000 zł brutto; 4. dla Zadania Nr 2 warunek B - za odpowiadające rodzajem i wartością Zamawiający uzna co najmniej 2 usługi, zrealizowane lub realizowane przez jeden podmiot, z których każda obejmuje usługi utrzymania czystości powierzchni zewnętrznych (w tym zamiatanie i odśnieżanie) obejmujących: chodniki, parkingi, ulice o powierzchni min. 600 m2 , przy czym wartość każdej z takich usług nie jest mniejsza niż 25 000 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem, że: a) w przypadku warunku w zakresie doświadczenia dla zadania nr 1 a także zadania nr 2 - warunek A - przynajmniej jeden Wykonawca spośród wspólnie ubiegających się ma spełnić ten warunek samodzielnie, b) w przypadku warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej: dla zadania nr 1 a także zadania nr 2 - przynajmniej jeden Wykonawca spośród wspólnie ubiegających się ma spełnić warunek samodzielnie: tj. posiadać polisę, a w przypadku jej braku - inny dokument, potwierdzający, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, dotyczącej kompleksowego utrzymania czystości w obiektach na kwotę na jedno i wszystkie zdarzenia nie mniejszą niż: 1. dla Zadania Nr 1: 600 000 zł, 2. dla Zadania Nr 2: 400 000 zł. Uwaga! W zakresie warunku B dla zadania nr 1 i zadania nr 2 - Wykonawcy mogą wykazać spełnienie warunku łącząc swoje doświadczenie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu skradania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP. 5. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; - Załączniku Nr 6.1. 6. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; Załączniku Nr 6.2. 7. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm. ); Załączniku Nr 6.3.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 i 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie okoliczności, o których mowa w Rozdziale VIII SIWZ pkt.5 i 6 (art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 i 8 PZP) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale VIII ust. 1 i 2 SIWZ w (art. 25a ust. 1 PZP). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu: zamieszcza informacje o tych podmiotach w Oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jednoznacznie wskazujące na uprawnienia do złożenia oferty, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy wskazane w dokumencie rejestracyjnym załączonym do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub poświadczone notarialnie. 2. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli podpisujący jest lub są Wykonawcą lub, jeżeli są oni wymienieni z imienia i nazwiska we właściwym rejestrze jako osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Kontrola jakości - Koordynator20,00
Osoby niepełnosprawne20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Przedmiotem Dialogu Technicznego były w szczególności: a) zagadnienia techniczne, technologiczne, prawne, wykonawcze, organizacyjne, handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne, związane z realizacją corocznego zamówienia na usługi sprzątania - zgodnie z potrzebami Zamawiającego; b) oszacowanie wartości planowanego zamówienia; c) najnowsze, najkorzystniejsze, najlepsze rozwiązania techniczne, technologiczne, prawne, organizacyjne, handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne w dziedzinie będącej przedmiotem planowanego zamówienia. d) zebranie informacji służących do opracowania dokumentacji planowanego zamówienia. Ogłoszenie o Dialogu Technicznym zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej ARiMR w dniu 30.09.2020 roku. Załącznikami do ogłoszenia było Zaproszenie do Dialogu Technicznego, Regulamin Dialogu Technicznego, Zgłoszenia do Dialogu.
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Nagród dla Wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert nie przewidziano.
Wstępny harmonogram postępowania:
Dialog Techniczny w formie indywidualnych spotkań z uczestnikami odbył się w dniach 6.10, 7.10, 8.10 i 13.10.2020 roku. w siedzibie Śląskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rozmowa przebiegała na zasadzie odpowiedzi na pytania zadawane przez Komisję oraz wypowiedzi Wykonawców na temat rozwiązań funkcjonujących w realizowanych przez nich umowach. Do Dialogu Technicznego zgłosiły się niżej wymienione firmy: - IMPEL SYSTEM Sp. z.o.o. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, bdudziak@impel.pl - P.P.U CZA-TA Niciak Oddział Częstochowa, ul. Dekabrystów 84, 42-200 Częstochowa, mariusz.jasiurski@cza-ta.com.pl - Midax Max Sp. z.o.o, ul. Jesionowa 14, 55-010 Święta Katarzyna, marek.chomicz@midasmax.pl - A.P.FORTIS Agata Popińska, ul. Gruszeckiego 13, 42-520 Dąbrowa Górnicza, tip-top1@vp.pl
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:
Podczas Dialogu Technicznego Komisja miała możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania, które miały pomóc w uzyskaniu informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i określeniem warunków umowy. Uczestnicy przedstawili także ciekawe rozwiązania organizacyjne stosowane w obecnie realizowanych umowach. Dialog pozwolił także na to aby móc rzetelnie przygotować się do oszacowania wartości przedmiotu zamówienia. Uzyskano także wiedzę na temat realiów panujących u Wykonawców w dobie zagrożenia epidemicznego COVID-19. Każdy z Uczestników przedstawił swoją propozycję dotyczącą wymagań Zamawiającego odnośnie sprzętu stosowanego w realizacji usługi sprzątania. Zaproponowano także kilka rozwiązań dotyczących dostarczania środków czystości oraz przedstawiono producentów z którymi nawiązano współpracę. Ostateczna treść opisu przedmiotu zamówienia w sprawie zamówienia publicznego nie została ustalona w chwili zakończenia Dialogu Technicznego, uzyskano jednak informacje, które pozwolą na osiągnięcie założonych celów tj. właściwe przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, co za tym idzie przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i określeniem warunków umowy oraz właściwe oszacowanie wartości planowanego zamówienia. W trakcie Dialogu Technicznego nie korzystano z pomocy biegłych i doradców.
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 1 przewiduje następujące zmiany umowy: a) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; b) zaistnienia obiektywnych okoliczności, niezależnych od stron umowy, w tym w sytuacji ograniczenia środków finansowych Kupującego przewidzianych na realizację zamówienia, powodujących konieczność zmiany Umowy; c) zmiana podwykonawcy jest możliwa jedynie na pisemny wniosek wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić przy przedstawieniu przez wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz braku roszczeń podwykonawcy względem wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na zasoby którego wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu, wykonawca zobowiązany jest wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; d) zmianą wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy; e) zmianą stanu prawnego lub faktycznego Zamawiającego powodującą, że wykonanie przedmiotu umowy lub jego części w obecnym zakresie staje się bezprzedmiotowe lub wręcz niemożliwe do realizacji; f) zmianą w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania (organizacyjnych) Zamawiającego powodującą, że wykonanie przedmiotu umowy lub jego części, w obecnym zakresie staje się bezprzedmiotowe lub wręcz niemożliwe do realizacji; g) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany lokalizacji jednego z Biur Powiatowych w związku ze zmianą powierzchni biurowej w nowej lokalizacji Zamawiającego. 2.2. Zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć; b) wartość zmiany nie przekracza 50%wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie; 2.3. Wykonawcę, który realizuje umowę dla Zamawiającego ma zastąpić nowy Wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 2.1; b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy; c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; 2.4. Zmiany niezależnie od ich wartości nie są istotne w rozumienia pkt. 5; 2.5. Łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie w przypadku zamówień na usługi. 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2.1, 2.2, i 2.5 zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy. 4. W przypadkach, o których mowa w pkt 2.2 Zamawiający po dokonaniu zmiany Umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie Umowy. 5. Zmianę postanowień zawartych w Umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 5.1. zmienia ogólny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym brzmieniu; 5.2. nie zmienia ogólnego charakteru Umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści; b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną Umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w Umowie; c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z Umowy; d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w pkt. 2.3.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: , godzina: ,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Zadanie 1 - usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach 16 Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z usługami utrzymania terenów zewnętrznych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres usług (zakres czynności i obowiązków oraz częstotliwości ich wykonania) niniejszego zadania obejmuje: 1) usługi realizowane codziennie: a) mycie i dezynfekcja biurek wraz z zabudową i osłonami z plexi (bądź też szklanych jeśli takie występują) oraz stolików, krzesełek i urządzeń przeznaczonych dla beneficjentów w Punktach Obsługi Klienta oraz Kancelariach Biur Powiatowych, przy czym osłony z plexi należy myć wodą z mydłem, b) odkurzanie wykładzin oraz mycie powierzchni płaskich wraz z dezynfekcją (środek do dezynfekcji po stronie Wykonawcy) w Punktach Obsługi Klienta oraz Kancelariach Biur Powiatowych c) mycie i dezynfekcja klamek i poręczy oraz wszystkich pozostałych stref dotykowych, przy czym środek do dezynfekcji stref dotykowych ma zapewnić Wykonawca, d) opróżnianie koszy na śmieci oraz pojemników w niszczarkach biurowych w momencie ich zapełnienia wraz z wymianą wkładów foliowych i każdorazowe wynoszenie (nieczystości, ścinek) w odpowiednie miejsce zgodnie z systemem zbierania i segregowania odpadów obowiązującym w obiekcie oraz aktualnymi przepisami w tym zakresie, e) mycie płaskich powierzchni podłóg oraz powierzchni podestów i schodów w ramach ciągów komunikacyjnych (jeśli takie występują) środkami do tego przeznaczonymi; f) sprzątanie schodów i wejść (podestów) do budynków tj.; w okresie wiosenno-letnim: zamiatanie schodów, odkurzanie wycieraczek, w okresie jesienno-zimowym: usuwanie błota pośniegowego, zwalczanie śliskości i oblodzeń, odśnieżanie i posypywanie środkami uszorstniającymi wraz z zapewnieniem odpowiednich do takich czynności środków, przy czym odśnieżanie i posypywanie terenów utwardzonych winno być wykonane do godz. 7:00 oraz sukcesywnie w ciągu dnia w przypadku opadów śniegu. Wszelki materiał do wykonania powyższych prac Wykonawca winien wkalkulować w cenę Oferty. g) dbanie o czystość wraz z dezynfekcją urządzeń sanitarnych: umywalki (zlewozmywaki), sedesy, pisuary, bidety, podajniki na mydło w płynie oraz ręczniki papierowe typu ZZ, blaty i stoliki kuchenne środkami do tego przeznaczonymi; h) usuwanie plam z wykładzin i mebli tapicerowanych w momencie powstania i zlecenia ich usunięcia przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający zastrzega, iż przez cały okres trwania umowy zleci usługę prania wykładzin maksymalnie 10% ( tj. 358,3 m ^2 )powierzchni podanej w załączniku nr 1b do umowy i taką powierzchnię należy przeliczyć i zadeklarować w ofercie cenowej, i) usuwanie śladów rąk i innych zabrudzeń z powierzchni drzwi, mebli i powierzchni szklanych. 2) usługi realizowane nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu, obejmujące: a) odkurzanie wykładzin dywanowych, b) przecieranie na wilgotno środkami do tego przeznaczonymi blatów biurek, stolików, kontenerów i szafek gospodarczych w pomieszczeniach biurowych, 3) usługi realizowane 1 raz w tygodniu, obejmujące: a) mycie przeszkleń w drzwiach oraz w witrynach przeszklonych, b) mycie tablic, gablot i oznakowania, c) mycie luster w toaletach oraz w pomieszczeniach socjalnych (jeśli występują). 4) usługi realizowane wg potrzeb dotyczące utrzymania terenów zewnętrznych oraz terenów zielonych w Biurach Powiatowych ARiMR Cieszyn, Racibórz, Tarnowskie Góry, Jastrzębie Zdrój, Żywiec, obejmujące: a) w okresie zimowym - odśnieżanie terenu utwardzonego wraz z parkingiem o powierzchni zgodnej z załącznikiem Wykaz powierzchni nr 1b do Umowy, b) opryski bukszpanu w Biurze Powiatowym w Raciborzu (materiał Wykonawcy), przy czym termin wykonania oprysków należy każdorazowo uzgodnić bezpośrednio z Kierownikiem Biura Powiatowego w Raciborzu (Zamawiający przewiduje 4 opryski w ciągu roku), c) systematyczne uprzątanie opadających liści i gałęzi (bez ich wywozu), w odpowiednie miejsce zgodnie z systemem zbierania i segregowania odpadów obowiązującym w obiekcie oraz aktualnymi przepisami w tym zakresie, d) utrzymywanie terenów zielonych: przycinanie, podlewanie, usuwanie nieczystości, uprzątanie zalegających liści, e) powiadamianie o zauważonych usterkach np. uszkodzeniach szyb okiennych lub drzwiowych, wadach w funkcjonowaniu punktów świetlnych, innych awariach. 5) usługi dotyczące utrzymania terenów zielonych w Biurach Powiatowych ARiMR Cieszyn, Racibórz, Jastrzębie Zdrój, obejmujące: a) koszenie (strzyżenie) trawy w okresie wiosenno-letnim (przy czym zakładamy, iż będzie to okres od 15 kwietnia do 30 października) wraz z usuwaniem pokosu z posesji oraz z wywozem, tzn. że skoszona trawa powinna być zgrabiona oraz wywieziona na koszt Wykonawcy w odpowiednie miejsce. Koszenie trawy w okresie: kwiecień, maj, czerwiec - 2 razy, w okresie: lipiec, sierpień, wrzesień - 2 razy, w okresie miesiąca październik - 1 raz. 6) usługi realizowane, najwyżej jeden raz na kwartał dotyczące czystości wewnątrz pomieszczeń w 16 Biurach Powiatowych ARiMR, obejmujące: a) sprzątanie pomieszczeń magazynów, składnic akt i archiwów (pomieszczenie sprzątane wyłącznie pod nadzorem pracowników ARiMR) b) czyszczenie i konserwacja zewnętrznych powierzchni mebli biurowych oraz kuchennych, c) czyszczenie dostępnych części grzejników centralnego ogrzewania, listew ochronnych (odbojowych) we wszystkich pomieszczeniach, d) mycie wewnątrz i na zewnątrz lodówek i kuchenek mikrofalowych przy zastosowaniu odpowiednich preparatów do tego przeznaczonych, e) czyszczenie całej powierzchni ścian pokrytych glazurą w sanitariatach i pomieszczeniach socjalnych, f) przecieranie na mokro drzwi z ościeżnicami we wszystkich pomieszczeniach Zamawiającego, g) czyszczenie kratek wentylacyjnych, 7) usługi realizowane dwa razy w trakcie obowiązywania umowy, obejmujące: a) w okresie wiosenno-letnim ( kwiecień ) oraz w okresie jesienno-zimowym ( listopad ); - mechaniczne czyszczenie i konserwacja powierzchni twardych podłóg (PCV, gres, płytki ceramiczne- zgodnie z powierzchnią przedstawioną w Załączniku nr 1b do Umowy) za pomocą stosownych urządzeń z użyciem odpowiednich środków chemicznych, zgodnych z zaleceniami producenta tj.: zdjęcie starych warstw środka nabłyszczającego i ponowne lakierowanie, impregnacja podłoża. Termin wykonania usługi powinien być uzgodniony z właściwym Kierownikiem Biura Powiatowego odpowiednio wcześniej. b) w okresie wiosenno-letnim ( kwiecień ) oraz w okresie jesienno-zimowym ( listopad ); - dwustronne mycie okien wraz z ramami i parapetami wewnątrz oraz na zewnątrz (przez mycie okien Zamawiający rozumie mycie szyb wraz z ramą oraz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych). Termin wykonania usługi powinien być uzgodniony z właściwym Kierownikiem Biura Powiatowego odpowiednio wcześniej c) w okresie wiosenno-letnim oraz w okresie jesienno-zimowym; - wytarcie z kurzu wewnątrz i na zewnątrz wiszących opraw oświetleniowych oraz plafonów (plafony należy przetrzeć wilgotną szmatką oraz ponownie zamontować czyste). Wykaz jednostek wraz z zestawieniem powierzchni objętych Umową zawiera Załącznik nr 1 b do Umowy. Wykaz lokalizacji i osób odpowiedzialnych zawiera Załącznik nr 1a do Umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90919200-4, 90911200-8, 90911300-9, 90620000-9, 90914000-7, 77314100-5, 77310000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Kontrola jakości - Koordynator20,00
Osoby niepełnosprawne20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Zadanie 2 - usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiekcie Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Biurze Powiatowym z siedzibą w Częstochowie wraz z usługami utrzymania terenów zewnętrznych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres usług (zakres czynności i obowiązków oraz częstotliwości ich wykonania) obejmuje: 1) usługi realizowane codziennie: a) mycie i dezynfekcja biurek wraz z zabudową i osłonami z plexi (bądź też szklanych jeśli takie występują) oraz stolików, krzesełek i urządzeń przeznaczonych dla beneficjentów w Punktach Obsługi Klienta oraz Kancelariach Biur Powiatowych, przy czym osłony z plexi należy myć wodą z mydłem, b) odkurzanie wykładzin oraz mycie powierzchni płaskich wraz z dezynfekcją (środek do dezynfekcji po stronie Wykonawcy) w Punktach Obsługi Klienta oraz Kancelariach Biur Powiatowych c) mycie i dezynfekcja klamek i poręczy oraz wszystkich pozostałych stref dotykowych, przy czym środek do dezynfekcji stref dotykowych ma zapewnić Wykonawca, d) opróżnianie koszy na śmieci oraz pojemników w niszczarkach biurowych w momencie ich zapełnienia wraz z wymianą wkładów foliowych i każdorazowe wynoszenie (nieczystości, ścinek) w odpowiednie miejsce zgodnie z systemem zbierania i segregowania odpadów obowiązującym w obiekcie oraz aktualnymi przepisami w tym zakresie, e) mycie płaskich powierzchni podłóg oraz powierzchni podestów i schodów w ramach ciągów komunikacyjnych (jeśli takie występują) środkami do tego przeznaczonymi; f) sprzątanie schodów i wejść (podestów) do budynków tj.; w okresie wiosenno-letnim: zamiatanie schodów, odkurzanie wycieraczek, w okresie jesienno-zimowym: usuwanie błota pośniegowego, zwalczanie śliskości i oblodzeń, odśnieżanie i posypywanie środkami uszorstniającymi wraz z zapewnieniem odpowiednich do takich czynności środków, przy czym odśnieżanie i posypywanie terenów utwardzonych winno być wykonane do godz. 7:00 oraz sukcesywnie w ciągu dnia w przypadku opadów śniegu. Wszelki materiał do wykonania powyższych prac Wykonawca winien wkalkulować w cenę Oferty. g) dbanie o czystość wraz z dezynfekcją urządzeń sanitarnych: umywalki (zlewozmywaki), sedesy, pisuary, bidety, podajniki na mydło w płynie oraz ręczniki papierowe typu ZZ, blaty i stoliki kuchenne środkami do tego przeznaczonymi; h) usuwanie plam z wykładzin i mebli tapicerowanych w momencie powstania i zlecenia ich usunięcia przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający zastrzega, iż przez cały okres trwania umowy zleci usługę prania wykładzin maksymalnie 5% ( tj. 84,9 m^2) powierzchni podanej w załączniku nr 1b do umowy, usuwanie śladów rąk i innych zabrudzeń z powierzchni drzwi, mebli i powierzchni szklanych. 2) usługi realizowane nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu, obejmujące: a) odkurzanie wykładzin dywanowych, b) przecieranie na wilgotno środkami do tego przeznaczonymi blatów biurek, stolików, kontenerów i szafek gospodarczych w pomieszczeniach biurowych, 3) usługi realizowane 1 raz w tygodniu, obejmujące: a) mycie przeszkleń w drzwiach oraz w witrynach przeszklonych, b) mycie tablic, gablot i oznakowania, c) mycie luster w toaletach oraz w pomieszczeniach socjalnych (jeśli występują). 4) usługi realizowane wg potrzeb dotyczące utrzymania terenów zewnętrznych oraz terenów zielonych w Śląskim Oddziale Regionalnym ARiMR obejmujące: a) w okresie zimowym - odśnieżanie terenu utwardzonego wraz z parkingiem o powierzchni zgodnej z załącznikiem Wykaz powierzchni nr 1b do Umowy, b) systematyczne uprzątanie opadających liści i gałęzi (bez ich wywozu), w odpowiednie miejsce zgodnie z systemem zbierania i segregowania odpadów obowiązującym w obiekcie oraz aktualnymi przepisami w tym zakresie, c) utrzymywanie terenów zielonych: przycinanie, podlewanie, usuwanie nieczystości, uprzątanie zalegających liści, d) powiadamianie o zauważonych usterkach np. uszkodzeniach szyb okiennych lub drzwiowych, wadach w funkcjonowaniu punktów świetlnych, innych awariach. 5) usługi dotyczące utrzymania terenów zielonych w Śląskim Oddziale Regionalnym ARiMR, obejmujące: a) koszenie (strzyżenie) trawy w okresie wiosenno-letnim (przy czym zakładamy, iż będzie to okres od 15 kwietnia do 30 października) wraz z usuwaniem pokosu z posesji oraz z wywozem, tzn. że skoszona trawa powinna być zgrabiona oraz wywieziona na koszt Wykonawcy w odpowiednie miejsce. Koszenie trawy w okresie: kwiecień, maj, czerwiec - 2 razy, w okresie: lipiec, sierpień, wrzesień - 2 razy, w okresie miesiąca październik - 1 raz. 6) usługi realizowane, najwyżej jeden raz na kwartał dotyczące czystości wewnątrz pomieszczeń w Śląskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Biura Powiatowego w Częstochowie, obejmujące: a) sprzątanie pomieszczeń magazynów, składnic akt i archiwów (pomieszczenie sprzątane wyłącznie pod nadzorem pracowników ARiMR) b) czyszczenie i konserwacja zewnętrznych powierzchni mebli biurowych oraz kuchennych, c) czyszczenie dostępnych części grzejników centralnego ogrzewania, listew ochronnych (odbojowych) we wszystkich pomieszczeniach, d) mycie wewnątrz i na zewnątrz lodówek i kuchenek mikrofalowych przy zastosowaniu odpowiednich preparatów do tego przeznaczonych, e) czyszczenie całej powierzchni ścian pokrytych glazurą w sanitariatach i pomieszczeniach socjalnych, f) przecieranie na mokro drzwi z ościeżnicami we wszystkich pomieszczeniach Zamawiającego, g) czyszczenie kratek wentylacyjnych, 7) usługi realizowane dwa razy w trakcie obowiązywania umowy, obejmujące: a) w okresie wiosenno-letnim ( kwiecień ) oraz w okresie jesienno-zimowym ( listopad ); - mechaniczne czyszczenie i konserwacja powierzchni twardych podłóg (PCV, gres, płytki ceramiczne- zgodnie z powierzchnią przedstawioną w Załączniku nr 1b do Umowy) za pomocą stosownych urządzeń z użyciem odpowiednich środków chemicznych, zgodnych z zaleceniami producenta tj.: zdjęcie starych warstw środka nabłyszczającego i ponowne lakierowanie, impregnacja podłoża. Termin wykonania usługi powinien być uzgodniony z Kierownikiem Biura Oddziału Regionalnego oraz z właściwym Kierownikiem Biura Powiatowego w Częstochowie odpowiednio wcześniej. b) w okresie wiosenno-letnim ( kwiecień ) oraz w okresie jesienno-zimowym ( listopad ); - dwustronne mycie okien wraz z ramami i parapetami wewnątrz oraz na zewnątrz (przez mycie okien Zamawiający rozumie mycie szyb wraz z ramą oraz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych). Termin wykonania usługi powinien być uzgodniony z Kierownikiem Biura Oddziału Regionalnego oraz z właściwym Kierownikiem Biura Powiatowego w Częstochowie odpowiednio wcześniej. c) w okresie wiosenno-letnim oraz w okresie jesienno-zimowym; - wytarcie z kurzu wewnątrz i na zewnątrz wiszących opraw oświetleniowych oraz plafonów (plafony należy przetrzeć wilgotną szmatką oraz ponownie zamontować czyste). Wykaz jednostek wraz z zestawieniem powierzchni objętych Umową zawiera Załącznik nr 1 b do Umowy. Wykaz lokalizacji i osób odpowiedzialnych zawiera Załącznik nr 1a do Umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90919200-4, 90911200-8, 90911300-9, 90620000-9, 90630000-2, 90914000-7, 77314100-5, 77310000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty brutto60,00
Kontrola jakości - Koordynator20,00
Osoby niepełnosprawne20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.