eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbiórką zespołu budynków Polikliniki oraz zagospodarowaniem terenu Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przy ul. Kordeckiego 36

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-11-14Ogłoszenie nr 610327-N-2020 z dnia 2020-11-14 r.

Komenda Wojewódzka Policji: Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbiórką zespołu budynków Polikliniki oraz zagospodarowaniem terenu Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przy ul. Kordeckiego 36
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji, krajowy numer identyfikacyjny 63070341000000, ul. ul. Jana Kochanowskiego  2a , 60-844  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 47 77 127 45, , e-mail przetargi@po.policja.gov.pl, , faks 47 77 127 44.
Adres strony internetowej (URL): http://www.wielkopolska.policja.gov.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-wszczeciu /1366,Tabela.html


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-wszczeciu /1366,Tabela.html


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pismenej, osobiście albo za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera
Adres:
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, ul. Dąbrowskiego 17A, 60-838 Poznań


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbiórką zespołu budynków Polikliniki oraz zagospodarowaniem terenu Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przy ul. Kordeckiego 36
Numer referencyjny: ZZP.2380.71.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: II.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce zespołu budynków Polikliniki wraz z zagospodarowaniem terenu Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu zlokalizowanej przy ul. Kordeckiego 36, w formule "zaprojektuj i wybuduj". Zakres robót w szczególności obejmuje: II.1.1 opracowanie przez wykonawcę dokumentacji projektowo - technicznej w tym projektu budowlanego i wykonawczego, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także uzyskanie Decyzji pozwolenia na budowę oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej i pełnienie nadzoru autorskiego; II.1.2 wykonanie przez wykonawcę robót budowlanych związanych z rozbiórką zespołu budynków terenu Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu (wraz z zagospodarowaniem terenu) wg opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej o której mowa w pkt. II.1.1 oraz uzyskanie Decyzji pozwolenia na użytkowanie. II.1.3 rozbiórkę zespołu trzech budynków (poliklinika, bursa, stołówka) wielokondygnacyjnych, podpiwniczonych, wykonanych w technologii tradycyjnej, kryte stropodachem; ściany zewnętrzne budynku wykonane w systemie tradycyjnym; klatki schodowe - żelbetowe; posadowiony na fundamentowych ławach betonowych i żelbetowych ze ścianami zewnętrznymi o grub. 38 cm z cegły ceramicznej. Ściany konstrukcyjne wewnętrzne o grubości 25 cm, ściany działowe z cegły ceramicznej o grub. 12 cm, stropodach wentylowany konstrukcji żelbetowej z płyt korytkowych, kryty papą, wykonana termoizolacja - płyta PW11. Stropy między kondygnacyjne z pustaków DMS . Nadproża z belek prefabrykowanych, żelbetowych typu L-19. Schody wewnętrzne i podciągi żelbetowe. Stolarka okienna drewniana. Posadzki z tworzyw sztucznych, w piwnicach cementowe. Budynek wyposażony w instalację elektryczną wodnokanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Powierzchnia użytkowa obiektów : 4.484 m2 w tym: 3.160 Poliklinika + 781 stołówka + 543 bursa. Kubatura obiektów : 22.281 m3 w tym: 15.567 Poliklinika + 4.143 stołówka + 2.571 bursa. II.1.4 budowa budynku garażowego z miejscami postojowymi i pomieszczeniem warsztatowym oraz gospodarczym. II.1.5 budowa wiaty garażowej; II.1.6 budowa bezdotykowej myjni samochodowej łącznie ze stanowiskiem wyposażonym w sprzęt do czyszczenia wnętrz pojazdów; II.1.7 utwardzenie terenu i utworzenie miejsc postojowych dla pojazdów służbowych oraz policjantów i pracowników policji; II.1.8 ogrodzenie zewnętrzne z bramą wjazdową; II.1.9 oświetlenie terenu (latarnie); II.1.10 stacja uzdatniania wody dla obiektów istniejących oraz projektowanych; II.1.11 zagospodarowanie terenu - tereny zielone, mała architektura; II.1.12 instalacje zewnętrzne i wewnętrzne (w szczególności: deszczowa, wodno- kanalizacyjne, elektryczne, SKD, CCTV) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w programie funkcjonalno-użytkowym zwanym dalej PFU stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ oraz § 14 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111291-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3579674,80
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-10-29

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji finansowej jeżeli wykaże, że posiada: 1) ubezpieczanie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł; 2) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł. Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, jeżeli wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 7 lat co najmniej: - 1 robotę, której zakres obejmował remont lub przebudowę lub nadbudowę lub rozbudowę lub budowę budynku, w technologii monolitycznej lub murowanej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 200,00 m2 wraz z wykonaniem w nim instalacji wodnej, kanalizacyjnej, deszczowej, elektrycznej o wartości tej roboty nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto; - 1 robotę polegającą na rozbiórce budynku o kubaturze min. 10 000 m3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże, że będzie dysponował: V.3.2.1 projektantem branży architektonicznej, tj. osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej, co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu tych uprawnień oraz wykonał co najmniej 2 projekty branży architektonicznej z których każdy obejmował swym zakresem remont lub przebudowę lub nadbudowę lub rozbudowę lub budowę budynku o powierzchni netto budynku objętej remontem lub przebudową lub nadbudową lub dobudowanej części budynku lub wybudowanego budynku nie mniejszej niż 200,00 m2, wraz z zagospodarowaniem terenu; V.3.2.2 projektantem branży inżynieryjnej wyburzeniowej, tj. osobą posiadającą uprawnienia w specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej, co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu tych uprawnień oraz wykonała co najmniej 1 projekt, którego zakres obejmował rozbiórkę budynku o kubaturze min. 10 000 m3; V.3.2.3 projektantem branży drogowej tj. osobą posiadająca uprawnienie branży drogowej co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu tych uprawnień oraz wykonała co najmniej 2 projekty branży drogowej: V.3.2.4 projektantem branży konstrukcyjno-budowlanej tj. osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu tych uprawnień oraz wykonała co najmniej 2 projekty konstrukcyjne z których każdy obejmował swym zakresem remont lub przebudowę lub nadbudowę lub rozbudowę lub budowę budynku, o powierzchni nie mniejszej niż 200,00 m2; V.3.2.5 projektantem branży sanitarnej, tj. osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu tych uprawnień oraz która wykonała co najmniej 2 projekty instalacji wodnej, kanalizacyjnej dla budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 200,00 m2; V.3.2.6 projektantem branży elektrycznej tj. osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, co najmniej 2-letne doświadczenie zawodowe po uzyskaniu tych uprawnień oraz która wykonała co najmniej 2 projekty instalacji elektrycznej dla budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 200,00 m2; V.3.2.7 projektantem branży telekomunikacyjnej tj. osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu tych uprawnień oraz która wykonała co najmniej 2 projekty instalacji teletechnicznych dla budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 200,00 m2, których zakres obejmował wykonanie projektu CCTV oraz SKD V.3.2.8 kierownikiem budowy, tj. osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu tych uprawnień oraz pełniła funkcję kierownika budowy dla co najmniej 2 robót budowlanych których zakres obejmował remont lub przebudowę lub nadbudowę lub rozbudowę lub budowę budynku, o powierzchni netto budynku objętej remontem lub przebudową lub nadbudową lub dobudowanej części budynku lub wybudowanego budynku nie mniejszej niż 200,00 m2 (nie dopuszcza się hali wielkogabarytowych); V.3.2.9 kierownikiem robót branży sanitarnej, tj. osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu tych uprawnień oraz która pełniła funkcję kierownika robót branży sanitarnej dla co najmniej 2 robót, z których każda obejmowała swym zakresem wykonanie w budynku o powierzchni netto nie mniejszej niż 200,00 m2 instalacji wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechaniczne lub klimatyzacji; V.3.2.10 kierownikiem robót branży elektrycznej, tj. osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 3-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu tych uprawnień oraz pełniła funkcję kierownika robót branży elektrycznej dla co najmniej 2 robót, z których każda obejmowała swym zakresem wykonanie w budynku dla budynku o powierzchni netto nie mniejszej niż 200,00 m2 instalacji elektrycznej; V.3.2.11 1 instalatora systemów zabezpieczenia, tj. osobą wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, i posiadajacego certyfikaty autoryzowanego instalatora dla zaoferowanych przez wykonawcę systemów: kontroli dostępu (SKD), monitoringu wizyjnego (CCTV) minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe oraz wykonała co najmniej 2 roboty z których każda polegała na wykonaniu w budynku systemów CCTV, SKD.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Do złożenia poniższych dokumentów i oświadczeń będzie zobowiązany wykonawca, którego oferta zostanie oceniona przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem dotyczącym oświadczenia, o którym mowa w pkt. 3). 1) Oświadczenie o braku wydania wobec wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Przedmiotowe oświadczenie dotyczące również innego podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku, gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu lub w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. II.3) niniejszego ogłoszenia lub w ofercie wskazał podwykonawcę. W przypadku, gdy wykonawca inny podmiot lub podwykonawca prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, oświadczenia winny dotyczyć zarówno spółki cywilnej, jak i każdego z jej wspólników. 2) Oświadczenie o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Przedmiotowe oświadczenie dotyczące również innego podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku, gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu lub w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. II.3) niniejszego ogłoszenia lub w ofercie wskazał podwykonawcę. 3) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 4) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Przedmiotowy odpis dotyczący również innego podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku, gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu lub w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. II.3) niniejszego ogłoszenia lub w ofercie wskazał podwykonawcę. Uwaga: Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia ww. dokumentów w przypadku gdy w oświadczeniu, o którym mowa III.3) niniejszego ogłoszenia wskaże ich dostępność w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych. Zamawiający pobierze samodzielnie z tej baz danych ww. dokument. 5) Jeżeli wykonawca jest osobą fizyczną - oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 5 uPzp. Przedmiotowe oświadczenie dotyczące innego podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku, gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu lub w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. II.3) niniejszego ogłoszenia lub w ofercie wskazał podwykonawcę. 6) Jeżeli wykonawca jest osobą prawną - oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec osób, o których mowa art. 24 ust. 5 pkt. 6 uPzp, prawomocnego wyroku sądu skazującego na karę ograniczenia wolności lub grzywny za wykroczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 5 uPzp. Przedmiotowe oświadczenie dotyczące również innego podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku, gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu lub w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. II.3) niniejszego ogłoszenia lub w ofercie wskazał podwykonawcę. 7) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym. Przedmiotowe oświadczenie dotyczące również innego podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku, gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu lub w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. II.3) niniejszego ogłoszenia lub w ofercie wskazał podwykonawcę. 8) Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.- Dz. U. z 2019 r. poz. 1170). Przedmiotowe oświadczenie dotyczące również innego podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku, gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu lub w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. II.3) niniejszego ogłoszenia lub w ofercie wskazał podwykonawcę. W przypadku, gdy wykonawca lub podwykonawca prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, oświadczenia winny dotyczyć zarówno spółki cywilnej, jak i każdego z jej wspólników.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 2) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 3) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są: a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, b) inne dokumenty jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać powyżej określonych dokumentów. 4) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 5) Oświadczenie, na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej wykonawcy potwierdzające, że osoby wskazane jako kierownik budowy oraz kierownicy robót posiada wymagane prawem uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, o treści określonej odpowiednio w załączniku nr 1 do SIWZ, który winien być złożony w formie oryginału. 2 Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub wykonawców w przypadku, gdy: 2.1 wykonawcy lub wykonawców w przypadku, gdy: - ofertę podpisuje inna osoba niż wykonawca, - ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego którego treść winna wskazywać pełnomocnika oraz potwierdzać jego umocowanie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców, wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem; 2.2 innego podmiotu wskazanego przez wykonawcę w ofercie lub oświadczeniu, o którym mowa w pkt IV.4, w przypadku, gdy zobowiązanie innego podmiotu podpisuje inna osoba niż uprawniony przedstawiciel innego podmiotu. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 3 Oświadczenie o treści określonej w załączniku nr 2 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, które winno być złożone w formie oryginału. 4 Oświadczenie o treści określonej w załączniku nr 3 do SIWZ, aktualne na dzień składania ofert, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca, inny podmiot, na którego zasoby wykonawca powołuje się w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub podwykonawca nie będący innym podmiotem, nie podlegają wykluczeniu, które winno być złożone w formie oryginału. 5 Dokument potwierdzający wniesienie wadium w przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w jednej z form określonych w pkt. VII.2.2 - VII.2.5 - dokumenty te winny być złożone w formie oryginału. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Zamawiający zaleca, aby wykonawca wraz z ofertą złożył dokument, wygenerowany przez system informatyczny banku lub kopię dowód przelewu. 6 Jeżeli w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca polega na zasobach innego podmiotu, zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. V.6.1, o treści określonej w załączniku nr 4 do SIWZ, które winno być złożone w formie oryginału.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 70 000,00 zł. 2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form: 2.1 w pieniądzu: przelewem na rachunek Zamawiającego w banku NBP O/Poznań nr konta 75 1010 1469 0046 0413 9120 0000, z adnotacją "Wadium - ZZP.2380.71.2020"; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i na okres nie krótszy niż okres związania ofertą. 4 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 4.1 wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; 4.2 wykonawca, którego oferta została wybrana, jeżeli: 4.2.1 odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 4.2.2 nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 4.2.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie tego wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Tak
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.Wypłata zaliczki nastąpi pod warunkiem przewidzenia na ten cel odpowiednich środków w planie finansowania inwestycji określonym dla Zamawiającego przez organ nadrzędny. W przypadku nieudzielenia przez Zamawiającego zaliczek na poczet wykonania zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej Umowy, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia o wypłatę zaliczki ani inne roszczenia o charakterze odszkodowawczym. 2. Zamawiający wypłaty zaliczki dokona przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 3. Przed udzieleniem zaliczki, Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia 100% udzielonej zaliczki w jednej z niżej określonych form: 1) w pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 4. Wykonawca przed rozliczeniem zaliczki może zmienić formę zabezpieczenia zaliczki na jedną lub kilka z określonych w pkt. 3. 5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie zaliczki było ważne i wykonalne, aż do rozliczenia zaliczki w całości. Zabezpieczenie zaliczki musi być ustanowione na czas realizacji całości robót budowlanych, na które zaliczka została udzielona i odbioru robót (§ 8 Umowy stosuje się odpowiednio). Jeśli w warunkach przedłożonego przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki podana jest data jego wygaśnięcia lub jeżeli w wyniku przedłużających się odbiorów robót data zabezpieczenia zaliczki wygaśnie, a Wykonawca na 3 dni robocze przed tą datą nie wniesie przedłużenia zabezpieczenia zaliczki, Zamawiający jest uprawniony do zrealizowania zabezpieczenia, a z uzyskanych z tego tytułu środków do ustanowienia zabezpieczenia zaliczki. Tego rodzaju zabezpieczenie Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca w terminie 7 dni roboczych po rozliczeniu zaliczki w całości wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 6. Jeżeli zaliczka nie zostanie rozliczona przed ostatecznym rozliczeniem wykonanych robót, wypowiedzeniem Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, w szczególności z uwagi na wystąpienie Siły wyższej, cała wartość udzielonej, a niespłaconej zaliczki stanie się natychmiast wymagalna i płatna Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania do zwrotu nierozliczonej zaliczki. 7.Zamawiający udzieli kolejnej zaliczki, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że wykonał zamówienie, w zakresie poprzednio udzielonej zaliczki. 8. Kwota zaliczki, będzie potrącona z płatności o których mowa § 20 lub 26 Umowy. Potrącenie zaliczki z wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po jej rozliczeniu. Potrącenie zaliczki z wynagrodzenia częściowego Wykonawcy nastąpi w całości. 9. Rozliczenie zaliczki rozumiane jest jako wykonanie robót budowlanych na które zaliczka została udzielona i podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru robót stwierdzające ich wykonanie bez wad. 10. Potrącenie zaliczki z wynagrodzenia częściowego w całości, po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 9 oznacza, że pełna kwota zaliczki udzielonej na dane roboty budowlane zostanie potrącona z wynagrodzenia częściowego Wykonawcy, pod warunkiem, że wartość należnego wynagrodzenia częściowego nie będzie mniejsza niż kwota udzielonej zaliczki.


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji20,00
okres rękojmi20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zmiana wynagrodzenie, spowodowana: a) wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania robót po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania robót po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; b) zmianą: - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 1564 z późn. zm.), - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t,j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1342), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę tj. zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia. W takiej sytuacji Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kalkulację ceny z uwzględnieniem wszystkich składników cenotwórczych, również tych które będą podlegały zmianom oraz uzasadnienie ewentualnych zmian i propozycję wysokości zmiany kwoty. Zamawiający dokona weryfikacji przedłożonej kalkulacji pod kątem zgodności z prawnymi i faktycznymi podstawami zmiany. W przypadku nieadekwatnej zmiany wynagrodzenia w stosunku do zaistniałych okoliczności będących podstawą do zmiany w ocenie Zamawiającego, strony przystąpią do ustalenia poziomu zmiany w wyniku obopólnych ustaleń - negocjacji, z tym zastrzeżeniem, że dopuszczalna jest wyłącznie zmiana proporcjonalna do poziomu wynikającego z okoliczności będących podstawą do jej wprowadzenia; Zmiana, o której mowa w lit. b) może zostać dokonana nie wcześniej niż po 01.01.2022 r. c) rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy - część zamówienia, z której Zamawiający może zrezygnować nie może przekroczyć 15 % wartości Umowy. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zakresie robót, z których rezygnuje w terminie 30 dni przed planowaną datą realizacji tych robót - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Umniejszenia wynagrodzenia dokonuje się na podstawie zestawienia kosztów określonych w ofercie Wykonawcy z uwzględnieniem wykonanego zakresu robót. W każdym przypadku, gdy Zamawiający zrezygnuje z realizacji części przedmiotu Umowy, Zamawiający nie będzie ponosił kosztów zwrotu nakładów poczynionych przez Wykonawcę do przygotowania i realizacji tych robót. d) zmianami spowodowanymi koniecznością wykonania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu: - innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w PFU lub dokumentacji projektowej, - innych robót tego samego rodzaju, co roboty przewidziane pierwotnie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań lub nie wykonanie innych robót groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót - przedmiotowa zmiana nie może powodować znacznego rozszerzenia lub zmniejszenia zakresu robót, natomiast zmiana taka z inicjatywy Wykonawcy, wymaga akceptacji Zamawiającego; Zmiana, o której mowa w lit. b) może zostać dokonana nie wcześniej niż po 01.01.2022 r. 2) Zmiany, o których mowa w pkt. 1 lit. c) i d) oraz pkt. 7 nie mogą powodować zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy większego niż 15 %. 3) Kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami - w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji. 4) Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, którym jest podmiot, na którego zasoby Wykonawca powołał się w ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu - w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest również złożyć dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 1 Umowy w celu wykazania braku okoliczności stanowiących podstawę wykluczenia w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 5) Zmiana osób (dotyczy osób wskazanych w § 16 ust. 3, § 17 oraz § 28 ust. 2 i 3 Umowy) - w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowane osoby spełniają warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku, którego została zawarta niniejsza Umowa. 6) Termin zakończenia prac może ulec przedłużeniu w wyniku wystąpienia następujących okoliczności: a) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itd., b) w następstwie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego ze względu na wydanie decyzji administracyjnych dotyczących Zamawiającego, wstrzymanie przez organ nadrzędny finansowania przedmiotu Umowy, c) wystąpienia siły wyższej, d) wystąpienia innych przyczyn zewnętrznie niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac w szczególności w przypadku: - napotkania na niewybuchy lub niewypały, - napotkania na obiekty o znaczeniu archeologicznym, - napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje/sieci w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji wykonawczej w przypadku konieczności wykonania ich przebudowy, naprawy lub usunięcia. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych pkt. 6, termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania tych okoliczności pod warunkiem, że łączny okres ich trwania będzie dłuższy niż 15 dni. W przypadku wystąpienia dwóch lub więcej okoliczności w tym samym czasie, okres ich trwania w czasie ich jednoczesnego występowania nie podlega sumowaniu. 7) Zamiany wyrobów (materiałów lub urządzeń) istotnych dla wykonania przedmiotów Umowy. Zmiana wyrobów w stosunku do wynikających z oferty Wykonawcy jest możliwa za zgodą Zamawiającego, tylko w przypadku: a) zmiany nazwy danego wyrobu przez jego producenta; b) zaprzestania przez producenta produkcji lub wycofania przez niego z obrotu danego wyrobu w okresie od złożenia oferty do wbudowania; c) wprowadzenia przez danego producenta do obrotu nowego wyrobu mającego takie same przeznaczenie oraz lepsze parametry i funkcjonalność niż wyrób zaoferowany przez Wykonawcę; d) zastosowania wyrobów równoważnych w stosunku do określonych przez Zamawiającego w dokumentacji. W przypadkach określonych w lit. a) i b) Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zaistnienie tych okoliczności w szczególności przedstawiając pisemne oświadczenie producenta albo przedstawiciela producenta upoważnionego na piśmie do działania w jego imieniu. W przypadku określonym w lit. b) Wykonawca może zaoferować wyrób innego producenta, tylko jeżeli nie zachodzi przesłanka określona w lit. c), oraz pod warunkiem, że oferowany wyrób ma takie same przeznaczenie oraz parametry techniczne i funkcjonalność nie gorsza niż wyrób, którego dotyczy zmiana. Dopuszczalna jest również zmiana wyrobów przez Zamawiającego. Wyroby zmienione w wyniku tej zmiany nie mogą posiadać parametrów gorszych niż opisane w specyfikacji technicznej zamówienia. Zmiany, o których mowa w niniejszym punkcie nie mogą powodować zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy większego niż 15 %. 2. Zmiana postanowień określonych w ust. 1 pkt. 1 lit. a) - b) oraz pkt. 2 - 6 wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej w postaci aneksu. 3. Zmiany postanowień dotyczące przedmiotu Umowy określone w ust. 1 pkt. 1 lit. c) - d) oraz pkt. 7 wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej w postaci protokołu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-01, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PLN
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 1) Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 5 % ceny oferty brutto. 2) Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) w pieniądzu: przelewem na rachunek Zamawiającego w banku NBP O/Poznań nr konta 75 1010 1469 0046 0413 9120 0000, z adnotacją, "Zabezpieczenie - Umowa nr ZZP.2380.71.2020"; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 2a w Poznaniu, kod 60-844; 2) inspektorem ochrony danych osobowych w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu jest podinsp. Wojciech Sobczak - tel. 47 771 53 54, e-mail: iod.kwp@po.policja.gov.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Rozbiórka zespołu budynków Polikliniki wraz z zagospodarowaniem terenu KMP w Kaliszu - numer postępowania ZZP.2380.71.2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencjeniepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.