eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Więcbork › Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Więcbork w sezonie zimowym 2020/2021Ogłoszenie z dnia 2020-11-13Ogłoszenie nr 607988-N-2020 z dnia 2020-11-13 r.

Gmina Więcbork: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Więcbork w sezonie zimowym 2020/2021
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Więcbork, krajowy numer identyfikacyjny 92350961000000, ul. ul. Mickiewicza  22 , 89-410  Więcbork, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 897 207, e-mail inwestycje@wiecbork.pl, faks 523 897 212.
Adres strony internetowej (URL): http://mst-wiecbork.rbip.mojregion.info/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://mst-wiecbork.rbip.mojregion.info/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://mst-wiecbork.rbip.mojregion.info/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miejski w Więcborku, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, Sekretariat pokój nr 2


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Więcbork w sezonie zimowym 2020/2021
Numer referencyjny: SB.271.11.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Więcbork w sezonie zimowym 2020/2021. Zamawiający podzielił przedmiotowe zamówienie na 11 części - sektorów. Wymagany sprzęt dla każdego z sektorów: - ciągnik rolniczy 4x4 z pługiem zawieszanym z przodu o szerokości roboczej do 3 m. Planowana ilość godzin pracy sprzętu we wszystkich sektorach w okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć łącznie 810 godzin. Rzeczywista ilość godzin pracy sprzętu zależeć będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego spowodowanych panującymi warunkami pogodowymi. Części zamówienia - sektory do odśnieżania: Część 1 Zamówienia: Sektor nr 1: Wymysłowo, Wilcze Jary, Lubcza, Sypniewo; Część 2 Zamówienia: Sektor nr 2: Zgniłka, Runowo Kraj.; Część 3 Zamówienia: Sektor nr 3: Dorotowo, Adamowo, Jeleń, Frydrychowo; Część 4 Zamówienia: Sektor nr 4: Klarynowo, Borzyszkowo, Czarmuń, Puszcza; Część 5 Zamówienia: Sektor nr 5: Witunia; Część 6 Zamówienia: Sektor nr 6: Zakrzewek, Zakrzewska Osada; Część 7 Zamówienia: Sektor nr 7: Pęperzyn, Zabartowo, Śmiłowo; Część 8 Zamówienia: Sektor nr 8: Więcbork - Osiedle Piastowskie, Suchorączek; Część 9 Zamówienia: Sektor nr 9: Dalkowo, Nowy Dwór; Część 10 Zamówienia: Sektor nr 10: Górowatki; Część 11 Zamówienia: Sektor nr 11: Jastrzębiec, Młynki, Karolewo. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. obejmujących wybrane sektory odśnieżania. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej (wszystkie) części zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie.

II.5) Główny kod CPV: 90.62.00.00 - Usługi odśnieżania
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp. Zamówienia te będą stanowiły nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i zostaną udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy usług. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego. Zakres niniejszych zamówień stanowić będą usługi polegające na: - odśnieżaniu dróg na terenie Gminy Więcbork w sektorach, określonych przez Zamawiającego. Zakres prac przewidzianych do wykonania w poszczególnych sektorach (w postaci ilości godzin przeznaczonych na świadczenie usług odśnieżania) uzależniony będzie od panujących warunków pogodowych. Zamawiający uprawniony będzie do udzielenia takich zamówień, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby, w szczególności, gdy złe warunki pogodowe spowodują konieczność prowadzenia akcji zimowej poza zakresem zamówienia podstawowego. Warunki, na jakich udzielone zostaną zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. Usługi udzielone zostaną po przeprowadzeniu procedury przewidzianej dla zamówienia z wolnej ręki. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym Zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcą. W związku z powyższym, zlecenie zamówienia, tj. zawarcie umowy poprzedzone zostanie stosownym zaproszeniem do negocjacji, a następnie negocjacjami Zamawiającego z Wykonawcą. Negocjacje dotyczyć będą przede wszystkim oferowanej przez Wykonawcę ceny oraz warunków realizacji zamówienia i warunków przyszłej umowy o zamówienie publiczne.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-04-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować sprzętem niezbędnym do odśnieżania każdej z części zamówienia (sektora), na którą składają ofertę, umożliwiającym realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, takim jak: - ciągnik rolniczy 4x4 z pługiem zawieszanym z przodu o szerokości roboczej do 3 m.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca, który w niniejszym postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2. Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą: 1) Wypełniony formularz ofertowy - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ), 3) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ), 4) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli w imieniu podmiotu działa osoba, której umocowanie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (dokumentów rejestrowych), to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, 5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy). 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
termin płatności20,00
czas reakcji rozpoczęcia wykonywania usługi20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO: I. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Więcbork reprezentowana przez Burmistrza Więcborka z siedzibą przy ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork, tel. /52/ 389 72 07, e-mail: umwiecbork@wiecbork.pl ; 2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Więcbork: e-mail: bip@wiecbork.pl, tel. /52/ 389 52 02; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: SB.271.11.2020, pn. Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Więcbork w sezonie zimowym 2020/2021, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej "ustawa Pzp"; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; Podanie danych osób kontaktowych i wyznaczonych do realizacji zamówienia nie jest obowiązkiem ustawowym, służy jednakże Zamawiającemu do celów kontaktowych i weryfikacji możliwości prawidłowego wykonania zamówienia przez Wykonawcę; brak podania takich danych może uniemożliwić lub znacznie utrudnić ocenę Wykonawcy; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; Zamawiający w tym celu może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa wyżej, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, gdy przetwarzanie opiera się wyłącznie na art. 6 ust. 1 lit. f RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. II. Ponadto Zamawiający na podstawie art. 8a ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że: 1) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 2) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 3) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; 4) dane osób wyznaczonych do kontaktu i/lub realizacji zamówienia zostały przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę. Zakres przekazanych danych to: a) w przypadku osób wyznaczonych do kontaktu: imię i nazwisko, dane kontaktowe; b) w przypadku osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, za pomocą których Wykonawca wykazuje możliwość realizacji umowy: imię i nazwisko, dane kontaktowe, posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Sektor nr 1: Wymysłowo, Wilcze Jary, Lubcza, Sypniewo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg gminnych na terenie sektora nr 1: Wymysłowo, Wilcze Jary, Lubcza, Sypniewo. Planowana ilość godzin pracy sprzętu - 80 godz. Do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności: 1) należyte wykonywanie usług objętych przedmiotem zamówienia z najwyższą starannością, przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy, doświadczenia, oraz przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu, a nadto przestrzeganie wskazań i zaleceń Zamawiającego związanych z realizacją przedmiotu zadania, 2) likwidacja skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez utrzymanie stałej przejezdności dróg, wyeliminowanie lub zmniejszenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji zimowej całodobowo w każdy dzień obowiązywania umowy w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi, tj. w dzień i w nocy, w dni robocze, soboty, niedziele i święta, w różnych warunkach atmosferycznych - opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje śnieżne, niskie temperatury, po zgłoszeniu rozpoczęcia akcji zimowej przez koordynatora ze strony Zamawiającego, 3) wszczęcie akcji odśnieżania nie później niż w ciągu 1,5 godziny (90 minut) od momentu telefonicznego wezwania przez koordynatora ze strony Zamawiającego, 4) utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej sprzętu służącego do zwalczania skutków zimy, 5) zapewnienie odpowiedniej osoby, posiadającej wymagane prawem uprawnienia, do obsługi sprzętu do odśnieżania - operatora sprzętu, 6) wyposażenie operatorów sprzętu do odśnieżania w telefony komórkowe, w celu utrzymywania stałego kontaktu z koordynatorem ze strony Zamawiającego, 7) operator sprzętu do odśnieżania zobowiązany jest powiadamiać telefonicznie koordynatora ze strony Zamawiającego o rozpoczęciu i zakończeniu pracy oraz o istniejących przeszkodach i utrudnieniach mających wpływ na wykonywaną pracę, 8) stałe współdziałanie z koordynatorem sprawującym ze strony Zamawiającego nadzór nad całością akcji odśnieżania dróg, 9) informowanie koordynatora ze strony Zamawiającego o każdej awarii sprzętu mającej miejsce w trakcie wykonywania usług odśnieżania, uniemożliwiającej dalszą realizację prac, 10) zorganizowanie pracy w taki sposób, aby nie wywoływała ona uciążliwości i niebezpieczeństwa dla osób trzecich, w tym innych użytkowników dróg, 11) uzyskanie od sołtysa miejscowości, w której wykonywana jest usługa odśnieżania lub koordynatora ze strony Zamawiającego, pisemnego potwierdzenia wykonania usługi na druku stanowiącym załącznik do umowy, 12) w przypadku szkody wywołanej w trakcie wykonywania usług związanych z realizacją zadania, Wykonawca samodzielnie, bez wezwania dokona likwidacji szkody i pokryje ewentualne koszty z nią związane, informując Zamawiającego o tym fakcie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin płatności20,00
czas reakcji rozpoczęcia wykonywania usługi20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Sektor nr 2: Zgniłka, Runowo Kraj.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg gminnych na terenie sektora nr 2: Zgniłka, Runowo Kraj. Planowana ilość godzin pracy sprzętu - 70 godz. Do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności: 1) należyte wykonywanie usług objętych przedmiotem zamówienia z najwyższą starannością, przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy, doświadczenia, oraz przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu, a nadto przestrzeganie wskazań i zaleceń Zamawiającego związanych z realizacją przedmiotu zadania, 2) likwidacja skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez utrzymanie stałej przejezdności dróg, wyeliminowanie lub zmniejszenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji zimowej całodobowo w każdy dzień obowiązywania umowy w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi, tj. w dzień i w nocy, w dni robocze, soboty, niedziele i święta, w różnych warunkach atmosferycznych - opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje śnieżne, niskie temperatury, po zgłoszeniu rozpoczęcia akcji zimowej przez koordynatora ze strony Zamawiającego, 3) wszczęcie akcji odśnieżania nie później niż w ciągu 1,5 godziny (90 minut) od momentu telefonicznego wezwania przez koordynatora ze strony Zamawiającego, 4) utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej sprzętu służącego do zwalczania skutków zimy, 5) zapewnienie odpowiedniej osoby, posiadającej wymagane prawem uprawnienia, do obsługi sprzętu do odśnieżania - operatora sprzętu, 6) wyposażenie operatorów sprzętu do odśnieżania w telefony komórkowe, w celu utrzymywania stałego kontaktu z koordynatorem ze strony Zamawiającego, 7) operator sprzętu do odśnieżania zobowiązany jest powiadamiać telefonicznie koordynatora ze strony Zamawiającego o rozpoczęciu i zakończeniu pracy oraz o istniejących przeszkodach i utrudnieniach mających wpływ na wykonywaną pracę, 8) stałe współdziałanie z koordynatorem sprawującym ze strony Zamawiającego nadzór nad całością akcji odśnieżania dróg, 9) informowanie koordynatora ze strony Zamawiającego o każdej awarii sprzętu mającej miejsce w trakcie wykonywania usług odśnieżania, uniemożliwiającej dalszą realizację prac, 10) zorganizowanie pracy w taki sposób, aby nie wywoływała ona uciążliwości i niebezpieczeństwa dla osób trzecich, w tym innych użytkowników dróg, 11) uzyskanie od sołtysa miejscowości, w której wykonywana jest usługa odśnieżania lub koordynatora ze strony Zamawiającego, pisemnego potwierdzenia wykonania usługi na druku stanowiącym załącznik do umowy, 12) w przypadku szkody wywołanej w trakcie wykonywania usług związanych z realizacją zadania, Wykonawca samodzielnie, bez wezwania dokona likwidacji szkody i pokryje ewentualne koszty z nią związane, informując Zamawiającego o tym fakcie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin płatności20,00
czas reakcji rozpoczęcia wykonywania usługi20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Sektor nr 3: Dorotowo, Adamowo, Jeleń, Frydrychowo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg gminnych na terenie sektora nr 3: Dorotowo, Adamowo, Jeleń, Frydrychowo. Planowana ilość godzin pracy sprzętu - 80 godz. Do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności: 1) należyte wykonywanie usług objętych przedmiotem zamówienia z najwyższą starannością, przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy, doświadczenia, oraz przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu, a nadto przestrzeganie wskazań i zaleceń Zamawiającego związanych z realizacją przedmiotu zadania, 2) likwidacja skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez utrzymanie stałej przejezdności dróg, wyeliminowanie lub zmniejszenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji zimowej całodobowo w każdy dzień obowiązywania umowy w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi, tj. w dzień i w nocy, w dni robocze, soboty, niedziele i święta, w różnych warunkach atmosferycznych - opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje śnieżne, niskie temperatury, po zgłoszeniu rozpoczęcia akcji zimowej przez koordynatora ze strony Zamawiającego, 3) wszczęcie akcji odśnieżania nie później niż w ciągu 1,5 godziny (90 minut) od momentu telefonicznego wezwania przez koordynatora ze strony Zamawiającego, 4) utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej sprzętu służącego do zwalczania skutków zimy, 5) zapewnienie odpowiedniej osoby, posiadającej wymagane prawem uprawnienia, do obsługi sprzętu do odśnieżania - operatora sprzętu, 6) wyposażenie operatorów sprzętu do odśnieżania w telefony komórkowe, w celu utrzymywania stałego kontaktu z koordynatorem ze strony Zamawiającego, 7) operator sprzętu do odśnieżania zobowiązany jest powiadamiać telefonicznie koordynatora ze strony Zamawiającego o rozpoczęciu i zakończeniu pracy oraz o istniejących przeszkodach i utrudnieniach mających wpływ na wykonywaną pracę, 8) stałe współdziałanie z koordynatorem sprawującym ze strony Zamawiającego nadzór nad całością akcji odśnieżania dróg, 9) informowanie koordynatora ze strony Zamawiającego o każdej awarii sprzętu mającej miejsce w trakcie wykonywania usług odśnieżania, uniemożliwiającej dalszą realizację prac, 10) zorganizowanie pracy w taki sposób, aby nie wywoływała ona uciążliwości i niebezpieczeństwa dla osób trzecich, w tym innych użytkowników dróg, 11) uzyskanie od sołtysa miejscowości, w której wykonywana jest usługa odśnieżania lub koordynatora ze strony Zamawiającego, pisemnego potwierdzenia wykonania usługi na druku stanowiącym załącznik do umowy, 12) w przypadku szkody wywołanej w trakcie wykonywania usług związanych z realizacją zadania, Wykonawca samodzielnie, bez wezwania dokona likwidacji szkody i pokryje ewentualne koszty z nią związane, informując Zamawiającego o tym fakcie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin płatności20,00
czas reakcji rozpoczęcia wykonywania usługi20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Sektor nr 4: Klarynowo, Borzyszkowo, Czarmuń, Puszcza
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg gminnych na terenie sektora nr 4: Klarynowo, Borzyszkowo, Czarmuń, Puszcza. Planowana ilość godzin pracy sprzętu - 80 godz. Do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności: 1) należyte wykonywanie usług objętych przedmiotem zamówienia z najwyższą starannością, przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy, doświadczenia, oraz przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu, a nadto przestrzeganie wskazań i zaleceń Zamawiającego związanych z realizacją przedmiotu zadania, 2) likwidacja skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez utrzymanie stałej przejezdności dróg, wyeliminowanie lub zmniejszenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji zimowej całodobowo w każdy dzień obowiązywania umowy w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi, tj. w dzień i w nocy, w dni robocze, soboty, niedziele i święta, w różnych warunkach atmosferycznych - opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje śnieżne, niskie temperatury, po zgłoszeniu rozpoczęcia akcji zimowej przez koordynatora ze strony Zamawiającego, 3) wszczęcie akcji odśnieżania nie później niż w ciągu 1,5 godziny (90 minut) od momentu telefonicznego wezwania przez koordynatora ze strony Zamawiającego, 4) utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej sprzętu służącego do zwalczania skutków zimy, 5) zapewnienie odpowiedniej osoby, posiadającej wymagane prawem uprawnienia, do obsługi sprzętu do odśnieżania - operatora sprzętu, 6) wyposażenie operatorów sprzętu do odśnieżania w telefony komórkowe, w celu utrzymywania stałego kontaktu z koordynatorem ze strony Zamawiającego, 7) operator sprzętu do odśnieżania zobowiązany jest powiadamiać telefonicznie koordynatora ze strony Zamawiającego o rozpoczęciu i zakończeniu pracy oraz o istniejących przeszkodach i utrudnieniach mających wpływ na wykonywaną pracę, 8) stałe współdziałanie z koordynatorem sprawującym ze strony Zamawiającego nadzór nad całością akcji odśnieżania dróg, 9) informowanie koordynatora ze strony Zamawiającego o każdej awarii sprzętu mającej miejsce w trakcie wykonywania usług odśnieżania, uniemożliwiającej dalszą realizację prac, 10) zorganizowanie pracy w taki sposób, aby nie wywoływała ona uciążliwości i niebezpieczeństwa dla osób trzecich, w tym innych użytkowników dróg, 11) uzyskanie od sołtysa miejscowości, w której wykonywana jest usługa odśnieżania lub koordynatora ze strony Zamawiającego, pisemnego potwierdzenia wykonania usługi na druku stanowiącym załącznik do umowy, 12) w przypadku szkody wywołanej w trakcie wykonywania usług związanych z realizacją zadania, Wykonawca samodzielnie, bez wezwania dokona likwidacji szkody i pokryje ewentualne koszty z nią związane, informując Zamawiającego o tym fakcie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin płatności20,00
czas reakcji rozpoczęcia wykonywania usługi20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Sektor nr 5: Witunia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg gminnych na terenie sektora nr 5: Witunia. Planowana ilość godzin pracy sprzętu - 60 godz. Do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności: 1) należyte wykonywanie usług objętych przedmiotem zamówienia z najwyższą starannością, przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy, doświadczenia, oraz przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu, a nadto przestrzeganie wskazań i zaleceń Zamawiającego związanych z realizacją przedmiotu zadania, 2) likwidacja skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez utrzymanie stałej przejezdności dróg, wyeliminowanie lub zmniejszenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji zimowej całodobowo w każdy dzień obowiązywania umowy w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi, tj. w dzień i w nocy, w dni robocze, soboty, niedziele i święta, w różnych warunkach atmosferycznych - opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje śnieżne, niskie temperatury, po zgłoszeniu rozpoczęcia akcji zimowej przez koordynatora ze strony Zamawiającego, 3) wszczęcie akcji odśnieżania nie później niż w ciągu 1,5 godziny (90 minut) od momentu telefonicznego wezwania przez koordynatora ze strony Zamawiającego, 4) utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej sprzętu służącego do zwalczania skutków zimy, 5) zapewnienie odpowiedniej osoby, posiadającej wymagane prawem uprawnienia, do obsługi sprzętu do odśnieżania - operatora sprzętu, 6) wyposażenie operatorów sprzętu do odśnieżania w telefony komórkowe, w celu utrzymywania stałego kontaktu z koordynatorem ze strony Zamawiającego, 7) operator sprzętu do odśnieżania zobowiązany jest powiadamiać telefonicznie koordynatora ze strony Zamawiającego o rozpoczęciu i zakończeniu pracy oraz o istniejących przeszkodach i utrudnieniach mających wpływ na wykonywaną pracę, 8) stałe współdziałanie z koordynatorem sprawującym ze strony Zamawiającego nadzór nad całością akcji odśnieżania dróg, 9) informowanie koordynatora ze strony Zamawiającego o każdej awarii sprzętu mającej miejsce w trakcie wykonywania usług odśnieżania, uniemożliwiającej dalszą realizację prac, 10) zorganizowanie pracy w taki sposób, aby nie wywoływała ona uciążliwości i niebezpieczeństwa dla osób trzecich, w tym innych użytkowników dróg, 11) uzyskanie od sołtysa miejscowości, w której wykonywana jest usługa odśnieżania lub koordynatora ze strony Zamawiającego, pisemnego potwierdzenia wykonania usługi na druku stanowiącym załącznik do umowy, 12) w przypadku szkody wywołanej w trakcie wykonywania usług związanych z realizacją zadania, Wykonawca samodzielnie, bez wezwania dokona likwidacji szkody i pokryje ewentualne koszty z nią związane, informując Zamawiającego o tym fakcie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin płatności20,00
czas reakcji rozpoczęcia wykonywania usługi20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6Nazwa: Sektor nr 6: Zakrzewek, Zakrzewska Osada
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg gminnych na terenie sektora nr 6: Zakrzewek, Zakrzewska Osada. Planowana ilość godzin pracy sprzętu - 70 godz. Do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności: 1) należyte wykonywanie usług objętych przedmiotem zamówienia z najwyższą starannością, przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy, doświadczenia, oraz przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu, a nadto przestrzeganie wskazań i zaleceń Zamawiającego związanych z realizacją przedmiotu zadania, 2) likwidacja skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez utrzymanie stałej przejezdności dróg, wyeliminowanie lub zmniejszenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji zimowej całodobowo w każdy dzień obowiązywania umowy w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi, tj. w dzień i w nocy, w dni robocze, soboty, niedziele i święta, w różnych warunkach atmosferycznych - opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje śnieżne, niskie temperatury, po zgłoszeniu rozpoczęcia akcji zimowej przez koordynatora ze strony Zamawiającego, 3) wszczęcie akcji odśnieżania nie później niż w ciągu 1,5 godziny (90 minut) od momentu telefonicznego wezwania przez koordynatora ze strony Zamawiającego, 4) utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej sprzętu służącego do zwalczania skutków zimy, 5) zapewnienie odpowiedniej osoby, posiadającej wymagane prawem uprawnienia, do obsługi sprzętu do odśnieżania - operatora sprzętu, 6) wyposażenie operatorów sprzętu do odśnieżania w telefony komórkowe, w celu utrzymywania stałego kontaktu z koordynatorem ze strony Zamawiającego, 7) operator sprzętu do odśnieżania zobowiązany jest powiadamiać telefonicznie koordynatora ze strony Zamawiającego o rozpoczęciu i zakończeniu pracy oraz o istniejących przeszkodach i utrudnieniach mających wpływ na wykonywaną pracę, 8) stałe współdziałanie z koordynatorem sprawującym ze strony Zamawiającego nadzór nad całością akcji odśnieżania dróg, 9) informowanie koordynatora ze strony Zamawiającego o każdej awarii sprzętu mającej miejsce w trakcie wykonywania usług odśnieżania, uniemożliwiającej dalszą realizację prac, 10) zorganizowanie pracy w taki sposób, aby nie wywoływała ona uciążliwości i niebezpieczeństwa dla osób trzecich, w tym innych użytkowników dróg, 11) uzyskanie od sołtysa miejscowości, w której wykonywana jest usługa odśnieżania lub koordynatora ze strony Zamawiającego, pisemnego potwierdzenia wykonania usługi na druku stanowiącym załącznik do umowy, 12) w przypadku szkody wywołanej w trakcie wykonywania usług związanych z realizacją zadania, Wykonawca samodzielnie, bez wezwania dokona likwidacji szkody i pokryje ewentualne koszty z nią związane, informując Zamawiającego o tym fakcie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin płatności20,00
czas reakcji rozpoczęcia wykonywania usługi20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7Nazwa: Sektor nr 7: Pęperzyn, Zabartowo, Śmiłowo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg gminnych na terenie sektora nr 7: Pęperzyn, Zabartowo, Śmiłowo. Planowana ilość godzin pracy sprzętu - 80 godz. Do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności: 1) należyte wykonywanie usług objętych przedmiotem zamówienia z najwyższą starannością, przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy, doświadczenia, oraz przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu, a nadto przestrzeganie wskazań i zaleceń Zamawiającego związanych z realizacją przedmiotu zadania, 2) likwidacja skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez utrzymanie stałej przejezdności dróg, wyeliminowanie lub zmniejszenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji zimowej całodobowo w każdy dzień obowiązywania umowy w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi, tj. w dzień i w nocy, w dni robocze, soboty, niedziele i święta, w różnych warunkach atmosferycznych - opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje śnieżne, niskie temperatury, po zgłoszeniu rozpoczęcia akcji zimowej przez koordynatora ze strony Zamawiającego, 3) wszczęcie akcji odśnieżania nie później niż w ciągu 1,5 godziny (90 minut) od momentu telefonicznego wezwania przez koordynatora ze strony Zamawiającego, 4) utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej sprzętu służącego do zwalczania skutków zimy, 5) zapewnienie odpowiedniej osoby, posiadającej wymagane prawem uprawnienia, do obsługi sprzętu do odśnieżania - operatora sprzętu, 6) wyposażenie operatorów sprzętu do odśnieżania w telefony komórkowe, w celu utrzymywania stałego kontaktu z koordynatorem ze strony Zamawiającego, 7) operator sprzętu do odśnieżania zobowiązany jest powiadamiać telefonicznie koordynatora ze strony Zamawiającego o rozpoczęciu i zakończeniu pracy oraz o istniejących przeszkodach i utrudnieniach mających wpływ na wykonywaną pracę, 8) stałe współdziałanie z koordynatorem sprawującym ze strony Zamawiającego nadzór nad całością akcji odśnieżania dróg, 9) informowanie koordynatora ze strony Zamawiającego o każdej awarii sprzętu mającej miejsce w trakcie wykonywania usług odśnieżania, uniemożliwiającej dalszą realizację prac, 10) zorganizowanie pracy w taki sposób, aby nie wywoływała ona uciążliwości i niebezpieczeństwa dla osób trzecich, w tym innych użytkowników dróg, 11) uzyskanie od sołtysa miejscowości, w której wykonywana jest usługa odśnieżania lub koordynatora ze strony Zamawiającego, pisemnego potwierdzenia wykonania usługi na druku stanowiącym załącznik do umowy, 12) w przypadku szkody wywołanej w trakcie wykonywania usług związanych z realizacją zadania, Wykonawca samodzielnie, bez wezwania dokona likwidacji szkody i pokryje ewentualne koszty z nią związane, informując Zamawiającego o tym fakcie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin płatności20,00
czas reakcji rozpoczęcia wykonywania usługi20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8Nazwa: Sektor nr 8: Więcbork - Osiedle Piastowskie, Suchorączek
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg gminnych na terenie sektora nr 8: Osiedle Piastowskie, Suchorączek. Planowana ilość godzin pracy sprzętu - 80 godz. Do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności: 1) należyte wykonywanie usług objętych przedmiotem zamówienia z najwyższą starannością, przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy, doświadczenia, oraz przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu, a nadto przestrzeganie wskazań i zaleceń Zamawiającego związanych z realizacją przedmiotu zadania, 2) likwidacja skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez utrzymanie stałej przejezdności dróg, wyeliminowanie lub zmniejszenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji zimowej całodobowo w każdy dzień obowiązywania umowy w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi, tj. w dzień i w nocy, w dni robocze, soboty, niedziele i święta, w różnych warunkach atmosferycznych - opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje śnieżne, niskie temperatury, po zgłoszeniu rozpoczęcia akcji zimowej przez koordynatora ze strony Zamawiającego, 3) wszczęcie akcji odśnieżania nie później niż w ciągu 1,5 godziny (90 minut) od momentu telefonicznego wezwania przez koordynatora ze strony Zamawiającego, 4) utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej sprzętu służącego do zwalczania skutków zimy, 5) zapewnienie odpowiedniej osoby, posiadającej wymagane prawem uprawnienia, do obsługi sprzętu do odśnieżania - operatora sprzętu, 6) wyposażenie operatorów sprzętu do odśnieżania w telefony komórkowe, w celu utrzymywania stałego kontaktu z koordynatorem ze strony Zamawiającego, 7) operator sprzętu do odśnieżania zobowiązany jest powiadamiać telefonicznie koordynatora ze strony Zamawiającego o rozpoczęciu i zakończeniu pracy oraz o istniejących przeszkodach i utrudnieniach mających wpływ na wykonywaną pracę, 8) stałe współdziałanie z koordynatorem sprawującym ze strony Zamawiającego nadzór nad całością akcji odśnieżania dróg, 9) informowanie koordynatora ze strony Zamawiającego o każdej awarii sprzętu mającej miejsce w trakcie wykonywania usług odśnieżania, uniemożliwiającej dalszą realizację prac, 10) zorganizowanie pracy w taki sposób, aby nie wywoływała ona uciążliwości i niebezpieczeństwa dla osób trzecich, w tym innych użytkowników dróg, 11) uzyskanie od sołtysa miejscowości, w której wykonywana jest usługa odśnieżania lub koordynatora ze strony Zamawiającego, pisemnego potwierdzenia wykonania usługi na druku stanowiącym załącznik do umowy, 12) w przypadku szkody wywołanej w trakcie wykonywania usług związanych z realizacją zadania, Wykonawca samodzielnie, bez wezwania dokona likwidacji szkody i pokryje ewentualne koszty z nią związane, informując Zamawiającego o tym fakcie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin płatności20,00
czas reakcji rozpoczęcia wykonywania usługi20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9Nazwa: Sektor nr 9: Dalkowo, Nowy Dwór
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg gminnych na terenie sektora nr 9: Dalkowo, Nowy Dwór. Planowana ilość godzin pracy sprzętu - 70 godz. Do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności: 1) należyte wykonywanie usług objętych przedmiotem zamówienia z najwyższą starannością, przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy, doświadczenia, oraz przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu, a nadto przestrzeganie wskazań i zaleceń Zamawiającego związanych z realizacją przedmiotu zadania, 2) likwidacja skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez utrzymanie stałej przejezdności dróg, wyeliminowanie lub zmniejszenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji zimowej całodobowo w każdy dzień obowiązywania umowy w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi, tj. w dzień i w nocy, w dni robocze, soboty, niedziele i święta, w różnych warunkach atmosferycznych - opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje śnieżne, niskie temperatury, po zgłoszeniu rozpoczęcia akcji zimowej przez koordynatora ze strony Zamawiającego, 3) wszczęcie akcji odśnieżania nie później niż w ciągu 1,5 godziny (90 minut) od momentu telefonicznego wezwania przez koordynatora ze strony Zamawiającego, 4) utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej sprzętu służącego do zwalczania skutków zimy, 5) zapewnienie odpowiedniej osoby, posiadającej wymagane prawem uprawnienia, do obsługi sprzętu do odśnieżania - operatora sprzętu, 6) wyposażenie operatorów sprzętu do odśnieżania w telefony komórkowe, w celu utrzymywania stałego kontaktu z koordynatorem ze strony Zamawiającego, 7) operator sprzętu do odśnieżania zobowiązany jest powiadamiać telefonicznie koordynatora ze strony Zamawiającego o rozpoczęciu i zakończeniu pracy oraz o istniejących przeszkodach i utrudnieniach mających wpływ na wykonywaną pracę, 8) stałe współdziałanie z koordynatorem sprawującym ze strony Zamawiającego nadzór nad całością akcji odśnieżania dróg, 9) informowanie koordynatora ze strony Zamawiającego o każdej awarii sprzętu mającej miejsce w trakcie wykonywania usług odśnieżania, uniemożliwiającej dalszą realizację prac, 10) zorganizowanie pracy w taki sposób, aby nie wywoływała ona uciążliwości i niebezpieczeństwa dla osób trzecich, w tym innych użytkowników dróg, 11) uzyskanie od sołtysa miejscowości, w której wykonywana jest usługa odśnieżania lub koordynatora ze strony Zamawiającego, pisemnego potwierdzenia wykonania usługi na druku stanowiącym załącznik do umowy, 12) w przypadku szkody wywołanej w trakcie wykonywania usług związanych z realizacją zadania, Wykonawca samodzielnie, bez wezwania dokona likwidacji szkody i pokryje ewentualne koszty z nią związane, informując Zamawiającego o tym fakcie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin płatności20,00
czas reakcji rozpoczęcia wykonywania usługi20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10Nazwa: Sektor nr 10: Górowatki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg gminnych na terenie sektora nr 10: Górowatki. Planowana ilość godzin pracy sprzętu - 60 godz. Do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności: 1) należyte wykonywanie usług objętych przedmiotem zamówienia z najwyższą starannością, przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy, doświadczenia, oraz przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu, a nadto przestrzeganie wskazań i zaleceń Zamawiającego związanych z realizacją przedmiotu zadania, 2) likwidacja skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez utrzymanie stałej przejezdności dróg, wyeliminowanie lub zmniejszenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji zimowej całodobowo w każdy dzień obowiązywania umowy w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi, tj. w dzień i w nocy, w dni robocze, soboty, niedziele i święta, w różnych warunkach atmosferycznych - opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje śnieżne, niskie temperatury, po zgłoszeniu rozpoczęcia akcji zimowej przez koordynatora ze strony Zamawiającego, 3) wszczęcie akcji odśnieżania nie później niż w ciągu 1,5 godziny (90 minut) od momentu telefonicznego wezwania przez koordynatora ze strony Zamawiającego, 4) utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej sprzętu służącego do zwalczania skutków zimy, 5) zapewnienie odpowiedniej osoby, posiadającej wymagane prawem uprawnienia, do obsługi sprzętu do odśnieżania - operatora sprzętu, 6) wyposażenie operatorów sprzętu do odśnieżania w telefony komórkowe, w celu utrzymywania stałego kontaktu z koordynatorem ze strony Zamawiającego, 7) operator sprzętu do odśnieżania zobowiązany jest powiadamiać telefonicznie koordynatora ze strony Zamawiającego o rozpoczęciu i zakończeniu pracy oraz o istniejących przeszkodach i utrudnieniach mających wpływ na wykonywaną pracę, 8) stałe współdziałanie z koordynatorem sprawującym ze strony Zamawiającego nadzór nad całością akcji odśnieżania dróg, 9) informowanie koordynatora ze strony Zamawiającego o każdej awarii sprzętu mającej miejsce w trakcie wykonywania usług odśnieżania, uniemożliwiającej dalszą realizację prac, 10) zorganizowanie pracy w taki sposób, aby nie wywoływała ona uciążliwości i niebezpieczeństwa dla osób trzecich, w tym innych użytkowników dróg, 11) uzyskanie od sołtysa miejscowości, w której wykonywana jest usługa odśnieżania lub koordynatora ze strony Zamawiającego, pisemnego potwierdzenia wykonania usługi na druku stanowiącym załącznik do umowy, 12) w przypadku szkody wywołanej w trakcie wykonywania usług związanych z realizacją zadania, Wykonawca samodzielnie, bez wezwania dokona likwidacji szkody i pokryje ewentualne koszty z nią związane, informując Zamawiającego o tym fakcie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin płatności20,00
czas reakcji rozpoczęcia wykonywania usługi20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11Nazwa: Sektor nr 11: Jastrzębiec, Młynki, Karolewo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg gminnych na terenie sektora nr 11: Jastrzębiec, Młynki, Karolewo. Planowana ilość godzin pracy sprzętu - 80 godz. Do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności: 1) należyte wykonywanie usług objętych przedmiotem zamówienia z najwyższą starannością, przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy, doświadczenia, oraz przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu, a nadto przestrzeganie wskazań i zaleceń Zamawiającego związanych z realizacją przedmiotu zadania, 2) likwidacja skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez utrzymanie stałej przejezdności dróg, wyeliminowanie lub zmniejszenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji zimowej całodobowo w każdy dzień obowiązywania umowy w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi, tj. w dzień i w nocy, w dni robocze, soboty, niedziele i święta, w różnych warunkach atmosferycznych - opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje śnieżne, niskie temperatury, po zgłoszeniu rozpoczęcia akcji zimowej przez koordynatora ze strony Zamawiającego, 3) wszczęcie akcji odśnieżania nie później niż w ciągu 1,5 godziny (90 minut) od momentu telefonicznego wezwania przez koordynatora ze strony Zamawiającego, 4) utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej sprzętu służącego do zwalczania skutków zimy, 5) zapewnienie odpowiedniej osoby, posiadającej wymagane prawem uprawnienia, do obsługi sprzętu do odśnieżania - operatora sprzętu, 6) wyposażenie operatorów sprzętu do odśnieżania w telefony komórkowe, w celu utrzymywania stałego kontaktu z koordynatorem ze strony Zamawiającego, 7) operator sprzętu do odśnieżania zobowiązany jest powiadamiać telefonicznie koordynatora ze strony Zamawiającego o rozpoczęciu i zakończeniu pracy oraz o istniejących przeszkodach i utrudnieniach mających wpływ na wykonywaną pracę, 8) stałe współdziałanie z koordynatorem sprawującym ze strony Zamawiającego nadzór nad całością akcji odśnieżania dróg, 9) informowanie koordynatora ze strony Zamawiającego o każdej awarii sprzętu mającej miejsce w trakcie wykonywania usług odśnieżania, uniemożliwiającej dalszą realizację prac, 10) zorganizowanie pracy w taki sposób, aby nie wywoływała ona uciążliwości i niebezpieczeństwa dla osób trzecich, w tym innych użytkowników dróg, 11) uzyskanie od sołtysa miejscowości, w której wykonywana jest usługa odśnieżania lub koordynatora ze strony Zamawiającego, pisemnego potwierdzenia wykonania usługi na druku stanowiącym załącznik do umowy, 12) w przypadku szkody wywołanej w trakcie wykonywania usług związanych z realizacją zadania, Wykonawca samodzielnie, bez wezwania dokona likwidacji szkody i pokryje ewentualne koszty z nią związane, informując Zamawiającego o tym fakcie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin płatności20,00
czas reakcji rozpoczęcia wykonywania usługi20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.