eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sopot › Wycena aktywów PSSE sp. z o.o. zlokalizowanych na Wyspie Ostrów oraz wartości udziałów spółek PSSE sp. z o.o. oraz PSSE MO sp. z o.o.

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-10-16Ogłoszenie nr 598924-N-2020 z dnia 2020-10-16 r.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. : Wycena aktywów PSSE sp. z o.o. zlokalizowanych na Wyspie Ostrów oraz wartości udziałów spółek PSSE sp. z o.o. oraz PSSE MO sp. z o.o.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Tak


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Podmiot
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot, REGON 190315182, osoba do kontaktów: Dominik Boratyński: d.boratynski@strefa.gda.pl
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, REGON: 006746410, osoba do kontaktów: Łukasz Kozielewski: Lukasz.Kozielewski@arp.pl

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. , krajowy numer identyfikacyjny ---00000000000, ul. Władysława IV   9 , 81-703  Sopot, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 74 04 347, , e-mail d.boratynski@strefa.gda.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): https://www.strefa.gda.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka zarządzająca specjalną strefą ekonomiczną

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Za przeprowadzenie postępowania odpowiedzialna jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wyznaczy swoich przedstawicieli do udziału w pracach komisji przetargowej. Zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających.

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.strefa.gda.pl/index.php


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zamawiającego
Adres:
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wycena aktywów PSSE sp. z o.o. zlokalizowanych na Wyspie Ostrów oraz wartości udziałów spółek PSSE sp. z o.o. oraz PSSE MO sp. z o.o.
Numer referencyjny: DOP/4/10/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wycena aktywów PSSE sp. z o.o. zlokalizowanych na Wyspie Ostrów (z uwzględnieniem oceny kompletności oraz stanu technicznego infrastruktury, wartości udziałów spółek PSSE sp. z o.o. oraz PSSE MO sp. z o.o. 2. Zamówienie będzie realizowane zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ oraz na zasadach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 79210000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79220000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - nie dłuższy 30 dni od udzielenia zamówienia. 2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia stanowi kryterium udziału w niniejszym postępowaniu, ostateczny jego wymiar będzie odpowiadał okresowi wskazanemu przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca: a) wykaże się należytym wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług, z których każda polegała na sporządzeniu operatu szacunkowego dotyczącego nieruchomości o wartości co najmniej 75 milionów zł, zabudowanych o charakterze przemysłowym, zlokalizowanych na terenie stoczni lub portu morskiego. b) skieruje do realizacji zamówienia co najmniej: - dwie osoby, z których każda posiada: o uprawnienia/licencję Rzeczoznawcy Majątkowego, nadane przez Ministra Inwestycji i Rozwoju lub odpowiadające im uprawnienie/licencje wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz o doświadczenie zawodowe polegające na opracowaniu co najmniej 2 operatów szacunkowych nieruchomości o wartości co najmniej 75 milionów zł ,zabudowanych o charakterze przemysłowym zlokalizowanej na terenie stoczni lub portu morskiego. - jedną osobą, która posiada uprawnienia biegłego rewidenta w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017 poz. 1089 ze zm.), lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia wydane za granicą, uznane na podstawie odrębnych przepisów, który posiada doświadczenie zawodowe w wycenie wartości udziałów jednostki podlegającej badaniu na podstawie art. 64 z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 ze zm.), o wartości udziałów nie mniejszej niż 100 000 000,00 PLN.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, zgodny z załącznikiem nr 6 do SIWZ; 2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodny z załącznikiem nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.) może złożyć dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych); 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku niżej wymienionych formach (w zależności od wyboru dokonanego przez Wykonawcę): 1) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 22 1090 1098 0000 0001 3728 5898, tytułem: wadium - DOP/4/10/2020 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.), zwanej dalej PARP. 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (data i godzina) określonym w Rozdziale XII pkt 2. 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą oraz w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy. 5. Za wadium wniesione w terminie uważa się: 1) dla wadium wnoszonego w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 PARP - złożenie przed upływem terminu składania ofert (data i godzina); 2) dla wadium wnoszonego w pieniądzu - datę i godzinę uznania rachunku bankowego przez bank Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu w tytule przelewu musi wskazywać nazwę lub numer postępowania do którego jest wnoszone. 7. Wadium w formie niepieniężnej wystawione na potrzeby przedmiotowego postępowania musi być wniesione w oryginale. 8. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 9. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 PARP musi zawierać stwierdzenie, że gwarant lub poręczyciel zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo pokryć wszelkie zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z zapisów SIWZ dotyczące wadium, do wysokości gwarantowanej kwoty, na pierwsze żądanie Zamawiającego przedstawione gwarantowi w formie pisemnej. Ww. gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych. 10. Przedłużenia ważności wadium wniesionego w formie innej niż pieniądz, w sytuacjach określonych w ustawie, należy dokonywać w sposób zgodny z komunikacją pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami. Przedłużenie ważności wadium musi być złożone w formie, w której zostało wniesione wadium (w przypadku formy innej niż pieniądz)


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin realizacji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z postanowieniami załącznika nr 5 do SIWZ - Projekt umowy, w szczególności przedmiotowa materia jest uregulowana w § 8 o następującej treści: 1. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian przedmiotowej umowy. 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć sposobu wykonania przedmiotu umowy, terminu realizacji umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy. 3. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca, poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian, ich uzasadnienie oraz termin wprowadzenia. 4. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu informację o możliwych Pracach Zaniechanych. 5. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Przyczyny zmiany umowy 6. Zmiany dotyczące sposobu wykonania przedmiotu umowy wynikać mogą w szczególności z następujących przyczyn: 1) stwierdzenia możliwości rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy przewidzianego w SIWZ, w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne dla prawidłowej realizacji zadania zgodnie z aktualną wiedzą Zamawiającego ("Prace Zaniechane"). 7. Zmiany dotyczące terminu realizacji umowy wynikać mogą w szczególności z następujących przyczyn: 1) stwierdzenia konieczności wykonania przez Wykonawcę dodatkowych usług, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, od których uzależnione jest prawidłowe wykonanie Umowy; 2) wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności związanych z funkcjonowaniem Zamawiającego, powodujących konieczność wstrzymania prac na żądanie Zamawiającego; 3) wystąpienia Siły Wyższej; 4) zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego i od Wykonawcy innych niż siła wyższa, np.: zmiana przepisów prawa powodująca, że przedmiot umowy lub jego część byłyby z nimi niezgodne; 5) zaistnienie okoliczności zależnych od Zamawiającego, które uniemożliwiają realizację zobowiązania Wykonawcy zgodnie z umową, 6) zwłoki Zamawiającego w akceptacji dokumentacji przedstawionej przez Wykonawcę lub jej elementów, co spowoduje opóźnienie Wykonawcy. 8. Zmiany dotyczące wynagrodzenia Wykonawcy wynikać mogą w szczególności z następujących przyczyn: 1) zmiany przepisów określających wysokość stawki podatku VAT, przy czym zmiana może dotyczyć wyłącznie nieodebranego zakresu Przedmiotu Umowy; 2) ustalenia wystąpienia Prac Zaniechanych - w takim przypadku zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie adekwatna do wartości Prac Zaniechanych; 3) stwierdzenia konieczności wykonania przez Wykonawcę dodatkowych usług, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, od których uzależnione jest prawidłowe wykonanie Umowy. Procedura zmiany umowy 9. Wprowadzenie Prac Zaniechanych o których mowa w ust. 6 pkt. 1) następuje na podstawie protokołu konieczności, określającego przyczyny wystąpienia Prac Zaniechanych i ich zakres, podpisywanego przez Wykonawcę oraz Zamawiającego. W oparciu o powyższe Strony winny zawrzeć stosowny aneks do niniejszej umowy. Wykonawca nie będzie uprawniony ani zobowiązany do wykonania Prac Zaniechanych, a jego wynagrodzenie zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość Prac Zaniechanych zgodnie z ust. 8 pkt 2. Z związku z zaniechaniem wykonania określonych prac Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania jakiegokolwiek wynagrodzenia związanego z niewykonaniem Prac Zaniechanych. 10. W przypadkach, o których mowa w ust. 7 powyżej wprowadzenie zmian następuje na podstawie protokołu konieczności, określającego przyczyny zmiany terminu realizacji umowy. Protokół konieczności przygotowywany jest przez Wykonawcę i podpisywany przez Wykonawcę oraz Zamawiającego. W oparciu o powyższe Strony winny zawrzeć stosowny aneks do niniejszej umowy. Zmiana terminu realizacji umowy uwzględniać musi: 1) czas niezbędny na wykonanie zamówień dodatkowych - w przypadku wskazanym w ust. 7 pkt 1) powyżej; 2) czasu, w którym roboty wstrzymane były na żądanie Zamawiającego - w przypadku wskazanym w ust. 7 pkt 2) powyżej; 3) czas występowania Siły Wyższej - w przypadku wskazanym w ust. 7 pkt 3) powyżej; 4) czas występowania okoliczności o którym mowa w ust. 7 pkt 4) i 5) i 6) powyżej. 11. W przypadkach, o których mowa w ust. 8 pkt. 1) i 3) niniejszej umowy, wprowadzenie zmian następuje na podstawie protokołu konieczności, określającego przyczyny zmiany wynagrodzenia Wykonawcy podpisywanego przez Wykonawcę oraz Zamawiającego. W oparciu o powyższe Strony winny zawrzeć stosowny aneks do niniejszej umowy. 12. W przypadku, gdy realizacja Prac Zaniechanych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca przygotuje taką zmianę, uzgodni ją z Zamawiającym i nadzorem autorskim. 13. W przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania któregokolwiek z zobowiązań określonych w Umowie, Zamawiający jest uprawniony do jednostronnego rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa do Wynagrodzenia dla Wykonawcy. Uprawnienie do rozwiązania umowy w powyższym trybie przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zdarzania uzasadniającego rozwiązania umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.